Helle Søeberg

1 I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrels...

Author:  Bodil Laursen

83 downloads 326 Views 11MB Size

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 10. september 2014 og 8. oktober 2014.

Herlev kommunalbestyrelse

Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Indholdsfortegnelse Budget

Bemærkning

Generelle bemærkninger………………………………

1 - 14

Takstbilag………………………………………………..

15 - 26

Hovedoversigt til budget……………………………….

1–3

Sammendrag af budget………………………………...

5 - 11

Alfabetisk stikordsregister til budgettallene………….

14

Bevillingsoversigt: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning, ubestemte formål………………….. Faste ejendomme, beboelse………………………... Andre faste ejendomme…………………………….. Byfornyelse…………………………………………… Driftsikring af boligbyggeri………………………… Koloni- og nyttehaver………………………………. Fritidsområder, fælleskonti grønne områder…….. Fritidsområder, områdekonti grønne områder....... Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller…………. Naturbeskyttelse…………………………………….. Jordforurening……………………………………….. Miljøtilsyn - virksomheder......................................... Skadedyrsbekæmpelse............................................... Redningsberedskab………………………………….

Grønne sider

Hvide sider

15 - 16 16 - 17 17 17 17 17 17 17 - 18 18 18 18 18 18 18

29 29 29 30 31 32 33 33 - 36 36 37 37 - 38 38 39 39

19 - 20

40 - 46

21 21 21 21 21 22

47 - 48 48 49 49 - 52 53 53

01 Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering…………………………………… 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner, fælles formål…………………… Fælles funktioner, driftsbygninger og pladser…… Vejvedligeholdelse m.v. …………………………… Belægninger m.v. ........................................................ Vintertjeneste………………………………………… Busdrift………………………………………………..

Budget

Bemærkning

23 - 25 24

54 55 - 59 59 – 65 59

25 - 26 26 26 - 27 27 – 28 28 28 28 - 29 29 30 30 30

66 – 70 71 71 - 72 73 - 75 76 76 76 - 79 79 79 80 80

30 30 30 – 32 32 - 33 33 33 - 35 33 - 34 34 34 34 - 35 35 - 37 35 - 36 36 36 36

80 81 81 82 83 - 86 87 88 - 89 90 91 92 - 93 94 - 99 94 - 95 95 - 96 96 97

36 - 37 37

97 - 99 99

37

99

03 Undervisning og kultur Generelle bemærkninger, børn med særlig behov. Generelle bemærkninger, folkeskolen..................... De enkelte skoler…………………………………….. Skolebiblioteker……………………………………… Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen…………………………………………… Syge- og hjemmeundervisning……………………. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning…………….. Skolefritidsordninger……………………………….. Befordring af elever i grundskolen………………... Specialundervisning i regionale tilbud…………… Kommunale specialskoler………………………….. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen................ Bidrag til statslige og private skoler………………. Efterskoler og ungdomskostskoler………………… Ungdommens uddannelsesvejledning……………. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen……………………………………… Specialpædagogisk bistand til voksne…………….. Idrætsfaciliteter for børn og unge………………… Ungdomsuddannelser……………………………… Folkebiblioteker……………………………………… Generelle bemærkninger kulturel virksomhed…… Biografer……………………………………………… Teatre…………………………………………………. Musikarrangementer………………………………… Andre kulturelle opgaver…………………………… Generelle bemærkninger, folkeoplysning……….... Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter m.v. ……… Folkeoplysende voksenundervisning....................... Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.............. Lokaletilskud………………………………………… Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven.............................................................................. Ungdomsskolevirksomhed………………………… Kommunale tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. …………

Budget

Bemærkning

04 Sundhedsområdet Oversigt for social og sundhedsvæsen samt sundhedsområdet……………………………........... Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet…………………………………… Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning……………………………. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut………. Kommunal tandpleje................................................... Sundhedsfremme og forebyggelse………………… Kommunal sundhedstjeneste……………………… Andre sundhedsudgifter……………………………

100 - 105 38

106

38 38 38 - 39 39 - 40 40 40

107 – 109 110 111 - 113 113 - 116 117 118

41

119

41 - 45 41 41 - 42 42 - 45

120 - 122 123 - 137

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Indtægter fra den centrale refusionsordning……. Dagtilbud til børn og unge Aktivitetsændringer………………………………… Fælles formål................................................................ Dagpleje…………………………………………….... Daginstitutioner (inst. kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud…………………………………………… Særlige dagtilbud og særlige klubber……………… Tilskud til private pasningsordninger…………….. Oversigt: Tilbud til børn og unge med særlige behov…………………………………………………. Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge………………………………………… Forebyggende foranstaltninger for børn/ unge…. Døgninstitutioner for børn og unge……………….. Sikrede døgninstitutioner for børn og unge……… Ældreboliger, ydelsesstøtte………………………… Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede……………………………………….. Plejehjem (udenbys)………………………………… Forebyggende indsats for ældre og handicappede………………………………………… Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring………………………………………… Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem………………… Rådgivning og rådgivningsinstitutioner…………. Botilbud for personer med særlige sociale problemer…………………………………………….. Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede………………………………………

45 45 45

137 137

45

138 - 140

45 - 46 46 46 - 47 47 47

141 - 143 144 – 147 148 – 149 149

47 - 50 50

150 – 168 168 - 169

50 - 51

170 - 173

51

174 - 175

51 51

175 176

51 - 52

177

52

177 - 178

Behandling af stofmisbrugere……………………… Botilbud for længerevarende ophold……………… Botilbud til midlertidigt ophold…………………… Kontaktperson- og ledsageordninger……………… Beskyttet beskæftigelse……………………………… Aktivitets- og samværstilbud……………………… Tilbud til udlændinge………………………………. Personlige tillæg…………………………………….. Førtidspensioner…………………………………….. Sygedagpenge……………………………………….. Generelt om kontanthjælp………………………….. Sociale formål………………………………………… Kontanthjælp……………………………………….... Aktiverede kontanthjælpsmodtagere……………… Boligydelse til pensionister........................................ Boligsikring…………………………………………… Dagpenge for forsikrede ledige……………………. Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning…………………... Revalidering…………………………………………. Løntilskud m.v. til personer med flexjob og personer i løntilskudsstillinger………………… Ressourceforløb…………………………………........ Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats………………………………………………… Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige............. Løntilskud til ledige ansat i kommuner…………… Seniorjob til personer over 55 år…………………... Beskæftigelsesordninger……………………………. Øvrige sociale formål..................................................

Budget

Bemærkning

52 52 – 54 54 - 56 56 56 56 - 57 58 58 - 59 59 59 - 60 59 - 62 60 60 - 61 61 - 62 62 62 62 - 63

178 - 180 181 - 188 189 - 194 194 195 196 - 203 204 - 206 207 - 208 208 - 209 210 211 211 - 212 212 - 214 214 - 216 216 216 217 - 218

63 63

218 - 219 219 - 220

64 - 65 65

220 – 221 222 - 223

65 - 66 66 - 67 67 67 67 - 68 68

224 - 225 226 226 226 227 - 228 228 - 229

69 69 69 69

230 231 232 232

69 69 - 71 71 71 71 71 71

233 - 234 235 – 241 242 - 243 244 244 244 245

06 Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation Fælles formål……………………………………….... Kommunalbestyrelsesmedlemmer………………… Kommissioner, råd og nævn……………………...... Valg………………………………………………….... Administrativ organisation Administrationsbygninger…………………………. Sekretariat og forvaltninger………………………... Fælles IT og telefoni………………………………… Jobcentre……………………………………………… Miljøbeskyttelse……………………………………… Byggesagsbehandling………………………………. Voksne, ældre og handicapområde………………..

Det specialiserede børneområde…………….......... Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark... Erhvervsservice og iværksætteri…………………… Lønpuljer……………………………………………… Tjenestemandspension……………………………… Interne forsikringspuljer………………………….....

Budget

Bemærkning

71 71 71 - 72 72 72 72

245 246 246 247 248 248 - 249

73 73 73 73 - 74

250 - 251 252 - 257 258 259 - 263

75

264

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Renter………………………………………………… Tilskud og udligning………………………………… Købsmoms…………………………………………… Skatter………………………………………………… 08 Balanceforskydninger Finansforskydninger…………………………………

Tværgående artsoversigt……………………………… Investeringsoversigt……………………………………. Kommentarer til investeringsoversigt………………… Personaleoversigt……………………………………….. Likviditetsbudget……………………………………….. Budgetaftale……………………………………………..

77 - 79 81 - 83 85 - 87 89 - 94 95 – 97 265 -269

Under de specielle bemærkninger er øverst i parentes anført sidehenvisning til budgettets tal. 

85

Budget 2015 – 2018 Kommentarer til investeringsoversigten på det skattefinansierede område Generel bemærkning Anlægsbevillinger på 500.000 kr. og derunder forudsættes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen. 013068

Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Samlet ekstraordinært vedligeholdelsesbeløb til fælles prioritering inden for de respektive sektorer. Der afsættes 4,2 mio. kr. hvert af årene.

013069

ESCO – investering i energirenovering. Investeringer i energirenovering af kommunens bygninger og signalanlæg. Udgifterne forudsættes fuldt ud lånefinansieret.

022080

Landzone og grønne områder. Gennemførelse af dispositions- og plejebaner for Kildegårdens jorder og Smørmosen. Desuden gennemførelse af mindre opgaver i de vestlige skove og naturområder.

222052

Stier Genopretning, forbedringer og større istandsættelser af diverse stier og stier i parker.

222057

Cykeltrafik og super cykelstier Implementering af planlagte tiltag for at fremme cykling, herunder cykelsupersti fra København til Ballerup. Efterfølgende er der planer om stikrydsning Ring 4 og cykelsupersti etape ved Herlev Ringvej.

222064

Uheldsbekæmpelse og trafiksanering, Udgifter til diverse trafiksikkerhedsprojekter efter en konkret behovsvurdering.

222070

Reparation af betonbygværker. Udgifter til nødvendige reparationer af bygværker, herunder tunneller og støjskærme. I 2015 foreslås afsat 1,5 mio. kr. til den Blå Bro. I 2018 afsættes 1,5 mio. kr. til trappe til Bangs Torv.

222071

Slidlag veje og renovering af kantsten Omfatter slidlag og kantsten på kommunens vejarealer.

222080

Gadeinventar og skiltning Årligt 150.000 kr. til udskiftning.

222081

Kabellægning og belysning. Beløb til opsætning af ny gadebelysning i sammenhæng med DONGenergis omlægning af kabler i Herlev. Budgettet er til færdiggørelse af område 4 (Herlev øst for Ring 4) og område 2 (Gammelgårdsvej/NordRing4). DONG skal iflg. Energistyrelsen have afsluttet kabellægningen senest i 2013. Anlægsudgiften betales i 2014 og udgifterne lånefinansieres.

222088

Udvikling og tiltag signalanlæg.

86

Selve udskiftningen af signalanlæg forventes at overgå til ESCO finansiering. 222089

Støjhandlingsplan. Udgift til kortlægning af vejtrafikstøj og støjreducerende tiltag, herunder asfalt.

222090

Herlev Hovedgade 17 (DISA grunden) Afledte nødvendige tiltag på veje og kryds som følge af byggeri på Herlev Hovedgade 17.

222091

Herlev Hospital. Tilpasninger af offentlige veje, stier m.v., herunder kulturakse.

222092

Udbygningsaftale vedr. DISA byggeri. Finansiering i h.t. udbygningsaftale.

222096

Vejbelysning. Markeringsbeløb til udskiftning af vejbelysning og signalanlæg. Udskiftning skal koordineres med letbane og trace skal afklares. Forudsættes lånefinansieret i f.t. energibesparelsen.

222097

Vejadgang Ring 3 - Lyskær. Nyt kryds og vejforbindelse Ring 3/Lyskær er en forudsætning for placering af letbanestation ved kommunegrænsen og løsning af trafikproblemer i området.

222098

Letbane – afledte omkostninger. Foreløbigt skøn. Kommunale udgifter til anlæg og infrastruktur omkring letbanestationer og tilkøbsydelser.

301097

Udbygning og fornyelse af skolerne. Ombygning af Kildegårdskolen Øst til en samlet anlægssum på 14 mio. kr. Det resterende beløb 4 mio. kr. afsættes i 2015.

301112

318052

Skole IT. IT udbygning i skolesektoren. Over perioden 2012-2017 afsat 8,5 mio. kr. Idrætsanlæg, ekstraordinær vedligeholdelse og renovering. Rammebeløb til renovering af kommunens idrætsanlæg. I 2015 -2016 forudsættes der ved en renovering af Stadion en medfinansiering fra denne konto.

318060

Renovering af Herlev Stadion med ny tribune Et økonomisk overslag fordelt over 2015 - 2016.

318061

Kunstgræsbane i Herlev Syd Et økonomisk overslag fordelt over 2015 - 2016. Projektet fordyres af meget vanskelige bundforhold.

532074

Ældreområdet – elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen. Investering i elektronisk nøglesystem, der vil give Hjemmeplejen en højere effektivitet.

651050

Køb af edb-udstyr. Rammebeløb til udskiftning og udbygning af IT-udstyr på rådhuset.

87

651051

Nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Der afsættes 4 mio. kr. til anskaffelse af nyt økonomi-, løn og debitorsystem. Eksisterende KMD systemer ophører med udgangen af 2014/2015. Bevillingen forudsættes frigivet samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2015.

Flytning af biblioteksfilial til Kildegårdskolen Vest: Økonomi over flytning og etablering afventer afklaring af endeligt projekt efter borgerinddragelse m.v. HI Fitness udvidelse: HI Fitness er fremkommet med ønske om udvidelse i løbet af 2015 på baggrund af en stor medlemstilgang. Foreningen vil med baggrund i medlemstilgangen kunne afdrage anlægsomkostningerne med 0,5 mio. kr. årligt. Udlæg til anlægsudgifter – finansieret ved jordsalg – anslås til 7 mio. kr., der vil kunne afvikles over en sædvanlig afdragsperiode på ca. 15 år.

Personaleoversigt

Fælles funktioner *)

Belægninger m.v. (GIS)

Vintertjeneste

02.22.01

02.28.12

02.28.14

og er placeret samlet under konto 02.

*) Servicefunktionerne omfatter såvel grønne områder som vejområdet,

Hovedkonto 02 - total

Trafik og infrastruktur

25,60

0,00

1,00

24,60

8,20

Hovedkonto 01 - total

02

8,20

Affaldshåndtering

01.38

Hovedkonto 00 - total

Forsyningsvirksomheder

2,00

Skadedyrsbekæmpelse

00.55.91

01

1,00

Fritidsområder, grønne områder og naturpladser *)

00.28.20

1,00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00

2014

Tekst

Funktion

Budgetteret gns. personaleforbrug 2015

24,60

0,00

1,00

23,60

8,20

8,20

2,00

1,00

1,00

Budgetteret gns. personaleforbrug

12.402.800

0

603.600

11.799.200

3.872.900

3.872.900

1.019.900

508.400

511.500

2015

Budgetteret lønsum i

8,20

8,20

2,00

1,00

1,00

24,60

0,00

1,00

23,60

2016

8,20

8,20

2,00

1,00

1,00

24,60

0,00

1,00

23,60

2017

8,20

8,20

2,00

1,00

1,00

24,60

0,00

1,00

23,60

2018

Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene

90

Ungdomsskolevirksomhed

Hovedkonto 03

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

03.38.76

Musikarrangementer

03.35.63

03.38.75

Biografer

03.35.61

Andre kulturelle opgaver

Folkebiblioteker

03.32.50

Fælles formål

Erhvervsgrunduddannelser

03.30.45

03.35.64

Idrætsfaciliteter for børn og unge

03.22.18

03.38.70

Kommunale specialskoler

03.22.08

Syge- og hjemmeundervisning

03.22.03

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

03.22.02

Skolefritidsordninger

Folkeskoler

03.22.01

03.22.04

Undervisning og kultur

03

03.22.05

Tekst

Funktion

581,26

10,43

1,71

9,53

13,65

3,20

32,72

31,48

55,42

102,60

17,30

11,11

292,11

2015

561,80

10,03

1,71

8,52

13,65

3,20

29,72

28,48

48,50

102,81

18,30

11,40

285,48

forbrug

forbrug 2014

Budgetteret gns. personale-

Budgetteret gns. personale-

261.354.300

4.588.800

733.900

3.500

4.847.500

5.569.800

1.055.400

11.695.000

846.900

14.192.600

23.513.700

43.825.600

9.919.900

712.500

8.620.700

131.228.500

2015

lønsum i

Budgetteret

561,80

10,03

1,71

8,52

13,65

3,20

29,72

28,48

48,50

102,81

18,30

11,40

285,48

2016

561,80

10,03

1,71

8,52

13,65

3,20

29,72

28,48

48,50

102,81

18,30

11,40

285,48

2017

561,80

10,03

1,71

8,52

13,65

3,20

29,72

28,48

48,50

102,81

18,30

11,40

285,48

2018

forbrug i overslagsårene

Budgetteret gns. personale-

91

Sundhedfremme og forbyggelse

Kommunal sundhedstjeneste

04.62.88

04.62.89

Dagtilbud til børn og unge, fælles formål Dagplejen

Integrerede daginstitutioner

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold

Botilbud til midlertidigt ophold Aktivitets- og samværstilbud Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger Driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats

Løntilskud til ledige ansat i kommuner

Seniorjob til personer over 55 år

Beskæftigelsesordninger

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

05.25.10 05.25.11

05.25.14

05.25.16

05.28.21

05.28.23 05.32.32 05.32.33 05.35.40

05.38.45 05.38.50

05.38.52 05.38.59 05.58.81 05.68.90

05.68.95

05.68.97

05.68.98

05.72

Hovedkonto 05 - excl. arbejdsmarkedsforanstaltninger

Hovedkonto 05 - total

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

05

Hovedkonto 04 total

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kommunal tandpleje

04.62.82

04.62.85

27,10

4,10 17,00

959,77

1.028,77

9,00

14,00

932,17

996,37

10,00

8,20

12,00

46,00

8,00 46,00

17,80 33,68

7,10 86,30

15,13 327,00 22,00 4,00

8,40

3,00

314,08

30,42 47,16

62,80

5,00

10,10

20,60

22,30 33,68

7,55 100,31

15,94 318,48 22,89 4,00

7,40

9,02

309,03

37,01 47,16

68,57

6,32

11,30

Sundhedsområdet

04 30,35 20,60

Tekst

Funktion

2015

forbrug

forbrug 2014

Budgetteret gns. personale-

Budgetteret gns. personale-

387.463.100

411.645.100

1.173.500

5.000.000

5.006.000

13.002.500

7.878.200 14.029.000 25.000 2.146.000

3.228.100 40.445.500

8.295.100 136.240.900 11.586.400 1.460.000

7.967.200

1.460.800

121.685.700

14.211.200 16.804.000

29.657.700

2.830.700

5.684.000

9.385.400

11.757.600

2015

lønsum i

Budgetteret

932,17

996,37

10,00

8,20

12,00

46,00

4,10

17,80 33,68

7,10 86,30

15,13 327,00 22,00 4,00

8,40

3,00

314,08

30,42 47,16

62,80

5,00

10,10

20,60

27,10

2016

932,17

996,37

10,00

8,20

12,00

46,00

4,10

17,80 33,68

7,10 86,30

15,13 327,00 22,00 4,00

8,40

3,00

314,08

30,42 47,16

62,80

5,00

10,10

20,60

27,10

2017

932,17

996,37

10,00

8,20

12,00

46,00

4,10

17,80 33,68

7,10 86,30

15,13 327,00 22,00 4,00

8,40

3,00

314,08

30,42 47,16

62,80

5,00

10,10

20,60

27,10

2018

forbrug i overslagsårene

Budgetteret gns. personale-

92

1,50 32,40 15,90

Naturbeskyttelse

Miljøbeskyttelse

Byggesagsbehandling

Voksen-, ældre- og handicapområdet

Det specialiserede børneområde

Lønpuljer

06.45.54

06.45.55

06.45.56

06.45.57

06.45.58

06.52.70

0,00

3.882.000

0,00

10,00 34,00 9,00 16,00

Drektørstab Teknik, miljø og kultur Borgerservice

Kultur, fritid og byudvikling

Ejendomme og intern service

8,00

9,00

14,00

Direktørstab Social og sundhed og jobcentre

Elever

10,00 34,00

12,00

10,60

16,00

14,00

12,00

24,00

Direktørstab Børn og Unge

12,00

223,00

15,00

11,00

0,00

14,00

0,00

44,00

139,00

12,00

116.689.400

6.800.000

7.086.600

5.250.800

0

7.561.600

0

18.145.400

67.963.000

2016

24,00

223,00

15,00

11,00

0,00

14,00

0,00

44,00

139,00

2015

0,00

6,00

16,00

9,00

10,00 34,00

14,00

12,00

24,00

12,00

223,00

15,00

11,00

0,00

14,00

0,00

44,00

139,00

2017

0,00

6,00

16,00

9,00

10,00 34,00

14,00

12,00

24,00

12,00

223,00

15,00

11,00

0,00

14,00

0,00

44,00

139,00

2018

forbrug i overslagsårene

Budgetteret gns. personale-

Stab og service

219,30

1,00

35,40

2015

lønsum i

Budgetteret

Økonomi og Løn

Funktion 06.45.51 fordelt på:

*) Der er budgetmæssigt overført 11 stillinger til Udbetaling Danmark.

Hovedkonto 06 - total

5,90

Jobcentre

06.45.53

0,00 127,20

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Sekretariat og forvaltninger *)

06.42.41

Administration og planlægning

06

2014

forbrug

forbrug

06.45.51

Tekst

Funktion

Budgetteret gns. personale-

Budgetteret gns. personale-

93

Undervisning og kultur

Sundhedsområdet

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Administration og planlægning

03

04

05

06

219,30

1.028,77

68,57

581,26

25,60

1.864,70

Vejvæsen

02

8,20

Total ekskl. Arbejdsmarkedforanstaltninger

Forsyningsvirksomheder

01

2,00

1.933,70

Byudvikling, bolig og miljø

00

2014

223,00

996,37

62,80

561,80

24,60

8,20

2,00

1.814,57

1.878,77

2015

forbrug

forbrug

Total

Tekst

Funktion

Budgetteret gns. personale-

Budgetteret gns. personale-

812.460.100

836.642.100

116.689.400

411.645.100

29.657.700

261.354.300

12.402.800

3.872.900

1.019.900

2015

lønsum i

Budgetteret

8,20

2,00

1.814,57

1.878,77

223,00

996,37

62,80

561,80

24,60

2016

8,20

2,00

1.814,57

1.878,77

223,00

996,37

62,80

561,80

24,60

2017

8,20

2,00

1.814,57

1.878,77

223,00

996,37

62,80

561,80

24,60

2018

forbrug i overslagsårene

Budgetteret gns. personale-

94

Likviditetsbudget

0

-98.129

0

66.000

NETTOUDBETALING

LIKVIDITET ULTIMO

164.129

-93381 -122116

0 7.000

-39961

Indkomstskatter Ejendomsskatter

SKATTER

KOMMUNEMOMS Momsrefusion Momsudgifter

Tilskud/tilsvar

GENERELLE TILSKUD

Restancer og mellemregning Lånoptagelse Afdrag på lån Letbaneindskud

50

-1000

Renteindtægter

FINANSFORSKYDNINGER

800

4000

68.687 42.000 65.755 -16.758 -13205 146.479

Januar

Renteudgifter

RENTER

Ejendomskøb/salg Anlægsarbejder

ANLÆG

Lønninger Sociale overførselsindkomster Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner DRIFT I ALT

DRIFT

Dec. 14

LIKVIDITETSBUDGET FOR BUDGET 2015

143.301

20.828

-93381 0

0 7.000

-39961

1000

0

600

4000

68.909 42.000 60.000 -16.134 -13205 141.570

Februar

131.431

11.870

-93381 0

-7.500 7.000

-39961

3000

-100

800

4000

70.811 42.000 62.130 -23.724 -13205 138.012

Marts

110.418

21.013

-93381 0

-7.500 7.000

-39961

100

-1000

800

4000

78.516 43.000 60.000 -17.356 -13205 150.955

April

92.022

18.396

-93381 0

-7.500 6.000

-39961

1000

-1000

800

4500

74.924 43.000 65.000 -21.781 -13205 147.938

Maj

66.728

25.294

-93381 0

-7.500 6.000

-39961

45

0

800

6000

72.257 43.000 70.407 -19.168 -13205 153.291

Juni

159.698

-92.970

-93381 -122117

-7.500 6.000

-39961

0

-1000

600

4000

65.967 43.000 86.375 -21.748 -13205 160.389

Juli

146.182

13.516

-93381 0

-7.500 6.000

-39961

50

0

800

6000

68.613 43.000 60.451 -17.351 -13205 141.508

August

128.459

17.723

-93381 0

-7.500 6.000

-39961

3000

0

600

6000

68.450 43.000 63.702 -18.982 -13205 142.965

Sept.

120.741

7.718

-94047 0

-7.500 6.000

-38628

1000

-1000

800

6000

62.990 44.000 67.115 -25.807 -13205 135.093

Okt.

96.839

23.902

-94047 0

-7.500 6.000

-38628

1000

0

700

6000

68.470 44.000 60.000 -8.888 -13205 150.377

Nov.

80.000

16.839

-94047 0

-7.500 6.000

-38628

40.642 -34500 1000 7600

-1000

809

3514

69.469 44.000 56.000 -23.316 -13204 132.949

Dec.

80.000

0

0 0

-7.000 6.000

0

755

-40.642

-2250

0

2531

-1.055 1.023 59.377 -18.739 0 40.606

Suppl.

-14.000

-1.122.570 -244.233

-82.000 82.000

-475.533

0 -34.500 12.000 7.600

-8.350

8.909

0 60.545

837.008 517.023 836.312 -249.752 -158.459 1.782.132

I alt

97

Generelle bemærkninger

1

FORUDSÆTNINGER FOR HERLEV KOMMUNES BUDGET 2015

1.

Generelle forhold

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 3/6 2014 en aftale om kommunernes økonomi i 2015 med følgende hovedelementer: A. Skatterne forudsættes holdt i ro. En overskridelse af den aftalte ramme, vil modgående blive reguleret i bloktilskuddet individuelt med 75% af provenuet og kollektivt med resten. I andet og tredje år vil den individuelle modregning udgøre 50% og i det fjerde år vil modregningen være 25%. Herefter fuld kollektiv finansiering. Der etableres en tilskudspulje på 150 mio. kr. til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskuddet udgør højst 75%af provenutabet i 2015, 50% i 2016 og 2017 og 25% i 2018. Forudsat at der gennemføres skattelettelser på disse 150 mio. kr., vil nogle kommuner ud fra en konkret vurdering indenfor en tilsvarende ramme kunne hæve skatten. B. Kommunernes serviceudgifter er i 2015 aftalt til en ramme på 235 mia. kr. uden den aktivitetsbestemte medfinansiering på 20 mia. kr. I budgetrammen indgår 3. mia. kr. betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i såvel budget som regnskab. Modsætningsvis vil der ske en modregning med 60% individuelt og 40% kollektivt. C. Skønnet for overførsler til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelser, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og fleksjob er omfattet af en budgetgaranti for kommunerne under ét. Samlet skønnes udgifter for 64 mia. kr. i 2015, hvortil kommer 12 mia. kr. til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige. Væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler vil blive neutraliseret kommunerne under et. D. Til grund for aftalen er lagt et bruttoanlægsniveau i 2015 på 17,5 mia. kr. Der foretages en gensidig koordinering af budgetterne for at sikre overholdelse af rammen. Hidtidige sanktioner er ophævet på anlægssiden. E. Et balancetilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af den generelle likviditet videreføres i 2015. De 2 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner og 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomisk vilkår. F.

Der afsættes en ekstraordinær lånedispensationspulje på 0,60 mia. kr. målrettet børn, unge og ældre, de hidtidige kvalitetsfondsmidler. Puljen er forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at finansiere ved brug af overskudslikviditet eller lånefinansiering i øvrigt.

2

G. Fagligt løft af folkeskolen kompenseres generelt med 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover tilføres, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 ud fra en konkret vurdering af de enkelte kommuners behov. Endelig afsættes 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014 – 2020. I 2015 forudsættes en pulje på 128,3 mio. kr. H. En ensartet gebyrmodel for byggesager drøftes af parterne med henblik på lovgivning i efteråret 2014. I.

Medfinansiering af sygehusområdet skal evalueres med opstart af arbejdet i september 2014

J.

Beredskabsområdet afdækkes med henblik på etablering af nye mere bæredygtige enheder. Effektueringspotentiale 75 mio. kr. i 2015.

K. Ældreområdet løftes permanent med 1 mia. kr., der midlertidigt blev afsat i 2014. L.

Befordringområdet søges effektiviseret ved forbedret udbud og planlægning af kørslen evt. ved overdragelse af opgaverne til trafikselskaberne. Effektueringspotentiale 250 mio. kr. i 2015.

M. UDK tilføres myndighedsansvaret for yderligere 5 opgaveområder, internationale sygsikringsager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension N. Ejendomsadministrationen omfattes af en systematisk benchmarking til udbredelse af bedste praksis.

3

2.

Beskatningsforhold

Det foreliggende budget indebærer følgende beskatning:

2015

2016

Kommuneskat

23,7%

23,7%

Kirkeskat

0,77%

0,77%

24,3‰

24,3‰

12,15‰

12,15‰

Forskelsværdi (max.)

8,75‰

8,75‰

Dækningsafg. forretningsejendomme (forskelsværdi) (maksimum)

10,0‰

10,0‰

Grundskyld Dækningsafg. offentlige ejendomme: Grundskyld

4

3.

Boligprogram

Boliger

Etage

Tæt/lav

Parcel 1)

Andre 2)

I alt

Antal 1.1.2014 Nye i 2014 Nye i 2015 Nye i 2016 Nye i 2017

5.716 4 0 47 140

3.946 12 40 90 36

3.178 2 2 2 2

606

13.446 18 42 139 178

191

178

8

0

377

5.907

4.124

3.186

606

13.823

Nye i alt Antal 31.12.2018

1. Inkl. beboede fritidshuse 2. Kollegieværelser, døgninstitutioner og anden helårsbeboelse Væsentlige ændringer 2014 Herlev Vang, tagboliger Herlev Åhuse

4 etageboliger 12 tæt/lav

2015 Vindebyvej 6-8 Engskolegrunden J.E. Pitznersvej (tidl. amts materielgård)

5 tæt/lav 15 tæt/lav 20 tæt/lav

2016 Ved Herlev Hallerne Højbjerg Vænge, tagboliger Tornerosevej Nørrevang Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Ved Dildhaven - Kildegårdskolen Engskolegrunden

35 12 8 35

etageboliger etageboliger tæt/lav tæt/lav

20 tæt/lav 12 tæt/lav 15 tæt/lav

2017 Højbjerg Vænge, tagboliger Posthusgrunden Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Engskolegrunden

10 etageboliger 130 etageboliger 20 tæt/lav 16 tæt/lav

5

4.

Befolkningsprognose

Som grundlag for budgetlægningen indgår Kommunedatas prognose over befolkningsudviklingen udarbejdet på grundlag af blandt andet Danmarks Statistiks befolkningsprognose, et boligprogram og en vurdering af udviklingen i flyttemønster, fødsler og dødsfald.

Befolkningsprognose 2014 – 2025 (pr. 1. januar) Alder

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

0-2 år

982

979

949

928

940

955

965

997

3-5 år 6-16 år 17-24 år 25-64 år 65-79 år 80-99 år

1.089 3.736 2.680 14.136 3.718 1.365

1.082 3.749 2.730 14.201 3.709 1.369

1.098 3.774 2.799 14.186 3.782 1.385

1.110 3.848 2.786 14.280 3.866 1.415

1.112 3.893 2.763 14.294 3.961 1.431

1.081 3.972 2.703 14.324 4.060 1.439

1.043 4.012 2.635 14.297 4.117 1.464

1.079 3.998 2.489 13.876 4.338 1.653

I alt

27.706

27.819

27.973

28.233

28.394

28.534

28.533

28.430

Alder

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

0-2 år 3-5 år

100 100

100 99

97 101

95 102

96 102

97 99

98 96

102 99

6-16 år 17-24 år

100 100

100 102

101 104

103 104

104 103

106 101

107 98

107 93

25-64 år 65-79 år 80-99 år

100 100 100

100 100 100

100 102 101

101 104 104

101 107 105

101 109 105

101 111 107

98 117 121

I alt

100

100

101

102

102

103

103

103

6

5.

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønskøn for budgetåret 2014 med efterfølgende overslagsår:

Arter

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1. 2.2 2.3 2.9 4.0

Lønninger Fødevarer El og varme*) Varekøb og anskaf. Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør og håndv. yderser 4.6 Betaling til staten 4.7/ Betaling til andre 4.8 kommuner/regioner 4.9 Øvrige tejensteydelser 5.1 Tjenestemandspensioner 5.2 Overførsel til personer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 7.6 Bet. fra staten 7.7/ Bet. fra andre 7.8 kommuner/regioner 8.

Refusioner

2,0 2,2 3,4 1,1

2,0 1,8 1,8 1,8

2,0 1,8 1,8 1,8

2,0 1,8 1,8 1,8

2,4

2,4

2,4

2,4

1,5 2,0

1,5 2,0

1,5 2,0

1,5 2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

2,4

2,4

2,4

2,4

2,0

2,0

2,0

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1 2,0

2,1 2,0

2,1 2,0

2,1 2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

*) Der er for perioden 2014 - 2015 indgået aftale med Dong om totalleverance af el på ca. 7,0 Gwh årligt. For 2016 er indgået aftale om levering af 6,5 Gwh. årligt. Af kwh prisen for normaltariffen er det alene ca. 25 % der forhandles på markedsvilkår. Rabatten tilfalder de respektive institutioners driftsrammer. Til at understøtte lønrammen planlægges en række initiativer: -Indførelse af lokal særregel om, at alle medarbejdere skal give besked inden den 1. oktober, hvis 6. ferieuge ønskes udbetalt. -Afskaffelse af Herlev-seniortid.

7

-Rådhusets åbningstid ændres om torsdagen, således at kun Borgerservice er åbent til kl. 18.00. Resten af rådhuset lukker kl. 17.00. Det er således kun medarbejdere i Borgerservice der vil få udbetalt forskudttidstillægget. -Rådighedsforpligtigelsen for akademikere drøftes med relevante organisationer i f.t. arbejdstidsaftalen for rådhuset, hvor alt merarbejde kan afspadseres. -Afskaffelse af betalte ikke-overenskomstmæssige fridage som f.eks. 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

8

6.

Generelle tilskud m.v.

De samlede generelle tilskud har udviklet sig således. Mio. kr. i 2015 priser

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

Generelle tilskud mv.

-476,3

-475,5

-475,5

Stigningen på 4 mio. kr. skyldes en øget udligning p.g.a. faldende indkomstskat afledt af øgede sociale indkomster. Øvrig nedregulering på 15 mio. kr. som følge af statens forventning til udviklingen i de sociale overførsler modsvares af et øget bloktilskud til Herlevs flere borgere i de nye boligbyggerier.

7.

Likvide aktiver

De samlede likvide aktiver kan opgøres således ultimo året:

Mio. kr.

R. 2013

Sk. R.2014

B.2014

B.2015

I alt ultimo året Procent af bruttoomsætning

46,3

64,0

66,0

80,0

2,1%

2,9%

2,9%

3,5%

I alt excl. forsyningsvirksomhed

37,3

55,0

57,0

71,0

Procent af bruttoomsætning

1,7%

2,5%

2,5%

3,1%

Bruttoomsætningen svarer til de samlede drifts- og anlægsudgifter. Der skønnes en kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. ultimo budgetåret. I h.t. økonomiaftale er der i 2015 afsat en generel engangsstyrkelse af likviditeten på 10 mio. kr. Dertil 4 mio. kr. i særligt tilskud til likviditeten, tildelt kommuner med økonomisk vanskelige vilkår. KL anbefaler en likviditet på 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 84 mio. kr. for Herlev Kommune.

9

8.

Forsyningsvirksomheder - Affaldsområdet

Omfatter alene affaldsområdet, hvor mellemværendet ultimo 2014 skønnes til 9 mio. kr.

9.

Finansiel strategi på gældssiden

Herlev Kommune lånefinansierer i nødvendigt omfang institutionsbyggeri o.lign. med Kommunekreditlån og med en løbetid på typisk 25 år. Leasing anvendes som hovedregel ikke som finansieringsform i Herlev Kommune. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Kommunens langfristede gæld udgør ultimo 2013 i alt 183,5 mio. kr. Fordelingen på lånetype fremgår nedenfor: Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter

2.417.729 kr. 1.425.466 kr. 176.731.626 kr. 3.013.738 kr.

I alt

183.588.559 kr.

Restgælden fordelt over perioden ultimo 2013-2025.

År Hele mio. kr.

2013

2015

2020

2025

184

225

250

275

I 2015 forventes optaget lån på 34,5 mio. kr. Låneporteføljen gennemgås jævnligt for eventuel omlægning ved væsentlige ændringer i renteniveauet.

10

10.

Budgetoversigt

I nedenstående tabeller er budgettet for 2015 sammenholdt med budget 2014. Beløbene er nettotal angivet i 1.000 kr. Samlet budget

Budget

Budget

2014

2015

1.720.767

1.748.903

28.136

32.450 -236 11.919

60.545

28.095

559 12.000

795 81

1.764.900

1.822.007

57.107

Ændring i likvide aktiver Indskud Lånoptagelse Tilskud og udligning Skatter

14.000 7.600 -18.500 -464.245 -1.303.755

14.000 7.600 -34.500 -475.537 -1.333.570

0 0 -16.000 -11.292 -29.815

Indtægter i alt

-1.764.900

-1.822.007

-57.107

Budget 2014

Budget 2015

Ændring

%

00 Byudvikling m.v. 01 Forsyningsvirksomheder

18.865 -693

18.969 -1.000

104 -307

1% 44%

02 Trafik og infrastruktur 03+05.25+05.28 Underv. og kultur 04 Sundhedsområdet

45.498

46.146

648

1%

637.470 149.455

645.279 153.285

7.809 3.830

1% 3%

05 Social og sundhedsvæsen (-05.25 og 05.28)

696.013

707.343

11.330

2%

06 Administration

174.159

178.881

4.722

3%

1.720.767

1.748.903

28.136

2%

Driftsvirksomhed incl. forsyning (incl. refusion) Anlægsvirksomhed Renter Afdrag på lån Udgifter i alt

Driftsvirksomhed Nettobeløb

Driftsvirksomhed i alt

Ændring

11

11.

Budgetfordeling kto. 00-06 på forvaltningsområder og administration, excl.forsyning.

Driftsbudgetter i nettotal angivet i hele 1.000 kr. i 2015 priser.

Budget 2014

Udvalg Teknik og miljø 1) excl. forsyning

Budget Realvækst 2015 Beløb

%

59.683

58.783

-900

-1,5%

Børn og kultur 2) Social og sundhed 3)

645.927 517.538

641.002 515.820

-4.925 -1.718

-0,8% -0,3%

Administration Driftssikring, jordforsyning m.v.

177.997 4.153

178.880 4.207

883 54

0,5% 1,3%

1.405.298

1.398.692

-6.606

-0,5%

351.211

351.211

0

0,0%

1.756.509

1.749.903

-6.606

-0,4%

I alt service Sociale overførsler Ialt driftsudgifter

1) Hovedkonto 00-02 excl. takstfinansieret forsyningsvirksomhed, kommunale ejendomme og idrætsanlæg. 2) Hovedkonto 03 og dagpleje-/daginstitutioner (kto 05.25), samt døgnpleje og døgninstitutioner 05.28. og idrætsanlæg (kto. 00.32) 3) Hovedkonto 04-05, uden sociale overførsler og excl. dagpleje og daginst samt døgnpleje og døgninstitutioner.

12.

Realudvikling serviceudgifter

Nettobeløb angivet i 1.000 kr. i 2015 p/l niveau: Beregningsteknisk serviceramme 2015 excl. medfinansiering sygehusvæsnet og ydelsesstøtte samt central refusionsordning

1.306.568

Budget 2015 på serviceområderne Sygehusmedfinansiering Central refusionsordning Ydelsesstøtte ældreboliger

1.298.338

Forskel til beregningsteknisk serviceramme

1.398.692 -110.694 12.640 -2.298

-8.230

12

13.

Økonomisk decentralisering

Kommunalbestyrelsen har på budgetteringstidspunktet godkendt økonomisk decentralisering og rammestyring for følgende områder: Nettobudget 1.000 kr.

Konto

Område

00.28.20

Grønne områder

02. 301.024

Vejområdet (excl. kollektiv trafik) Skolebibliotek

301.010 til 301.039 + 032205 302.021 304.001

Skolernes rammebeløb inkl. SFO, skolefritidsklub og ungecaféer, inkl. CEIS (se bem.) Børnenaturcenter Kildegården inkl. CEIS P.P.R. inkl. CEIS

216.101

318.001 - 318.005 350.004 361.001 363.004 364.024 364.025 364.026 364.027 364.028 376.002 482.010 485.010 488. 489. 528.042 05.25.14 523002 (-gr. 88) 532.002 - 532.060

Idræts- og svømmehaller Herlev bibliotekerne Herlev Teaterbio Musikskolen Billedskolen Gammelgård Hjulmandens hus Spillestedet Klauzdal Medborgerhus Ungdomsskolen Hjælpemiddel- og genoptræningsafdeling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedspleje Kernen, forebyggende arbejde inkl. CEIS Daginstitutioners rammebeløb inkl. CEIS (se bem.) Dildhaven inkl. CEIS Integrerede plejeordninger ekskl. administrative

27.284 18.095 439 3.461 382 1.100 173 999 1.306 4.212 12.893 11.860 4.680 3.171 5.392 116.848 11.331

533.003

fællesskaber (fratrukket grp. 021) Rehabilitering og bofællesskaber

152.384 694

533.010 533.030 540.001 545.001 550.001 550.003 550.020 550.040

Aktivitetscentre Flexbo Hjælpemiddeldepotet Kagshuset Fællesstedet for handicapområdet Juvelhuset (- mellemkommunale indtægter) Højsletten (- mellemkommunale indtægter) Skovgården (- mellemkommunale indtægter)

6.638 29.138 677

916 9.300

5.845 1.326 1.765 3.985 1.932 12.162 14.982 15.523

13

552.002 - 552.008 552.012 559.002 559.010 - 559.011 559.012 559.015 488.010, 532.020 og 550.001 06 06.45.50

Bofællesskaber og bostøttecenter (- mellemkommunale indtægter) Aktivitetsteamet bostøttecenter (- mellemkommunale indtægter) Hørkær (- mellemkommunale indtægter) Aktivitetsteamet Café Harlekin Værestedet Peberkværnen Administrativt fællesskab indenfor Center for Omsorg og Sundhed Løn- og kursusbudget administration Indkøbskontoret

I alt

865 2.504 15.608 1.454 568 1.087 4.697 103.339 2.907 830.023

På efterfølgende side er vist omfanget af de enkelte områders rammestyring. Der er en generel overførselsadgang på maksimalt 3% i merforbrug og ubegrænset mindreforbrug. Der korrigeres ikke for ændringer i pris- og lønudviklingen i f.t. den budgetterede. På daginstitutionsområdet er den maksimale grænse for merforbrug 5%. Merforbrug udover maksgrænsen på 3 % henholdsvis 5 % forelægges Kommunalbestyrelsen til særskilt godkendelse.

14

OVERSIGT OVER OMFANGET AF DE ENKELTE OMRÅDERS RAMMESTYRING Rammens Rammeområde

Kto. område

Grønne områder Idrætsområdet

Nettobudget Indføringstidspunkt samt

omfang

ramme

00.28.20 00.32.32

Totalramme Totalramme

+ +

Indført pr. 1/1 1991 Indført pr. 1/1 1990

Vejafdelingen Skolebibliotek

02 301.024

Totalramme Totalramme

+ +

Indført pr. 1/1 1991 Indført pr. 1/1 1992

Skolerne, SFO, skolefritidsklub og ungecaféer

301.010 - 301.039 + 03.22.05

Totalramme

+

Indført pr. 1/1 1990 Lønnen udlagt pr. 1/1 2000 SFO medtaget fra 1/1 2007

Børnenaturcenter Kildegården

302.021

Totalramme

+

Indført pr. 1/1 1998

PPR Herlev Bibliotek

304.001 350.005

Totalramme Totalramme

+ +

Indført pr. 1/1 2000 Indført pr. 1/1 1989

Herlev Teaterbio Herlev Musikskole

361.001 363.004

Totalramme Totalramme

+ +

Indført pr. 1/1 1998 Indført pr. 1/1 1995

Billedskolen Gammelgård

364.024 364.025

Totalramme Totalramme

+ +

Indført pr. 1/1 2004 Indført pr. 1/1 1992

Hjulmandens hus Spillestedet Klauzdal

364.026 364.027

Totalramme Totalramme

+ +

Indført pr. 1/1 1996 Indført pr. 1/1 2004

Medborgerhus Ungdomsskolen

364.028 03.38.76

Totalramme Totalramme

+ +

Indført pr. 1/10 2001 Indført pr. 1/1 1995

Hjælpemiddel og genoptræningsafd.

482.010

Totalramme

Tandplejen Sundhedscenter og forebyggende hjemmebesøg

485.010 488 (- grp.89) + 05.32.33.001

Totalramme Totalramme

Daginstitutioner

05.25.10 - 16

Undtaget forældrebetaling, fripladser, skatter og forsikringer

Undtaget husleje, energi, forsikringer, fripladser og

Indført pr. 1/1 1998 + + +

forældrebetaling

Dildhaven

523.002 (-gr. 89)

Totalramme (-husleje)

Kernen Integrerede plejeordn.

528.042 05.32.32

Totalramme (-husleje) Undtaget amtsrefusion,

bemærkninger

+ +

husleje, skatter, forsikringer og

Indført pr. 1/1 1992 Indført pr. 1/1 2012 Indført pr. 1/1 1992 Max. overførsel af underskud 5%. Indført pr 1/1 1994 Indført pr. 1/1 2013 Indført pr. 1/3 1990, Revideret pr. 1/1 1992

fremleje af pladser

Aktivitetscentret

05.32.33

Totalramme

Indført pr. 1/1 2012

Flexbo Bofællesskaber

05.32.33 (-grp. 10)

Totalramme

Indført pr. 1/1 2012

og bostøttecenter Aktivitetsteamet og cafe Kagshuset

05.38.52.21 + 26 05.38.59.25+27 + 05.38.42 545.001

Totalramme Totalramme

+

Indført pr. 1/1 1994 Indført pr. 1/1 1994

Totalramme

+

Indført pr. 1/1 1996

Regionale botilbud Hørkær

550002 - 550.040 559.002

Totalramme Totalramme

-

Overgået fra amtet 1/1 2007 takstfinansiering

Administration

06

+

Indført pr. 1/1 1996

Indkøbskontoret

06.45.50

Løn og kursusramme Driftsramme

+

Indført pr. 1/1 1998

Takstbilag

17

Takstbilag Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Renovation: Erhvervsgebyrer: Erhverv – administrations- og planlægningsgebyr

1.578,00

1.612,00

Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugspladsen: Personbil årskort 1.600,00 Personbil engangsbillet 150,00 Kassevogn årskort 3.300,00 Kassevogn engangsbillet 150,00 Ladvogn årskort 6.300,00 Ladvogn engangsbillet 200,00 10 kg farligt affald (tillæg) 36,00

1.600,00 150,00 3.300,00 150,00 6.300,00 200,00 36,00

Husholdningsgebyrer: Fællesgebyr, enfamiliehuse Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier Afhentningsgebyrer: 125 l sæk uge 125 l sæk 14. dag 80 l container 80 l container 14. dag 140 l container uge 140 l container 14. dag 240 l container uge 240 l container 14. dag 400 l container 660 l container 800 l container

1.761,00

1.800,00

1.508,00

1.540,00

954,00 675,00 887,00 508,00 1.066,00 686,00 1.386,00 917,00 2.525,00 3.814,00 4.845,00

974,00 690,00 906,00 519,00 1.090,00 700,00 1.416,00 937,00 2.580,00 3.896,00 4.950,00

850,00 500,00 350,00 250,00

850,00 500,00 350,00 250,00

Skorstensfejertakster: Taksterne følger de til enhver tid af KL fastsatte vejledende beløb og opkræves via skattebilletten på vegne af skorstensfejeren. Nyttehaver, haveleje Depositum for nye haver Pensionisthaver, haveleje Depositum for nye haver

18

Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Gebyrer efter byggeloven: Boligbebyggelse pr. m2 (tilbygning) Anden bebyggelse pr. m3 rumindhold (erhverv) Omfattende ombygninger pr. m2 Mindstegebyr Enfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse o.l. Opførelse af sommerhuse Andre tilladelser samt anmeldelser Dispensationer v/byggearbejder der ikke kræver byggetilladelser eller anmeldelse

25,00

25,00

10,00 10,00 805,00

10,00 10,00 825,00

2.360,00 810,00 810,00

2.410,00 830,00 830,00

810,00

830,00

Naboorientering for mere end 10 udsendelser: Grundgebyr (10 breve) Efterfølgende breve pr. stk.

305,00 35,00

310,00 36,00

Udlejning af gadeareal: Butiksudstillingsformål pr. år pr. m2

500,00

510,00

Etablering af overkørsel: Bolig enkelt: Forsænket overkørsel 4 meter Efter regning Erhverv og flerbolig: Forsænket overkørsel 9 meter Efter regning P-kælder, parkeringskort: Årskort Månedskort Erstatning for tabt kort Rottebekæmpelse: Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en promilleandel af ejendomsværdierne. af ejendomsværdien.

Efter regning Efter regning

920,00 92,00 30,00

940,00 94,00 30,00

0,036 0/00

0,041 0/00

19

Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Skole og dagtilbud Sommerferieaktiviteter 57,00 Feriekoloni (prisen er baseret på 6 dage):: 1. barn 924,00 2. og 3. barn 462,00 Modersmålsundervisning mdl. (1. – 3. klassetrin i 11 mdr.) 200,00 Institutionstakster: pr. md. ¾ Børnehave 3-6 år *) 1.631,00 ¾ Børnehave 3-6 år – Obligatorisk frokostmåltid*) 338,00 Dagpleje og heldagsinstitution – 0-6 år 2.000,00 Dagpleje og heldagsinstitution – 0-6 år obligatorisk frokostmåltid 338,00 SFO overgangstakst **) 1.869,00 SFO 1.626,00 Skolefritidsklub 457,00 Feriekolonier pr. dag 107,00 *) Udelukkende et tilbud til børn i den tidligere Bh. Køllegård, som er indmeldt før 1.6.2012 **) Gældende for perioden maj-juni i f.m. overflytning fra børnehave til SFO

58,00 943,00 471,00 210,00 1.664,00 345,00 2.040,00 345,00 1.823,00 1.575,00 440,00 109,00

Kultur og Fritid Herlev Musikskole pr. mdr.: Førskolen 0-5 år – Rytmik 170,00 Familiemusik (1 voksen og 2 børn) 0,00 Musikværksted 1, 1. klasse 210,00 Musikværksted 2, 2. klasse 210,00 Violin/blokfløjte, 1.-2. klasse – på små hold 310,00 3.-4. klasse instrumentalundervisning (små hold) 310,00 Instrumentundervisning(23 min. pr. uge) 440,00 Instrumentundervisning (30 min. pr. uge) 580,00 Instrumentundervisning (46 min. pr. uge) 880,00 Soloundervisning (25 min. pr. uge) Talentskolen 1.015,00 Kor og sammenspil – Når man er tilmeldt instrumental-/vokalfag 50,00 Kor og sammenspil – Som eneste fag i Musikskolen 100,00 1.207,00 Herlev Billedskole, pr. sæson Som følge af skolereformen nedsættes timeantallet fra 105 til 90 timer pr. sæson. Herlev børnefilmklub

79,00

175,00 260,00 215,00 215,00 490,00 1.040,00 50,00 100,00 1.040,00

81,00

20

Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Biblioteket: Aflevering efter afleveringsdatoen, voksne 20,00 Aflevering efter 14 dages overtid, voksne 50,00 Aflevering efter 2 mdr. overtid, voksne 200,00 Erstatning, voksne 200,00 +materialets pris Aflevering efter afleveringsdatoen, børn 5,00 Aflevering efter 2 ugers overskridelse, børn 10,00 Aflevering efter 2 mdr. overskridelse, børn 100,00 Erstatning, børn 100,00 +materialets pris Fotokopi A4 pr. stk. 2,00 Fotokopi A3 pr. stk. 4,00 Printerafgift pr. stk. 2,00 Fotokopi, farve A4 pr. stk. 8,00 Fotokopi, farve A3 pr. stk. 16,00 Telefax, indland 1. ark 10,00 Telefax, indland, herefter pr. ark 5,00 Telefax, udland 1. ark 15,00 Telefax, udland, herefter pr. ark 10,00 Telefax, modtagelse pr. ark 5,00 Tomme CD´er pr. stk. 15,00 USB nøgle 40,00 Herlev Teaterbio: Billetpriser: Alm. aften 90,00 Tillæg for helaftensfilm 10,00 Børneeftermiddag 50,00 Andre forestillinger (Baby Bio/Fyraftens-/ Skoleforestillinger/Formiddagsfilm) 75,00 Højere billetpriser, hvor dette kræves af filmudlejer. Der fratrækkes 25 kr. pr. billet til pensionister ved forevisning af sundhedskort. Rabatordninger: Biografklub Danmark, Sommerbio, DOXBIO, filmfestivaler o.l. Mængderabat: Op til 20% rabat på billetten, som del af klippekorts- eller medlemsordning. Studierabat til studerende i Herlev: 20% rabat ved fremvisning af studiekort. Til nytilflyttere tilbydes 2 fribilletter pr. husstand.

20,00 50,00 200,00 200,00 +materialets pris 5,00 10,00 100,00 100,00 +materialets pris 2,00 4,00 2,00 8,00 16,00 10,00 5,00 15,00 10,00 5,00 15,00 40,00

75,00 - 90,00 10,00 50,00 75,00

21

Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Kommerciel udlejning: Pr. dag 10.000,00 Pr. time 2.000,00 Leje af sal efter kl. 18.00 Efter aftale Tillæg for personale samt evt. filmleje i f.t. faktiske udgifter

10.000,00 2.000,00 Efter aftale

Gammelgård: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven)

Gratis

Gratis

Kommunale forvaltninger og institutioner: (op til 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden Stuerne Mødelokale

400,00 300,00 150,00

400,00 300,00 150,00

Kommunale forvaltninger og institutioner: (udover 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden Stuerne Mødelokale

700,00 500,00 200,00

700,00 500,00 200,00

2.000,00 1.500,00 1.000,00

2.000,00 1.500,00 1.000,00

Kommerciel udlejning: Laden Stuerne Mødelokale

Udenfor almindelig åbningstid betales der for personaletimer udover lejen. Betaling pr. time 150,00

150,00

Herlev Medborgerhus: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven)

Gratis

Gratis

Kommunale forvaltninger og institutioner: Lille sal Store sal Møderum 1,2,3,5,6 Møderum 4

400,00 500,00 100,00 400,00

400,00 500,00 100,00 400,00

Regionale og statslige forvaltninger og institutioner: Lille sal 800,00 Store sal 1.000,00 Møderum 1,2,3,5,6 200,00 Møderum 4 800,00

800,00 1.000,00 200,00 800,00

22

Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Kommerciel udlejning (Op til 3 timer): Lille sal Store sal Møderum 1,2 Møderum 3,5 Møderum 4

2.000,00 3.000,00 250,00 500,00 1.000,00

2.000,00 3.000,00 250,00 500,00 1.000,00

Kommerciel udlejning (ud over 3 timer): Lille sal Store sal Møderum 1,2 Møderum 3,5 Møderum 4

4.000,00 6.000,00 500,00 1.000,00 2.000,00

4.000,00 6.000,00 500,00 1.000,00 2.000,00

11.000,00

11.000,00

Kommerciel udlejning (pr. dag) Hele huset

Voksenundervisning: Pensionister/efterlønsmodtagere: Fritidsundervisning for voksne 70% af kursusinkl. foredragsrækker prisen Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke – hjemmehørende i Herlev: Lejegebyr pr. gang: Mødelokaler, klassevær., o.lign. Mødesal (Herlev Skole m.v.) Kommercielle arrangementer Idræt for arbejdsledige, pensionister Og efterlønsmodtagere. TIM Pr. halvår

70% af kursusprisen

600,00 900,00 1.750,00

600,00 900,00 1.750,00

393,00

400,00

Herlev Idrætscenter: Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger, kommunale skoler og børneinstitutioner i Herlev Kommune. For alle andre lejere gælder nedenstående udlejningstakster. I forbindelse med aktiviteter af særlig lokalkulturel karakter kan afslag i pris forhandles. Herlev Hallen: Pr. dag Pr. time

10.000,00 800,00

10.500,00 850,00

23

Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Annexhallen: Pr. dag Pr. time

8.000,00 650,00

8.500,00 700,00

Skydebanen: Pr. dag Pr. time

1.200,00 150,00

1.250,00 170,00

800,00 100,00

850,00 120,00

115,00

90,00

115,00

120,00

115,00 750,00

120,00 850,00

40,00 15,00 20,00 20,00 300,00 130,00 175,00 175,00 560,00 240,00 320,00 320,00 250,00 220,00 120,00 120,00 120,00 650,00 300,00 300,00 300,00 75,00 2.100,00

40,00 15,00 20,00 20,00 300,00 130,00 175,00 175,00 560,00 240,00 320,00 320,00 250,00 220,00 120,00 120,00 120,00 650,00 300,00 300,00 300,00 75,00 2.100,00

Øvrige mødelokaler: Pr. dag Pr. time Skinderskovhallen: Badmintonbane pr. time (eller 4 klip) Squashbane pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*) Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip Indenfor peak*) Klippekort – 40 klip Mødelokaler efter aftale Særlige arrangementer efter aftale *)Peak:Man. – Tors. Kl. 7-8 og 16-22 Squashbaner kan bookes op til 48 timer inden. Hjortespringbadet: Enkeltbillet, voksne Enkeltbillet, børn (indtil 16 år) Enkeltbillet, studerende Enkeltbillet, pensionist Rabatkort – 10 turs - Voksne Rabatkort – 10 turs - Børn (indtil 16 år) Rabatkort – 10 turs - Studerende Rabatkort – 10 turs - Pensionist Rabatkort – 20 turs – Voksne Rabatkort – 20 turs – Børn (indtil 16 år) Rabatkort – 20 turs - Studerende Rabatkort – 20 turs – Pensionist Månedskort Voksne Månedskort Voksne Morgenbadning Månedskort Barn (indtil 16 år) Månedskort Studerende Månedskort Pensionist Kvartalskort, Voksne *) Kvartalskort, Børn (indtil 16 år) *) Kvartalskort, Studerende *) Kvartalskort, Pensionister *) Kvartalskort, Pensionister **) Årskort, Voksne

24

Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Årskort – Voksne - Morgenbadning 800,00 Årskort – Voksne – for medlemmer af en forening i Herlev 1.500,00 Årskort – Børn (indtil 16 år) 900,00 Årskort – Studerende 900,00 Årskort – Pensionister 900,00

800,00 1.500,00 900,00 900,00 900,00

*) Kun for Herlevborgere. **) Kun for Herlevborgere og kun i pensionisttiderne tirsdag og fredag. Herlev Skøjtehal: Enkeltbillet, voksne Enkeltbillet, børn Sæsonkort, voksne Sæsonkort, børn

30,00 15,00 300,00 125,00

30,00 15,00 300,00 125,00

25

Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Ældreområdet Skovture pr. deltager

100,00

150,00

Madservice i plejeboliger: Morgenmad Middagsmad Aftensmad

16,00 54,00 36,00

16,00 54,00 36,00

Madservice til øvrige hjemmeboende: Hovedret Biret

47,00 7,00

47,00 7,00

Madservice for ægtepar pr. person: Hovedret Biret

35,00 5,00

35,00 5,00

Spisning på cafeteria

55,00

55,00

Deltagelse på dagcenter pr. dag

21,00

21,00

Tøjvask pr. måned

223,00

228,00

Tøjvask pr. måned for ægtepar

334,00

341,00

Linnedservice pr. måned

45,00

46,00

Linnedservice pr. måned for ægtepar

67,00

68,00

Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr.

48,00

49,00

Egenbetaling på § 108-institutioner: Vaskemidler Institutionsvask Rengøringsartikler

87,00 132,00 165,00

89,00 135,00 168,00

Omsorgstandpleje: pr. år (cirkulærebestemt)

471,00

481,00

26

Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Øvrige takster Bøde ved overtrædelse af folkeregisterloven Ejendomsskatteattest Vurderingsattest BBR ejermeddelelse

600,00 100,00 100,00 100,00

600,00 100,00 100,00 100,00

250,00

250,00

100,00

100,00

0,00 150,00

0,00 150,00

52,00 140,00 400,00 185,00 150,00

52,00 140,00 400,00 190,00 150,00

10,00 1,00

10,00 1,00

626,00 115,00 141,00 376,00 280,00 50,00 130,00

626,00 115,00 141,00 376,00 280,00 50,00 130,00

Restancegebyr: Rykkerskrivelser generelt Krav på 500 kr. og derunder uden udpantningsret Årsabonnement for Herlevborgere på dagsordner eller dagsordner med beslutninger for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg eller stående udvalg Ikke Herlev borgere Takster fastsat af andre myndigheder: Folkeregisteroplysning og bopælsattester Beboerklagenævn Ejendomsoplysninger Sundhedskort (sygesikringsbevis) Legitimationskort til unge Afskrifter og fotokopier udleveret i h.t. forvaltningsloven: Første side Efterfølgende sider Der opkræves først betaling når beløbet samlet udgør 25 kr. eller derover. Pas og Kørekort: A-pas (almindeligt pas) B-pas (børn 0-11 år/gyldigt i 5 år) B-pas (børn 12-17 år/gyldigt i 5 år) C-pas (alderspensionister fra 65 år) Almindeligt kørekort Fornyelse af kørekort fra 70 år Pas- og Kørekortfoto

Specielle bemærkninger

29

00 22

Byudvikling og miljøforanstaltninger Jordforsyning (15 – 16)

005

Jorder, ubestemte formål, netto

1.067.400 kr.

For samtlige jorder fra sted 005.004 til 005.098 gælder, at budgettet for arealer og pladser kun omfatter skatter og afgifter. Vedligeholdelse af de forskellige ejendomme afholdes af rammebeløbet under sted 011.098.

00 25

Byudvikling og miljøforanstaltninger Faste ejendomme (16 - 17)

11

Beboelse, netto (16 – 17)

393.500 kr.

Driftsudgifterne for de enkelte ejendomme indeholder, ligesom jorderne, kun skatter og afgifter. Der er overført 104.000 kr. i energiudgifter vedr. Tornerosevej 58 fra daginstitutionsområdet. Under sted 011.098 er afsat 500.000 kr. til vedligeholdelse efter frigivelse af sekretariatet.

13

Andre faste ejendomme, netto (17) Uden ekstraordinære vedligeholdelse.

145.100 kr.

Frivillighedscenter Vedligeholdelse af fast ejendom Brændsel og belysning Skatter og forsikringer Rengøring

Overført fra kto. 05.72.99, støtte til frivilligt socialt arbejde.

52.800 kr. 79.900 kr. 61.700 kr. 125.100 kr. 319.600 kr.

-319.600 kr.

30

00 25

Byudvikling og miljøforanstaltninger Faste ejendomme (16 – 17)

013.006

Klausdal

142.000 kr.

Vedligeholdelse af fast ejendom Brændsel og belysning Skatter og forsikringer Lejeindtægt (Hjemmeværnet)

10.200 kr. 20.700 kr. 131.100 kr. -20.000 kr.

15

55.000 kr.

Byfornyelse og boligforbedring, netto (17)

Kommunal andel af rente- og afdragsbidrag til støttet byggeri. Udgiften vedrører andelsboligerne J. E. Pitznersvej, Herlev Bygade 41 og Vandtårnsgrunden.

31

00 25 18

Byudvikling Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri (17) Samlet nettobudget

004

2.676.900 kr.

Lejetab i almennyttige boliger

265.500 kr.

Lejetab i boliger med kommunal anvisningsret. Der har været følgende udgifter de sidste 3 regnskabsår: 2010 3.249.700 kr. 2011 168.800 kr. 2012 253.800 kr.

022

Tilskud til kollegier

944.400 kr.

Betaling af grundskat for Herlev og Hjortespring kollegier.

024

Kollegiers driftssikring

155.000 kr.

Driftssikring til Hjortespring kollegiet. Staten refunderer 2/3 af udgiften.

-103.000 kr.

026

Tab på garantier (istandsættelser)

715.000 kr.

Tab på kommunale garantier vedr. fraflytningsudgifter. Der har været følgende nettoudgifter de sidste 3 regnskabsår: 2011 2012 2013

028

Ydelsesstøtte

834.300 kr. 915.000 kr. 1.224.200 kr.

700.000 kr.

Omfatter andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger og almene boliger.

32

00 28 20

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser (17 - 18) Samlet nettobudget

027

Vedligeholdelse af pensionist- og nyttehaver

-127.700 kr. 25.400 kr.

Drift og vedligeholdelse af haverne.

029

Skatter og afgifter

263.900 kr.

Det afsatte beløb er beregnet til skatter, vand- og renovationsafgifter samt eludgifter. Der indgår 31.000 kr. i antennebidrag.

089

Indtægter kolonihaver

-162.000 kr.

På ejendommen er der i alt 27 parceller. Lejen forventes reguleret i takt med udviklingen i skatter og afgifter.

089

Indtægter pensionist- og nyttehaver

Af 119 pensionisthaver skønnes udlejet 75 à 350 kr. Af 271 nyttehaver skønnes udlejet 145 á 850 kr.

-254.500 kr. 26.250 kr. 123.250 kr. 149.500 kr.

Taksterne er sidst reguleret i 2005. Hus på matr. nr. 18 c (Gl. Klausdalsbrovej 555)

105.000 kr.

I alt

254.500 kr.

33

00 28 20

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturlegepladser (17 - 18)

GRØNNE OMRÅDER Opgaverne indenfor området udføres af ekstern entreprenør hvortil de fleste opgaver er udliciteret. Serviceopgaver på de grønne områder løses af Serviceafdelingen og kan ses fra gruppering 070 – 077. Området er til budget 2015 reduceret med i alt 172.700 kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 på 70.500 kr. er videreført til 2015 samt reduktion på 102.200 kr. af budget til genopretning.

Bemærkninger til fælleskonti: 022

Personale

511.500 kr.

Løn til medarbejder til kvalitetssikring af ekstern entreprenørs ydelser samt andre opgaver på området.

055

Salg af ydelser

-511.500 kr.

Indtægt fra områdekontiene til finansiering af ovennævnte personaleudgift.

Bemærkninger til områdekonti: På områdekontiene konteres udgifterne til ekstern entreprenør. Herudover udkonteres lønudgiften på de enkelte områder.

032

Parker

1.415.400 kr.

Pleje af kommunens parker som er beskrevet i gartnerudbuddet ”Pleje og vedligehold af grønne områder”. Kontoen er reduceret med -99.500 kr. som følge af rammereduktion samt reduktion af budget til genopretning i 2015.

033

Børneinstitutioner

Pleje af 18 kommunalt ejede institutioner og 19 lejede institutioner som er beskrevet i gartnerudbuddet ”Pleje og vedligehold af grønne områder”. Arbejdet udføres af eksterne entreprenører.

34

00 28 20

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturlegepladser (17 - 18)

034

Skoler

Pleje af skolernes udearealer som er beskrevet i gartnerudbuddet ”Pleje og vedligehold af grønne områder”. Kildegårdsskolen øst, Gammel Hjortespring Skole, Kildegårdsskolen vest, Herlev Byskole afd. Elverhøj, Herlev Byskole afd. Eng samt Lindehøjskolen, i alt 6 skoler. Arbejdet udføres af eksterne entreprenører.

035

Rådhus, kulturelle områder

562.400 kr.

Pleje og vedligeholdelse af grønne områder ved Herlev Rådhus, Marielyst, Klausdal, Kildegården, Herlev Medborgerhus, PPR, Biografen, Herlev Bibliotek, Hjortespring Bibliotek, Højbjerggård, Saxbo og Gammelgård som beskrevet i gartnerudbuddet: ”Pleje og vedligehold af grønne områder”. Kontoen er reduceret med -21.400 kr. som følge af rammereduktion samt reduktion af budget til genopretning i 2015.

036

Natur

854.200 kr.

Pleje af ca. 100 ha. skov- og naturområder beliggende i landzone nord for Klausdalsbrovej, som beskrevet i ”Pleje og vedligehold af grønne områder”. Kontoen er reduceret med -32.500 kr. som følge af rammereduktion samt reduktion af budget til genopretning i 2015.

037

Veje, stier og småarealer

1.659.200 kr.

Pleje af stier og rabatter ved kommunale og regionale stier som beskrevet i ”Pleje og vedligehold af grønne områder”. Kontoen er reduceret med -63.200 kr. som følge af rammereduktion samt reduktion af budget til genopretning i 2015.

35

00 28 20

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturlegepladser (17 - 18)

SERVICEAFDELINGEN – GRØNNE OMRÅDER Alle fælles omkostninger som f.eks. løn, fast ejendom, maskiner og lignende afholdes under fælleskonti på hovedkonto 02. Lønomkostningerne udkonteres til områdekonti på baggrund af timeregistreringen for de respektive områder.

070

Nyttehaver

223.000 kr.

Vedligeholdelse af 119 pensionisthaver og 271 nyttehaver, samt til pleje af grønne arealer ved kommunens nytte- og pensionisthaver. Kontoen er til 2015 reduceret med -102.200 kr.. Indgår i Serviceafdelingens samlede rammereduktion.

074

Bymidte, bynære kulturelle områder og station

482.500 kr.

Pleje og vedligeholdelse af grønne områder ved Herlev Bymidte, Herlev Station, Lindehøjcenteret og Hjortespring Centeret

077

Tværgående opgaver

1.456.000 kr.

Serviceafdelingens ydelser ved arrangementer som f.eks. Herlev Festuge, valg, Herlev rundt på cykel, Herlevløbet, trafiksikkerhedskampagner, juleudsmykning, udlån og opsætning af flagstænger til flagallé, hjælp til Sankt Hans bål m.m. Desuden er der også en række administrative ad-hoc-opgaver som aflæsning af vand- og elmålere, udsendelse af breve til grundejere, hvis hæk rager ud over fortov m.m. Endelig er der en række andre blandede ad-hoc opgaver som fjernelse af graffiti, påfyldning af vand i gadekæret, opsætning og nedtagning af skilte om færdsel på is på udvalgte søer. Kontoen er til 2015 reduceret med -150.000 til finansiering af husleje til Serviceafdelingen.

36

00 28 20

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturlegepladser (17 - 18)

078

Opgaver for Børne- og Kulturforvaltningen

Indtægten kommer fra Børne- og Kulturforvaltningen fra kontiene vedligeholdelse af grønne områder på skoler og daginstitutioner. Arbejdet udføres af eksterne entreprenører. TEKNISK DRIFT

047

Konsulenter

104.000 kr.

Kontoen anvendes af forvaltningen til undersøgelser, kampagner, konsulenter, IT m.m..

00 32 31

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (18)

031.011

Idrætsrådgivning

Der er i Budget 2015 afsat 718.000 kr. til Idrætsrådgivning. I Beløbet indgår udgifter til løn til 1 medarbejder.

718.000 kr.

37

00 38 50

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter (18)

030

Naturbeskyttelse

112.500 kr.

Udgifter i forbindelse med naturbeskyttelse, herunder information, udstyr samt til juridisk og faglig bistand.

040

Vandløb, Konsulentydelser

522.200 kr. -228.000 kr.

Udgifter til juridisk og faglig bistand ved eksempelvis vandløbsregulering, vandløbsovervågning, retssager og konkret sagsbehandling. Udgiften skal ved adskillelse af forsyning og kommune afholdes af kommunen. Indtægterne omfatter Herlev Forsynings andel på 80 % af driftsudgifterne.

00 52 81

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v. Jordforurening (18)

046

Energi- og ressourcepulje

2.004.800 kr.

Energi- og miljømæssige tiltag i kommunale bygninger og anlæg, herunder ESCO.

047

Forurenede grunde

297.900 kr.

Udgifter i forbindelse med forurenet jord, herunder udgifter til information og forebyggelse af forurening, undersøgelser, analyser, afværgeforanstaltninger, miljøudstyr og konsulentbistand.

38

00 52 81

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v. Jordforurening (18)

048

Øvrige miljøforanstaltninger

463.200 kr.

Udgifter i forbindelse med planlægning, information og forebyggelse, miljøtilsyn, undersøgelser, grønt regnskab, afværgeforanstaltninger, EDB og forsikringer, samt konsulentbistand. Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af grønt regnskab for Herlev Kommune, herunder konsulentbistand. Kontoen er til 2015 reduceret med -8.000, som følge af afskaffelse af miljøavisen.

00 52 85

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v. Bærbare batterier (18)

025

Indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer

41.600 kr.

Udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. Særskilt lovreguleret ordning med producentansvar. Kommunens udgifter kompenseres via bloktilskuddet

00 52 87

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v. Miljøtilsyn - virksomheder (18)

001

Godkendelse/tilsyn – fælles formål

-94.300 kr.

Indtægter vedrørende miljøtilsyn på virksomheder.

064

Laboratorieundersøgelser

15.600 kr.

Kommunens andel af enkepension til den tidligere stadsdyrlæges enke.

39

00 55 91

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse (18)

050

Konsulentbistand

1.024.700 kr. -1.026.500 kr.

Udgifter og indtægter i forbindelse med lovpligtig bekæmpelse af rotter samt bekæmpelse af muldvarpe, mosegrise, skadedyr og lign. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med afhjælpning af gener fra vildtlevende katte og ræve, herunder evt. nødvendig indfangning, sterilisation og genudsætning af vildtlevende katte samt borttransport af tilskadekomne dyr. Bekæmpelsen finansieres ved gebyrer, der opkræves som en andel af ejendomsværdien.

00 58 95

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab (18)

035

Redningsberedskab

4.047.000 kr. -323.300 kr.

Herlev Kommune har aftale med Ballerup brandvæsen om brandslukning i fællesskab. Budgettet anvendes til Herlev Kommunes andel af udgifterne samt drift af bil til beredskabschefen, vagthonorar, anskaffelser, edb og tjenesteydelser. Udgifter til beredskabschefens løn og vagtordning samles her, som er den autoriserede konto. Kontoen reduceres med 300.000 kr. Budgetbeløbet flyttes til brandhaner.

036

Krigsberedskab

62.300 kr.

Herlev Kommunes andel af tjenestemandspensioner til tidligere ansatte i Beredskab Storkøbenhavn.

038

Brandhaner

300.000 kr.

Til budget 2015 er der afsat 300.000 kr. til vedligeholdelse af 400 brandhaner. Budgettet er overført fra redningsberedskabet.

40

01 38 60

Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Fælles formål (19)

027

Konsulentbistand

318.400 kr.

Juridisk og faglig bistand ved eksempelvis udbud, kontraktskrivning, retssager og sagsbehandling vedrørende husholdningsaffald og erhvervsaffald.

028

Miljømedarbejder

1.939.900 kr.

Kontoen er til 2015 reduceret med -78.000 kr. jf. regnskabstal 2013.

030

Skatter og afgifter genbrugsstationen

6.500 kr.

Dækker udgifter til skatter og afgifter på genbrugsstationen.

031

Arbejdsskadeforsikring

36.500 kr.

Dækker udgifter til arbejdsskadeforsikring.

034

Affaldsforsøg

302.400 kr.

Affalds- og udviklingsforsøg, herunder initiativer i affaldsplanen. Kontoen er til 2015 øget med 188.000. Kommunalbestyrelsen har i affaldsplan besluttet at undersøge den bedste indsamlingsmulighed for bioaffald i Herlev Kommune. Budget til dette formål.

035

Information

357.600 kr.

Familiens affaldshæfte, Erhvervsaffaldsmappe, information om nye ordninger, annoncer m.m. Kontoen er til 2015 øget med 45.000 kr. som følge af en øget informationsindsats i etage bebyggelser i forbindelse med udrulning af Madam Skrald lignende ordning.

036

Indkøb og salg af materiel

212.000 kr. -131.100 kr.

Indkøb og salg af dagrenovations-, haveaffalds – og kompostbeholdere.

41

01 38 60

Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Fælles formål (19)

040

Statslige databaser og registre

54.300 kr.

Med affaldsbekendtgørelse er der fastsat krav om kommunal betaling til henholdsvis et nationalt affaldsregister og en national regulativ database.

084

Administrationsudgifter

1.564.100 kr.

Forsyningsvirksomhedens administrationsbidrag til kommunen beregnes som 9 % af driftsudgifterne ekskl. egen administration og ekskl. udgifter, der ikke modsvarer en administration på rådhuset.

085

Renter af kommunens udlæg

-15.300 kr.

Renteudgifter eller –indtægter. Kontoen er til 2015 reduceret med -10.000 kr. jf. regnskabstal 2013.

092

Gebyr for generel administration

-5.092.600 kr.

Gebyrer for generel administration for samtlige affaldsordninger. Kontoen er til 2015 øget med -604.000 kr. jf. regnskabstal 2013. Budgettet lå tidligere under Øvrige ordninger og anlæg.

450

Barselsudligning

-25.100 kr.

Andel til fælles barselsfond.

01 38 61

Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation - restaffald (19)

021

Dagrenovation

6.561.000 kr.

Indsamling, kørsel og behandling af dagrenovation, kørselsudligning til I/S Vestforbrænding, samt køb og salg af dagrenovationssække.

092

Gebyr for genanvendelsesordninger

-7.615.800 kr.

Gebyrer til finansiering af dagrenovation samt andel af fælles udgifter.

42

01 38 62

Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Ordninger for storskrald og haveaffald (19)

022

Tæt/lav bebyggelse

2.398.100 kr.

Indsamling, kørsel og behandling af storskrald, genbrug og haveaffald fra parcelog rækkehuse med enkel renovation, samt køb og salg af haveaffaldssække.

023

Etageejendomme

2.962.300 kr.

Indsamling, kørsel og behandling af storskrald, genbrug og haveaffald fra etageejendomme og rækkehuse med fælles renovation. Kontoen er til 2015 øget med 315.000 kr., da der forventes flere tømninger som følge af udrulning af Madam Skrald lignende ordning.

092

Gebyr for genanvendelsesordninger

- 5.328.300 kr.

Gebyrer til finansiering af dagrenovation samt andel af fælles udgifter.

093

Salg af genanvendelige materialer

Salg af materialer.

-51.800 kr.

43

01 38 63

Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Ordninger for glas, papir og pap (19-20)

024

Fællesordninger med I/S Vestforbrænding

2.957.300 kr.

Kommunens andel til de fælles indsamlingsordninger som I/S Vestforbrænding administrerer, samt indkøb og vedligeholdelse af glas- og papirkuber.

938.100 kr.

01 Kuber

Kontoen er til 2015 øget med 469.000 kr. som følge af opsætning af flere nye kuber i kommunen. Budgettet tilpasses regnskabstal for 2013. 02 Husstandsindsamling af papir

1.351.400 kr.

Kontoen er til 2015 reduceret med -125.000 kr., da udbud af ordning gav lavere tømningspriser. 03 Etage-ejendomme

667.800 kr.

Kontoen dækker udgiften til indsamling af papir og glas fra boligselskaber.

092

Gebyr for genanvendelsesordninger

-2.348.900 kr.

Gebyrer til finansiering af ordninger for glas, papir og pap samt andel af fælles udgifter. Kontoen er til 2015 øget med -237.000 kr. jf. regnskabstal 2013.

093

Salg af genanvendelige materialer

Salg af materialer.

- 672.200 kr.

44

01 38 64

Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Ordninger for farligt affald (19)

025

Farligt affald

101.800 kr.

Udgifter til transport og behandling af farligt affald fra husholdninger og mindre mængder fra erhverv. Kontoen er til 2015 reduceret med 100.000 kr. Tiltag med kurser til viceværter reduceres.

026

Miljøbil

280.800 kr.

Indsamling af farligt affald fra private husstande samt udgifter til tromler m.m. Kontoen er til 2015 øget med 249.000 kr. til at forbedre og optimere indsamlingen af farligt affald og småt elektronik for tæt-lav bebyggelse.

029

SMOKA

95.300 kr.

Udgifter til drift af I/S SMOKA. Gebyret der opkræves af SMOKA fastsættes i juni, gebyret er beregnet i forhold til antal indbyggere.

092

Gebyr for genanvendelsesordninger

- 376.200 kr.

Gebyrer til finansiering af ordninger for farligt affald samt andel af fælles udgifter.

01 38 65

Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Genbrugsstationer (19)

025

Genbrugsstation

2.584.200 kr. -248.000 kr.

Kommunens udgifter til drift af genbrugsstationen. Lønninger, nyanskaffelser, entreprenørudgifter, brændsel m.m. Udgifter til behandling, kørsel og materiel vedrørende affaldsfraktioner der ikke er med under I/S Vestforbrændings administration. Indtægten kommer fra løntilskud fra I/S Vestforbrænding.

45

01 38 65

Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Genbrugsstationer (19)

032

Udgifter til I/S Vestforbrænding

7.680.400 kr. -1.141.700 kr.

Betaling til I/S Vestforbrændings udgifter til administration af alle genbrugsstationerne i interessentkommunerne. Udgiftskontoen er til 2015 reduceret med -1.225.000 kr. jf. Vestforbrændingens takster for 2014. Indtægtskontoen er til 2015 reduceret med 1.170.000 kr. jf. Vestforbrændingens takster for 2014.

092

Gebyr for genanvendelsesordninger

-8.086.200 kr.

Gebyrer til finansiering af genbrugsstation samt andel af fælles udgifter.

093

Salg af genanvendelige materialer

-995.100 kr.

Salg af materialer.

01 38 66

Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Øvrige ordninger og anlæg (19)

024

Fællesordninger med I/S Vestforbrænding

767.800 kr.

Elektronikaffald og øvrige ordninger. Kontoen er til 2015 reduceret med -165.000 kr. jf. Vestforbrændingens takster for 2014.

050

Indsamlingsordninger for skoler og institutioner 1.077.200 kr. -1.029.100 kr.

Indsamlingsordning for skoler og institutioner i kommunen. Udgifter og indtægter vedr. institutioner under SSF er medtaget i ordningen fra 2011. Udgiftskontoen er til 2015 øget med 335.000 kr. jf. Vestforbrændingens takster for 2014. Indtægtskontoen er til 2015 øget med -293.000 kr. jf. Vestforbrændingens takster for 2014.

46

01 38 66

Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Øvrige ordninger og anlæg (19)

084

Erhvervsaffald

-100.600 kr.

Gebyrer til finansiering af ordninger for erhvervsaffald samt andel af fælles udgifter.

088

Fællesafgift til fælles formål

Gebyrer til finansiering af øvrige ordninger samt andel af fælles udgifter.

47

02 22 01

Trafik og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål (21)

VEJOMRÅDET SERVICEAFDELINGEN Budgettet er delt i fælleskonti og områdekonti. Budgettet er rammestyret. Lønomkostninger udkonteres ved hver måneds udgang til områdekontiene på baggrund af timeregistreringen for de respektive områder. Beløbet kan ses under intern afregning. Til 2015 er Serviceafdelingens ramme reduceret med i at 805.000. Græsklipning i nyttehaverne reduceres. I forbindelse med vintertjenesten sammenlægges tre lastbilruter til to. Ændringen medfører reducerede driftsudgifter, vagtudgifter og udgifter til udkald. Herudover nedlægges en konkret stilling ved naturlig afgang, lagerfunktionen nedlægges og pavillon og badecontainer opsiges. Lastbil og saltkar sælges.

Bemærkninger til fælleskonti: 021

Maskiner og materiel

947.400 kr.

Drift og vedligeholdelse af materiel indenfor vejvæsenets område.

022

Personale

10.459.800 kr.

01 Løn 10.056.900 kr. Løn til driftspersonel, der kører i alle arbejdsområder, søn- og helligdagsbetaling, vagthonorar, overarbejdsbetaling m.m. Kontoen er til 2015 reduceret med -250.000 kr. som følge af en teknisk korrektion Beløbet flyttes til ledelse og administration. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens. 03 Øvrigt 402.900 kr. Kurser, forsikringer, udgift til beklædning, sikkerhedsudstyr og kørselsgodtgørelse til mandskabet.

032

Selvforsikring/erstatning

Udgifter til Serviceafdelingens selvforsikring.

033

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring

177.300 kr.

48

02 22 01

Trafik og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål (21)

039

Intern afregning

-10.459.800 kr.

Intern afregning af ydelser mellem fælleskonti og områdekonti Kontoen er til 2015 reduceret med 459.700 kr. som følge af en teknisk korrektion. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens.

200

Ledelse og administration

1.805.100 kr.

Aflønning af administration og ledelse. Kontoen er til 2015 øget med 250.000 som følge af en teknisk korrektion. Beløbet overføres fra personale. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens.

450

Barselsudligning

-62.800 kr.

Andel til fælles barselsfond

02 22 05

Trafik og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og –pladser (21)

025

Fast ejendom

604.000 kr.

Husleje til Gladsaxe kommune. Kontoen er til 2015 øget med 150.000, da den reelle husleje er større end budgetteret. Beløbet overføres fra tværgående opgaver.

49

02 28 11

Trafik og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v. (21)

OMRÅDEKONTI Områdekontiene indeholder både budget til fællesomkostningerne og budget til materialer og entreprenører på de enkelte områder. Lønudgifterne fra fælleskontiene udkonteres til områdekontiene hver måned i forhold til timeregistreringer på de enkelte opgaver.

025

Renholdelse belægninger

1.728.700 kr.

Renholdelse af veje, stier, pladser, broer, tunneler, trapper busstoppesteder, læskærme, færdselstavler, tømning af papirkurve samt pleje og ukrudtsbekæmpelse af grønne rabatter og helleanlæg m.v. Hertil kommer lossepladsafgifter. Den samlede reduktion på kr. 702.800 er i første omgang lagt på renholdelse. Reduktionen vil blive placeret korrekt efter vedtagelsen.

026

Vedligeholdelse belægninger

865.600 kr.

Udgifter til mindre vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje og fortov.

02 28 12

Trafik og infrastruktur Kommunale veje Belægninger m.v. (21)

021

Kørebaner inkl. p-pladser

1.971.900 kr.

Hovedistandsættelser, slidlag og større reparationer, herunder forstærkning af veje. Udgifter til planlægning herunder systematisk registrering og digital bearbejdning af vejdata.

025

Cykelarealer

556.200 kr.

Drift og vedligeholdelse af belægninger på cykelstierne under vejvæsenet.

031

Gangarealer

1.839.100 kr.

01 Fliser - granit 1.370.000 kr. Reparation af brosten, kantsten, overkørsel, betonbelægningssten og andre belægninger som ikke er asfalt. Opretning af kantsten og fliser, længden af kantsten og flisefortove på de offentlige veje udgør ca. 140 km.

50

02 28 12

Trafik og infrastruktur Kommunale veje Belægninger m.v. (21)

Kontoen er til 2015 reduceret med -250.000 kr. Teknisk korrektion ift. udkontering af løn. 02 Asfalt 469.100 kr. Reparation af asfaltbelagte fortove og industrioverkørsler. Overkørsler til private grunde udføres af Teknisk Forvaltning.

045

Afstribning

468.400 kr.

Afstribning og dennes vedligeholdelse på veje, fodgængerovergange og parkeringspladser.

051

Færdselstavler

442.300 kr.

Udgifter til samtlige færdselstavler

071

Vejinventar

553.800 kr.

Mindre ombygninger og forbedringer ved vej- og stianlæg, læskærme, vejnavneskilte, rækværker, bomme, bilspærrer samt arbejder, der ikke kan henføres til andre funktioner inden for vejvæsenets område.

ØVRIGE DRIFTSOMKOSTNINGER: 041

Vejbelysning

4.846.600 kr.

Drift af vejbelysning på offentlige veje, stier og pladser i Herlev Kommune udføres i entreprise af NESA. Anskaffelser, mindre ændringer og reparationer.

052

Ad hoc opgaver

216.900 kr.

Aflæsning af el- og vandmålere, deltagelse i vejsyn, gravetilladelse, trafiktællinger, fjernelse af graffiti, udlån af skilte m.m.

51

02 28 12

Trafik og infrastruktur Kommunale veje Belægninger m.v. (21)

053

Hærværk

1.311.400 kr.

Serviceafdelingens regningsarbejder for private og offentlige myndigheder samt arbejder for andre kommunale forvaltninger og afdelinger samt planlægning af forebyggende tiltag.

055

Signalanlæg

1.114.000 kr.

Vedligeholdelse af kommunens 13 lysreguleringer og 3 Toronto-anlæg

065

Broer, tunneler og p-kælder

1.393.200 kr.

01 Broer og tunneler 418.000 kr. Vedligeholdelse, drift og rådgivning vedr. ca. 50 tunneller, støttemure, støjvægge, trapper, broer og andre betonbygværker. 02 P-kælder 975.200 kr. P-kælder med lukkeanlæg og ventilationsanlæg. Salg af kort til P-kælder.

066

Matrikulære berigtigelser

29.900 kr.

Offentlige veje, pladser og stiers udskillelse af matriklen. Udgifter til forbedring og løbende ajourføring af fixpunkter m.v.

076

Indtægter, handelsstader på vejareal

-91.500 kr.

Taksten for udlejning af gadeareal kan ses i takstbilaget.

TEKNISK DRIFT: 026

Konsulenter, IT m.m.

296.600 kr.

Udgifter til undersøgelser, planlægning, kampagner, uheldsanalyser, trafikanalyser og rapporter ved trafiksaneringer, vej- og stianlæg m.v. Systematisk registrering og bearbejdning af uhelds- og trafikdata.

52

02 28 12

Trafik og infrastruktur Kommunale veje Belægninger m.v. (21)

027

Geografisk informationssystem

1.151.600 kr.

Midlerne anvendes til GIS i forvaltningerne, udbygning og løbende ajourføring af kommunens digitale kortdatabase. Udgifter til integration af kortet i sagsbehandlingen. I beløbet indgår løn til 1,0 medarbejder.

030

Vejbrønde (ikke rammestyret)

1.355.100 kr.

Udgifter til drift, tømning og vedligeholdelse af ca. 5.000 vejbrønde udføres af Københavns Energi – Udgiften afholdes af Herlev Kommune.

033

Vejafvandingsbidrag (ikke rammestyret)

756.700 kr.

Vejafvandingsbidraget er beregnet på grundlag af 2,7 % af de forventede anlægsudgifter, denne bidragsprocent er godkendt af forsyningssekretariatet.

034

Drænpumper (ikke rammestyret)

303.700 kr.

Udgifter til drift og vedligehold af 25 drænpumper udføres af Københavns Energi - Udgiften afholdes af Herlev Kommune.

53

02 28 14

Trafik og infrastruktur Kommunale veje Vintertjeneste (21)

021

Ikke vejrafhængige udgifter

1.127.500 kr.

Montering af vintermateriel. Rådighedsbeløb til eget mandskab og eksterne entreprenører. Indkøb og opsætning af snehegn m.m. Anskaffelse og vedligeholdelse af vintervedligeholdelseskøretøjer og –materiel.

022

Vejrafhængige udgifter

3.419.100 kr.

Udgifter til lejet materiel, eksterne entreprenører, eget mandskab, køb af kemikalier, salt og grus, samt drivmidler til vintervedligeholdelseskøretøjer.

02 32 31

Trafik og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift (22)

001

Tilskud til trafikselskaber

17.007.700 kr.

01 Kollektiv trafik 15.600.300 kr. Udgifter til drift og planlægning af bustrafik herunder konsulentydelser, busfremkommeligheds- og passagerfremmende tiltag. Budgettet er vedtaget med en forventning om at kunne rumme nedstående merudgifter, da der regnskabsmæssigt har været større positive reguleringer over årene. Driftstilskud til bus, Movia, kr.600.000 og kr. 250.000 til fremkommelighedstiltag og signalprioritering for busser til besparelser i busdriften og større passagergrundlag. 02 Handicapkørsel 1.407.400 kr. På denne funktion registreres udgifter til drift og planlægning af handicapkørsel. Fra 1. januar 2007 overtog kommunen ansvaret for handicapkørsel. Der er budgetteret med en samlet udgift på ca. 1,3 mio. kr. Budgettet for 2015 er reduceret med 130.600 kr. i forhold til budget 2014, og er tilpasset til det faktisk forventede niveau.

54

03 22 01

Undervisning og Kultur Folkeskoler Folkeskoler (23 – 25)

03

Undervisning og Kultur Kontoen er opdelt i følgende hovedkonti: 03 22 03 30 03 32 03 35 03 38

Folkeskolen m.m. Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Aktivitetsændringer fra Budget 2014 til Budget 2015: Børn med særlige behov

Mindreudgift

Børn med særlige behov ses som en samlet ramme. 03.22 – Skoler: Helårsvirkning af 1 gruppeordning (lukkede i 2014) samt 1 gruppeordning mindre pr. 1.8.2015 på Herlev Byskole - Skole og fritid -1.906.400 kr. Gruppeordningerne Gl. Hjortespring Skole, Villaen, Kompetencen og Fritidshuset: Rammetilpasning i 2014 videreført -222.200 kr. 05.25 – Dagtilbud: Budget til specialgrupperne er flyttet ind under budget til pædagogiske vejledere, Pædagogisk konsulentstilling nedlagt – -565.000 kr. Helårsvirkning 05.28.20 – Plejefamilier og opholdssteder: Overflyttet til Center for Borgerservice (voksenOmrådet vedr. unge som er fyldt 18 år og dermed overgår til Social- og sundhedsforvaltningen -2.494.000 kr. Tilpasning af udgifter til foranstaltninger og anbringelser af børn og unge svarende til nuværende niveau. 3.959.000 kr. 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger: Opprioritering af det forebyggende arbejde 406.000 kr. Tilbageførsel af ikke forbrugte midler fra VISO (Herlev Kommune’s bloktilskud er forøget med beløbet) 100.000 kr. Kernen – Rammetilpasning i 2014 videreført -44.100 kr. 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge: Dildhaven – Rammetilpasning i 2014 videreført -106.500 kr. tilpasning af antal pladser Kvisten fra 10 til 7 -409.800 kr.

-1.283.000 kr.

55

03 22 01

Undervisning og Kultur Folkeskoler Folkeskoler (23 – 25)

03 22

Folkeskolen m.m.

Skolebibliotekerne

Mindreudgift

-7.000 kr.

Mindreudgift

-2.680.000 kr.

Rammetilpasning i 2014 videreført

Skolernes lærerlønsramme Rammetilpasning i 2014 videreført 32 elever færre, idet relativt flere nytilflyttere benytter sig af frit valg og beholder plads i fraflytningskommunen

Frit valg – Skole

-1.490.000 kr.

-1.190.000 kr.

Merudgift

3.550.000 kr.

50 elever flere benytter frit valg på skoleområdet og 10 børn flere benytter frit valg på SFO-området.

Skolernes driftsramme 32 elever færre 57 børnehaveklassebørn flere Kildegårdskolen – Indvendig vedligeholdelse – Budgettet har i.ht. aftale været reduceret i perioden 2009-2013, som følge af renovering p.g.a. vandskade Lindehøjskolen – Indvendig vedligeholdelse – Budgettet har i.h.t. aftale været reduceret og budget tilbageføres hermed

Leder- og souschefkonti (Skole og fritidstilbud) Rammetilpasning i 2014 videreført Løn til centerchef flyttes til konto 06 Løn til HR medarbejder flyttes til konto 06 Løn til talekonsulent flyttes til PPR 2 afdelingsledere færre – fritidstilbud Ny struktur – Ungecafeer – restbudget vedr. lederkonti i Herlev Fritids- og Ungdomsklub er med til at finansiere de nye ungecafeer

Merudgift

601.000 kr.

-120.000 kr. 215.000 kr.

306.000 kr.

200.000 kr.

Mindreudgift -231.000 kr. -651.000 kr. -495.000 kr. -522.000 kr. -794.000 kr.

-309.000 kr.

-3.002.000 kr.

56

03 22 01

Undervisning og Kultur Folkeskoler Folkeskoler (23 – 25)

Børnehaveklasseledere

Merudgift

1.201.000 kr.

2,58 børnehaveklasseledere flere

Tekniske servicemedarbejdere - Skoler

Mindreudgift

-425.000 kr.

I forbindelse med oprettelse af Center for intern service (CEIS), er det aftalt at der overføres budgetbeløb svarende til det faktiske forbrug vedr. tekniske servicemedarbejdere. Forskellen mellem budgetbeløb og det faktiske forbrug (200.000 kr. til Lindehøjskolen, Indvendig vedligeholdelse) placeres i central pulje under Center for Dagtilbud og Skole. Se aktivitetsændring nedenunder.

Pulje – restbudget – Tekniske servicemedarbejdere

Merudgift

225.000 kr.

Nyoprettet konto. Se tekst under Tekniske servicemedarbejdere ovenfor. Puljen disponeres i samarbejde med Center for Ejendomme og intern service.

Skatter, afgifter og forsikringer

Mindreudgift

-288.000 kr.

Mindreudgift

-106.000 kr.

Mindreudgift

-229.000 kr.

Tilpasning til faktisk forventet forbrug

Frugtordning - BKF Frugtordning bortfalder

Svømmebusordningen

Ordningen med at skoleelever køres til svømmeundervisning omlægges, således at kun de yngste elever køres. Eleverne fra Herlev Byskole køres fortsat i et større omfang, på grund af større afstand. Der reserveres endvidere en reservepulje til svømmekørsel i vinterhalvåret. Bussen anvendes ligeledes til kørsel af børn fra dagtilbud til Børnenaturcenter Kildegården.

SSP

Merudgift

553.000 kr.

Budgettet forhøjes med ansættelse af en SSP+ medarbejder samt aktivitetsmidler.

57

03 22 01

Undervisning og Kultur Folkeskoler Folkeskoler (23 – 25)

Feriekoloniophold og Stavnsklit

Mindreudgift

Feriekolonien Stavnsklit sælges og dermed færre driftsudgifter Budgettet til feriekoloniophold for kommunens folkeskoleelever reguleres ned med 158.000 kr. Udmøntes ved færre kolonihold og prioritering af deltagerne

Børnenaturcenter Kildegården

-342.000 kr.

-158.000 kr.

Merudgift

Rammetilpasning i 2014 videreført Ændring af aktivitetsniveau Overførsel af midler fra konto 06 vedr. naturskoleleder

Ungdomskulturelle aktiviteter Ungdomsrådets rådighedsbeløb halveres I 2014 blev ungdomskulturkonsulentstillingen nedlagt. Ungdomskulturkonsulenten har siden arbejdet 14 timer i ungecafeerne. Disse 14 timer overflyttes nu til ungecafeerne

Sygehusundervisning

-500.000 kr.

253.000 kr.

-7.000 kr. -336.000 kr. 595.000 kr.

Mindreudgift

-299.000 kr.

-104.000 kr.

-195.000 kr.

Merudgift

357.000 kr.

Merudgift

433.000 kr.

Tilpasning til faktisk forbrug

PPR Rammetilpasning i 2014 videreført Løn til talekonsulent flyttet til PPR fra central konto

-89.000 kr. 522.000 kr.

58

03 22 01

Undervisning og Kultur Folkeskoler Folkeskoler (23 – 25)

SFO, Skolefritidsklub og Ungecafe

Merudgift

5.605.600 kr.

SFO Rammetilpasning i 2014 videreført -299.000 kr. 13 børn flere 83.000 kr. 2 afdelingsledere færre – fritidstilbud – gennemsnitsløn til 2 pædagoger flyttes derfor til SFO-området 794.000 kr. SFO-områdets andel af forhåndsaftalemidler 126.000 kr. lægges oven i beløbet pr. barn Nedsættelse af taksten på SFO området til 1.575 kr. pr. måned pr. barn 1.106.400 kr. Tilpasning - Fripladser -291.100 kr. Skolefritidsklub Rammetilpasning i 2014 videreført -106.000 kr. 7 børn flere – løn og drift 123.000 kr. Skolefritidsklubområdets andel af midler til forhåndsaftaler 39.000 kr. Nedsættelse af taksten på Skolefritidsklub212.500 kr. området til 440 kr. pr. måned pr. barn Tilpasning - Fripladser 36.800 kr. Ungecafeer Ny oprettet konto til ungecafeerne. Der er overflyttet midler fra 05.25.16 – Klubber, 03.22.02 Ungdomskulturkonsulenten, 03.22.05 – Lederkonti SFO/Skolefritidsklub og 03.38.76 – Ungdomsskolen Drift 375.000 kr. Løn til personale, vikar og barselsudligning 3.406.000 kr.

Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen Nyoprettet konto på 03.22.09 til ovennævnte formål. Er flyttet fra 03.22.02 og indeholder både et udgiftsbudget på 314.000 kr. og et indtægtsbudget på -314.000 kr., så netto er giver det 0 kr.

Privatskoler

Mindreudgift

-145.000 kr.

4 elever færre (herefter 590 elever) samt 1 SFO-barn færre (herefter 202 børn)

Efterskoler 9 elever flere (herefter 74 elever)

Merudgift

310.000 kr.

59

03 22 01

Undervisning og Kultur Folkeskoler Folkeskoler (23 – 25)

Idrætsfaciliteter – Herlev idrætscenter

Mindreudgift

Rammetilpasning i 2014 videreført

-280.000 kr.

Indførelse af selvbetjeningssystem primært i Skinderskovhallen og Herlev-Hallerne med henblik på et udvidet og mere fleksibelt brug af faciliteterne

-510.000 kr.

-790.000 kr.

Bemærkninger: 301.024

Skolebiblioteker

676.700 kr.

Skolebibliotekerne har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til kommunens fællessamling og klassesæt. Aflønning til skolebibliotekarer konteres under skolernes lærerlønskonti. Midler til bogopsættere, tidsskrifter, inventar og IT-udstyr er udlagt til skolernes driftsrammer.

301.010 - 301.039 Skolerne Forudsætning – Budget 2015: Der forventes 32 elever færre i budgetår 2015 sammenlignet med 2014. Aftalen omkring de 50 gratis elever videreføres til budget 2015. Folkeskolereformen træder i kraft d. 1.8.2014. Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal forøges med 60 timer årligt til 735 timer i gennemsnit pr. skoleår. Elevernes timetal forøges til 30 timer fra bh.kl. – 3. kl., til 33 timer for 4. – 6. kl. og til 35 timer for 7.-9. klasse. Af elevernes timetal er der afsat 2-3 timer pr. uge til lektiecafé/faglig fordybelse. Disse timer er frivillige indtil næste folketingsvalg. Skolernes samlede ramme er incl. SFO, Fritidsklub og Ungecafeer og fremgår af skemaet på næste side. De afsatte budgetbeløb fungerer som én rammebevilling, inden for hvilken skolen har fuld frihed til at disponere. Der kan dog ikke disponeres over lærerlønsmidlerne på en sådan måde, at det medfører afskedigelse af fast ansat personale. Der må heller ikke disponeres således, at eleverne får mindre undervisning, end der er forudsat ved budgetlægningen. Der gøres opmærksom på, at midler overført til Center for Ejendomme og Intern service (CEIS), fortsat er budgetlagt under den enkelte institution, men at midlerne ikke er en del af skolernes budgetramme mere. Der er mulighed for at overføre over-/underskud til efterfølgende regnskabsår (underskud dog max. 3 % af det korrigerede budget).

60

03 22 01

Undervisning og Kultur Folkeskoler Folkeskoler (23 – 25)

Oversigt over det samlede rammebeløb fordelt på skoler: Skole

Skoler: Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand Lønninger - Lærer Lønninger - Sekretær Lønninger - Børnehaveklasseleder Vikarer ved langtidssygdom incl. ref. Barselsudligning Kørsels-/telefongodtgørelse Drift

Herlev Byskole

Gl. Hjortespringskole

5.109.600 24.557.700 1.102.500 1.837.800 151.200 -147.200 20.400 3.390.600

2.381.400 7.067.500 319.700

SFO: Ramme til løn og drift

8.446.400

Fritidsklub: Ramme til Løn og drift Ungecafe: Ramme til Løn og drift Børn med særlige behov: Specialgruppe - Fritidsdel Specialgruppe - Skoledel Villaen Kompetancen I alt CEIS - Skole: Lønninger - Teknisk Servicemedarbejdere Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Varmeudgifter Eludgifter Vandafgifter Rengøring CEIS - SFO: Indvendig vedligeholdelse CEIS - Skolefritidsklub: Indvendig vedligeholdelse Rengøring Varmeudgifter Eludgifter I alt CEIS I alt incl. CEIS

Kildegårdskolen

Lindehøjskolen

10.200 1.532.000

7.782.800 31.032.100 1.302.600 2.158.400 195.800 -207.000 30.700 4.953.400

2.300.500 26.226.100 868.400 1.852.900 139.600 -118.500 17.400 3.227.700

1.557.500

10.245.000

10.085.400

2.646.400

2.716.800

3.007.600

1.260.500

1.260.500

1.260.500

49.890.200

5.087.600 9.979.300 5.744.500 2.279.500 36.003.900

61.471.100

48.867.600

1.170.900 460.000 689.800 1.029.800 677.500 39.700 1.423.800

161.000 304.500 462.400 189.300 41.700 611.500

2.138.900 801.000 679.200 1.072.200 839.600 82.600 1.099.100

1.081.800 597.800 596.900 618.700 451.200 86.200 1.199.300

68.100

7.800

72.800

133.900

24.100 218.400

30.200 240.500 62.000 58.300 5.156.800 54.024.400

637.100 877.200

44.700

18.900 200.100 33.600 45.500 5.857.700

1.778.200

47.100 7.075.000

55.747.900

37.782.100

68.546.100

61

03 22 01

Undervisning og Kultur Folkeskoler Folkeskoler (23 – 25)

Specielt om drift: Driftsrammen er beregnet med udgangspunkt i driftsrammen for budget 2014. Der er tillagt pris- og lønstigninger fra 2014 til 2015 på energikonti med 3,40%, øvrige drift med gennemsnitslig 2,02% og lønkonti med 2,0% (se skema 1). Der er reguleret med baggrund i udviklingen i elevtal fra 2014 til 2015 (se skema 2). Regulering på grund af ændring i elevtal foretages som forskellen mellem et forventet gennemsnitligt elevtal for 2014 og et forventet gennemsnitligt elevtal for 2015. I elevtallet er indeholdt børnehaveklasseelever, elever i 1. – 10. klasse samt Læseklasseelever på Herlev Byskole (se skema 2). Der foretages pr. 5.9. 2015 en regulering af driftsrammen for det reelle elevtal pr. 5.9.2014 for perioden 1.1 – 31.7 2015, dels for det reelle elevtal pr. 5.9. 2015 for perioden 1.8 – 31.12. 2015 med 3.752 kr. pr. elev. Beregningen af driftsrammen er sket således: Skema 1 Skole

Budget 2014 i 2015

Regulering Driftsramme p.g.a. udvik- regulering ling i elevtal CEIS 1)

priser

(se skema 2)

driftsramme i alt

158.847

7.711.147

460.000

689.800

1.029.800

677.500

39.700

1.423.800

3.390.547

1.770.400

3.302.400

161.000

304.500

462.400

189.300

41.700

611.500

1.532.000

306.000 -1.770.400 200.000

9.526.937

801.000

679.200

1.072.200

839.600

82.600

1.099.100

4.953.237

6.777.749

597.800

596.900

618.700

451.200

86.200

1.199.300

3.227.649

26.717.800 94.433 506.000 27.318.233 2.019.800 Ialt 1) Kildegårdskolen - Tilbageførsel af midler til vedligeholdelse 306.000 kr. Regulering i forbindelse med GL. Hjortespring skoles flytning til Kildegårdskolen Øst 1.770.400 kr. Lindehøjskolen - Tilbageførsel af midler til vedligeholdelse 200.000 kr.

2.270.400

3.183.100

2.157.600

250.200

4.333.700

13.103.433

Herlev Byskole

7.552.300

Gl. Hjortespringskole

1.532.000

Kildegårdskolen

11.074.200

-82.863

Lindehøjskolen

6.559.300

18.449

Budget 2015 Samlet

Indvendig vedl.

Udvendig Vedl.

Varme

El

Vand

Rengøring

Budget overflyttes til CEIS

Regulering på baggrund af elevtalsudvikling fra børnehaveklasse til 10.klasse: Skema 2 Skole

Drift ramme 2015

Elevtal Elevtal budget budget 2014 2015 (gennemsnit) (gennemsnit)

Stigning/ fald i elevtal

Herlev Byskole Herlev Byskole læseklasse Gl. Hjortespringskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen

696 21 56 1.025 908

739 21 56 1.003 913

42 0 0 -22 5

Ialt

2.706

2.732

25

Regulerings- Regulering beløb Elevtal pr. elev

3.752 7.567 7.567 3.752 3.752

158.847 0 0 -82.863 18.449 94.433

62

03 22 01

Undervisning og Kultur Folkeskoler Folkeskoler (23 – 25)

Specielt om løn: Lærerløn: Antallet af stillinger er de første 7 måneder af budget 2015 er budgetlagt med skolernes forventede normering for skoleåret 2014/2015. De sidste 5 måneder er budgetlagt med den forventede normering for skoleåret 2015/2016. Antallet af stillinger er omsat til kroner således: Skolens budget fra 2014 er fremskrevet til 2015 med 2,0%. Herefter er reguleret for ændring i antal af stillinger fra budget 2014 til 2015 med en gennemsnitsløn for Gl. Hjortespringskole (478.743 kr.) samt en gennemsnitsløn på øvrige skoler (468.903 kr.). Skolernes lønramme indeholder løn til: Normalundervisning Særlig tilrettelagt dansk for to-sprogede Repræsentation i fællesudvalg Overtid (770 timer pr. skole) Praktikvirksomhed Øvrige aftaler på kommunalt plan Særligt vedr. pulje til Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, som indgår som en del af skolernes samlede lønramme. Fordelingen mellem skolerne er foretaget med baggrund i en analyse af de enkelte skolers sociale profil. Budgetbeløbet fremgår af skemaet på side 61. Budgettildelingen er en fast tildeling, dog er der indarbejdet en udligningsordning over en 5 årig periode (2013 til 2017), således at skolerne langsomt tilpasses den nye fordeling. Under skolens ramme er endvidere budgetlagt børnehaveklasseledere (se skema 6) skolernes bidrag til dagpengefonden samt vikarer til langtidssygdom med de deraf følgende dagpengeindtægter (se skema 7). Desuden løn til teknisk servicepersonale, som er overgået til CEIS samt administrativt personale (se skema 8). ”1.670 timers puljen” (forsøgsmidler), skolepolitiske målsætninger, pulje til omstilling og udvikling er budgetteret under hver enkelt skole, men er dog ikke en del af skolens samlede ramme. Følgende løndele er ikke-rammestyrede lønmidler: Skoleledere, souschefer og afdelingsledere (budgetlagt under de enkelte skoler’s stedkontonummer). Konsulenter samt jubilæumsgratialer (budgetlagt på konto 302 001 Fællesudgifter- og indtægter).

63

03 22 01

Undervisning og Kultur Folkeskoler Folkeskoler (23 – 25)

Der foretages pr. 5.9.2015 en regulering af lønrammen for det reelle elevtal pr. 5.9.2014 for perioden 1.1 – 31.7 2015, dels for det reelle elevtal pr. 5.9.2015 for perioden 1.8 – 31.12. 2015. Reguleringen vedrører normalundervisningen samt timer til særligt tilrettelagt dansk for to-sprogede samt timereduktion til ældre lærere. Reguleringen pr. 5.9.2014 foretages ved en fornyet normeringsopgørelse for skoleårerne. Ændringen i antal stillinger i.f.t. det budgetlagte omsættes til kroner ved en gennemsnitsløn på Gl. Hjortespringskole (478.743 kr.) samt en gennemsnitsløn på øvrige skoler (468.903 kr.). Lønrammen er fastsat på følgende måde: Antal elever: Skema 3 Herlev Byskole

Gl. Hjortespringskole

Kildegårdskolen

Lindehøj Skole

I alt

Skoleår 2013/2014 Skoleår 2014/2015 Gennemsnit budget 2014

615 630 621

56 56 56

950 911 934

837 824 832

2.458 2.421 2.443

Skoleår 2014/2015 Skoleår 2015/2016 Gennemsnit budget 2015

636 654 644

56 56 56

903 903 903

813 802 808

2.408 2.415 2.411

22

0

-31

-23

-32

Ændring i elevtal

64

03 22 01

Undervisning og Kultur Folkeskoler Folkeskoler (23 – 25)

Ændring i antal stillinger fra budget 2014 til budget 2015: Skema 4

Herlev Byskole

Gl. Hjortespringskole

Kildegårdskolen

Lindehøj Skole

I alt

Budget 2014 Skoleår 2013/2014 Skoleår 2014/2015 Reduktion 50 elever Rammetilpasning 1% Ny tjenestetidsaftale Gennemsnit Budget 2014

53,15 54,09 -0,76 -0,87 -1,00 50,91

14,28 14,28 0,00 -0,26 0,00 14,02

73,96 70,75 -0,38 -1,21 -1,00 70,03

61,95 61,05 -2,69 -0,87 -1,00 57,02

203,34 200,17 -3,83 -3,21 -3,00 191,98

Budget 2015 Skoleår 2014/2015 Skoleår 2015/2016 Reduktion 50 elever 2014/2015 Reduktion 50 elever 2015/2016 Rammetilpasning 1% (2013) Rammetilpasning 1% (2014) Ny tjenestetidsaftale Gennemsnit Budget 2015

54,42 55,31 -0,10 -0,53 -0,87 -0,87 -1,00 51,42

14,28 14,28 0,00 0,00 -0,27 -0,25 0,00 13,77

70,37 70,36 -0,77 -0,83 -1,21 -1,21 -1,00 65,35

60,33 59,65 -0,73 -0,89 -0,87 -0,84 -1,00 55,71

199,40 199,60 -1,60 -2,24 -3,22 -3,17 -3,00 186,25

0,51

-0,25

-4,68

-1,31

-5,73

Ændring i antal stillinger: I alt ændring

Lærerlønsbudget i 2015 i kr. Skema 5

Herlev Byskole

Lærerløn Fremskrevet budget 2014 Rammetilpasning 1% (2014) Reduktion 50 gratis elever - ændringer 2014 til 2015 Ændring elevtal Budget 2015

Gl. Hjortespringskole

Kildegårdskolen

Lindehøj Skole

I alt

24.241.700 -409.100

7.185.500 -118.000

33.206.200 -567.600

26.929.800 -395.500

91.563.200 -1.490.200

-68.467 793.528 24.557.661

7.067.500

-488.299 -1.118.153 31.032.148

521.405 -829.597 26.226.108

-35.361 -1.154.222 88.883.417

65

03 22 01

Undervisning og Kultur Folkeskoler Folkeskoler (23 – 25)

Børnehaveklasseledere: Skema 6 Skole

Herlev By Skole

Budget i antal stillinger Budget i kroner

Kildegård skolen

Lindehøjskolen

Ialt

4,00

4,58

4,00

12,58

1.837.800

2.158.400

1.852.900

5.849.100

Vikarer (langtidssygdom): Skema 7 Skole

Vikarer (langtidssygdom) netto

Herlev By Skole

151.200

Gl. Hjortespringskole

Kildegård skolen

44.700

195.800

Lindehøjskolen

139.600

Ialt

531.300

Administrativt personale: Skema 8 Skole

Administrativt personale

Herlev By skole

1.102.500

Gl. Hjortespringskole

Kildegård skolen

319.700

1.302.600

Lindehøjskolen

868.400

Ialt

3.593.200

Teknisk servicemedarbejdere: Skema 9 Skole

Budgettet til Teknisk servicemedarbejdere hører nu under Center for Ejendomme og Intern service

301.050

Herlev By skole

1.170.900

Central pulje til særlig støtte

Gl. Hjortespringskole

0

Kildegård skolen

Lindehøjskolen

2.138.900

1.081.800

229.300 kr.

Kontoen hører under Forvaltningens ramme til børn med særlige behov. Beløbet anvendes til bl.a. UU-vejledning og Dansk Handicapforbund.

Ialt

4.391.600

66

03 22 02

Undervisning og Kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 – 26)

022.15

Løn til konsulenter, jubilæumsgratialer

5.212.700 kr.

Kontoen indeholder løn til diverse konsulenter, samt jubilæumsgratialer.

023

Arbejdskendskab

028.14

Bygninger og udendørsarealer Særlige bevillinger - CEIS

Kontoen indeholder: 1. Beløb til dækning af udgifter til løbende vedligeholdelse af ventilationsanlæg og ABA-anlæg. Vedligeholdelse af ur- og ringeanlæg samt varmeinstallationer på samtlige skoler. Diverse serviceabonnementer samt myndighedskrav, hvis de iværksættes i samarbejde med forvaltningen. 2. Rådighedsbeløb til særlige forhold

028.16

Vedligeholdelse af grønne områder - CEIS

56.600 kr. 803.600 kr.

557.700 kr. 245.900 kr.

1.781.500 kr.

Kontoen anvendes til vedligeholdelse af grønne områder på skoleområdet.

028.25

Arbejdsskadeforsikringer

1.156.300 kr.

Faktisk forventede forbrug.

032

Tolkeudgifter og modermålsundervisning

209.900 kr.

Nyoprettet konto. Er overflyttet fra anden konto (03.22.09). Kontoen anvendes til tolkeudgifter og modermålsundervisning.

035.11

Svømmeundervisning – Kørselsudgifter og materialer 477.700 kr.

Ansat efter forventet forbrug. Budgettet indeholder også kørselsudgifter til børnenaturcenter Kildegården

036

Kørsel Hjortespring Skole

En daglig kørsel i 200 skoledage. Ansat efter forventet forbrug.

55.000 kr.

67

03 22 02

Undervisning og Kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 – 26)

037

Fællesudgifter

Kontiene: Abonnementer, tryksager, repræsentation, kurser og lokal efteruddannelse, Lederudvikling samt diverse. Skal ses som en samlet rammebevilling.

037.13

Abonnementer, Tryksager m.v.

125.200 kr.

Kontoen dække bl.a. udgifter i forbindelse diverse abonnementer samt trykningsopgaver.

037.17

Diverse udvalg m.v.

89.200 kr.

Kontoen indeholder bl.a. udgifter til sikkerhedsudvalgs-/gruppemøder.

037.19

Kurser og lokal efteruddannelse

418.700 kr.

Dækker kurser for lærere og konsulenter i forbindelse med nye faglige/pædagogiske tiltag og behov jfr. folkeskoleloven, børnepolitikken, pædagogisk rammeplan, de kommunale læseplaner m.v.

037.21

Lederudvikling

243.300 kr.

Afsat til lederudvikling.

038

Rengøring – Kvalitetsopfølgning - CEIS

039.40

Tilskud til omstilling af folkeskolen

67.300 kr. 466.900 kr.

Herlev Kommunes andel af ekstraordinært løft af bloktilskud til implementering af folkeskolereformen.

041

SSP-arbejde

1.175.400 kr.

Hører under Center for Unge, Job og Uddannelse. Afsat til SSP-arbejdet i Herlev (samarbejde mellem Herlev Kommune og Politiet). Kontoen er øget med 1 SSP+ medarbejder samt midler til aktiviteter for SSP+ medarbejderen.

68

03 22 02

Undervisning og Kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 – 26)

043

Projekt Herlev Skolesport

128.300 kr.

Afsat med henblik på udvikling af modeller for samarbejde mellem skole og idrætsliv, der kan sikre flest muligt børns deltagelse i idrætsaktiviteter.

047

Folkekirkens skoletjeneste

55.500 kr.

048

Pulje – restbudget i.f.m. overførsel til CEIS – Skoleområdet

225.000 kr.

Restbudget i.f.m. overførsel af de tekniske servicemedarbejdere til CEIS. Beløbet anvendes efter aftale med CEIS. Der er overført 200.000 til indvendig vedligeholdelse af Lindehøjskolen.

050.19

Elevaktiviteter - Cyklist- og fodgængerprøver m.v.

Tilskud til skoler med skolepatruljer. Herlev Byskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Andre udgifter, herunder Herlev Kommunes andel af politikredsfinalen

050.28

45.700 kr.

4.500 kr. 4.500 kr. 8.100 kr. 28.600 kr. 45.700 kr.

Arbejdspraktik – specialklasser

Primært til elever på Gamle Hjortespringskole, der udsendes i arbejdspraktik som et led i undervisningen, samt udgifter til erhvervsinstruktionskurser for elever på 9. klassetrin. Udgifter i forbindelse med besøg på efterskoler og lign., med henblik på placering af elever.

050.29

Elevforum

45.900 kr.

16.600 kr. 29.300 kr. 45.900 kr.

6.000 kr.

Afsat til arbejde i Elevforum - det vil sige kontorhold, mødeudgifter (såvel interne som eksterne) m.v.

69

03 22 02

Undervisning og Kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 – 26)

089

Mellemoffentlige betalinger

14.089.900 kr.

Betaling for elever der undervises i andre kommuner afsat efter konkret vurdering bl.a. baseret på skoleåret 2013/2014. Flyttebørn (elever som fortsætter skolegang i anden kommune efter tilflytning samt børn der benytter sig af frit skolevalg over kommunegrænserne (skole og SFO): Frit valg – Skole og SFO

12.569.000 kr.

Plejeanbragte: 35 elever

7.376.700 kr.

Udgifter i alt

19.945.700 kr.

Indtægter for elever, der undervises i Herlev Kommune, afsat efter konkret vurdering bl.a. baseret på skoleåret 2012/2013. Frit valgt – Skole og SFO

450

-5.855.800 kr.

Barselsudligning

-39.900kr.

Barselsudligning vedr. 03.22.02.

302.004

Aktiviteter for skolebørn i sommerferien

001

Feriekoloniophold

342.500 kr.

Dækker løn/håndpenge, administration, rejser, pædagogiske midler, lejeudgifter samt børns indbetalinger

002

Ferieaktiviteter

Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudviklling. Kontoen dækker udgifter til ferieaktiviteter i Herlev Kommune samt børns indbetalinger

249.300 kr.

70

03 22 02

Undervisning og Kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 – 26)

302.017

Naturskolen

171.500 kr.

Naturskolen drives af Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Herlev Kommuner. Budgettet indeholder løn til Naturskoleleder, en medhjælp 80 dage årligt samt en lærer svarende til 0,40 fuldtidsstilling ugentligt. Udgifterne er herefter opgjort således: Lønninger (fratrukket barselsudligning på 7.100 kr.) Drift af bygning, undervisningsmaterialer m.v. Udgift i alt Udgifterne fordeler sig efter elevtallet pr. 5. september 2013 fra børnehaveklasse - 10. klasse incl. specialklasser: Ballerup kommune 5.709 elever Gladsaxe kommune 6.450 elever Herlev kommune 2.752 elever Furesø kommune 5.023 elever

302.021

Børnenaturcenter Kildegården

1.014.800 kr. 234.000 kr. 1.248.800 kr.

358.000 kr. 404.400 kr. 171.500 kr. 314.900 kr. 1.248.800 kr.

915.900 kr.

Kildegården har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale, aktiviteter, øvrige udgifter samt bidrag til barselsudligning. CEIS - Budget til CEIS er 197.000 kr., som dækker skatter og afgifter, opvarmning, vedligeholdelse af fast ejendom og rengøring.

302.026

Ungdomskulturelle aktiviteter

110.500 kr.

Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. Ungdomsrådets rådighedsbeløb Studie – Klauzdal Løn til studieteknikker Drift af studie Forventede indtægter

103.100 kr. 81.600 kr. 52.700 kr. -126.900 kr.

71

03 22 03

Undervisning og Kultur Folkeskoler Syge og hjemmeundervisning (26)

050

Undervisning på hospitalerne i regionen

712.500 kr.

Betaling for elever fra Herlev Kommune som modtager sygehusundervisning. baseret på forbrug i 2013. Herlev Kommune har overtaget administration af ordningen pr. 1.4.2011, for den del der vedrører Herlev Hospital. __________________________________________________________________________________

03 22 04

Undervisning og kultur Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning (26 - 27)

304.001

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Pædagogisk psykologisk rådgivning har rammestyring og hører til under Center for Børn og Familie.

022.10

Løn til skolepsykologer og kliniske psykologer

4.448.600 kr.

Løn til Leder og Souschef er budgetlagt på konto 304.003 udenfor rammen.

022.14

Løn til tale-/hørelærere

3.114.000 kr.

Kontoen er forhøjet med 522.300 kr. i.f.m. at den ledende talepædagog er gået på pension. Er overført fra central konto 03.22.02, hvor vedkommende var aflønnet.

022.20

Løn til fysioterapeuter

695.500 kr.

Til Gamle Hjortespringskole 22 timer pr. uge. Til daginst.området og behandling 25 timer pr. uge. Afsat til løn 691.100 kr. Afsat til materialer 4.400 kr.

022.81 022.83 042.11 046.11 058.22 058.25 058.27

Kørsel kilometerpenge Kurser Inventar – Nyanskaffelser Undervisningsmidler - Nyindkøb og vedligeholdelse Administration – Kontorpersonale Administration – Telefon Administration – Kontorholdsudgifter

58.200 kr. 91.400 kr. 91.200 kr. 33.400 kr. 482.500 kr. 34.800 kr. 53.600 kr.

72

03 22 04

Undervisning og Kultur Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning (26 - 27)

450

Barselsudligning

304.003

Løn til Leder/souschef

-80.300 kr. 1.264.000 kr.

Kontoen er ikke en del af PPR`s ramme. Bidrag til barselsudligning -10.100 kr.

CEIS – Budget - PPR 028.13 028.15 028.21 038

El og varme Indvendig- og udvendig vedligeholdelse Forsikringer Rengøring

90.900 kr. 55.300 kr. 27.700 kr. 103.800 kr.

73

03 22 05

Undervisning og Kultur Folkeskoler Skolefritidsordninger (27 – 28)

SFO, Skolefritidsklub og Ungecafeer er en del af skolernes samlede ramme. Vedr. fripladser og søskenderabat. Se bemærkninger under 05.25.

515.020

Fælles formål SFO- og Fritidsområdet

416.800 kr.

Kontoen dækker følgende:

038

Kursuspuljen

164.900 kr.

039

Central udviklingspulje

109.800 kr.

040

Central uddannelsespulje

142.100 kr.

Budgettildelingsmetode på SFO-området SFO’erne (på Herlev Byskole, Lindehøjskolen og Kildegårdskolen) tildeles budgetbeløb i.h.t. forventet børnetal (fremgår af skema på side 75). Der tildeles 1 beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift. Der tildeles i Budget 2015: 27.532 kr. pr. SFO barn pr. år. Budgetbeløbet er reduceret i.f.m. videreførelse af rammetilpasning på 1% (vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april 2014) og forhøjet med beløb til forhåndsaftaler, som nu bliver en del af beløbet pr. barn. Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. SFO’ens samlede rammebeløb skal herefter dække udgifter til løn, vikarer, refusioner og drift. Leder- og afdelingsledere er ikke en del af den samlede ramme. En del af beløbet til drift er placeret på selvstændig konto til indvendig vedligeholdelse er en del af CEIS. Budgetbeløbene er fremskrevet med følgende prisfremskrivningsprocent fra 2014 til 2015: Løn 2,00% Drift 2,02% Skema over den samlede ramme fremgår af skemaet side 76. Overskud/Underskud overføres til næste år og opgøres sammen med Skolerne.

74

03 22 05

Undervisning og Kultur Folkeskoler Skolefritidsordninger (27 – 28)

Budgettildelingsmetode - Skolefritidsklub Skolefritidsklubberne får tildelt et antal timer pr. skole. Fremgår af skemaet nederst på siden. Overskud/Underskud overføres til næste år og opgøres sammen med Skolerne.

Forventet Børnetal i SFO og Fritidsklub pr. 1. januar 2015 (excl. rengøring) KONTO STED

515.042 515.060 515.070 515.080

515.072 515.082 515.090

INSTITUTION

SFO: SFO Gl. Hjortespringskole SFO Lindehøjskolen SFO Herlev Byskole SFO Kildegårdskolen I alt SFO SKOLEFRITIDSKLUB: Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritidsklub Lindehøjskolen I alt Skolefritidsklub Ialt

BØRNENORMERING GENNEMSNIT 29 374 312 378 1.093 176 224 281 681 1.774

Personalenormering i Skolefritidsklub pr. 1. januar 2015 (excl. Ledere) KONTO STED

515.072 515.082 515.090

INSTITUTION

SKOLEFRITIDSKLUB: Skolefritidsklub Herlev Byskole Skolefritidsklub Kildegårdskolen Skolefritidsklub Lindehøjskolen I alt Skolefritidsklub

PERSONALENORMERING I TIMER PR. UGE (EXCL. LEDERE) 200 201 223 624

75

03 22 05

Undervisning og Kultur Folkeskoler Skolefritidsordninger (27 – 28)

Oversigt over rammestyrede budgetramme for SFO, Skolefritidsklub og Ungecafe pr. 1.1.2015 NR.

515 42 60 70

INSTITUTION

Budgetramme til Løn, Vikar, Refusioner, drift og barselsudlign.

SFO SFO og Fritidsklub Gl. Hjortespringskole SFO Lindehøjskolen SFO Herlev Byskole SFO Kildegårdskolen I alt SFO

FRITIDSKLUB 72 Skolefritidsklub Herlev Byskole 82 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 90 Skolefritidsklub Lindehøjskolen I alt Fritidsklub UNGECAFEER 72 Ungecafe Herlev Byskole 82 Ungecafe Kildegårdskolen 90 Ungecafe Lindehøjskolen I alt Ungecafeer Total

Indvendig vedligeholdelse CEIS

1.557.500 10.085.400 8.446.400 10.245.000 30.334.300

7.800 133.900 68.100 72.800 282.600

2.646.400 2.716.800 3.007.600 8.370.800

18.900 24.100 30.200 73.200

1.260.500 1.260.500 1.260.500 3.781.500 42.486.600

Rengøring CEIS

Energi CEIS

Under skolen Under skolen Under skolen Under skolen

Under skolen Under skolen Under skolen Under skolen

-

200.100 218.400 240.500 659.000

0 355.800

Rammebeløb i alt

1.565.300 10.219.300 8.514.500 10.317.800 30.616.900

79.100 47.100 120.300 246.500

2.944.500 3.006.400 3.398.600 9.349.500

0 246.500

1.260.500 1.260.500 1.260.500 3.781.500 43.747.900

0 659.000

Samlede udgifter på 03.22.05 excl. Centrale konti – Budget 2015 NR.

515 42 60 70

INSTITUTION

SFO SFO og Fritidsklub Gl. Hjortespringskole SFO Lindehøjskolen SFO Herlev Byskole SFO Kildegårdskolen I alt SFO

FRITIDSKLUB 72 Skolefritidsklub Herlev Byskole 82 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 90 Skolefritidsklub Lindehøjskolen I alt Fritidsklub UNGECAFEER 72 Ungecafe Herlev Byskole 82 Ungecafe Kildegårdskolen 90 Ungecafe Lindehøjskolen I alt Ungecafeer Total

Samlet budgetramme (rammestyrede)

Ikke rammestyrede konti

Forældrebetaling

Samlet budgetramme (rammestyrede) CEIS

1.557.500 10.085.400 8.446.400 10.245.000 30.334.300

1.228.700 2.548.700 2.620.000 3.745.600 10.143.000

-627.300 -7.111.300 -5.942.400 -7.198.800 -20.879.800

7.800 133.900 68.100 72.800 282.600

2.646.400 2.716.800 3.007.600 8.370.800

955.000 978.800 870.000 2.803.800

-929.300 -1.182.700 -1.483.700 -3.595.700

298.100 289.600 391.000 978.700

1.260.500 1.260.500 1.260.500 3.781.500 42.486.600

-

-

0 12.946.800

0 -24.475.500

-

Ikke rammestyrede konti CEIS

Totaludgift pr. institution

0

2.166.700 5.656.700 5.192.100 6.864.600 19.880.100

41.800 597.700 556.200 1.195.700

3.012.000 3.400.200 3.341.100 9.753.300

0 1.195.700

1.260.500 1.260.500 1.260.500 3.781.500 33.414.900

0 1.261.300

76

03 22 06

Undervisning og Kultur Folkeskoler Befordring af elever i grundskolen (28)

033.11

Befordring af skolebørn

326.900 kr.

Indenfor gældende regler kan eleverne få udstedt skolekort for befordring mellem skole og hjemmet. Vælger eleven HT/DSB-kort i stedet for skolekort refunderer kommunen det beløb som skolekortet koster.

033.13

Befordring af syge elever

52.900 kr.

Kontoen dækker udgifter til befordring af syge elever mellem hjem/skole eller mellem skole/daginstitution (efter samme retningslinier som anført under 33.11. – Befordring af skolebørn), samt udgifter til Falck for sygetransport

03 22 07

Undervisning og kultur Folkeskolen Specialundervisning i regionale tilbud (28)

307.003

Specialundervisning i regionale tilbud

305.400 kr.

Betaling til regionale tilbud.

03 22 08

Undervisning og kultur Folkeskolen Kommunale specialskoler (28 – 29)

308.040

Afregning med andre kommuner vidtgående specialundervisning

Specialskoler til 44 elever Kørsel

17.727.100 kr. 1.980.600 kr.

Specialgrupper- og tilbud i Herlev Kommune Skole og fritid Kontoen hører under rammen til børn med særlige behov. Der er regnet med 8 børn i hver gruppe.

19.707.700 kr.

22.106.300 kr.

77

03 22 08

Undervisning og Kultur Folkeskoler Kommunale specialskoler (28 – 29)

308.041

Specialgruppe Herlev Byskole

401.600 kr.

Nedlæggelse af en gruppe på Herlev Byskole pr. 1. august 2015. Lærerløn: 2,64 lærerstilling pr. gruppe a 478.743 kr. 1 dags psykologdækning pr. gruppe pr. uge (110.050 kr. pr. gruppe) 1,5 lektion talepædagog pr. gruppe pr. uge (39.600 kr. pr. gruppe) 24 sekretærtimer i alt (4.300 kr. pr. gruppe) 3 fysioterapeuttimer pr. gruppe pr. uge i 40 uger (33.900 kr. pr. gruppe) Supervision (21.100 kr. pr. gruppe) Undervisningsmidler Vikarer til langtidssygdom (excl. dagpengeindtægter) Bidrag til barselsudligning Salg af pladser: 1,75 pladser a 271.752 kr.

308.042

730.000 kr. 64.200 kr. 23.100 kr. 2.500 kr. 19.800 kr. 12.300 kr. 34.700 kr. 3.000 kr.

Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole

Lærerløn: 17,48 lærerstilling a 478.743 kr. 1 dags psykologdækning pr. gruppe: 110.050 kr. x 6 1,5 lektion talepædagog pr. gruppe pr. Uge (39.600 kr. x 6) 24 sekretærtimer: 4.300 kr. x 6 3 fysioterapeuttimer pr. gruppe pr. uge: i 40 uger (33.900 kr. pr. gruppe) Supervision (21.100 kr. pr. gruppe) Undervisningsmidler Vikarer til langtidssygdom (excl. dagpengeindtægter) Bidrag til barselsudligning Salg af pladser: 6,48 pladser a 271.752 kr.

889.600 kr. -12.400 kr. -475.600 kr.

8.220.000 kr.

8.341.400 kr. 660.200 kr. 238.000 kr. 24.900 kr. 203.600 kr. 127.500 kr. 417.300 kr. 22.600 kr.

Herudover budgetlagt med overhead på konto 06 – Administration

10.035.500 kr. -56.200 kr. -1.759.300 kr.

287.000 kr.

78

03 22 08

Undervisning og Kultur Folkeskoler Kommunale specialskoler (28 – 29)

308.045

Dagbehandlingsskole – Villaen

5.261.800 kr.

Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme: Lærerløn 5,62 stilling a 478.743 kr. 2.690.500 kr. Pædagog 5,50 stilling a 428.621 kr. 2.357.400 kr. 400 funktionstimer 113.900 kr. Psykolog 123.400 kr. 200 Sekretærtimer 41.100 kr. 100 timer til teknisk personale 20.700 kr. Vikarer langtidssygdom 27.700 kr. Undervisningsudgifter 342.600 kr. Socialrådgiver (ikke en del af rammen) 54.900 kr. Salg af 1 plads -482.700 kr.

308.046

Dagbehandlingsskole - Kompetencen

2.279.500 kr.

Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme. Lærerløn 2 stilling a 478.743 kr. 957.500 kr. Pædagog 1 stilling a 428.621 kr. 428.600 kr. Socialrådgiver 1 stilling a 501.200 kr. 501.200 kr. Psykolog 165.100 kr. 200 Funktionslærertimer 57.100 kr. 100 Sekretærtimer 20.800 kr. Vikarer 9.500 kr. Undervisningsudgifter 139.700 kr.

308.050

Specialgrupper Gl. Hjortespringskole – Fritidsdel

11,57 pæd.stilling a 428.621 kr. 4.871.100 kr. Rådighedsbeløb: 46 børn a 3.074 kr. 141.400 kr. Vikar incl. sygedagpengerefusion 101.700 kr. Bidrag til barselsudligning -26.600 kr. Salg af pladser: 9,13 pladser a 147.396 kr. -1.345.400 kr.

3.742.200 kr.

79

03 22 08

Undervisning og Kultur Folkeskoler Kommunale specialskoler (28 – 29)

308.051

Specialgrupper Herlev Byskole – Fritidsdel

508.100 kr.

En specialgruppeordning nedlægges pr. 1.august 2015. 2,51 pæd.stilling a 428.621. kr. pr. gruppe Rådighedsbeløb: Vikar incl. sygedagpengerefusion Bidrag til barselsudligning Salg af pladser: 0,88 pladser a 147.396 kr.

03 22 09

619.800 kr. 15.800 kr. 10.600 kr. -9.100 kr. -129.000 kr.

Undervisning og kultur Folkeskoler Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen (29)

Afsat til efter- og videreuddannelse i Folkeskolen i.f.m. Folkeskolereformen Indtægt - modtages fra Ministeriet

314.400 kr. -314.400 kr.

____________________________________________________________________ 03 22 10

Undervisning og kultur Folkeskoler Bidrag til statslige og private skoler (30)

001

Elever i frie grundskoler samt grundskoler ved private gymnasieskoler

Fastlagt efter udmeldt takst fra Undervisningsministeriet. Er anslået med baggrund i elevtallet pr. 5/9 2013 590 elever Momsrefusion iflg. “Positivlisten” 5%

004

20.905.800 kr. -1.045.300 kr. 19.860.500 kr.

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

Fastlagt efter udmeldt takst fra Undervisningsministeriet. Er anslået med baggrund i elevtallet pr. 5/9 2013. 202 børn Momsrefusion iflg. “Positivlisten” 5%

2.133.700 kr. -106.700 kr. 2.027.000 kr.

80

03 22 12

Undervisning og Kultur Folkeskoler Efterskoler og Ungdomskostskoler (30)

Kommunen skal betale bidrag til staten for alle elever under 18 år, der går på efterskole. Fastsat efter kendt elevtal pr. 5/9-2013. 74 elever Momsrefusion iflg. “Positivliste” - 5%

2.693.700 kr. -133.800 kr. 2.559.900 kr.

7 elever som tidligere har været visiteret til vidtgående specialundervisning. Budgetbeløbet er en del af rammen til børn med særlige behov. 414.900 kr ________________________________________________________________________

03 22 14

Undervisning og kultur Folkeskolen Ungdommens uddannelsesvejledning (30)

Hører under Center for Unge, Job og Uddannelse. Herlev Kommunes bidrag til UU-Nord er afsat til

2.553.100 kr.

Til Ungepakken er der afsat 768.000 kr. _________________________________________________________________________

03 22 16

Undervisning og kultur Folkeskolen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (30)

001

Objektiv finansiering af regionale tilbud

Specialpædagogisk bistand på bl.a. Taleinstituttet.

800.200 kr.

81

03 22 17

Undervisning og Kultur Folkeskoler Specialpædagogisk bistand til voksne (30)

Hører under Center for Voksensociale tilbud

001

Specialpædagogisk bistand til voksne

2.536.300 kr.

Funktionen omfatter udgifter til undervisning, specialpædagogisk bistand og befordring til personer over den undervisningspligtige alder, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deres handicap. Udgifterne til de enkelte personer varierer en del fra forholdsvis billige udredninger af fx høretab til 3-4.000 kr. til dyrere foranstaltninger af undervisningstilbud til 20.000 kr. pr. måned. Der er indgået en rammeaftale med regionens Kommunikationscenter i 2013 og på den baggrund er budgettet reduceret med 302.000 kr. i forhold til 2014. __________________________________________________________________________

03 22 18

Undervisning og Kultur Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge (30 – 32)

Hører til under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling.

Herlev Idrætscenter 318.001 318.002 318.003 318.005 318.007 318.009 318.011 318.013 318.015

Herlev Idrætscenter - fællesudgifter Det Grønne Team Hjortespring Badet CEIS - Hjortespringbadet Herlev Badet incl. indtægter CEIS – Herlevbadet Skinderskovhallen CEIS – Skinderskovhallen Herlevhallen CEIS – Herlevhallen Klubhuse CEIS – Klubhuse Squashhallen CEIS – Squashhallen Herlev Skøjtehal CEIS – Skøjtehal

3.821.100 kr. 4.926.900 kr. 3.018.400 kr. 4.100.500 kr. -34.200 kr. 484.800 kr. 568.200 kr. 752.200 kr. 1.190.400 kr. 1.428.200 kr. 774.900 kr. 703.200 kr. 134.000 kr. 260.100 kr. 1.341.100 kr. 3.814.100 kr.

27.283.900 kr.

82

03 30 44

Undervisning og Kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler (32)

Hører Under Center for Unge, Job og Uddannelse.

De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Produktionsskoler – betaling til staten

Merudgift

408.000 kr.

Med baggrund i antal årselever 2013

Specielle bemærkninger: Produktionsskoler 001

Bidrag vedr. elever på produktionsskoler

1.539.200 kr.

Tilskud til staten for elever på produktionsskoler. Kontoen er tilrettet til faktisk forventede forbrug.

002

Grundtilskud til produktionsskoler

591.300 kr.

__________________________________________________________________________________

03 30 45

Undervisning og Kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser (32 - 33)

001

Skoleydelser

846.900 kr.

Afsat til EGU(erhvervsgrunduddannelser) i 2014. (incl. Bidrag til barseludligning på 10.200 kr.).

__________________________________________________________________ 03 30 46

Undervisning og Kultur Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (33)

025

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

7.699.500 kr.

Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a. unge udviklingshæmmede under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse.

83

03 32 50

Undervisning og Kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker (33)

Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling.

De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Folkebiblioteker Rammetilpasning videreført fra 2014 Flytning af Hjortespring Bibliotek til Kildegårdskolen, hvor der etableres fælles fysisk ramme. 3 ansatte er ophørt i 2014 og helårsvirkning i 2015 giver 1,2 mill.kr. Endvidere færre udgifter til bygningsdrift, som følge af flytning af fra Hjortespring Bibliotek flytning af budgetbeløb til børnekultur og kulturprojekter til selvstændig konto under 03.35.64

Mindreudgift

-2.252.000 kr.

-204.000 kr.

-1.622.000 kr.

-426.000 kr.

Bemærkninger - Folkebiblioteker: Rammebesparelse

-1.825.800 kr.

Rammebesparelse til senere udmøntning. Se aktivitetsændring ovenfor.

001 Personale

11.973.800 kr.

Den samlede personalekonto indeholder udgifter til løn m.v. til det ansatte personale. 11 13 15

Bibliotekarer Kontoruddannet Personale Medhjælpere og andet personale

17

CEIS - Biblioteksbetjente

001.75

Kurser- og efteruddannelse

Kontoen dækker alle udgifter i forbindelse med det ansatte personalets kursusdeltagelse.

6.999.200 kr. 4.314.500 kr. 311.600 kr. 348.500 kr.

164.500 kr.

84

03 32 50

Undervisning og Kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker (33)

001.081

Øvrige personaleudgifter

49.100 kr.

Kontoen dækker udgifter til befordring til møder, skærmbriller, indkøb til jubilæer m.v.

002

CEIS - Ejendom

002.11

CEIS - Vedligeholdelse af bygningen

2.830.900 kr. 454.000 kr.

Det afsatte budgetbeløb dækker udgifter til den indvendige vedligeholdelse af bygninger samt til løbende abonnementer til vedligeholdelse af tekniske installationer.

002.12

CEIS - Udvendig vedligeholdelse

112.600kr.

Kontoen dækker udvendig vedligeholdelse af biblioteksbygningerne.

002.17

CESI – Varme

465.000 kr.

Kontoen dækker udgifter til opvarmning af biblioteksbygningerne.

002.19

CEIS – El

365.200 kr.

Kontoen dækker elforbruget i biblioteksbygningerne.

002.21

CEIS - Skatter og forsikringer

824.100 kr.

Skatter og forsikringer vedrører Hovedbiblioteket og Hjortespring Bibliotek.

002.23

CEIS - Rengøring

651.500 kr.

Rengøring m.v. af Hovedbiblioteket og Hjortespring Bibliotek.

002.25

CEIS - Vagtselskab

Kontoen dækker udgifter til abonnement hos vagtselskabet.

003

Bøger m.v.

Budgetbeløbet dækker udgifter til bøger, voksne og bøger, børn samt til periodica, voksne og periodica, børn.

17.300 kr.

85

03 32 50

Undervisning og Kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker (33)

003.11

Bøger, voksne

1.221.600 kr.

Kontoen indeholder beløb til indkøb af bøger, noder og musikbøger.

003.13

Periodica, voksne

307.000 kr.

Kontoen indeholder beløb til indkøb af aviser og tidsskrifter samt til microfilmede aviser.

003.15

Bøger, børn

336.100 kr.

Kontoen indeholder beløb til indkøb af billedbøger, fagbilledbøger og småbørnsfagbøger, pædagogisk litteratur, skønlitteratur, læseletbøger, tegneserier, suppleringer og genanskaffelser.

003.17

Periodica, børn

17.500 kr.

Kontoen dækker udgifter til indkøb af aviser og tidsskrifter til børn.

007

Inventar og AV-apparatur

251.600 kr.

Kontoen indeholder udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AVapparatur.

008.11

Andre materialer, voksne

727.500 kr.

Kontoen indeholder beløb til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, CD-rom og video, nye medier og elektroniske ydelser.

008.13

Andre materialer, børn

359.700 kr.

Kontoen indeholder beløb til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, CD-rom og video, nye medier og elektroniske ydelser til børn.

010

Kulturelle arrangementer, voksne

83.400 kr.

Kontoen indeholder udgifter til voksenarrangementer på hovedbiblioteket, Hjortespring Bibliotek og til Herlev-festivalen.

86

03 32 50

Undervisning og Kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker (33)

011

Kulturelle arrangementer, børn

66.900 kr.

Kontoen indeholder udgifter til børnearrangementer på Herlev bibliotek og på Hjortespring bibliotek.

012

Administration m.v.

5.189.100 kr. - 64.500 kr.

Kontoen indeholder udgifter til PR- og informationsmaterialer, tryksager og kontorartikler, porto og telefon samt materialevalgsvurderinger m.v. samt indtægter ved salg af fotokopier m.v.

013

CEIS - Tjenestevogn

33.400 kr.

Kontoen indeholder beløb til indkøb af benzin, serviceeftersyn, afgifter og forsikringer.

022

IT driftsudgifter

1.363.800 kr.

Kontoen indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af bibliotekssystemet samt anskaffelse af IT-udstyr m.v.

025

Innovation og formidling

092

Indtægter

102.100 kr. -376.400 kr.

Kontoen indeholder indtægter ved hjemkaldelsesgebyr og salg af kasserede materialer m.m.

450

Barselsudligning

350.005

Historisk Arkiv

-117.000 kr. 446.700 kr.

Kontoen indeholder et årligt driftstilskud til Kroppedal til arkivleder på fuld tid. Bidrag til barselsudligning 3.500 kr.

350.008

Løn til leder af biblioteket

Kontoen indeholder løn til bibliotekschef og publikumschef. Bidrag til barselsudligning 9.900 kr.

1.171.700 kr.

87

03 35 61

Undervisning og Kultur Kulturel virksomhed Biografer (33 – 34)

Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling.

De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Rammetilpasning videreført fra 2015

Mindreudgift

Ledere på Kulturområdet Herlev Teaterbio Herlev Musikskole Herlev Billedskole Gammelgård Klauzdal Hjulmandens Hus Medborgerhuset

Drift af Paletten

-136.000 kr.

-52.000 kr. -4.000 kr. -35.000 kr. -3.000 kr. -11.000 kr. -10.000 kr. -2.000 kr. -19.000 kr.

Mindreudgift

-878.000 kr.

Opsigelse af lejemålet for den del, der vedrører aftenskolerne.

Seniortræf

Merindtægt

-35.000 kr.

Takststigning med 50 kr. pr. deltager.

Herlev Festuge

Mindreudgift

-102.000 kr.

Tilpasning af aktivitetsniveau.

Børnekultur og Kulturprojekter

Merudgift

506.000 kr.

Nyoprettet konto. Budgetbeløb til Børnekultur og kulturprojekter flyttes fra konto under Herlev Bibliotek til selvstændig konto under Kulturel virksomhed. Endvidere tilpasning til faktisk forbrug.

Herlev Medborgerhus

Mindreudgift

-510.000 kr.

1 Stilling færre – flere frivillige inddrages i driften.

Hannes Minde Lokalhistorisk arbejde flyttes til anden location.

Mindreudgift

-523.000 kr.

88

03 35 61

Undervisning og Kultur Kulturel virksomhed Biografer (33 – 34)

Bemærkninger: 361.001

Herlev Teaterbio

Hører til under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling.

022.01

Personale – Fast

95.500 kr.

Sekretær 7,33 timer pr. uge Leder af Medborgerhus/Herlev Teaterbio aflønnes under lederkonto og er ikke en del af det rammestyrede område.

023.01

Personale - Løst

Operatør/kontrollør Kiosk/billetsalg Ad hoc lønpulje til ekstra personale i.f.m. teater m.v.

759.500 kr. 432.600 kr. 260.300 kr. 71.000 kr.

042

Inventar

045.01

Udgifter vedrørende filmforevisning – Filmleje

28.700 kr.

Beregnet i forhold til billetindtægten ca. 39%. min. 700-800 kr.

045.02

Udgifter vedrørende filmforevisning – Koda og Gramex

1% af nettobilletindtægten.

045

Udgifter vedrørende filmforevisning

705.100 kr.

058.01 058.01 058.03 058.04 058.05

Administration – Kontorholdsudgifter Administration – Øvrige indtægter Administration – Kontingenter Administration – Fragt og porto Administration – Diverse

40.500 kr. -67.300 kr. 6.500 kr. 32.900 kr. 60.900 kr.

060

Kiosk

-137.600 kr.

Nettooverskud ansat til -137.600 kr., idet lønudgiften er indeholdt i kontoen “ Personale - løst”.

89

03 35 61

Undervisning og Kultur Kulturel virksomhed Biografer (33 – 34)

084.01

Indtægter vedr. biografdrift – Billetsalg

084.04

Indtægter vedr. biografdrift – Reklameindtægter

-58.000 kr.

084.06

Indtægter vedr. biografdrift – Udlejning af Herlev Teaterbio

-97.600 kr.

-923.200 kr.

Herlev Teaterforening og Herlev skolebio får stillet Herlev Teaterbio gratis til rådighed.

450

Barselsudligning

361.005

Drift af bygning - Teaterbio, Musik- og Billedskole

022.10

CEIS - Personale

028.01 028.03 028.05 028.07 028.09 028.11

CEIS - Husleje CEIS - El og varme CEIS - Rengøring Rengøring – Center for Kultur, Fritid og Udvikling CEIS - Indvendig vedligeholdelse CEIS - Fællesudgifter CEIS - Forsikringer

450

CEIS - Barselsudligning

Der er afsat løn til ½ teknisk servicemedarbejder.

-6.900 kr.

5.594.800 kr.

209.000 kr. 2.938.200 kr. 1.129.600 kr. 419.900 kr. 13.100 kr. 267.800 kr. 603.300 kr. 15.600 kr. -1.700 kr.

90

03 35 62

Undervisning og Kultur Kulturel virksomhed Teatre (34)

Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling.

362.002 Herlev Teater

237.500 kr.

Tilskud til Herlev Teaterforening.

362.005

Børneteater- og andre arrangementer

055

Køb af børneteaterforestillinger

02.1.26

Statsrefusion

Statsrefusion, der udgør 50% af indkøb af børneteaterforestillinger.

299.500 kr. -149.700 kr.

91

03 35 63

Undervisning og Kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer (34)

Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling.

363.004

Herlev Musikskole

3.461.400 kr.

Herlev Musikskole har rammestyring Budgettet indeholder udgifter til personale excl. leder- og souschef, materialer, administration (26 timer år. uge for ), Telefonudgifter, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt forventede indbetalinger. Der er endvidere afsat midler til instrumentordning.

02.01

Statsrefusion – Refusion vedr. musikskoler

-720.300 kr.

Ved lov om ændring af lov om musik (lov nr. 412 af 13/6-90) er der med virkning fra 1/1-91 muligt at opnå delvis refusion af lærerlønsudgifter på musikskoler. I 2012 forventes statstilskuddet, at være på 13,32% af lærerlønudgiften. Tilskudsordningen omfatter musikundervisning af børn og unge, d.v.s. elever, der ved kalenderårets start ikke er fyldt 25 år.

363.005

Løn til leder og souschef

1.125.300 kr.

Kontoen er ikke en del af Musikskolens ramme. Bidrag til barselsudligning 8.800 kr.

92

03 35 64

Undervisning og Kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver (34 – 35)

Hører under Center for Kultur, fritid og Byudvikling

043.01

Andre arrangementer – Musical

208.000 kr.

043.02

Andre arrangementer – Herlev Festuge

431.500 kr.

043.03

Seniortræf

145.900 kr.

045

Tilbagevendende kulturaktiviteter

164.000 kr.

Der gives tilskud til følgende tilbagevendende kulturaktiviteter: Børnefestival, Grønne dage, Skumring for børn, Fortællerfestival, Subkult og Street festival.

046

Kulturaftaler

137.800 kr.

047

Børnekultur og Kulturprojekter

506.000 kr.

054

Den kulturelle rygsæk

421.000 kr.

061

Indkøb af kunstværker

34.700 kr.

450

Barselsudligning

Denne konto hører under Center for Dagtilbud og Skole.

Afsat til vedligeholdelse af kunst.

364.021+ Løn til leder – Klauzdal, Gammelgård, 364.022+ Medborgerhuset/Teaterbio, Billedskolen 364.023+ 364.029+

364.024

Herlev Billedskole

-37.500 kr. 2.813.300 kr.

381.500 kr.

Billedskolen har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til løn til lærere (excl. leder), undervisningsmidler, inventar, administration, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt elevbetalinger.

93

03 35 64

Undervisning og Kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver (34 – 35)

364.025

Gammelgård

646.900 kr.

Gammelgård har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale (medhjælp og rengøring), rengøring, inventar, administration, arrangementer, reklame, PR, bidrag til barselsudligning samt cafeteriadrift.

CEIS - Gammelgård

452.400 kr.

Indeholder budget til varme, el, indvendig og udvendig vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer.

364.026

Hjulmandens Hus

100.000 kr.

Hjulmandens Hus har rammestyring Budgettet indeholder udgifter til arrangementer og administration.

CEIS - Hjulmandens Hus

73.400 kr.

Indeholder budget til vedligeholdelse, el, varme, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring.

364.027

Spillestedet Klauzdal

630.600 kr.

Spillestedet Klauzdal har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til arrangementer, PR, annoncering, reklame, administration, løn til teknisk servicemedarbejder (CEIS), bidrag til barselsudligning og cafeteriadrift. Løn til leder af Klauzdal budgetteres på særskilt konto.

CEIS - Spillestedet Klauzdal

368.300 kr.

364.028

417.600 kr.

Indeholder budget til vedligeholdelse, el, varme, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring.

Medborgerhus

Medborgerhuset har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale (excl. leder), administration, PR, annoncer, reklamer, udlejning af lokaler, arrangementer, bidrag til barselsudligning samt diverse indtægter fra sponsorer.

CEIS - Medborgerhus

887.800 kr.

Indeholder budget til vedligeholdelse, el, varme, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring.

94

03 38 70

Undervisning og Kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Fælles formål (35 – 36)

Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling.

De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Hjortespringkollegiet

Mindreudgift

-474.000 kr.

Kollegiehallen lukkes.

Hækmosen 61 (Karateklubbens lokaler)

Merudgift

61.000 kr.

Driftsmidler overført fra konto 05.25.16.

Ungdomsskolen

Mindreudgift

Rammetilpasning videreført fra 2014 Ungdomsskolens bidrag til finansiering af Ungecafeerne

-44.000 kr.

-45.000 kr. -180.000 kr.

Bemærkninger: Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. 370.001

Fællesudgifter- og indtægter

028.15

CEIS - Fast ejendom – Vedligeholdelse af lokaler

25.300 kr.

Vedligeholdelse af inventar

49.900 kr.

040

Kontoen omfatter udgifter til vedligeholdelse af diverse udstyr, der anvendes og udlånes til foreninger m.v. Bevillingen administreres af Center for Kultur, Fritid og Byudvikling.

041

Mellemregning vedrørende rengøring

050

Udgifter i.f.m. lokaleudlån

075.11

Udlejeindtægter m.v. – Lokaleudlån

87.500 kr. -88.800 kr. 3.500 kr. -4.300 kr.

95

03 38 70

Undervisning og Kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Fælles formål (35 – 36)

370.005

Højbjerggård

70.000 kr.

Hører under Center for Dagtilbud og Skole. Budgettet indeholder udgifter rengøringsartikler, inventar samt andre udgifter.

CEIS - Højbjerggård

904.700 kr.

Indeholder budget til el, varme, vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring.

370.008

Mødelokale Herlev Skole

2.000 kr.

Budgettet indeholder udgifter inventar.

CEIS - Mødelokale Herlev Skole

292.700 kr.

Indeholder budget til husleje, el, varme, vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring. ________________________________________________________________

03 38 72

Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Folkeoplysende voksenundervisning (36)

Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. Konto 03.38.72 - Oplysningsforbund og Konto 03.38.74.1 - Lokaletilskud Oplysningsforbund skal betragtes som en samlet rammebevilling.

001.11

Tilskud til undervisning

001.12

Betaling fra andre kommuner

1.342.000 kr. -117.400 kr.

Kontoen indeholder betaling for elever fra andre kommuner, som har deltaget i undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven i Herlev kommune.

001.12

Betaling til andre kommuner

252.900 kr.

Kontoen indeholder betaling for elever fra Herlev kommune, som har deltaget i undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven i andre kommuner.

001.13.1

Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere

516.400 kr.

Kontoen indeholder tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30% af kursusudgiften ved pensionisters deltagelse på aftenskoler godkendt af kommunalbestyrelsen. Endvidere ydes der tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30% af kursusprisen til efterlønsmodtagere, dog kun til et hold pr. sæson.

96

03 38 72

Undervisning og Kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Folkeoplysende voksenundervisning (36)

001.13.4

Tilskud til handicapkørsel

41.100 kr.

Kontoen indeholder tilskud til transport af bevægelseshandicappede, som deltager i fritidsundervisning.

03 38 73

Undervisning og Kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (36)

Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling.

002.25

Udviklingspulje Kultur- og fritidsudvalget

002.50

Tilskud til aktiviteter for børn og unge

58.200 kr. 3.304.100 kr.

Kontoen omfatter de generelle tilskud til foreninger og andre kredse, der etablerer aktiviteter for børn og unge. I h.t.. folkeoplysningsloven fordeles tilskud til aktiviteter for børn og unge af Kultur- og fritidsudvalget. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af 9.11.1994 overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår.

002.63

Kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb

101.000 kr.

Kontoen omfatter tilskud til indkøb af materiel, telte m.v. til foreninger ekskl. idrætsforeninger.

002.67

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse

213.600 kr.

Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af 9.11.1994 overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår.

97

03 38 74

Undervisning og Kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Lokaletilskud (36)

001

Lokaletilskud til oplysningsforbund m.v.

91.600 kr.

I h.t Kommunalbestyrelsesbeslutning ydes tilskud med 50% af udgiften ved leje af undervisningslokaler.

002

Lokaletilskud til foreninger, klubber m.v.

918.300 kr.

Kontoen omfatter driftstilskud til egne og lejede lokaler samt lejrpladser til aktiviteter for børn og unge. I henhold til lov om støtte til folkeoplysning ydes tilskud med 75% af driftsudgifter med egne eller lejede lokaler.

450 Barselsudligning -5.900 kr. __________________________________________________________________ 03 38 75

Undervisning og Kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36 - 37)

Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling.

375.001

Fællesudgifter- og indtægter

071.11

Fritidssektorens rådighedsbeløb – Anskaffelser

47.800 kr.

Kontoen anvendes hovedsaglig til indkøb af undervisningsmidler til aftenskolerne.

071.13

Fritidssektorens rådighedsbeløb – Diverse

41.700 kr.

072

Præmier i anledning af idrætslige præstationer

52.500 kr.

073

Idrætspris

375.003

Herlev Børnefilmklub

3.600 kr. 53.300 kr.

Budgettet indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) 35.900 kr. , andre udgifter 57.700 kr. og indtægter vedr. kontingent -40.300 kr.

98

03 38 75

Undervisning og Kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36 - 37)

375.007

Idræt for arbejdsledige og pensionister (TIM)

374.300 kr.

Budgettet indeholder udgifter til personale, kørsel, materialer, andre udgifter samt indbetalinger.

375.011

CEIS - Klublokale, Borgerdiget 109

30.500 kr.

Budgettet dækker udgifter til skatter, afgifter og forsikringer 21.600 kr. Endvidere er der afsat 8.900 kr. i tilskud (75%) til afholdelse af driftsudgifterne vedr. el, varme og vedligeholdelse, m.v. i forbindelse med Dykkerklubben Jernlungernes benyttelse af huset.

375.012

CEIS - Klausdal

68.200 kr.

Budgettet dækker tilskud på 75% af udgiften til vedligeholdelse, el, rengøring og varme i forbindelse med KFUM- og Hjortespring spejdernes benyttelse af anneksbygningerne på Klausdal.

375.015

CEIS - Klubhus KCK, Skinderskovvej 52

67.900 kr.

Budgettet dækker udgifter til forsikringer, skatter og afgifter 44.200 kr. samt tilskud på 75% af udgiften til vedligeholdelse, el og varme 23.700 kr. i forbindelse med cykelklubben KCKs benyttelse af huset på Skinderskovvej 52

375.016

CEIS - Engløbet 22

15.100 kr.

Budgettet dækker udgifter til el, vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer samt indbetalinger.

375.017

CEIS - Gammelgårdsvej 60 B

23.400 kr.

Beløbet dækker udgifter til el samt skatter og forsikringer

375.018

CEIS – Hækmosen 81

Beløbet dækker udgifter til rengøring samt skatter og forsikringer. Huset anvendes til foreningsbrug.

61.000 kr.

99

03 38 75

Undervisning og Kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36 - 37)

375.020

Herlev Rideskole

351.600 kr.

Kontoen indeholder udgifter til dækning af undervisningshonorarer til undervisere på Herlev Rideskole. Personale 234.800 kr. Tilskud til rideskolens drift 116.800 kr. (Udbetales efter ansøgning)

03 38 76

Undervisning og Kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Ungdomsskolevirksomhed (37)

376.002

Ungdomsskolen

4.180.500 kr.

Hører under Center for Dagtilbud og Skole.

Ungdomsskolen har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til undervisningspersonale, sygeløn, tjenestekørsel, undervisningsmidler, knallertkøreundervisning, administration herunder annonceudgifter, inventar samt bidrag til barselsudligning. Cafemedarbejders timetal er 15 timer pr. uge. Budgettet er reduceret med 180.000 kr. svarende til Ungdomsskolen’s medfinansiering af de nye Ungecafeer, som organisatorisk hører under de enkelte skoler nu.

CEIS - Ungdomsskolen

31.700 kr.

Budgettet indeholder udgifter til el og varme, skatter, afgifter og forsikringer.

376.003

Løn til leder og souschef

1.187.500 kr.

Kontoen er ikke en del af Ungdomsskolens ramme. Bidrag til barselsudligning 9.600 kr.

03 38 78

Undervisning og Kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. (37)

Hører under Center for dagtilbud og Skole.

Diverse tilskud til folkehøjskole og husholdningsskoler Der ydes kun tilskud til elever under 18 år. Tilrettet til faktisk forbrug.

37.300 kr.

100

Social- og Sundhedsvæsen

Konjunkturudviklingen førte til at Kommunalbestyrelsen i foråret 2014 gennemførte en budgetregulering. De reguleringer, der blev foretaget videreføres på serviceområderne i budget 2015. Dertil kommer en række yderligere reguleringer, der er begrundet i ændrede aktivitets- og serviceniveauer på serviceområdet. I forhold til budget 2014 er budgettet på serviceområdet samlet set reduceret med 1,7 mio. kr.

Rammen for det samlede overførselsbudget i 2015 svarer til rammen i det oprindelige budget 2014. Budgettet i 2015 er således baseret på en forbedring af konjunkturerne i 2015. Indenfor den samlede ramme til overførsler er budgetterne på de enkelte områder baseret på skøn over udviklingen i persontallene i de forskellige ordninger, samt forvaltningens forventninger til de nye ordninger, arbejdsmarkedsydelse og ressourceforløb. De kendte konsekvenser af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft d. 1. januar 2014 er ligeledes indarbejdet i budgettet. Omvendt er eventuelle økonomiske konsekvenser af de kommende reformer af sygedagpengeområdet og beskæftigelsesområdet ikke indarbejdet, da de endnu ikke er kendte. I det følgende er der en kort gennemgang af de væsentligste ændringer på hvert hovedområde samt en mere specificeret oversigt over aktivitetsændringerne i forhold til budget 2014. Serviceområdet I foråret 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at reducere de rammestyrede budgetter med 1%. Denne reduktion er videreført i 2015. Der er foretaget en række tekniske omplaceringer indenfor rammerne, som følge af at der er samlet budgetter til Det Administrative Fællesskab på socialområdet. Der er ligeledes teknisk omplaceret midler til IT-afdelingen og HR i forbindelse med at disse funktioner er samlet. Sundhedsområdet Budgettet på sundhedsområdet omfatter udgifter til sygehusophold, betaling for lægebehandling og genoptræning på hospitalerne samt vederlagsfri fysioterapi. Herudover indeholder sundhedsområdet tandpleje og det forebyggende sundhedsområde. Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering er øget med 3,6 mio. kr. for at imødegå de seneste års udgiftspres på området. Dertil kommer at Regionerne har indgået aftale med Regeringen om at øge aktivitetsniveauet i sygehusvæsenet med 1 mia. kr. i 2015. Højere sygehusaktivitet forventes at medføre højere kommunale udgifter til medfinansiering. Budgettet til sundhedsfremmende tilbud er reduceret med 0,9 mio. kr. Det medfører, at der skal findes nye måder at løfte de sundhedsfremmende tilbud på, fx gennem øget samarbejde med andre kommuner eller frivillige foreninger.

101

Derudover øges budgettet til køb af hospicepladser i regionen med 0,4 mio. kr. på grund af stigende behov. Omvendt har udgifterne til begravelseshjælp været faldende og budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. Ældreområdet Udover 1% rammetilpasningen og tekniske overførsler til andre områder er budgettet til kommunal hjemmehjælp reduceret med 1,1 mio. kr. som følge af faldende behov. Tendensen fra de senere år til at flere ældre klarer sig uden hjemmehjælp fortsætter dermed. Taksterne for madservice er holdt uændrede (dvs. uden prisfremskrivning). Udgiften udgør 0,2 mio. kr. Det samlede budget til køb og salg af pleje- og ældreboliger reduceres med knap 2,6 mio. kr. Baggrunden er faldende behov. Købet af pladser på Hjortespringcenteret aftrappes henover 2015 og forventes fuldt afsluttet i 2016 som følge af at Københavns Kommune planlægger at fraflytte plejecenteret i 2017. Købsbudgettet reduceres med 5,7 mio. kr. Som konsekvens af det reducerede køb på Hjortespring forventes der solgt færre pladser på Herlev Kommunes egne plejecentre, hvorfor der også er et indtægtstab. Det bemærkes, at der ikke er foretaget en ældrekorrektion i budget 2015. Der er afsat 5,2 mio. kr. fra Ældremilliarden under forudsætning af at den videreføres i 2015. Beløbet er afsat til grundig rengøring, styrket genoptræningsindsats, socialpædagogiske tiltag, forebyggende indsats ved en omlægning af madservice på plejecentrene og tværkommunalt samarbejde med Ballerup og Furesø. Der er afsat 325.000 kr. til de svageste ældre borgere i form af et klippekort på 20 timer, som den ældre selv kan disponere over. Handicap- og psykiatri, voksne Budgettet til kvindekrisecentre og forsorgshjem er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af lavere behov, jf. regnskab 2013. Budgettet til køb af længerevarende døgnpladser til handicappede under Servicelovens § 108 er reduceret med 1,6 mio. kr. Baggrunden er lavere gns. omkostninger pr. plads. I Aktivitetstemaet er der indlagt en rammebesparelse på i 0,5 mio. kr. Der afsættes 125.000 kr. til en klippekortordning for at hjemmeboende fysisk eller psykisk udviklingshæmmede kan få pædagogisk støtte til at deltage i lokalsamfundsaktiviteter. Klippekortet er på 10 timer om året. Som følge af at serviceniveauet ændres fra 4 ugentlige dagtilbudsdage til 3 ugentlige dagtilbudsdage reduceres budgettet til køb af dagtilbud med 1,5 mio. kr. Omvendt øges budgettet til køb af midlertidige døgnpladser under servicelovens § 107 med 9,3 mio. kr. primært som følge af tilgang af unge handicappede og dyre enkeltsager.

102

Øvrige områder Tilskuddet til Nye Veje er reduceret med 0,1 mio. kr. Endelig er betalingen for deltagelse i pensionistskovturen sat op med 50 kr. svarende til merindtægter på 50.000 kr. Social- og Beskæftigelsesområdet Tilbud til udlændinge I 2015 forventes en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært flere indtægter fra grundtilskud, idet det forventes at der vil være 10 helårspersoner mere, hvor der kan hjemtages grundtilskud i 2015. Førtidspension og personlige tillæg Det skønnes, at antallet af helårspersoner, der er tilkendt førtidspension efter 2003 vil falde. I 2013 var antallet 545, der forventes 540 i 2014, og et fald til 532 i 2015. Faldet i 2015 skal ses i sammenhæng med førtidspensionsreformen, herunder de nye ressourceforløb, der betyder, at det kun er et meget begrænset antal borgere, der fremover kan få tilkendt førtidspension. På trods af færre førtidspensionister forventes der samlet merudgifter på ca. 1,7 mio. kr. netto i forhold til budget 2014. Merudgiften i 2015 skyldes højere gns. omkostninger samt stigende mellemkommunale udgifter. Sygedagpenge Forudsætningen for budgetteringen af sygedagpengeområdet i 2015 er en stram sagsbehandling på området og dermed reduktion i sagsantallet. Budgettet er således baseret på, at Jobcenteret fortsat leverer en indsats, der reducerer varigheden i sagerne og antallet af sygedagpengeforløb. Samlet set forventes der både færre sygedagpengemodtagere i korte forløb og færre sygedagpengemodtagere i længerevarende forløb, hvad der samlet set betyder færre udgifter på 3,9 mio. kr. i forhold til 2014. Sociale formål Området er budgetlagt med 6,3 mio. kr. netto svarende til det forventede i forbrug i 2014. Kontanthjælp og aktivering Der er budgetteret med 815 helårsmodtagere af kontanthjælp i 2015, hvor 17 pct. forventes at være i aktivering. I 2013 var der 825 kontanthjælpsmodtagere og der forventes aktuelt 813 modtagere i 2014. Der er budgetlagt med en gns. omkostning pr. modtager baseret på gennemsnittet af de månedlige ydelser. Forventningen for 2015 er blandt andet baseret på kontanthjælpsreformen samt den afkortede dagpengeperiode, der forventes at føre til flere kontanthjælpsmodtagere. Boligydelse (pensionister) Der forventes en stigning i antallet af boligydelsessager i 2015. Samlet set forventes der at være 1.942 sager i 2015 mod 1.896 sager i 2014. Omvendt forventes der en lavere gns. omkostning pr. sag, hvilket samlet medfører mindre udgifter på 0,3 mio. kr. Nettobudgettet udgør herefter 16,5 mio. kr.

103

Boligsikring Der forventes en stigning i antallet af boligsikringssager i 2015. Samlet set forventes der at være 1.526 i 2015 mod 1.449 helårspersoner i 2014 og budgettet løftes med 1,0 mio. kr., hvorefter nettoudgiften udgør 12,6 mio. kr. A-dagpenge Antallet af forsikrede ledige forventes at falde i 2015 blandt andet som følge af ændringen af dagpengeperioden fra fire til to år. Samlet set er der afsat budget til 349 helårsmodtagere af a-dagpenge i 2015. Der forventes dermed en merudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til budget 2014. Merudgiften skyldes højere gns. omkostninger pr ledig. Arbejdsmarkedsydelse Af de forsikrede ledige, der falder ud af dagpengesystemet forventes det, at 42 helårspersoner vil modtage den nye arbejdsmarkedsydelse, svarende til en nettoudgift på 3,3 mio. kr. Revalidering Revalidering anvendes i stigende omfang. I 2015 forventes det, at der vil være 25 helårspersoner i revalidering og 10 helårspersoner i forrevalidering, svarende til en nettoudgift på 3 mio. kr. Budgettet er løftet med 0,8 mio. kr. Fleksjobberettigede og løntilskud (tidligere skånejob) I 2015 forventes der at være i alt 290 fleksjobberettigede helårspersoner. De fordeler sig med 156 borgere på de gamle ordninger samt 59 helårspersoner på ledighedsydelse, hvoraf der er fem helårspersoner uden refusion. Dertil kommer 75 helårspersoner på den nye fleksjobordning, der blev indført 1. januar 2013. Endelig forventes der ca. 32 helårspersoner i løntilskudsstillinger efter LABlovens §§ 63-64 (tidligere skånejob). Det samlede antal helårspersoner forventes dermed at udgøre 322 i 2015. Budgettet løftes med 2,6 mio. kr., som følge af en forventet tilgang af 20 personer til den nye fleksjobordning. Ressourceforløb De nye ressourceforløb har til formål at begrænse antallet af personer på førtidspension og få folk ind på arbejdsmarkedet. Ressourceforløbene er en tværgående og helhedsorienteret indsats, hvor borgerens problemstilling bliver belyst fra flere forskellige faglige vinkler. Der er afsat midler til 41 personer i ressourceforløb i 2015. Budgettet løftes med 1 mio. kr. hvorefter nettoudgiften udgør 4,8 mio. kr. Driftsloftet Fra 2014 er der indført to driftslofter. Driftslofterne beregnes ud fra det samlede antal helårspersoner på de ydelser, hvor der tilbydes aktiveringstilbud ganget med et fast tilskudsbeløb fra staten. Der er 50 pct. refusion på udgifterne under driftslofterne. Det skønnes, at der i 2015 samlet vil være 1.504 helårspersoner på de ydelser som indgår i beregningen af det samlede driftsloft. Heraf er de 1.164 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvor beløbet pr. helårsmodtager udgør 12.329 kr. Driftsloftet vedr. revalidender, sygedag-pengemodtagere over 4 uger og

104

ledighedsydelsesmodtagere, hvor beløbet udgør 13.702 kr. pr. helårsperson er budgetlagt ud fra 340 helårspersoner. Som følge af ændrede enhedsbeløb og færre helårspersoner reduceres budgettet med 4,4 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige Der er afsat budget til 28 borgere i løntilskud med uddannelsesaftaler i 2015 med 100 % refusion. Der er yderligere budgetlagt med 50 borgere i jobrotation med 100 pct. refusion. Der udover er der budgetlagt med 50 løntilskudspersoner i stat, regioner, kommuner samt private virksomheder. Nettobudgettet reduceres med 1,5 mio. kr. som følge af øget brug af ordningerne med 100 % refusion. Løntilskud Det forventes, at den statslige løntilskudskvote til forsikrede ledige ansat i Herlev Kommune vil blive øget. Forvaltningen forventer ligeledes at kvoten udnyttes i højere grad, så antallet af forsikrede ledige i løntilskud i Herlev Kommune vil stige. Herlev Kommune skal dække pensionsudgifterne og der er afsat 500.000 kr. til dette i 2015 svarende til lidt over 50 borgere i ordningen. Udgiften i 2015 svarer til budgettet i 2014. Seniorjobs Der er afsat midler svarende til budget 2014. Det skal bemærkes, at en del af den persongruppe, der er berettiget til et seniorjob må forventes at ville få den nye arbejdsmarkedsydelse, hvorfor der ikke forventes nogen væsentlig tilgang til ordningen. Beskæftigelsesforanstaltninger Staten har udmeldt en mentorramme på 1,8 mio. kr. netto og budgettet reguleres som følge heraf. Samtidig er budgettet til mentorer med 50% refusion øget. Den samlede konsekvens er at området tilføres 1,1 mio. kr. Oversigt over aktivitetsændringerne i forhold til budget 2014 Budgetændringerne består af følgende: Serviceområdet Handicapkørsel (Movia) Specialpædagogisk bistand til voksne Kommunal medfinansering af sygehusvæsenet Kommunal genoptræning §86 Ambulant genoptræning SUND §140 Udgifter til hospice Begravelseshjælp Rammesbesparelse på sundhedsfremme Servicelovens § 96 (BPA-ordningerne) Ingen prisfremskrivning af madtaksterne til ældre Visitationsbudgettet på ældreområdet Klippekort til de svageste ældre Velfærdspuljen på ældreområdet nedlægges Øget deltagerbetaling til pensionistskovturen Køb af plejehjemspladser i andre kommuner Køb af pladser på Hjortespring Omsorgscenter

mio. kr -0,1 -0,3 3,6 0,3 -0,2 0,4 -0,2 -0,9 -0,3 0,2 -1,1 0,3 -0,2 -0,1 0,7 -5,0

105

Reducerede indtægter fra salg på plejecentrene Ingen deltagerbetaling i Aktivitetscentrene på Lille Birkholm og Herlevgårdscenteret Reduktion af hjælpemiddelbudgettet Klippekort til hjemmeboende handicappede Reducerede omkostninger til forsorgshjem/krisecentre Servicelovens §108 (længerevarende døgnophold) Ændring af Bofællesskabernes status til servicelovens § 85 Servicelovens §107 (midlertidige døgnophold) Servicelovens § 104 (dagtilbud) Øget tilgang af helårspersoner §104 Rammebesparelse i Aktivitetsteamet Nye veje Refusioner for særlig dyre enkeltsager Nedlæggelse af medarbejderfrugtordningen 1% tilpasning på de rammebelagte områder Overførsel til konto 6 (sundhedschefløn m.m.) Overførsel af IT og HR medarbejdere til konto 6 Service i alt

Social- og Beskæftigelsesområdet Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Boligydelse Boligsikring Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsydelse Revalidering Fleksjobberettigede Ressourceforløb Driftsloftet Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud Seniorjob Beskæftigelsesforanstaltninger Social- og Beskæftigelsesområdet i alt

1,8 0,1 -0,3 0,1 -0,4 -2,2 -0,1 9,5 -1,5 1,0 -0,5 -0,1 -0,3 -0,1 -2,8 -1,4 -1,6 -1,7

mio. kr. -0,1 1,7 -3,9 0 0,9 -0,3 1,0 2,3 -1,2 0,8 2,6 1,0 -4,4 -1,5 0 0 1,1 0,0

04 62 81 04 62 81

106

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (38) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

110.693.900 kr.

Den 1. januar 2012 trådte en ny medfinansieringsmodel i kraft. I den nye model er grundbidraget afskaffet, og den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering er tilsvarende øget. Den kommunale medfinansiering er efter den nye model udelukkende afhængig af, hvor mange af kommunens borgere, der behandles i sundhedsvæsenet. Samlet set skulle ændringen være udgiftsneutralt for kommunerne, idet den forøgede aktivitetsbestemte medfinansiering skulle modsvares af bortfald af udgifter til grundbidraget. Men modellen indebærer at kommuner med borgere, der har en dårlig sundhedstilstand end landsgennemsnittet får højere udgifter end kommuner med borgere med bedre sundhedstilstand. Budgettet blev forhøjet med 5 mio. kr. i 2012 og efterfølgende 1,6 mio. kr. i 2014. I 2015 øges budgettet med yderligere 3,6 mio. kr. til at imødegå udgiftspresset. Nedenfor er de enkelte poster for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet specificeret.

002

Stationær somatik

54.033.300 kr.

003

Ambulant somatik

39.981.200 kr.

004

Stationær psykiatri

1.161.300 kr.

005

Ambulant psykiatri

4.446.400 kr.

006

Praksissektoren (Sygesikring)

9.387.600 kr.

007

Genoptræning under indlæggelse

1.666.200 kr.

021

Regulering vedr. tidligere år

1.017.900 kr. 110.693.900 kr.

107

04 62 82

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (38)

04 62 82

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

14.139.600 kr.

001

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

458.600 kr.

På denne funktion registreres følgende: 

Udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i lov om social service.Udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i lov om social service.Udgifter til vederlagsfri behandling efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a leveret i kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført på andres kommuners institutioner.Indtægter og udgifter vedrørende genoptræning af ikke-sygehusindlagte, jf. sundhedslovens § 140.

Udgifterne til disse ydelser hos private leverandører og i andre kommuner har de seneste år været stigende. En del af området er vanskeligt styrbart, idet Herlev Kommune ikke selv bevilger ydelsen. Der afsættes yderligere 0,29 mio. kr., hvorefter budgettet vil svare til niveauet i regnskab 2013.

482010 Lærkegaard Center Genoptræningsfunktion

12.492.600 kr.

Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens § 140), samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86. Budgettet reduceres med samlet i alt 0,952 mio. kr., der kan henføres til følgende:   

Videreførelse af 1 % rammetilpasning fra 2014 svarende til en reduktion på i alt 138.700 kr. Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 810.400 kr. Besparelse på frugtordningen i på 3.100 kr.

Den kommunale genoptræningsopgave bliver større år for år, idet kommunerne i henhold til sundhedsaftalerne bliver pålagt genoptræning

04 62 82

108

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (38)

indenfor flere diagnosetyper. For at undgå ventetid blev området tilført 1,1 mio. kr. i 2013.

21–24–200 Lønninger samt vikarer

11.771.500 kr.

Norm. personale

Funktionsledelse Ledelse Fysioterapeuter Ergoterapeuter Administration Samlet norm. stillinger

1,0 2,0 16,5 6,0 1,6 27,1

Lønsum

11.771.500 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt med 1.281.800 kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Bidraget til barselsfonden udgør 103.900 kr. Institutionen har lønsumsstyring

29 - 35

Personalerelaterede udgifter

56.400 kr.

Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter.

37

Rådighedssum

270.500 kr.

Rådighedssummen benyttes til indkøb af terapimaterialer m.m., udflugter og arrangementer.

53 - 56

Sygeplejeartikler og hjælpemidler

181.000 kr.

Budgettet omfatter udgifter til sygeplejeartikler(plastre, forbindinger mv.) , hjælpemidler mv. til borgerne.

61 - 65

Inventar/Administration

106.200 kr.

Budgettet er afsat til telefoni, kontormaterialer m.m. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Fællesstedet(532 020), som er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Lærkegaard Center Genoptræningsfunktion andel heraf udgør pt. 9 % af de samlede udgifter.

002

Ambulant specialiseret genoptræning (Sundhedslovens § 140)

788.400 kr.

Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus.

109

04 62 82

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (38)

Ambulant genoptræning er al genoptræning efter udskrivning og forudsætter altid en genoptræningsplan. Kommunerne kan frit vælge udbyder af den almindelige ambulante genoptræning, mens den specialiserede ambulante genoptræning skal udføres i sygehusregi. Det er lægen, der ud fra nærmere definerede kriterier vurderer behovet for specialiseret genoptræning. Udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning på sygehuse er faldet i 2013. Der budgetlægges derfor i 2015 med niveauet i regnskab 2013, svarende til en reduktion på ca. 0,24 mio. kr. For ambulant specialiseret genoptræning er der udarbejdet tre takster, dog kan kommunen og regionen i fællesskab blive enige om en anden takst. De ambulante genoptræningstakster udløses pr. besøg og er en såkaldt besøgstakst. Taksten for 2015 er endnu ikke meldt ud og nedenstående takst for 2015 er derfor 2014 taksterne pris- og lønfremskrevet. Navn Genoptræningsgruppe 1 Genoptræningsgruppe 2 Genoptræningsgruppe 3

003

Takst 2012 768 1026 1656

Takst 2013 780 1.043 1.683

Takst 2014 792 1.060 1.710

Befordring iht. Sundhedsloven og Serviceloven

Takst 2015 808 1.081 1.744

400.000 kr.

Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (omfatter både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning, jf. Servicelovens § 86 og Sundhedslovens §§ 140 og 263. Befordringen foretages hovedsagligt af private leverandører.

482010 Lærkegaard Center Genoptræningsfunktion Befordring iht. Sundhedsloven

350.000 kr.

Budgettet vedrører personbefordring jfr. og Sundhedslovens

§§ 140 og 263. Befordring iht. Serviceloven Budgettet vedrører personbefordring jfr. . Servicelovens § 86

50.000 kr.

110

04 62 84 04 62 84

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (38)

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

4.132.700 kr.

Pr. 1. august 2008 overtog kommunerne myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunkt målrettet personer med svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre eller vedligeholde funktionsniveauet. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Henvisende læge bør inddrage patienten i overvejelser om, hvorvidt vederlagsfri fysioterapi er relevant, eller om andre indsatser i højere grad kan opfylde behovet. Med lovændringen af Sundhedslovens § 140 blev ordningen revideret, og patienterne fik frit valg mellem praktiserende fysioterapeuter og evt. kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. I Herlev Kommune er der ikke oprettet tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Den kommunale udfordring er at agere på et felt med begrænsede kommunale styringsmuligheder og at koordinere med øvrige tilbud på træningsområdet. Herlev Kommunes budget udgør 4,1 mio. kr., hvilket svarer til regnskab 2013 pris- og lønfremskrevet.

111

04 62 85

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Kommunal tandpleje (38 – 39)

04 62 85

Kommunal tandpleje

13.506.200 kr. -1.646.400 kr.

Herlev Kommunes Kommunale Tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0-18 årige, som bor i kommunen. Derudover har Tandplejen supplerende tilbud om tandpleje til førtidspensionister, kontanthjælps- modtagere samt pensionister med helbredskort.

485010

Herlev Kommunale Tandpleje

Den Kommunale Tandpleje er rammestyret med en nettobevilling svarende til et samlet budget på 11,9 mio. kr. Budgettet reduceres med samlet i alt 0,468 mio. kr., jf. nedenfor   001

1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på 123.400 kr. Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 141.300 kr. Der er teknisk overført 198.900 kr. til Sundhedscentret til ejendomsudgifter, der tidligere har været afholdt af Tandplejens budget. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen i alt 4.700 kr.

Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinikker

21, 22 og 23 Lønninger, tandplejen

12.153.600kr. 9.481.200 kr.

Tandplejen arbejder efter den såkaldte teamtandplejemodel, hvori der indgår en anbefaling af en normering på 1 tandlæge, 1/2 tandplejer samt 2 klinikassistenter pr. 1.700 børn og unge. Normerede stillinger i den kommunale tandpleje Norm. personale

Tandlæger Klinikassistenter Tandplejere Samlet norm. stillinger

6,4 10,7 3,5 20,6

Lønsum

9.481.200 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 95.800 kr. Institutionen har lønsumsstyring

30 - 32

Personalerelaterede udgifter

144.700 kr.

Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre udgifter som berører personalet.

112

04 62 85 35

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Kommunal tandpleje (38 – 39)

Administration

167.300 kr.

Budgettet dækker udgifter til fotokopimaskine, edb, fax, telefonregninger m.m. Endvidere skal budgettet dække midler til vedligeholdelse og udskiftning af edbudstyr samt programmer.

41

Renholdelse og vask

125.300 kr.

Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter i regnskab 2013. Udgifterne til den egentlige rengøring styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service hvilket udgør 75.400 kr.

42

Laboratorieudgifter

212.800 kr.

Bevillingen omfatter udgifter til tandbøjler, bideskinner, proteser, kroner mv., der købes på dentale laboratorier.

43

Materialer

532.200 kr.

Midlerne er afsat til medikamenter, engangsudstyr og daglige forbrugsvarer til tandbehandling.

50 - 51

Husleje + opvarmning og el

1.052.400 kr.

Husleje samt opvarmning og el er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter og styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service.

002

Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere 399.300 kr. (private tandlæger og andre kommuners klinikker)

Budgettet er baseret på, at tandplejen skal dække udgifterne til ca. 80-100 behandlinger.

003

Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker

417.400 kr. - 1.672.700 kr.

Udgiftsbudgettet til lønningerne vedrørende omsorgstandplejen er placeret under gr. 001, tandpleje for 0 – 18 årige på kommunens egne klinikker. Indtægterne er udspecificeret nedenfor.

60.1

Indtægter vedr. bistands- og pensionstandpleje -1.155.800 kr.

Der forventes i 2015 en samlet indtægt på ca. 1,2 mio. kr. fra Herlev Kommune for behandling af kontanthjælpsmodtagere og pensionister samt indtægter fra regionen (sygesikringsandelen).

113

04 62 85 60.2

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Kommunal tandpleje (38 – 39)

Indtægter vedr. omsorgstandpleje

-152.600 kr.

Budgettet er baseret på, at ca. 315 brugere vil benytte omsorgs tandpleje i 2015. Brugerbetalingen udgjorde i 2014 475 kr. pr. bruger pr. år og udmeldes og reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I budget 2015 budgetteres med en brugerbetaling på 485 kr. pr. bruger pr. år.

60.5

Egenbetaling vedr. bistands- & pensionstandpleje -364.300 kr.

På denne konto indtægtsføres egenbetaling for protesearbejde og egenbetaling for øvrige tandbehandlinger til kontanthjælpsmodtagere og pensionister. Egenbetalingen for protese arbejdet er differencen mellem prisen og det kommunale tilskud til proteser. Egenbetalingen fastsættes ud fra borgerens økonomiske situation.

004

Tandpleje hos private tandlæger i øvrigt omsorgstandpleje

658.000 kr.

01

Kommunale patienter henvist til specialtandlæger m.v.

618.000 kr.

Budgettet er baseret på forbruget de seneste år. Kommunen betaler en årlig afgift pr. bruger, og der er en egenbetaling pr. bruger over 18 år. Brugerbetalingen udgjorde i 2014 i alt 1.775 kr. pr. bruger pr. år og udmeldes og reguleres hvert år af Indenrigs- og sundhedsministeriet. I budget 2015 budgetteres med en brugerbetaling på i alt 1.810 kr. pr. bruger pr. år.

04 62 88

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Sundhedsfremme og forebyggelse (39 – 40

Sundhedsfremme og forebyggelse, Kommunal sundhedstjeneste og Forebyggende hjemmebesøg Herlev Kommune indsats på det forebyggende område omfatter dels den kommunale sundhedstjeneste samt dels de forebyggende hjemmebesøg. Den samlede forbyggende indsat beløber sig til 6,0 mio.kr.

04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscenter 05 32 33 Forebyggende hjemmebesøg Samlet ramme

2.279.800 3.360.000 409.000 6.048.800

114

04 62 88 04 62 88

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Sundhedsfremme og forebyggelse (39 – 40) Sundhedsfremme og forebyggelse

2.279.800 kr.

Indsatsen på det sundhedsfremmende område tager udgangspunkt i resultaterne fra de sundhedsprofiler, der er udarbejdet over Herlevs befolkning, den sidste nye er fra 2014. Desuden tages der udgangspunkt i Sundhedsstrategien – vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2005, sundhedsaftalerne og den nyeste viden på området. Herlev Kommune arbejder med borgerrettet forebyggelse, der skal hindre, at funktionsnedsættelse, sygdom og tidlig død opstår. Indsatsen retter sig mod at forhindre at borgerne udsættes for store risikofaktorer som f.eks. tobak, fysisk inaktivitet samt uhensigtsmæssig kost og alkoholindtag. Normering til sundhedsfremme og forebyggelse (ekskl. sundhedscenter): Norm. personale

Udviklingskonsulent Kommunallæger Samlet norm. stillinger

1,0 1,6 2,6

Lønsum

1.845.800 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Området har lønsumsstyring

070

Sundhedsfremmekonsulent

708.400 kr.

Udover lønudgifter, er der budgetlagt med 135.600 kr. til tjenesteydelser uden moms. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Institutionen har lønsumsstyring

072

Borgerlæge

1.301.100 kr.

Udover lønudgifter, er der budgetlagt med 28.100 kr. til tjenesteydelser uden moms. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 16.300 kr.

074

Forebyggende sundhedsarbejde

286.600 kr.

Herlev Kommune tilbyder en række aktiviteter på det patient rettede område, så som rygestopkurser, kurset ”lær at leve med kronisk sygdom” og rådgivning om kost og motion. I henhold til Sundhedsaftalen (2011-14) indgået mellem Region Hovedstaden og den enkelte kommune skal Herlev Kommune give forebyggende tilbud til kronisk syge borgere med diabetes, KOL og hjerte/karsygdomme samt muskel- og skeletlidelser i aftaleperioden. Fra 2014 skal tilbuddene endvidere omfatte kræftrehabilitering.

115

04 62 88

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Sundhedsfremme og forebyggelse (39 – 40)

488010

Fællesudgifter vedr. sundhedsområdet

999.100 kr.

Som en effektivisering er en række administrative medarbejdere under sundhedsområdet samlet i et administrativt fælleskab. Herved opnås der gevinst ved ferie, sygdom etc. Budgettet udgør i alt ca. 1,0 mio. kr. Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en forøgelse på i alt 1.452.100 kr. Overførsel af administrativt HR-medarbejder til HR-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 453.000 kr.

488020

Sundhedscenter

3.360.000 kr.

Sundhedscentret tilbyder en række aktiviteter på det patient rettede område. Budget 2015 er reduceret med samlet i alt 2,270 mio. kr.     1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 57.100 kr. Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 641.700 kr. Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 34.200 kr. Overførsel af løn til hovedkonto 6, svarende til i alt 816.100 kr. Ifm. etableringen af Center for Ejendomme, Indkøb og Service og den fremtidige styring af bevillingerne hertil er der teknisk tilført 198.900 kr. fra Den Kommunale Tandpleje. Indarbejdet reduktion på i alt 920.100 kr.

21 - 200

Lønninger

2.792.800 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt 392.800 kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 14.900 kr.

Norm. personale

Centerleder Fysioterapeut Diætist Terapeut Administration Samlet norm. stillinger

1,0 1,0 1,0 0,86 0,92 5,0

Institutionen har lønsumsstyring

Lønsum

3.261.300 kr.

116

04 62 88 29 - 37

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Sundhedsfremme og forebyggelse (39 – 40) Personalerelaterede udgifter

66.300 kr.

Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter. Udgifterne omfatter udgifter til tjenestekørsel, uddannelse samt udgifter til befordring af borgerne mv.

41

Renholdelse og vask

42.600 kr.

Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter, Udgifterne til den egentlige rengøring styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service.

65 - 67

Administration

46.500 kr.

Budgettet vedrører udgifter til telefoni, kontormaterialer, IT m.m.

73

Husleje

417.700 kr.

Husleje samt opvarmning og el er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter og styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service.

117

04 62 89

Sociale opgaver og beskæftigelse Sundhedsudgifter m.v. Kommunal sundhedstjeneste (40)

04 62 89

Kommunal sundhedstjeneste

3.171.100 kr.

Funktionen indeholder udgifter til sundhedsplejerskeordningen. Sundhedsplejen

har en bred palet af arbejdsopgaver, der både udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Budget 2015 er reduceret med: 

22

Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 34.200 kr.

Lønninger

Led. Sundhedsplejerekse Sundhedsplejerske Samlet norm. stillinger

2.853.900 kr.

Norm. personale

1,0 5,6 6,6

Lønsum

2.853.900 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt til 23.200 kr. Institutionen har lønsumsstyring

27 - 33

Personalerelaterede udgifter

135.400 kr.

Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter. Udgifterne omfatter tjenestekørsel, uddannelse, arbejdsskadeforsikring m.m.

30

Tolkebistand

54.100 kr.

Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter. Udgifterne inkluderer tillige mindre udgifter til medicin.

38 - 58

Renholdelse, Administration mv.

96.900 kr.

Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter og vedrører udgifter til renholdelse, telefoni, kontormaterialer, IT m.m.

118

04 62 90

Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Andre sundhedsudgifter (40)

04 62 90

Andre sundhedsudgifter

001

Kommunale udgifter til hospice-ophold

2.649.000 kr. 736.300 kr.

Her registreres udgifter til køb af pladser på hospice, jf. sundhedslovens § 238, stk. 2, jf. § 75, stk. 4 og § 79, stk. 2. Taksten udgjorde i 2014 1.918 kr. pr. sengedøgn hvilket er den samme som er gældende for færdigbehandlede patienter på sygehus. Hospiceophold bevilges af regionerne. Budgettet er overskredet i 2012 og 2013 og der afsættes yderligere 0,408 mio. kr. hvorefter budgettet vil svare til resultatet i regnskab 2013. I budget 2015 budgetteres der med en betaling på 1.956 kr. pr. sengedøgn, hvilket svarer til udgiften til 376 sengedøgn.

003

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

726.600 kr.

Kommunerne skal i henhold til sundhedslovens § 238 betale for færdigbehandlede patienter indlagt på regionens hospitaler, hvis de ikke kan udskrives pga. manglende plejetilbud i kommunen. Den kommunale visitation har de senere år haft succes med effektiv hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra Herlev Sygehus. Den gennemsnitlige liggetid på hospitalerne er faldet fra i perioden fra 2008 til 2013. Gennemsnitligt antal døgn(liggetid) for borgere o. 65 år / Herlev Hospital Antal døgn

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7,2

4,5

5,7

4,5

4,2

3,3

Betalingen pr. sengedag i henhold til lov om sygehusvæsenet udgjorde i 2014 1.918 kr. I 2015 budgetteres med en betaling på 1.956 kr. pr. sengedøgn, hvilket svarer til at der forventes udgifter svarende til 371 sengedøgn.

004

Begravelseshjælp

1.067.200 kr.

Kommunerne skal i henhold til sundhedslovens § 238 betale for begravelseshjælp til borgere som ikke selv har midler hertil. Begravelseshjælpen har vist overskud i 2012 og 2013 hvorfor budgettet reduceres med 204.000 kr. hvorefter budgettet vil svare til resultatet i regnskab 2013.

119

05 22 07

Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning (41)

05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

-12.639.600 kr.

Funktionen indeholder indtægter fra den centrale refusionsordning i særligt dyre enkeltsager på børne- og voksenhandicapområdet efter Serviceloven § 176. I aftalen om kommunernes økonomi for 2012 er det aftalt, at refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning ikke indgår i opgørelsen af de kommunale serviceudgifter. Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budget 2015

Refusion vedr. funktion 5.25.17 Refusion vedr. funktion 5.28.20 Refusion vedr. funktion 5.28.21 Refusion vedr. funktion 5.28.23 Refusion vedr. funktion 5.32.32 Refusion vedr. funktion 5.32.33

0 -2.257.500 0 0 -1.504.500 -1.197.000

Refusion vedr. funktion 5.32.35 Refusion vedr. funktion 5.38.42

0 0

Refusion vedr. funktion 5.38.50 Refusion vedr. funktion 5.38.52

-5.321.200 -2.359.400

Refusion vedr. funktion 5.38.53 Refusion vedr. funktion 5.38.58

0 0

Refusion vedr. funktion 5.38.59 I alt

0 -12.639.600

Budget 2015 er budgetlagt på baggrund af forventninger til refusionerne indenfor de aktuelle områder. Budgettet er reduceret som følge af lavere udgifter i de dyre enkeltsager.

05 25

120 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

Aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Børn med særlige behov Se bemærkning under 03.22 – Folkeskoler.

Fripladser/Søskenderabat Opnormering 0-6 årsområdet Nedsættelse af taksten på 0-6 årsområdet og tilpasning til faktisk forbrug

Handicaptillæg

Merudgift

215.000 kr.

137.000 kr. 78.000 kr.

Mindreudgift

-192.000 kr.

Handicaptillæg anvendes ikke mere med baggrund i inklusionsstrategi i vores dagtilbud. Beløbet overføres til Pengene følger barnet og skal fremadrettet anvendes til finansiering af ny aftale omkring forhåndsaftaler. Pulje – Restbudget – Vedr. Energi og Rengøring dagtilbud Merudgift

438.000 kr.

I forbindelse med oprettelse af Center for intern service (CEIS), er det aftalt at der overføres budgetbeløb svarende til det faktiske forbrug vedr. energi og rengøring. Forskellen mellem budgetbeløb og det faktiske forbrug placeres i central pulje under Center for Dagtilbud og Skole. Beløbene fordeler sig med -56.000 kr., som er rammetilpasning videreført i 2014, overført merforbrug vedr. energi med -84.000 kr., mens restbeløb vedr. rengøring udgør 578.000 kr. Beløbet disponeres i samarbejde med Center for Ejendomme og intern service. Diverse lønudgifter (Forhåndsaftaler)

Mindreudgift

-573.000 kr.

Midler til forhåndsaftaler flyttes til henholdsvis dagtilbud, SFO og Skolefritidsklub. Overført til Pengene følger barnet – Dagtilbud -406.000 kr. Overført til Pengene følger barnet – SFO -126.000 kr. Overført til løn under Skolefritidsklubber og Ungecafeer -41.000 kr. Pædagogisk Assistentuddannelse

Merudgift

612.000 kr.

Tilpasning til faktisk forbrug. Herlev Kommune skal hvert år tage 10 nye PAUelever ind, hvilket betyder at vi på årsbasis skal have ca. 25 elever. Nogle dropper dog ud undervejs. Vi har p.t. budget til ca. 10 elever.

05 25

121 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

Drift (Rådighedsbeløb Flyverne og Dagplejen Mindreudgift

-8.000 kr.

Rammetilpasning i 2014 videreført. Budgetramme til løn og drift samt løn til ledere

Merudgift

1.116.000 kr.

Budget til løn og drift på dagtilbudsområdet, er nu budgetlagt under hvert distrikt = et samlet budgetbeløb til hvert distrikt. De selvejende er fortsat budgetlagt på institutionsniveau. Rammetilpasning i 2014 videreført Rammetilpasning i 2014 videreført – Ledere til senere udmøntning Opnormering med 32 pladser Tilført fra kontoen Diverse lønudgifter Tilført fra kontoen Handicaptillæg Ungecafeer Overført til 03.22.05 – Ungecafeer Drift Løn til personale, vikar og barselsudligning Rengøring Radiatorfabrikken bruger ikke længere lokaler på Hørkær Overført til konto 03.38.75 – Hækmosen 61 Overført til konto 05.25.10 – Pulje – Restbudget vedr. energi og rengøring Energi Overført til konto 00 - Tornerosevej Overført til konto 05.25.10 – Pulje – Restbudget vedr. energi og rengøring Mindreforbrug til energi vedr. dagplejen (faktisk forbrug er overført til CEIS) Husleje Radiatorfabrikken bruger ikke længere lokaler På Hørkær

-1.050.000 kr. 214.000 kr. 1.782.000 kr. 406.000 kr. 192.000 kr. Mindreudgift

-3.076.000 kr.

-562.000 kr. -2.514.000 kr. Mindreudgift

-727.000 kr.

-132.000 kr. -16.000 kr. -578.000 kr. Mindreudgift

-25.000 kr.

-104.000 kr. 84.000 kr. -6.000 kr. Mindreudgift

-702.000 kr.

05 25

122 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

Skatter, afgifter og forsikringer Overført til konto 03.38.75 – Hækmosen 61 Radiatorfabrikken bruger ikke længere lokaler på Hørkær

Forældrebetaling Forældrebetalingen på 0-6 årsområdet er prisfremskrevet med 2,02%, som er den gennemsnitlige løn- og prisfremskrivning for området. Dette giver en forældrebetalingsandel på 26,78% på 0-6 årsområdet og 19,69% i Dagplejen. Forældrebetalingen udgør herefter 2.040 kr. + 345 kr. for frokost = i alt 2.385 kr. pr. måned pr. barn. Merindtægter som følge af opnormering med 32 pladser udgør 751.000 kr.

Mindreudgift

-59.000 kr.

-45.000 kr. -13.000 kr.

Merindtægt

-751.000 kr.

05 25

123 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

Specielle bemærkninger: Budgettet kan opsummeres således i hele 1.000 kr. excl. moms

KONTO

BUDGET 2014 (2014-priser)

BUDGET 2015 (2015-priser)

Fripladser Søskenderabat Handicaptillæg Pædagogiske vejledere og specialgrupper Matr.,beford., kurser vedr. Pædagogisk vejledere Udviklingspulje Rammetilpasning fra 2014 – Ledere - Dagtilbud Diverse lønudgifter Pædagogisk assistentuddannelse Børnepakken Pulje til uddannelse af pædagoger CEIS - Abonnement på overvågn. via Falck Pulje – Restbudget vedr. energi og rengøring Kollektiv ulykkesforsikring Dispensationspulje – særlige forhold Befordring af børn med særlige behov Sikkerhed-/gruppemøder Specialgrupper i daginstitutioner IT-institutioner Arbejdsskadeforsikringer CEIS - Udvendig vedligeholdelse CEIS - Vedligeholdelse af grønne områder CEIS - Ekstraordinære gartneropgaver Betaling til/fra andre kommuner

15.136 8.069 189 6.390 28 168 0 832 986 3.085 142 14 0 233 1.363 139 9 1.361 343 824 624 1.135 497 3.854

15.142 8.677 0 7.338 28 171 -214 276 1.617 3.147 146 14 438 239 1.390 142 9 0 350 844 634 1.162 509 3.933

I ALT

45.421

45.992

05 25 001 - 06

124 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45) Fripladser i dagpleje, dagtilbud, SFO og Skolefritidsklub

15.142.000 kr.

Fra 1. januar 2010 opereres med en fripladsskala for dag-, fritids- og klubtilbud m.v., hvor fripladstilskuddet beregnes i pct. af den fulde takst. Først beregnes det økonomiske fripladstilskud og herefter søskendetilskuddet. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hel eller delvis fritagelse for betaling, når forældrene dokumenter, at deres aktuelle indtægter ligger inden for nedennævnte beløb. Oversigt over indtægtsgrænser ved bevilling af økonomisk friplads pr. 1.1.2014 2014 Indtægt Egenbetaling i procent af fuld takst Til og med 161.700 0% kr. 161.701 – 165.284

5%

165.285 – 502.199

Betalingen forhøjes med 1 % for hver 3.584 kroners indtægtsstigning 100 %

Over 502.200 56.559 kr.

Fripladsgrænseforhøjelse for enlige forsørgere

Oversigt over antallet af børn med økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud fordeler sig således (optællingsdato 28.2.2014) sammenholdt med tallene pr. 28.2.2013 i parentes: 0 år til SFO Klub I alt skolestart Børn kun med fripladstilskud 449 (378) 245 (240) 157 (151) 851 (769) Børn med både fripladstilskud og søskendetilskud Børn med fripladstilskud i alt Børn kun med søskendetilskud Børn med tilskud i alt

63

(51)

92 (99)

79

(62)

234

(212)

512 (429)

337 (339)

236 (213)

1085 (981)

261

368 (366)

204 (224)

833 (831)

1112 (1100)

682 (878)

3605 (3459)

(241)

1811 (1681)

05 25

125 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

017

Søskenderabat

8.677.300 kr.

Der betales fuld pris for den dyreste plads og ydes 50% rabat af betalingen for øvrige pladser. Rabatten omfatter alle søskendebørn indmeldt i dagpleje, vuggestue, børnehave, børneinstitution og skolefritidsordninger. Børn indmeldt i skolefritidsordninger, jfr. lov om friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglerne om søskenderabat. Søskenderabatten omfatter børn indmeldt i såvel kommunale som selvejende daginstitutioner i Herlev kommune. Der henvises i øvrigt til afsnittet under Fripladser på side 124.

026

Pædagogiske vejledere og Specialgrupper

7.337.500 kr.

Indgår i den samlede ramme til børn med særlige behov.

027

Udgifter til materialer, befordring og kurser vedr. pædagogiske vejledere

028

Rammetilpasning overført fra 2014 – ledere – Dagtilbud

28.100 kr.

-214.300 kr.

Rammetilpasning fra 2014 videreført til senere udmøntning.

029

Pulje – Restbudget vedr. energi og rengøring

438.000 kr.

Restbeløb i forbindelse med oprettelse af CEIS vedr. energi og rengøring.

030

Udviklingspulje

171.400 kr.

Pulje til udvikling af det pædagogiske arbejde samt implementering af Børnepolitikken og institutionspolitiske målsætninger.

031

Diverse lønudgifter

Midler til jubilæumsgratialer 276.300 kr. m.v.

276.300 kr.

05 25

126 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

034

Specialpraktik

Der budgetlægges ikke på denne konto. Forbruget opgøres ved regnskabsårets slutning og udgiften fordeles derefter på samtlige institutioner.

038

Pædagogisk assistentuddannelse

1.617.400 kr.

Der er afsat budget til elever på PAU (pædagogisk assistentuddannelse) samt PAU merit.

039

Børnepakken

3.147.100 kr.

Børnepakken dækker af aflønning af distriktslederne (se side 129 om distriktsledelse). Endvidere anvendes midlerne til at styrke arbejdet med udsatte børn og sårbare familier i dagtilbuddene via tværgående og målrettet indsats.

042

Pulje til uddannelse af pædagoger

145.500 kr.

Tilskud til meritpædagoguddannelse, bl.a. så der gives løn for 30 timer under orlovsperioden.

048

Kollektiv ulykkesforsikring

239.000 kr.

Kollektiv ulykkesforsikring på daginstitutionsområdet samt udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).

050

Dispensationspulje – særlige forhold m.v.

1.389.900 kr.

Fordeles til institutioner med særlige forhold, såsom trapper, tidlig/sen åbning, små institutioner, m.v.

053

Befordring af børn med særlige behov

142.100 kr.

Indgår i den samlede ramme til børn med særlige behov. Transport af børn til specialgrupper efter konkret vurdering.

058

IT-support - Dagtilbud

350.100 kr.

059

Arbejdsskadeforsikringer

844.000 kr.

Dækker udgifter til arbejdsskadeforsikringer.

05 25

127 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

070

CEIS - Multiservice

276.600 kr.

Langt hovedparten af budgettet er fordelt til de respektive institutioner, i henhold til krav i Indenrigs- og sundhedsministeriets kontoplan. Følgende institutioner er med i Multiservice: Bø. Mælkebøtten, Bø. Solstrålen, Bø. Svanen, Bø. Solsikken, Bø. Eventyrhuset, Bø. Mælkevejen, Børnehuset Kildespring, Skolefritidsklub Kildegårdskolen samt Dagplejen.

077

CEIS - Udvendig vedligeholdelse af de kommunalt ejede daginstitutioner

633.700 kr.

Kontoen omfatter udgifter til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, som anvendes til børneinstitutioner.

080

CEIS - Vedligeholdelse af grønne områder

1.161.700 kr.

Anvendes til vedligeholdelse af grønne områder i dagtilbud.

082

CEIS - Ekstraordinære gartneropgaver

509.200 kr.

Renovering af legepladser. Over/underskud overføres til næste budgetår.

088

Mellemoffentlige betalinger

3.932.800 kr.

Kontoen omfatter dels udgifter og indtægter, i.f.m. mellemoffentlige betalinger på frit valg, dels mellemoffentlige betalinger vedr. plejeanbragte. Mellemoffentlige betalinger, frit valg Der er budgetlagt med netto 34 pladser Herunder konteres ligeledes forældrebetaling for tilflyttere som vælger at deres barn fortsat skal passes i fraflytningskommunen. Mellemoffentlige betalinger, plejeanbragte Betalinger til andre kommuner 20 børn Betalinger fra andre kommuner 1 barn

2.064.500 kr.

1.951.100 kr. -82.800 kr.

05 25

128 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

Forældrebetaling Forældrebetalingstakster for 2015 fremgår af nedenstående skema. Forældrebetalingsandelen på 0-6 årsområdet er i Herlev Kommune 26,78% i Børneinstitutionerne og 19,69% i Dagplejen . Dette betyder, at der i hver børneinstitution, skal være afstemning omkring frokostordningen. Nærmere retningslinjer for hvordan afstemningen, udarbejdes i løbet af efteråret 2014. Institutionstype

0-6 års området: Dagpleje Dagpleje - Obligatorisk frokostmåltid

Børnenormering 2015

Takster pr. mdr. 2015

127

3/4 dags Børnehave *) 3/4 dags Børnehave - Frokostmåltid 1/1 dags Vuggestue 1/1 dags Vuggestue - Frokostmåltid 1/1 dags Børnehave 1/1 dags Børnehave - Frokostmåltid

2.040 345 1.664 345

522 948

2.040 345 2.040 345

I alt 0-6 årsområdet

1.597

SFO: Lang ordning Overgangstakst **) I alt SFO

1.093 288 1.381

1.575 1.823

Fritidsklub

696

440

I alt Fritidsklub

696

Fritidsklub (SFO II):

I alt 3.674 *) Udelukkende et tilbud til børn i tidligere Bh. Køllegård, som er indmeldt før 1.6.2012 samt indmeldte i Bø. Kachotten før 1.1.2009. **) Betaling i SFO fra 1.5.-30.6.for nye børnehaveklassebørn

Alle takster forudsætter betaling i 12 måneder, så længe barnet er indmeldt i institution – uanset eventuel delvis ferielukning. Forældrebetalingen for børn overflyttet fra børnehave til SFO den 1. Maj 2015 er for perioden 1. Maj til 30. juni er fastsat til 1.823 kr.

05 25

129 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

05.25.

Dagtilbud for børn og unge

Særligt for Dagtilbud på 0-6 årsområdet: Distriktsledelse: Herlev Kommune har distriktsledelse, undtaget er dog de selvejende institutioner. Distrikterne er sammensat på følgende måde: Distrikt Kildegård: Sommerhaven, Hyldeblomsten, Mælkevejen/Ønskeøen, Troldemosen, Hyldemosen og Krudttønden. Distrikt Herlev By: Kagsmosen, Enghuset, Solsikken, Elverhuset, Herlevgård og Solstrålen Distrikt Lindehøj: Kildespring, Anishaven, Eventyrhuset, Hedelyngen og Højsletten Hvert distrikt har sit eget budget , som fungerer som en samlet ramme. Se skema på side 132. Der gøres opmærksom på, at de tidligere souschefer stadig er budgettet på centrale konti. Pædagogisk Center har fælles budget for nedenstående konti (Kommunale institutioner) - se endvidere skema på side 132: Kompetenceudvikling Børn i udsatte positioner Indvendig vedligeholdelse Administration Tolke Sprogstimulering Diplomuddannelser Pædagogisk Center har fælles budget for nedenstående konti (såvel kommunale som selvejende institutioner): Legetek Naturpuljen Forældresamarbejde Tværfaglig kursusvirksomhed

Øvrigt vedr. dagtilbud: Budgettildeling og principper for børnegrundnormering og medarbejdersammensætning: Den enkelte institutions budget er beregnet på baggrund af antal indmeldte børn i perioden 1.1.2014 – 31.12.2014 tillagt evt. normeringsændringer. Der tildeles et beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift i de kommunale institutioner. I de selvejende institutioner dækker beløbet pr. barn løn, vikarer, refusion, drift, CEIS

05 25

130 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

vedr. indvendig vedligeholdelse, dog er Bø. Lindehøj undtaget, administration, børn i udsatte positioner, Kompetanceudvikling, diplomuddannelser, tolke og sprogstimulering. Tildelingsbeløbet pr. barn er forhøjet med midler til forhåndsaftaler. Der er forskel på tildelingsbeløbet i kommunale og selvejende institutioner, idet de kommunale institutioner, får løst en række opgaver i distriktet (f.eks. Administration, midler til børn i udsatte positioner, CEIS vedr. indvendig vedligeholdelse og kompetence udvikling) for hvilket de er fratrukket et beløb, som er budgetteret under Distriktet. Der tildeles i Budget 2015 følgende budgetbeløb til Kommunale institutioner: 105.983 kr. pr. vuggestuebarn 52.992 kr. pr. børnehavebarn Der tildeles i Budget 2015 følgende budgetbeløb til Selvejende institutioner: 109.897 kr. pr. vuggestuebarn 54.949 kr. pr. børnehavebarn Distriktets og de selvejende institutioners samlede rammebeløb skal dække udgifter, som beskrevet ovenfor. Endvidere er rengøring (-Multiservice) og energi en del af det samlede rammebeløb. Lederlønninger er ikke en del af budgetrammen. En del af beløbet til drift er placeret på selvstændig konto til indvendig vedligeholdelse, som nu hører under Center for Intern Service (CEIS). For de kommunale institutioner under Pædagogisk Center og for de selvejende institutioner under hver institution. Budgetbeløbene er fremskrevet med følgende fremskrivnings% fra 2014 til 2015: Løn 2,00% Drift 2,02% Energi 3,40% Skema over den samlede ramme fremgår af skemaet side 132. Overskud/Underskud overføres til næste år. Er underskuddet på mere end 5%, skal der gives en kort forklaring, som forklarer baggrunden for overskridelsen. Børnenormering Oversigt over Børnenormering fremgår af skemaet på side 133. Endvidere viser skemaet på side 136, antallet af tildelte timer, svarende til børnegrundnormering. Bemærk at specialgrupperne har særlig tildeling og ikke indgår i ovennævnte. Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. For Budget 2015, vil det ske ultimo 2015.

05 25

131 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

Indskrivning udover den tildelte børnenormering skal aftales med Center for Dagtilbud og Skole. Der afregnes med den udmeldte pladspris pr. vuggestuebarn/børnehavebarn. Det gennemsnitslige børnetal beregnet i et helt indskrivningsår (1.1.-31.12) kan ikke overstige + 6,6% i forhold til grundnormeringen i institutionen. På et givent tidspunkt i indskrivningsåret kan børnetallet i den enkelte institution aldrig overstige +10%. Medarbejdersammensætning Budgettildelingen tager udgangspunkt i en medarbejdersammensætning på ca. 65% pædagoger og ca. 35% medhjælpere. Den enkelte institution skal til enhver tid have mindst 50% pædagoger og 25% medhjælpere ansat. Kapacitetsoversigt fremgår af side 135. Skemaet viser hvor mange pladser der rent fysisk er plads til i hver enkelt institution.

Særligt vedrørende Dagplejen: Tildeling af Rådighedsbeløb i 2015 (fremskrevet med 2,02% i.f.t. 2014): Dagplejen – Pr. dagplejebarn Dagplejen – Pr. ansat dagplejer

3.750 kr. 1.218 kr.

Dagplejen har rammestyring for den del der vedrører drift (rådighedsbeløb). Der er specifikt afsat et beløb til indvendig vedligeholdelse, som nu hører under CEIS. Dagplejens rådighedsbeløb er tillagt 63.100 kr. til dækning af udgifter til tolke, sprogstimulering og diplomuddannelser. Se skema side 133. Overskud/Underskud overføres til næste år. Er underskuddet på mere end 5%, skal der gives en kort forklaring, som forklarer baggrunden for overskridelsen.

Særligt vedrørende Det Flyvende Korps: Reglerne for overskud/underskud for Det Flyvende Korps, følger reglerne for dagtilbudsområdet. Personalenormering for Det Flyvende Korps fremgår af skemaet på side 133.

Nedenstående omfatter hele Dagtilbudsområdet: Løn omfatter løn til pædagoger, medhjælpere og køkkenpersonale Vikar, refusion og bidrag til barselsdagpengefonden omfatter udgifter til vikarer ved sygdom under 4 uger, vikarer ved barsel og dertil hørende refusion samt udgifter til vikarer ved langtidssygdom, for al personalet i institutionen. Kolonibetalingen er i budget 2015, fastsat til 109 kr. pr. barn pr. dag for samtlige daginstitutioner.

05 25

132 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

Oversigt over Rammestyrede budgetramme fordelt på Distrikter på 0-6 årsområdet pr. 1.1.2015 (excl. Dagplejen) NR.

INSTITUTION

Fælles formål i Pædagogisk Center til kommunale institutioner: Rengøring Kompetanceudvikling Børn i udsatte positioner Indvendig vedligeholdelse Administration Tolkepulje Sprogstimulering Diplomuddannelser Fælles formål i Pædagogisk Center til både kommunale og selvejende institutioner i Herlev: Legetek Naturpuljen Forældresamarbejde Tværfaglig kursusvirksomhed I alt Pædagogisk Center

10 21 22 25 30 35 36

11 40 44 45 47 48 49

12 23 31 33 46 50

63 64 65 66

Distrikt Kildegård: Distrikt Kildegård Sommerhaven Hyldeblomsten Mælkevejen/Ønskeøen **) Troldemosen Hyldemosen Krudttønden I alt Distrikt Kildegård Distrikt Herlev By: Distrikt Herlev By Kagsmosen Enghuset Solsikken *) Elverhuset Herlevgård *) Solstrålen *) I alt Distrikt Herlev By

Budgetbeløb i Distrikt

Budgetramme til Løn, Vikar, Refusioner og Drift

Indvendig vedligeholdelse CEIS (- Gælder ikke Bø. Lindehøj)

Rengøring (incl. Multiservice) CEIS

Energi CEIS

Rammebeløb i alt

84.000

716.000 104.900 136.700 162.200

84.000 403.300 1.478.900 215.100 716.000 104.900 136.700 162.200

52.500 204.600 53.000

52.500 204.600 53.000

403.300 1.478.900 215.100

83.700 3.395.800

215.100

84.000

0

83.700 3.694.900

0

239.800 198.600 395.400 267.200 145.000 275.200 1.521.200

131.700 126.900 132.900 89.200 92.600 129.800 703.100

31.901.000 371.500 325.500 528.300 356.400 237.600 405.000 34.125.300

0

201.000 220.000 145.500 269.700 346.000 158.700 1.340.900

193.900 124.000 84.900 151.400 166.200 68.700 789.100

33.119.900 394.900 344.000 230.400 421.100 512.200 227.400 35.249.900

23.899.300

0

222.600 217.200 218.000 136.800 115.000 909.600

121.500 118.200 112.900 52.900 63.200 468.700

23.899.300 344.100 335.400 330.900 189.700 178.200 25.277.600

5.810.000 2.247.300 2.247.300 6.906.200 106.131.000

14.600 5.600 5.600 17.300 258.200

268.200 108.800 144.600 330.800 4.708.100

118.300 56.300 65.400 154.400 2.355.300

6.211.100 2.418.000 2.462.900 7.408.700 116.848.400

0

31.901.000

0

31.901.000

33.119.900

0

Distrikt Lindehøj: Distrikt Lindehøj Bø. Kildespring *) Anishaven Eventyrhuset *) Hedelyngen Højsletten I alt Distrikt Lindehøj 0 Selvejende: Æblehuset Kantatehuset Kachotten Bø. Lindehøj IALT 3.395.800 *) Har Multiservice **) Har både Multiservice og rengøringsselskab

33.119.900

23.899.300

05 25

133 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

Oversigt over Rammestyrede budgetramme – Dagplejen og Det Flyvende Korps pr. 1.1.2015 NR.

INSTITUTION

511 Dagpleje 516 Det Flyvende Korps IALT

Drift

Indvendig vedligeholdelse CEIS

763.800 120.500 884.300

17.600 6.000 23.600

Personale incl. Barselsudligning

Vikarer

ikke ramme ikke ramme

Rengøring (excl. Multiservice)

ikke ramme 0

0

ikke ramme 76.200 76.200

Rammebeløb i alt

781.400 202.700 984.100

Oversigt over Børnegrundnormering samt børnenormering der danner grundlag for budgettildelingen pr. 1.1.2015 – 0-6 årsområdet – Fordelt på distrikter NR.

INSTITUTION

511 Dagplejen 514 Børneinstitutioner Distrikt Kildegård: 21 Sommerhaven 22 Hyldeblomsten 25 Mælkevejen/Ønskeøen 1) 30 Troldemosen 35 Hyldemosen 36 Krudttønden I alt Distrikt Kildegård Distrikt Herlev By 40 Kagsmosen 1) 44 Enghuset 45 Solsikken 47 Elverhuset 48 Herlevgård 49 Solstrålen I alt Distrikt Herlev By Distrikt Lindehøj 23 Bø. Kildespring 31 Anishaven 1) 33 Eventyrhuset 46 Hedelyngen 50 Højsletten I alt Distrikt Lindehøj Selvejende 63 Æblehuset 64 Kantatehuset 65 Kachotten 66 Bø. Lindehøj I alt selvejende 1)

Total 0-6 årsområdet Excl. Specialgrupperne

Børnegrundnormering BørneBørnenormering normering VuggestueBørnehavebørn børn 127,0 0,0

Børnenormering Antal Pladser 254,0

Børnenormering - Udgangspunkt for tildeling af budget BørneBørneBørnenormering normering normering VuggestueBørnehaveAntal børn børn Pladser 127,0 0,0 254,0

22,0 22,0 30,0 28,0 11,0 40,0 153,0

38,0 58,0 62,0 46,0 39,0 42,0 285,0

82,0 102,0 122,0 102,0 61,0 122,0 591,0

24,0 24,0 36,0 26,0 14,0 36,0 160,0

36,0 58,0 53,0 50,0 35,0 50,0 282,0

84,0 106,0 125,0 102,0 63,0 122,0 602,0

28,0 52,0 12,0 22,0 36,0 12,0 162,0

46,0 38,0 37,0 58,0 70,0 37,0 286,0

102,0 142,0 61,0 102,0 142,0 61,0 610,0

26,0 44,0 15,0 22,0 36,0 13,0 156,0

54,0 56,0 33,0 62,0 71,0 37,0 313,0

106,0 144,0 63,0 106,0 143,0 63,0 625,0

43,0 32,0 31,0 12,0 12,0 130,0

36,0 32,0 40,0 37,0 37,0 182,0

122,0 96,0 102,0 61,0 61,0 442,0

36,0 33,0 26,0 15,0 14,0 124,0

50,0 31,0 54,0 33,0 35,0 203,0

122,0 97,0 106,0 63,0 63,0 451,0

28,0 11,0 10,0 34,0 83,0

46,0 19,0 21,0 54,0 140,0

102,0 41,0 41,0 122,0 306,0

30,0 10,0 10,0 32,0 82,0

46,0 21,0 21,0 62,0 150,0

106,0 41,0 41,0 126,0 314,0

655,0

893,0

2.203,0

649,0

948,0

2.246,0

Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. For Budget 2015 vil det ske ultimo 2015.

134 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

05 25

Oversigt over normering i timer med baggrund i grundnormeringen – Budget 2015 Nr.

Art

Børne-

Åbnings-

normering

tider

Institution

Ledel-

Dispensationer

Timenormering

IT

Mad-

sestid

Bygning/Type

i alt pr. uge

(fratræk-

ordning

BEMÆRK

incl. Ledelsestid

es 1 pæd.

timer pr.

TILDELES FRA

og

time)

institution

CENTRAL

dispensations-

KONTO Pæd.

Pæd.

timer

Medhj.

Pæd.

Medhj.

514 Distrikt Kildegård 21

Bø.

82

51 1/2

Sommerhaven

35

22

Bø.

102

51 1/2

Hyldeblomsten

37

10

291

154

-1

30

367

192

-1

35

25

Bø.

122

51 1/2

Mælkevejen/Ønskeøen a)

37

4

402

214

-1

42

30

Bø.

102

51 1/2

Troldemosen

37

1

358

192

-1

35

35

Bø.

61

51 1/2

Hyldemosen

31

221

115

-1

23

36

Bø.

122

51 1/2

Krudttønden

37

424

229

-1

42

2063

1.096

-6

207

360

192

-1

35

478

267

-1

47

591

I alt Kildegård

214

15 3

Distrikt Herlev By 40

Bø.

102

51 1/2

Kagsmosen a)

37

44

Bø.

142

51 1/2

Enghuset

37

45

Bø.

61

51 1/2

Solsikken

31

47

Bø.

102

51 1/2

Elverhuset

37

3

48

Bø.

142

51 1/2

Herlevgård

37

5

49

Bø.

61

51 1/2

Solstrålen

31

610

I alt Herlev By

210

221

115

-1

23

360

192

-1

40

429

229

-1

47

221

115

-1

23

11

2069

1.110

-6

215

424

229

-1

42

4

340

180

-1

33

357

192

-1

35

222

115

-1

23

221

115

-1

23

1564

831

-5

156

Distrikt Lindehøj 23

Bø.

122

51 1/2

Børnehuset Kildespring

37

31

Bø.

96

51 1/2

Anishaven a)

36

33

Bø.

102

51 1/2

Eventyrhuset

37

46

Bø.

61

51 1/2

Hedelyngen

31

50

Bø.

61

51 1/2

Højsletten

31

442

I alt Lindehøj

172

1 5

Selvejende 63

Bø.

102

51 1/2

Æblehuset

37

64

Bø.

41

51 1/2

Kantatehuset

27

192

-1

35

19

171

90

-1

20

14

171

85

-1

20

427

229

-1

42

65

Bø.

41

51 1/2

Kachotten

27

5

66

Bø.

122

51 1/2

Lindehøj

37

3

128

13

33

1126

596

-4

117

724

44

33

6.822

3.633

-21

695

306 I ALT

357 5

I alt Selvejende

1.949 a) Specialgruppe i Kagsmosen 6 børn (tæller for 20 pladser) Specialgruppe i Mælkevejen 4 børn (tæller for 13 pladser) Specialgruppe i Anishaven 6 børn (tæller for 20 pladser)

Bemærk at ovenstående er vejledende, da alle ovennævnte timer indgår i tildelingsmodellen – Pengene følger barnet. (Dog er normering til ledere, de tidligere souschefer og IT, ikke en del af Pengene følger barnet, men er dog medregnet i ovennævnte vejledende timeantal.) Særligt til de kommunale institutioner: Timetallet skal reduceres med 3%, som er overført til distriktet og yderligere ca. 2%, svarende til rammebesparelser, som er videreført for 2013 og 2014. Særligt til de selvejende institutioner: Timetallet skal reduceres med ca. 2%, svarende til rammebesparelser, som er videreført fra 2013 og 2014.

135 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

05 25

Kapacitetsoversigt 0-6 årsområdet – Budget 2015 – Fordelt på distrikter Nr.

514 21 22 25 30 35 36

40 44 45 47 48 49

23 31 33 46 50

63 64 65 66

Art

Institution

Reelt antal pladser som der er fysisk plads til i institutionerne

Normeret antal pladser i Budget 2015 Gennemsnit pr. år

Bø. Bø. Bø. Bø. Bø. Bø.

Distrikt Kildegård Sommerhaven Hyldeblomsten Mælkevejen/Ønskeøen a) Troldemosen Hyldemosen Krudttønden I alt Kildegård

132 110 172 132 66 132 744

84 106 125 102 63 122 602

Bø. Bø. Bø. Bø. Bø. Bø.

Distrikt Herlev By Kagsmosen a) Enghuset Solsikken Elverhuset Herlevgård Solstrålen I alt Herlev By

132 148 66 132 152 66 696

106 144 63 106 143 63 625

Bø. Bø. Bø. Bø. Bø.

Distrikt Lindehøj Børnehuset Kildespring Anishaven a) Eventyrhuset Hedelyngen Højsletten I alt Lindehøj

132 132 110 66 66 506

122 97 106 63 63 451

Bø. Bø. Bø. Bø.

Selvejende Æblehuset Kantatehuset Kachotten Lindehøj I alt Selvejende

132 43 43 132 350

106 41 41 126 314

2.296

1.992

I alt a)

Incl. Specialgruppe

05 25

136 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

Personalenormering – Det Flyvende Korps pr. 1. januar 2015 (excl. Rengøring) Personalenormering i timer pr. uge Det Flyvende Korps

111

Oversigt over samlede udgifter på 05.25. excl. Centrale konti – Budget 2015 NR.

INSTITUTION

511 Dagplejen 514 BØRNEINSTITUTION 09 Pædagogisk Center 10 21 22 25 30 35 36

11 40 44 45 47 48 49

12 23 31 33 46 50

63 64 65 66

Samlet budgetramme (rammestyrede)

763.800

17.600

3.395.800

299.100

Distrikt Kildegård Sommerhaven Hyldeblomsten Mælkevejen/Ønskeøen Troldemosen Hyldemosen Krudttønden I alt Kildegård

31.901.000

Distrikt Herlev By Kagsmosen Enghuset Solsikken Elverhuset Herlevgård Solstrålen I alt Herlev By

33.119.900

Distrikt Lindehøj Bø. Kildespring Anishaven Eventyrhuset Hedelyngen Højsletten I alt Lindehøj

23.899.300

Selvejende Æblehuset Kantatehuset Kachotten Bø. Lindehøj I alt Selvejende I alt Børneinstitutioner

516 45 Det Flyvende Korps TOTAL

Samlet budgetramme (rammestyrede) CEIS

Ikke rammestyrede udgifter/ indtægter 16.987.600

Ejendomsudgifter - ikke rammestyrede CEIS 454.900

Forældrebetaling

-3.520.300

Totaludgift pr. institution

14.703.600

3.694.900

371.500 325.500 528.300 356.400 237.600 405.000 2.224.300

1.501.100 1.228.000 2.134.600 1.328.500 1.011.900 1.494.700 8.698.800

961.000 185.300 160.400 94.000 152.100 166.800 1.719.600

-1.631.300 -2.261.000 -2.518.600 -2.089.300 -1.373.800 -2.404.100 -12.278.100

31.901.000 1.202.300 -522.200 304.700 -310.400 27.800 -337.600 32.265.600

394.900 344.000 230.400 421.100 512.200 227.400 2.130.000

1.591.700 1.661.100 1.275.000 1.275.100 1.867.200 1.322.100 8.992.200

1.109.000 864.500 96.200 135.100 207.400 101.900 2.514.100

-2.404.100 -2.747.500 -1.345.100 -2.346.800 -2.947.900 -1.402.400 -13.193.800

33.119.900 691.500 122.100 256.500 -515.500 -361.100 249.000 33.562.400

23.899.300

344.100 335.400 330.900 189.700 178.200 1.378.300

1.195.800 1.790.900 1.312.800 1.015.100 1.155.000 6.469.600

185.500 1.232.600 139.500 114.500 52.700 1.724.800

-2.375.500 -1.946.200 -2.203.700 -1.345.100 -1.373.800 -9.244.300

23.899.300 -650.100 1.412.700 -420.500 -25.800 12.100 24.227.700

5.810.000 2.247.300 2.247.300 6.906.200 17.210.800 109.526.800

401.100 170.700 215.600 502.500 1.289.900 7.321.600

1.125.200 937.600 960.000 1.622.400 4.645.200 28.805.800

207.600 93.100 101.600 0 402.300 6.360.800

-2.117.900 -858.600 -858.600 -2.604.400 -6.439.500 -41.155.700

5.426.000 2.590.100 2.665.900 6.426.700 17.108.700 110.859.300

202.700 110.493.300

1.451.200 8.790.400

45.793.400

6.815.700

-44.676.000

1.653.900 127.216.800

31.901.000

33.119.900

05 25

137 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagtilbud til børn og unge (41 – 45)

Generelt vedrørende dagpleje og daginstitutioner

511.01

Dagplejen

Lønbudgettet til dagplejerne er incl. gæstedagpleje. Derudover er der på kontoen løn til tilsynsførende budgetteret med 1 dagplejeleder, 1 souschef og 1 tilsynsførende. Dagplejens aktiviteter, såsom administration, legestuer m.v. foregår i Dagplejens Hus i Kommenhaven.

05.25.17

Særlige dagtilbud og særlige klubber (82 – 83)

32 børn i specialfritidshjem 4 børn i specialbørnehave

05 25 19

10.504.600 kr.

8.252.100 kr. 2.045.300 kr.

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Dagpleje og daginstitutioner for børn Tilskud til private pasningsordninger (45)

021 + 022 Tilskud til pulje- og privatinstitutioner

2.136.200 kr.

Der ydes p.t. alene tilskud til forældre som lader deres børn passe i pulje- og privatinstitutioner efter gældende lovgivning.

138

05 28 20

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 – 46)

05 28

Tilbud til børn og unge med særlige behov Psykosociale og handicappede børn

73.824.100 kr. -5.312.500 kr.

Området omfatter anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet i døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier. Herudover anbringelser på Områdeinstitutionen Dildhaven, der som rammestyret enhed også er medbudgetteret. Endvidere de forebyggende foranstaltninger i.h.t. lov om social service for hjemmeboende børn og unge. Fra 2015 opdeles området i psykosociale børn 0-14 år, psykosociale unge 15-18 år, samt handicappede. I de endelige budgetbemærkninger for 2015 vil opdelingen af budgetterne jf. dette fremgå. I 2015 tilføres anbringelsesområdet netto 1.465.000 kr. med baggrund i antallet af anbragte. Rammebesparelse på 1% er videreført fra 2014 til 2015. Antallet af pladser på Kvisten på Områdeinstitutionen Dildhaven er tilpasset behov fra 10 til 7 pladser. Det samlede netto budget for børn med særlige behov på henholdsvis hovedkonto 03 og 05 er fordelt således:

Konto 05.28.20 Døgnpleje 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 05.28.21 Kernen 05.28.23 Døgninstitutioner 05.28.24 Sikrede afdelinger 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 03.22.08 Specialundervisning i andre kommuner 05.25.17 Specialbørnehaver og –fritidshjem I alt

Psykosociale 0-14 år, 15-18 år samt handicappede børn 29.475.700 kr. 16.633.000 kr. 5.329.000 kr. 13.668.000 kr. 4.653.800kr.

305.400 kr.

19.707.700 kr. 10.504.600 kr. 100.277.200kr.

Opgaver omkring børn med særlige behov under 15 år og handicappede børn under 18 år varetages af Center for Børn og Familie. Opgaver omkring unge med særlige behov over 15 år varetages af Center for Unge, Job og Uddannelse. I begge centre er der et visitationsudvalg, som beslutter særlige tiltag for hhv. børn, handicappede og de unge i forhold til særlige skole- og eller dagtilbud, køb af eksterne sociale foranstaltninger. Formålet er koordinering af centrenes arbejde med børn og unge i Herlev.

139

05 28 20

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 – 46)

Visionen i børnepolitikken er, at sikre børn et godt børneliv i Herlev Kommune. Samtidig pointeres forældrenes ansvar for deres børns liv. Unge over 16 år, som ikke kan være hjemme, søges fremover som udgangspunkt anbragt i hybel med tilsyn eller i botræning på Dildhaven. Det socialfaglige arbejde i begge centre er helhedsorienteret med socialfaglige undersøgelser samt handleplaner og inddrager aktivt forældre og børn/unge, samt tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet. Herlev Kommune har lokale forebyggende foranstaltninger i Kernen, som tilpasses børnenes og familiernes behov. Det kan være indsatser rettet mod de enkelte forældre, det enkelte barn eller tilbud for grupper. I alle 0-6 års institutioner, dagplejen og på alle skoler er etableret tværfaglige teams med fast deltagelse af rådgivere, sundhedsplejersker, psykolog samt daginstitutionsleder, skole- eller specialcenterleder. Andre kan deltage ad hoc. Der er fast rådgivere på alle kommunens skoler mindst to dage ugentlig. Det prioriteres, at rådgiver, sundhedsplejerske og PPR psykolog er til stede på skolerne samtidig. Grundtaksten bortfaldt pr. 1.1.2007 i forbindelse med strukturreformen. Af de samlede udgifter vedrørende børn og unge i 2015, forventes den centrale refusionsordning at skulle finansiere 2,3 mio. kr. Indtægterne fra den centrale refusionsordning er hovedsagelig relateret til anbringelser i plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner samt særligt dyre enkeltsager.

140

05 28 20

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 – 46)

Samlet antal anbragte børn og unge, hvor Herlev Kommune har betalingspligt, i perioden 2011 – 2015 Regnskab 2011 Familiepleje

Regnskab 2012

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

30,0

28,8

33,0

31,0

31,0

Øvrige opholdssteder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Netværksplejefamilier

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

14,0

15,9

14,0

12,0

13,0

Kost/-efterskole

4,0

6,0

5,0

4,0

4,0

Hybel/eget værelse

1,0

2,8

3,0

1,0

1,0

Døgninstitution

7,0

4,6

2,0

6,0

6,0

Geelsgård o.a. dagbeh.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dildhaven

26,0

22,8

26,0

26,0

23,0

I alt

87,0

85,9

88,0

85,0

83,0

5.727,0

5.831,0

5.922,0

6.138,0

6.147,0

1,5%

1,5%

1,5%

1,4%

1,4%

Social pæd. Opholdssted

I alt 0-17 årige pr. 1.1. i året Anbragte i % af 0-17 årige

141

05 28 20

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 – 46)

05 28 20

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

34.022.400 kr. -4.546.700 kr.

528.001

Børn og unge psykosociale og handicappede

34.022.400 kr. -4.546.700 kr.

Antal anbragte børn og unge, samt bruttoudgift pr. anbragt fremgår af nedenstående tabel. Budget 2015 Antal Gennemsnitsudgift pr. anbragt Familiepleje

31,0

462.800

5,0

155.100

13,0

928.200

Kost-/efterskoler

4,0

519.350

Hybler m. tilsyn og eget værelse

1,0

155.100

54,0

625.987

Netværksplejefamilier Social pæd. ophold

I alt

001

Plejefamilier

14.347.100 kr.

Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser i plejefamilier efter § 66, stk. 1 nr.1 jfr. § 52 stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter døgnophold i plejefamilier for 18 - 22 årige jfr. § 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for 18-22 årige, jfr. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. Udgifter i forbindelse med ind- og udskrivning er indregnet med 41.300 kr.

142

05 28 20

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 – 46)

002

Netværksplejefamilier

775.700 kr.

Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser i netværksplejefamilier efter § 66, stk. 1 nr.2 jfr. § 52 stk. 3, nr. 8, § 58 og § 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i netværksplejefamilier for 18 - 22 årige jfr. § 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i netværksplejefamilier for 18-22 årige, jfr. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service.

003

Opholdssteder for børn og unge

12.067.500 kr.

Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser uden for hjemmet i opholdssteder efter § 66, stk. 1 nr. 5 jfr. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og §75 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i opholdssteder for 18-22 årige, jfr. § 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdsstedet for 18 - 22 årige jfr. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften.

004

Kost- og efterskoler

2.077.400 kr.

Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler efter § 66, stk. 1, nr. 5, jfr. § 52 stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kost- og efterskoler for 18-22 årige jfr. §76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i kost- og efterskoler for 18-22 årige, jfr. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service.

005

Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)

155.100 kr.

Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i eget værelse efter § 66, stk. 1 nr. 4, jfr. § 52 stk. 3, nr. 7, §58 og §75 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for 18-22 årige, jfr.§76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for 18-22 årige, jfr. § 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service.

143

05 28 20

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 – 46)

007

Advokatbistand (§ 72)

49.700 kr.

Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv. jfr. § 72 i lov om social service. Advokatbistand refunderes med 50% af staten.

025

Ydelser med opholdskommunerefusion

4.414.400 kr. -4.391.500 kr.

I tilfælde hvor børn, der er anbragt af andre kommuner, flytter til Herlev, udlægger Herlev Kommune opholdsudgiften, men får løbende denne udgift refunderet af den oprindelige anbringelseskommune. Der er budgetteret med en samlet udgift på kr. 4.414.400. Disse anbringelser er ikke medtaget i tabellen på foregående side, da de er udgiftsneutrale for Herlev Kommune.

092

Betaling (§159 og § 160)

-155.200 kr.

Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jfr. §159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jfr. §160 i lov om social service.

144

05 28 21

Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (46)

05 28 21

Forebyggende foranstaltninger for Psykosociale og handicappede børn og unge

22.682.500 kr.

528.002

Psykosociale og handicappede

17.190.500 kr.

001

Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, serviceloven § 52a

645.400 kr.

Grupperingen indeholder udgifter til konsulentbistand til varetagelse af specialopgaver i enkeltsager.

003

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (52, stk. 3, nr. 3)

1.253.900 kr.

Udgifter til dagbehandling til familier, samt opfølgning på forløb med familiedøgnbehandling. Området er opprioriteret fra 2014 til 2015 med 406.000 kr. og tilført 100.000 kr. i.f.m. ikke forbrugte midler fra VISO.

004

Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, serviceloven § 52 stk. 3 nr. 4 205.100 kr.

Enkelte familier med behov for intensiv familiebehandling på døgnbasis kan i en afgrænset periode bo på en familiedøgninstitution og der vil blive tilbudt behandling.

005

Aflastningsordninger serviceloven § 52, stk. 3, nr. 5

9.593.500 kr.

Aflastning er en forebyggende foranstaltning, der i stigende grad anvendes som alternativ til anbringelse udenfor hjemmet. Det er almindeligt, at forældre til børn med vidtgående handicap, herunder psykisk udviklingshæmmede børn, tilbydes aflastning. Aflastning gives ligeledes til socialt svagt fungerende familier eller familier med andre problemer.

145

05 28 21

Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (46)

006

Kontaktpersoner, serviceloven § 52, stk. 3 nr. 6 og § 76, stk. 2 og §76, stk.3, nr. 2.

1.522.500 kr.

Kontaktpersoner yder primært støtte til unge, der i et vist omfang godt kan klare sig selv, men som har behov for at have en voksen person til rådgivning og personlig støtte. Desuden kan der beskikkes en kontaktperson til unge i forbindelse med dom for kriminalitet. Det er forudsat, at støtte i form af en kontaktperson fortrinsvis ydes af medarbejdere fra områdeinstitutionen Dildhavens ungegruppe eller Kernen.

008

Fast kontaktperson for hele familien, servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6

170.600 kr.

Her registreres udgifter til at skabe mulighed for at støtte familien i, at udføre sit forældreansvar, og er blandt andet et led i den styrkede indsats overfor utilpassede unge.

009

Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge § 52, stk. 3, nr. 8

60.300 kr.

Som led i indsatsen overfor utilpassede unge, kan der udbetales en mindre arbejdsgodtgørelse med henblik på, at motivere særligt socialt belastede unge til at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Godtgørelsen er skattepligtig, men påvirker ikke forældrenes forsørgelsespligt.

010

Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte §52, stk. 3, nr. 9

430.300 kr.

Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jfr. § 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service.

146

05 28 21

Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (46)

011

Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter §52, stk. 3, eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk.3, jfr. § 52a i lov om social service

461.000 kr.

Her registreres udgifter til hel eller delvis støtte til betaling af ophold på kosteller efterskole, uden der dog er tale om en egentlig anbringelse. Eksempelvis støtte til sent udviklede unge med behov for afslutning af deres skolegang.

012

Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen § 52a

1.136.600 kr.

Her registreres hovedsagelig enkeltudgifter med henblik på at modvirke en anbringelse og hvor andre hjælpemuligheder ikke er til stede, eksempelvis samkvemsudgifter under en anbringelse.

013

Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemme (§54) 217.100 kr.

Forældre skal tilbydes en støtteperson i forbindelse med anbringelsen af deres barn/unge uden for hjemmet. Alle forældre tilbydes en sådan støtteperson ved iværksættelsen af en anbringelse og får bl.a. en pjece udleveret. Der er støttepersoner i ca. 25% af anbringelsessagerne.

028

Hybler i Herlev

906.400 kr.

Budgetteret med 2 medarbejdere, der fører tilsyn med unge hybelanbragte og beskikkes som personlige rådgivere.

450

Barselsudligning

Der er indregnet bidrag til barselsudligning 0,8 % af lønsum.

-16.700 kr.

147

05 28 21

Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (46)

528.042

Kernen – Det Forebyggende arbejde

5.392.000 kr.

Kernen – Det forebyggende arbejde - arbejder målrettet med indsats af forebyggende karakter. Kernen er base for kontaktpersoner, familierådgiverne samt ”Ungerne”. Kernen har rammestyring. Tilpasning på 1% af rammen er videreført fra 2014 til 2015.

CEIS - Kernen Husleje, varme, rengøring samt forsikringer.

657.500 kr.

148

05 28 23

Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge (46 – 47)

05 28 23

Døgninstitutioner for børn og unge

14.433.800 kr. -765.800 kr.

Budgettet indeholder udgifter til døgninstitutionen Dildhaven, samt udgifter til anbringelser på døgninstitutioner. I nedenstående tabel fremgår antal anbragte børn og unge i alt i døgninstitutioner samt Dildhaven. Budget 2015 Antal Bruttoudgift pr. anbragt Spædbørnshjem

0,0

Mødre-/familieinstitutioner

0,0

Behandlingshjem (Psykosociale)

3,0

Ungdomspension

0,0

Geelsgaard - Dagbehandling

0,0

Geelsgaard - Handicappede - Døgn

0,0

Dildhaven

23,0

I alt

26,0

523.002

Områdeinstitutionen Dildhaven

1.034.200

474.661

10.917.200 kr. -414.000 kr.

Institutionen har rammestyring bortset fra udgifter til husleje, varme samt salg af pladser til andre kommuner. Overskud kan overføres fuldt ud uden maksimumsgrænse, mens underskud højst må udgøre 3% af budgettet. Tilpasning på 1% af rammen er videreført fra 2014 til 2015.

Rammen udgør brutto 9.703.500 kr.

05 28 23

149

Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge (46 – 47)

Formålet med Dildhaven er at skabe en fleksibel institution, der løbende kan modtage børn, unge og familier, der har behov for støtte i hverdagen i form af døgnplacering eller støtte i hybel/eget værelse. Dildhaven er opdelt i 3 afdelinger. "Basen" og ”Oasen”, som har plads til 16 børn, samt Kvisten til unge (7 pladser). Personalenormeringen udgør 17,54 fuldtidsansat og er sammensat således: Forstander Stedfortræder Pædagogisk personale Rengøringspersonale

1,00 1,00 15,00 0,54

I alt

17,54

Der er indregnet bidrag til barselsudligning.

088

Anbringelser fra andre kommuner

-414.000 kr.

Salg af en halv plads på Dildhaven til andre kommuner.

CEIS – Dildhaven

1.363.500 kr.

Husleje, varme, vedligeholdelse af lokaler samt forsikringer.

528.003

Psykosociale og handicappede, behandlingshjem

3.102.600 kr. -351.800 kr.

________________________________________________________________ 05 28 24

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge (47)

05 28 24

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

4.653.800 kr.

Funktionen indeholder udelukkende udgifter vedrørende sikrede afdelinger – herunder objektiv finansiering samt betaling for unge fængslede samt varetægtsfængslede.

150

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

05 32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreområdet er organiseret i 3 selvstændige funktioner:   

Plejecentrene Kommunal leverandør af hjemmehjælp samt hjemmesygepleje og udvikling Udgifter til hjemmehjælp mv.(Visitationen)

De 3 enheder udgør sammen med Hjælpemiddel- & Genoptræningsafdelingen en samlet økonomisk ramme for området. Den samlede økonomiske ramme sikrer at der hurtigt og fleksibelt kan ageres på nye krav fx i forbindelse med ny lovgivning. Der er oprettet en myndighedsenhed, som varetager visitationen af udgifter til hjemmehjælp. Visitationen og udførelsen af disse opgaver er hermed adskilt, som loven foreskriver. Det betyder, at Visitationen har alle midlerne til hjemmehjælp i hele kommunen. Visitationen afregner såvel til den kommunale leverandør som til de private leverandører af hjemmehjælp i forhold til antal visiterede/leverede hjemmehjælpstimer. Centrene og sygeplejen har rammestyring bortset fra udgifter til arbejdsskadeforsikring, husleje, el og varme samt salg af pladser til andre kommuner. Endvidere er driften af ejendommen vedr. de beskyttede boliger på Herlevgårdsvej 7 udenfor rammen. Etableringen af Center for Ejendomme, Indkøb og Service medfører at en del af disse udgifter fremover styres centralt, tillige med udgifterne til rengøring. Der er nettobevilling hvor der er indtægtsdækket virksomhed, fx der hvor der i forbindelse med driften er indtægter ved f.eks. salg af produkter som de ældre selv har fremstillet. I overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan er indtægterne for betalingen for personlig og praktisk hjælp, madservice samt øvrige serviceydelser til beboere i plejeboliger, plejehjem, beskyttede boliger, friplejeboliger og tilsvarende boligenheder, der er undtaget frit valg af leverandør (jf. servicelovens § 161 og Socialministeriets bekendtgørelse), med virkning fra den 1.januar 2013 registeret særskilt under grupperingerne 092 - 093 Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. De væsentligste ændringer i budget 2015 i forhold til 2014 er: 

I forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2015 forventes udviklingen i antallet af ældre, at være uændret i forhold til udgangspunktet for 2014. Der er derfor ikke i budgettet indarbejdet nogen ældrekorrektion.

151

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)Den 1 % i tilpasning på de rammebelagte områder for 2014 som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i marts 2014 er videreført og indarbejdet i budgettet for 2015 svarende til i alt 1,7 mio.kr.Der er indarbejdet en besparelse på 1,1 mio.kr. som følge af fald i visiterede hjemmehjælpsydelser.Velfærdspuljen til arbejdsmiljø bortfalder fra og med 1.januar 2015, hvilket svarer til en reduktion på 0,2 mio.kr. Puljen har primært været benyttet til indkøb af sikkerhedssko og andet udstyr til personalet indenfor ældreområdet. Disse udgifter vil fremover bliver afholdt indenfor driftsrammen.Betalingen for deltagelse i den årlige pensionistskovtur øges fra 100 kr. til 150 kr. Indtægtsbudgettet øges med 50.000 kr.På baggrund af regnskabet for 2013 afsættes der yderligere 0,7 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner. Købet af pladser på Omsorgscentret Hjortespring aftrappes indtil 2016, hvor det forventes helt afviklet. Der afsættes budget til køb af 7,4 helårspladser i 2015. Som konsekvens heraf reduceres budgettet med 5,6 mio. kr. Der budgetlægges samtidig med et indtægtstab som følge af, at salget af pladser på Omsorgscentret Hjortespring aftappes fra 2 til 1 plads. Som konsekvens af ovennævnte forventes der færre solgte pladser i vores egne plejeboliger. Der budgetlægges med salg af 5,3 helårspladser til en gns. indtægt på 0,5 mio. kr. Dette bevirker en mindre indtægt i vores egne plejeboliger 1,8 mio. kr. Samlet er der tale om en mindre indtægt på ca. 2.6 mio. kr.Den forebyggende indsats er lagt om fra sociale aktiviteter i dagcentrene til genoptræningsaktiviteter i regi af Aktivt liv i Aktivitetscenteret. Det er ikke lovligt at opkræve brugerbetaling for genoptræning og indtægtsbudgettet reduceres derfor med 0,1 mio. kr.Herlev Kommune har tidligere ydet tilskud til frugtordning for personalet. Denne er bortfaldet svarende til at budgettet er reduceret med 37.300 kr.Ved etableringen af det administrative fællesskab er der internt flyttet 2,1 mio. kr. til Stab for voksne, job og sundhed.

152

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)Herlev Kommune har derudover afsat ekstra og fleksibelt støtte til de svageste ældre i form af et klippekort på 20 timer årligt svarende til 325.000 kr.

 Derudover er der flyttet personale til Herlev Kommunes HR og IT funktion på hovedkonto 6 svarende til 0,6 mio.kr. Endelig er der teknisk overflyttet 0,3 mio.kr. til hovedkonto 06 Samlet budgetteres der med en reduktion af budgettet til ældre og handicappede på i alt 8,3 mio. kr.

05.32.30

Ældreboliger

2.300.200 kr.

Her registreres kommunens ydelsesstøtte for ældreboliger og lejetab m.v., herunder ved manglende udlejning.

05.32.32

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

532001

BPA-ordninger m.m.

11.662.000 kr.

Antallet af borgere, der har fået bevilget støtte efter servicelovens §§ 95 og 96 har været konstant de seneste år. Der forventes at være uændret 9 borgere på ordningen i 2015 svarende til det forventede niveau i regnskab 2014. Budget 2015 er reduceret med 306.000 kr. som følge af reducerede gennemsnitsomkostninger.

002

Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv udfører (Servicelovens § 95)

538.000 kr.

Her registreres udgifter i form af tilskud til hjælp, som modtageren selv antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv.

003

Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96) 11.124.000 kr.

Her registreres udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, herunder hjælp, der udbetales til en nærtstående, som passer den pågældende. Udgifterne er omfattet af refusion af særligt dyre enkeltsager under 05.22.07.

153

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

Herlev Kommunes Plejecentre

104.479.700 kr. -14.663.900 kr.

Her registreres budgetterne til kommunens plejecentre, samt produktionskøkkenet som forestår madlavningen til beboerne på centrene.

532002 532004 532006 532010

Herlevgaard Centret Lille Birkholm Centre Lærkegaard Centret Produktionskøkken Herlevgaard

Det samlede budgetforslag udgør: Udgifter Indtægter I alt / Netto

Herlevgaard Center

Ll. Birkholm Center

Lærkegaard Center

Produktions køkken

28.388.400 -2.616.900 25.771.500

33.393.000 -2.955.900 30.437.100

33.979.500 -2.717.300 31.262.200

8.718.800 -6.373.800 2.345.000

I alt

104.479.700 -14.663.900 89.815.800

I den økonomiske ramme indgår udgifter til lønninger, vikarer mv. samt udgifter som vedrører beboerne og udgifter der vedrører administrationen mv. Ligeledes indgår betalingen fra beboerne af leverede ydelser. I den økonomiske ramme indgår ikke udgifter til arbejdsskadeforsikring, husleje, skatter og afgifter samt salg af pladser til andre kommuner. Endvidere indgår vedligeholdelse og lignende af de 15 beskyttede boliger, der fra 2006 administreres af DAB, ikke i rammen. I forbindelse med oprettelsen af Center for Ejendomme, Indkøb og Service er det besluttet, at udgifterne til rengøring, ejendomsdrift, husleje mv. fremover skal styres af det nyoprettede center. Af det samlede budget for plejecentrene udgør Center for Ejendomme, Indkøb og Service andel i alt 10.611.300 kr. Budget 2015 er reduceret med:   

Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 1.138.700 kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 833.900 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 30.600 kr.

154

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

Pladser på plejecentrene: Herlevgaard Center

Ll. Birkholm Center

Lærkegaard Center

I alt

18 26 (4*) 10

54

40*** 8

112 30 21 12 16 191

Plejeboliger, somatik Skærmet enheder Beskyttede boliger Midlertidige pladser Flexpladser I alt

11 8 (6**)

54

73

16 64

* Midlertidige pladser til demente borgere ** Flexpladser i lighed med pladserne på Lærkegaard centret *** Heraf 2 ægtfælleboliger.

Derudover er der på Lærkegaard Center et dagcenter for demente borgere, hvor der er et dagligt fremmøde på 6 borgere. Til varetagelse af de daglige plejefunktioner for de enkelte boliger er der aftalt følgende basisnormering pr. dag pr. beboer til plejepersonale: Plejebolig Skærmet enhed Beskyttet bolig Midlertidig plads / Flexplads Flexplads/Lærkegaard Centret Dagcenter for demente

3,6 time 5,4 time 1,8 time 3,6 time 6,0 time 1,1 time

01-24-200 Lønninger samt vikarer Herlevgaard Center

76.244.100 kr. -1.876.500 kr. Lille Birkholm Center

Lærkegaard Center

Køkken

1

Funktionsledelse

Norm. i alt

1

2

2

3

Plejepersonale

20,8

26,5

21,5

68,8

Natpersonale

4,5

4,5

4,5

13,5

Aftenpersonale

13,2

10,8

22

46

Ledelse

2,76

Økonoma Rengøringspersonale

0,8 9,5

Administration Samlet norm. stillinger

3

8

2,76 0,8

Køkken- & cafepersonale Servicepersonale

1

3 0,9

1

9,5 7

0,86

1,76 159,1

155

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Udover lønninger til fast ansat personale, samt til vikarudgifter, er der budgetlagt ca. 600.000 kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt 995.700 kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Af det samlede lønbudget er i alt afsat 375.700 kr. til omsorgspuljen, som er fordelt på Herlevgaard, Lille Birkholm og Lærkegaard Centrene. Puljen benyttes til aflastning overfor beboere, eller hvor disse ikke har et netværk og det skønnes at vedkommende skal have hjælp til besøg hos lægen, hospital, frisør etc. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende til i alt 612.000 kr. Løn- og vikarbudgettet for 2015 er fordelt med følgende: Lønninger Herlevgaard Center Ll. Birkholm Center Lærkegaard Center Produktionskøkken I alt

18.580.500,00 20.411.100,00 23.663.800,00 5.271.400,00 67.926.800,00

Vikarer 2.391.200 2.406.600 3.289.600 229.900 8.317.300,00

Vikarandel af faste lønninger 12,87% 11,79% 13,90% 4,36% 12,87%

Udgifter og refusioner vedr. social- og sundhedseleverne er budgetlagt under Fællesstedet(532020), som er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Plejecentrenes udgifter hertil udgør netto 3.126.100 kr. Lønningerne til servicemedarbejdere på Herlevgaard og Lille Birkholm Centrene refunderes af boligselskabet DAB. Institutionerne har lønsumsstyring

35

Personalerelaterede udgifter

565.700 kr.

Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre udgifter som berører personalet, svarende til 3.600 pr. fuldtidsansat.

37

Rådighedssum

381.800 kr.

Rådighedssummen benyttes til inventar, befordring, udflugter og arrangementer m.m. for beboerne i plejeboligerne. Der budgetteres med 1.700 kr. pr. beboer.

50

Husholdning

9.437.600 kr. -5.246.900 kr.

Fra 1.1.2011 blev omkostningerne ved leveringen af mad til beboerne på Herlevgaard, Lille Birkholm samt Lærkegaard Center udskilt fra centrenes ordinære drift. Udgifterne ved produktionen af kost til beboerne i plejeboligerne faktureres løbende til de respektive centre, som indestår for opkrævningen af betalingen overfor beboerne. Samtidigt blev driften af cafeerne ved de respektive centre samlet under produktionskøkken Herlevgaard. Ligeledes er andelen af udgifterne til driften af cafeterierne budgetteret her svarende til i alt 1.006.700 kr.

156

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

Indtægten hidrører fra den interne afregning fra Produktionskøkken Herlevgård overfor de respektive centre Omregnet til fuldkostportioner budgetteres der med følgende udgifter og indtægter fordelt på de respektive centre / cafeer etc.:

Fuldkostportioner

2012 2013 Regnskab Regnskab

2014 Budget

2015 Budget

Herlevgaard Center Lærkegaard Center Lille Birkholm Center* Samlet antal kostportioner

15.130 22.639 20.994 58.763

15.681 23.413 21.439 60.534

15.500 22.600 21.000 58.600

15.000 22.600 21.000 58.600

Heraf leveret fra Produktionskøkken Herlevgaard

47.797

49.814

47.700

48.600

Cafe - Herlevgaard Center - Lærkegaard Center - Lille Birkholm Center

11.257 1.091 5.112

10.407 963 4.454

13.500 2.500 6.000

10.500 1.500 5.000

5.192

3.000

3.000

3.000

81.415

81.768

83.600

80.600

* inkl. gæster til Aktivitetscentret

Møder Samlet antal kostportioner

Betalingen for kost til beboerne i plejeboligerne er pris- og lønreguleret i forhold til 2014 og udgør følgende: Morgenmad 16,00 kr. Middagsmad inkl. biret 55,00 kr. Aftensmad 37,00 kr. Pr. dag 108,00 kr. Der budgetteres med følgende driftsomkostninger pr. fuldkostportion 2012 2013 2014 2015 Regnskab Regnskab Budget Budget Lønninger Råvarer m.m. Udgift pr. fuldkostportion

94,80 53,63 149,06

100,78 48,29 149,08

103,58 50,90 154,48

112,30 40,44 156,74

Det kommunale tilskud udgør dermed 48,74 kr. pr. fuldkostportion pr. døgn, svarende til 31 % af fabrikationsprisen.

157

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

Betaling for spisning af en portion middagsmad inkl. biret i cafeteriaet udgør for 2015 i alt 55,00 kr. Betalingen fra beboerne for kost er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under gruppering 093: Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice.

53

Renholdelse og vask

5.670.700 kr. -62.200 kr.

Pr. 1.1.2013 blev rengøringen på plejecentrene udliciteret til Elite Miljø A/S. Udgifterne til driften heraf blev overført fra lønbudgettet til driftsbudgettet ved de respektive centre. Budgettet dækker derudover indkøb af rengøringsartikler og -ydelser, vask af linned samt indkøb af engangsmaterialer. Udgifterne til den egentlige rengøring som varetages af Elite Miljø A/S styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service og udgør 2.997.900 kr. Indtægterne vedrører lokaleleje for frisører og fodterapeuter på Herlevgaard og Lille Birkholm Centrene. Betalingen fra beboerne for rengøringsydelser er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under gruppering 093: Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. Egenbetalingen for rengøringsydelserne pr. måned er fastsat til: Budget 2013 Tøjvask Linnedservice Rengøringsmidler

55 – 56

Budget 2014

Budget 2015

Ægtefælle

Enlige

Ægtefælle

Enlige

Ægtefælle

Enlige

330 66

220 44 47

334 67

223 45 48

341 68

228 46 49

Sygeplejeartikler, Hjælpemidler

560.700 kr.

Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter og vedrører udgifter til bleer, medicin, kørestole mv. som benyttes af beboerne på plejecentrene.

65

Administration

668.900 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Fællesstedet, men er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Plejecentrenes andel heraf udgør ca. 868.200 kr. svarende til 44 % af de samlede udgifter

158

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

69

Fast ejendom

472.600 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften af kommunens plejecentre og styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. Budgettet omfatter udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler mv.

093

Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice -7.817.100 kr.

Budgettet vedrører betaling for kost fra beboerne i plejeboligerne svarende til 6.211.600 kr. samt salg af rengøringsydelser mv. svarende til 573.000 kr. Derudover omfatter budgettet tillige indtægter fra salg i cafeterierne svarende til ca. 1.032.500 kr.

021

Driftsmidler uden overførelses adgang.

8.748.800 kr. -262.200 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende forsikringer, el og varme samt skatter og afgifter. For så vidt angår Herlevgaard og Lille Birkholm Centrene dækker budgettet udgifter til husleje for servicearealerne samt huslejen for de midlertidige pladser/boliger til boligselskabet DAB: For så vidt angår Lærkegaard Centret dækker budgettet udgifterne til huslejen for servicearealerne på de områder som tilhører boligselskabet KAB. Udgifterne til administrationen af ældreboligerne på Herlevgårdsvej 7, samt betalingen af husleje, el og varme, ejendomsforsikringer samt betalingen skatter og afgifter varetages af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. DAB administrerer pensionistboligerne på Herlevgårdsvej 7. Nettoindtægten overføres årligt til Herlev Kommune. Der forventes en nettoindtægt på i alt 262.200 kr.

532003

Kommunal leverandør af hjemmehjælp (Hjemmehjælp)

30.411.500 kr. -33.541.000 kr.

Den kommunale leverandørs driftsudgifter i forbindelse med levering af hjemmehjælp til borgere i kommunen, afholdes under denne funktion, hvor indtægten fra visitationen for visiterede timer tilsvarende registreres. Antallet af visiterede timer til hjemmehjælp har de seneste år generelt været faldende og dette har medført en tilpasning af udgifterne. Herudover er antallet af visiterede timer til hemmehjælp leveret af den kommunale leverandør faldet som følge af den indgåede partnerskabsaftale vedr. praktisk bistand i 2013. Den kommunale leverandør yder i dag derfor primært personlig pleje. Den kommunale leverandør forventes derfor at skulle levere ca. 74.000 timer primært personlig pleje i henhold til Servicelovens § 83.

159

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

Derudover forventes der at blive leveret ca. 4.000 timer i henhold til Servicelovens § 94.

01-24-200 Lønninger samt vikarer Norm. personale

Ledelse Ud kørende dag- og aftenpersonale Ud kørende natpersonale Koordinatorer Administration Samlet norm. stillinger

27.343.500 kr. Lønsum

2,0 50,0 2,3 4,2 1,0 59,5

23.912.800 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 23.912.800 kr. til fast ansat personale, 3.449.000 kr. til vikarudgifter, samt 300.000 kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt 390.000 kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Der er i alt afsat 281.700 kr. til omsorgspuljen. Puljen benyttes til aflastning af ægtefælle/pårørende, eller hvor borgerne ikke har et netværk og det skønnes at vedkommende skal have hjælp til besøg hos lægen, hospital etc. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 266.300 kr. Udgifter og refusioner vedr. social- og sundhedselever er budgetlagt under Fællesstedet (532020), som er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Den kommunale leverandørs af hjemmehjælp andel af udgifter hertil udgør netto 2.360.000 kr.

53

Renholdelse og vask

318.000 kr.

Pr. 1.1.2013 blev udgifterne vedrørende bevillinger til borgerne overført til hjælpemiddelbudgettet hvorved der opnås en administrativ optimering og styring af udgifterne. Budgettet dækker i dag således kun indkøb af rengøringsartikler, samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift m.m.

60

Kørselsudgifter

258.900 kr.

Udgifterne vedrører driften af kommunens biler, hvoraf hjemmesygeplejen afholder 30 % og hjemmehjælpen 70 %. Bilerne benyttes især af aften- og natpersonalet hos den kommunale leverandør af hjemmepleje. Bilerne udskiftes løbende, således at det bestræbes at kommunens biler ikke er ældre end 4 år.

160

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

65

Administration

158.400 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Fællesstedet, men er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Den kommunale leverandør af hjemmehjælp andel af udgifter hertil udgør netto ca. 770.000 kr. svarende til 39 % af de samlede udgifter

73 - 75

Husleje mv.

510.800 kr.

Den kommunale leverandør af hjemmehjælp har lokaler på Herlevgaard Centret samt på Lille Birkholm Centret. Udgifterne omfatter Den kommunale leverandørs andel af husleje for servicearealerne mv. til boligselskabet DAB, el og varme, samt udgifter til forsikringer. Udgifterne til betalingen af husleje samt el og varme varetages af Center for Ejendomme, Indkøb og Service.

85

Afregning af visiterede ydelser

-32.974.700 kr.

Der budgetlægges med en indtægt fra visitationen for levering af visiterede timer som omfatter følgende: Visiterede timer på i alt 74.000 svarende til Faste omkostninger svarende til Visiterede timer iht. § 94 , 2.600 timer svarende til 163 kr. pr. time Samlet afregning

24.480.100 kr. 7.821.400 kr. 673.200 kr. 32.974.700 kr.

Grundlaget for priserne er visitationens budget samt det forventede antal visiterede/leverede timer.

021

Driftsmidler uden overførelses adgang

1.482.400 kr.

Budgettet dække alene udgifterne til arbejdsskadeforsikring.

532005

Sygepleje og udvikling (Hjemmesygeplejen)

16.140.500 kr.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens kapitel 38, herunder udgifter og indtægter til private leverandører af hjemmesygepleje. Som en konsekvens af de indarbejdede besparelser er Budget 2015 reduceret med: 

Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 799.100 kr.

161

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)   

1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 167.400 kr. Overførsel af administrativ medarbejder til HR-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 338.400 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 6.600 kr.

21-24-200 Lønninger samt vikarer

14.212.800 kr.

Norm. personale

Funktionsledelse Ledelse Sygeplejersker Aftensygeplejerske Uddannelseskoordinatorer Samlet norm. stillinger

1,0 1,0 19,0 4,5 2,0 27,5

Lønsum

13.105.300 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 13.105.300 kr. til fast ansat personale, 1.160.300 kr. til vikarudgifter, samt 52.800 kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt 625.000 kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 127.500 kr.

35

Personalerelaterede udgifter

117.700 kr.

Budgettet dækker udgifter til uddannelse, tjenestekørsel samt lægeerklæringer svarende til ca. 4.300 kr. gennemsnitlig pr. fuldtidsansat.

53

Renholdelse og vask

168.600 kr.

Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og – ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift. Udgifterne til den egentlige rengøring styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service.

55

Sygeplejeartikler

362.200 kr.

Pr. 1.1.2013 blev udgifterne vedrørende bevillinger til borgerne overført til hjælpemiddelbudgettet hvorved der opnås en administrativ optimering og styring af udgifterne. Budgettet dækker i dag således kun indkøb af sygeplejeartikler samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift.

162

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

58

Nødkald

103.800 kr.

Budgetteret dækker driften samt fornyelsen af nødkaldeanlæg hos borgerne.

60

Kørselsudgifter

297.800 kr.

Udgifterne vedrører driften af kommunens biler, hvoraf hjemmesygeplejen afholder 30 % og hjemmehjælpen 70 %. Bilerne udskiftes løbende, således, at det bestræbes at kommunens biler ikke er ældre end 4 år.

65

Administration

101.600 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Fællesstedet, men er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Den kommunale leverandørs andel af udgifter hertil udgør netto ca. 155.000 kr. svarende til 8 % af de samlede udgifter

69

Fast ejendom

56.500 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften af Sundhedscentret og styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. Budgettet omfatter udgifter til vedligeholdes og istandsættelse af lokaler mv.

021

Driftsmidler uden overførelses adgang.

847.300 kr.

Sygeplejen har lokaler i Kommenhaven. Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje til boligselskabet DAB, samt el og varme. Udgifterne til betalingen af husleje samt el og varme varetages af Center for Ejendomme, Indkøb og Service svarende til 539.700 kr.

532020

Fællesudgifter og refusioner

18.309.300 kr. -5.162.100. kr.

Under denne funktions registreres og budgetteres udgifterne og indtægter til Social og Sundhedseleverne, IT drift mv. for hele Center for Omsorg og Sundhed område, samt diverse puljer til rengøring, omsorgstilbud etc. Som en konsekvens af de indarbejde besparelser er Budget 2015 reduceres med:  

Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 40.000 kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 101.100 kr.

163

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50) 

 

Overførsel af midler til IT området på hovedkonto 6, svarende til i alt 255.000 kr. som følge af aftale om at IT løser opgaver for Center for Omsorg og Sundhed Overførsel af lønmidler til hovedkonto 6, svarende til 306.000 kr. Velfærdspuljen til arbejdsmiljø på ældreområdet på 244.800 kr. nedlægges

Budgetterne til Social og Sundhedseleverne er tilpasset ændrede forudsætninger som trådte i kraft i 2012. Udgifterne hertil indgår i afregningen overfor den kommunale hjemmepleje, hvorfor der her er afsat yderligere 233.000 til dækning af de øgede udgifter.

025

Udgifter og indtægter indenfor ældreområdets rammer

15.531.700 kr. -5.162.100 kr.

Udgifterne til elever, samt IT fordeles i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på de respektive funktionsområder. Udgifterne omfatter følgende: Plejecentre

Kommunal.

Total

Social- og sundhedsassistentelever - Lønninger m.m.

1.982.900

1.805.200

3.788.100

- Refusioner

- 750.000

- 700.000

- 1.450.000

I alt Social- og sundhedsassistentelever...

2.338.100

Social- og sundhedshjælperelever - Lønninger m.m.

4.043.400

2.816.700

6.860.100

- Refusioner - 2.150.200 I alt Social- og sundhedshjælperelever…

- 1.561.900

- 3.712.100 3.148.000

IT drift - Lønninger m.m. - Drifts af IT systemer Samlet udgifter og indtægter

469.100 1.478,50

1.973.100 7.459.200

Af de samlede udgifter til Social- og sundhedseleverne fordeles 3.126.100 kr. til plejecentrene samt 2.360.00 kr. på den kommunale leverandør af hjemmehjælp. Udgifterne til IT m.m. fordeles i henhold til nedenstående fordelingsnøgle: Plejecentre Personlig og praktisk bistand Sygepleje Genoptræningen

44 % 39 % 8% 9%

Herudover er der budgetteret med i alt 2.810.400 kr. til udvikling o. lign. indenfor Center for Omsorg og Sundhed. Budgettet benyttes bl.a. til anskaffelse og

164

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

udskiftning af IT udstyr, samt andet inventar, og til leder- og kompetenceudvikling af medarbejderne indenfor Center for Omsorg og Sundhed.

082

Grundig rengøring

154.300 kr.

Her registreres udgifter til grundig rengøring hos borgerne. Grundig rengøring blev med virkning fra og med 2009 en visiteret ydelse.

086

Omsorgstilbud på hjemmehjælpsområdet

510.200 kr.

Puljen anvendes til aflastningsbesøg i hjemmet, ledsagelse til arrangementer samt afløsning ved terminalforløb.

200

Ledelse og administration

2.123.600 kr.

Her registreres lønningerne og driftsudgifterne til det administrative fællesskab indenfor ældreområdet.

532060

Udgifter til hjemmehjælp mv.

52.257.400 kr. -1.824.700 kr.

Visitationen er en myndighedsenhed, som varetager visitationen til personlig og praktisk hjælp. Visitationen og udførelsen af hjemmehjælpsopgaven er hermed adskilt, som loven foreskriver.

Visitationen har således alle midlerne til hjemmehjælp i hele kommunen og afregner til såvel kommunens egen leverandør som til de private leverandører af hjemmehjælp i forhold til det visiterede/leverede antal hjemmehjælpstimer. Antallet af visiterede timer leveret af den kommunale leverandør har de seneste par år været faldende, mens timer leveret af de private leverandører har været stigende. I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftale om levering af praktisk bistand med virkning fra 1. januar 2013 blev budgettet hertil omplaceret fra den kommunale leverandør til de private leverandører. I overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan er indtægterne for betalingen fra borgerne med virkning fra den 1.januar 2013 registeret særskilt under grupperingerne 092 - 093 Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. Budget 2015 er reduceret med:  

1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 486.000 kr. På grundlag af at der kun forventes 74.000 visiterede timer for 2015 tilrettes budgettet i overensstemmelsen hermed svarende til en reduktion på 1.122.100 kr.

165

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

Budgetterne er derudover tilpasset de ændrede forudsætninger for det samlede budget for Center for Omsorg og Sundhed.

27

Indkøbsordning

517.800 kr.

Visitationskriterierne for indkøbsordningen er ændret, så det kun er borgere, der mentalt ikke selv kan bestille eller varetage indkøb, der bevilges hjælp. Det betyder, at borgere, der er fysisk begrænset, men ikke mentalt begrænset ikke kan bevilges hjælp til indkøb.

28

Tøjvask

1.338.400 kr.

Opgaven med tøjvask til hjemmeboende personer udføres af private leverandører. Budgettet er baseret på ca. 180 visiterede personer, der gennemsnitlig får vasket 20 gange årligt. Betalingen fra beboerne for rengøringsydelser er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under gruppering 092: Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. Egenbetalingen pr. måned er fastsat til: Budget 2013 Tøjvask Linnedservice

29

Budget 2014

Budget 2015

Ægtefælle

Enlige

Ægtefælle

Enlige

Ægtefælle

Enlige

330 66

220 44

334 67

223 45

341 68

228 46

Madservice

2.240.000 kr.

Madleverancerne til hjemmeboende pensionister i Herlev Kommune har været i EU udbud og varetages fra 1.6.2014 af firmaerne Den Private Kok / co . Compass Group Danmark A/S, samt Det Danske Madhus. Pensionisternes egenbetaling er fastholdt på niveauet i 2014 og er inklusiv transport pr. måned fastsat til: Budget 2013 Hovedret Biret

29

Budget 2014

Budget 2015

Ægtefæll

Enlige

Ægtefælle

Enlige

Ægtefælle

Enlige

34,50 5,25

46,00 7,00

35,00 5,00

47,00 7,00

35,00 5,00

47,00 7,00

Klippekort til de svageste ældre

325.000 kr.

Herlev Kommune har afsat ekstra og fleksibelt støtte til de svageste hjemmeboende borgere der modtager hjemmehjælp i form af et klippekort på 20 timer årligt svarende til 325.000 kr.

166

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

62

Koordinerende sygeplejersker

798.300 kr.

Budgettet omfatter løn til kommunes koordinerende sygeplejersker. Disse er tilknyttet Visitationen, og varetager kontakten til hospitalerne mv. med henblik på at sikre en smidig overgang mellem hospitalsbehandling og hjemtagning.

47.037.900 kr.

Afregning vedr. leverede ydelser Budgettet er baseret på følgende visiterede/afregnede timer: Hjemmehjælp i alt

Visiterede Visiterede Visiterede timer 2011 timer 2012 timer 2013

Prognose Prognose vedr. vedr. visiterede visiterede timer 2014 timer 2015

Januar

10.070

8.368

7.134

7.134

6.034

Februar

9.042

8.177

6.224

6.224

5.968

Marts

10.428

8.774

6.667

6.667

6.422

April

10.311

8.309

6.580

6.580

6.115

Maj

10.734

8.511

6.780

7.129

6.000

Juni

9.640

7.877

6.322

6.961

6.115

Juli

8.948

7.992

6.668

7.081

6.300

August

8.860

8.157

6.658

7.254

6.319

September

8.617

7.694

6.643

7.254

6.100

Oktober

8.873

7.694

6.986

7.254

6.316

November

8.376

7.652

6.709

7.254

6.000

December

8.204

7.758

7.043

7.209

6.305

Kommunal leverandør

112.103

96.963

80.414

84.000

74.000

Privat leverandør Leverede timer

18.824

29.313

30.600

39.000

33.000

130.927

126.276

126.600

123.000

108.000

Totalt

Der er budgetteret med 32.301.500 kr. til ydelser leveret af den kommunale leverandør samt 13.957.200 kr. vedr. private leverandører (gruppering 009). Hertil skal tillægges at der budgetteres med 4.000 visterede timer leveret iht. Serviceloven § 94, svarende til i alt kr. 673.200. Endvidere er der budgetteret med 106.000 kr. til midlertidige ophold i andre kommuner. Budgettet vedr. den kommunale leverandør opdeles i faste omkostninger samt variable omkostninger, der afregnes med en beregnet pris på grundlag af budgettet samt det forventede antal timer. De faste omkostninger omfatter bl.a. løn vedr. pleje om natten, ledelse og administrativt personale, husleje samt administrationsudgifter. Den foreløbige timepris udgør 330 kr. til dækning af de variable omkostninger og 105 kr. til dækning af de faste omkostninger med baggrund i den udarbejdede prognose.

167

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

092

Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice -546.200 kr.

Budgettet vedrører indtægter fra borgerne for vask hos private leverandører, og er baseret på ca. 180 visiterede personer, der gennemsnitlig får vasket 20 gange årligt.

093

Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice -1.278.500 kr.

Budgettet vedrører dels indtægter fra hjemmeboende borgere for madservice på 1.300.000 kr. og dels indtægter fra salg af hjemmeplejeydelser til borgere fra andre kommuner svarende til en indtægt på 10.500 kr.

532080

Ældremilliarden.

0 kr.

Der afsættes nedenstående beløb under ældremilliarden, der er bevilget på finansloven i 2014 under forudsætning af at de også videreføres i 2015. Undtaget er dog de 0,5 mio. kr. til den forebyggende indsats i Aktivitetscenteret, der skal findes inden for ældreområdets ramme, hvis ældremilliarden ikke videreføres.

030

Øget serviceniveau på praktisk hjælp

1.122.100 kr.

Øget tilbud til grundig rengøring til samtlige borgere der er berettiget til varig bistand.

031

Styrke rehabiliteringsindsatsen

612.100 kr.

Tværkommunalt samarbejde med Ballerup og Furesø kommuner med henblik på at give et tilbud til borgere med komplekse sundhedsfaglige problemstillinger i eget hjem.

032

Styrke genoptræningsindsatsen

2.040.300 kr.

Styrkelse af genoptræningsindsatsen til medvirken til nedbringelse af ventelisten til genoptræning, heri indeholdt 0,5 mio. kr. til finansiering af tidligere opnormering i 2013 af den forebyggende indsats i Aktivitetscenteret.

033

Styrkelse af den forebyggende indsats/sundhed

510.100 kr.

Social & forebyggende indsats ved en omlægning af serveringen af mad på plejecentrene, hvilket giver mulighed for at gøre måltidet til et samlingspunkt om aften for beboerne.

168

05 32 32

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50)

034

Styrkelse af den sociale indsats

1.019.900 kr.

Ansættelse af socialpædagogisk personale på plejecentrene for at styrke mulighederne for at tilrettelægge aktiviteter af mere social karakter, samt aktiviteter målrettet borgere med demens.

035

Tilskud fra staten

-5.304.500 kr.

532091

Udgifter vedr. pleje- og ældreboliger i andre kommuner

21.059.200 kr. -5.621.800 kr.

I Budget 2015 er der på baggrund af regnskabsresultaterne for 2012 - 2013 indarbejdet følgende ændringer:  91

På baggrund af regnskabet for 2013 afsættes der yderligere 0,7 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner. Der afsættes budget til køb af 7,4 helårspladser på Omsorgscentret Hjortespring i 2015. Der budgetlægges samtidig med et indtægtstab som følge af, at der fremover kun sælges en af de 7,4 pladser på Hjortespring. Som konsekvens heraf kan budgettet reduceres med 5,6 mio. kr. Som konsekvens af ovennævnte forventes der solgt færre pladser på vores egne plejecentre/boliger. Der forventes en mindre indtægt på i alt 1,8 mio. kr.

Betalinger til andre kommuner

17.247.800 kr.

Budgettet vedrører udgifter til personlig og praktisk hjælp til personer, der flytter i pleje- og ældreboliger i andre kommuner. Budgettet baseres på 36 borgere til en gennemsnitlig udgift på ca. 480.000 kr. Personerne er fordelt på 28 kommuner, hvoraf 6 bor i Københavns kommune. Fordelingen i andre kommuner svarer til maks. 2 personer i samme kommune.

93

Køb og salg af pladser Omsorgscentret Hjortespring

3.811.400 kr. -501.600 kr.

Købet af pladser på Omsorgscentret Hjortespring aftrappes indtil 2016, hvor det forventes helt afviklet. Der afsættes budget til køb af 7,4 helårspladser i 2015, svarende til en udgift pr. person på ca. 510.000 kr. Der budgetlægges med at der fremover kun sælges en plads på Omsorgscentret Hjortespring til andre kommuner.

169

05 32 32 95

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 – 50) Betalinger fra andre kommuner

-2.405.900 kr.

Budgettet vedrører indtægter fra andre kommuner, der betaler for personlig og praktisk hjælp til personer, der er flyttet i ældreboliger i Herlev Kommune. Der er i alt 14 betalingskommuner. Med baggrund i indtægterne fra de seneste år budgetteres der med en øget indtægt.

97

Salg af pladser på plejecentrene

-2.714.300 kr.

Som konsekvens af det reducerede køb af boliger på Hjortespring centeret forventes der solgt færre pladser i vores egne plejeboliger. Der forventes solgt 5,3 helårspladser til en gns. indtægt på 0,5 mio. kr.. Prisen pr. plads fastsættes på grundlag af de ydelser den enkelte borger visiteres til af Visitationen. Fordelingen mellem de respektive centre afhænger af hvorvidt der er en ledig plads som kan tilbydes andre kommuners borgere, og varierer derfor fra år til år.

170

05 32 33

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede (50 – 51)

05 32 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 001

Forebyggende hjemmebesøg

25.414.900 kr. -3.915.400 kr. 409.000 kr.

Der er afsat midler til en medarbejderressource til forbyggende hjemmebesøg. Forebyggende hjemmebesøg tilbydes alle over 75 år, der ikke i forvejen modtager ydelser fra hjemmeplejen. Budgettet er en del af rammen vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse.

002

Generelle tilbud med aktiverende og foreByggende sigte jfr. Servicelovens § 79.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv.

02

Tilskud til pensionistforeninger

240.100 kr.

Social- og Sundhedsudvalget fastsætter regler for tilskud til pensionistforeninger. Tilskuddet ydes med et fast grundbeløb til alle foreninger, der har over 20 medlemmer eller derover kombineret med et beløb pr. aktivitet.

09

Pensionistskovtur

518.800 kr.

-144.200 kr.

Samtlige pensionister udenfor centrene tilbydes deltagelse i den årlige skovtur. Betaling for deltagelse i den årlige pensionistskovtur øges fra 100 kr. til 150 kr. pr. pensionist. Der budgetteres herefter med en samlet indtægt på 144.200 kr.

10

Aktivitetscenter

6.152.200 kr. -307.400 kr.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. § 79 i lov om social service Dagcenteret/Aktivitetscentret på Lille Birkholm Centret (Birkely) og aktivitetscentrene på Herlevgaard og Lærkegaard Centrene hører organisatorisk under Hjælpemiddel og Genoptræningsafdelingen. Derimod hører dagcentret på Lærkegaard Center (Lærken) som er et dagcenter for demente borgere, organisatorisk under plejecentrene. Aktivitetscentrene er målrettet den daglige vedligeholdende træning overfor beboerne på plejecentrene og er således en del af kommunens genoptræningsindsats. Den forebyggende indsats er lagt om fra sociale aktiviteter i dagcentrene til genoptræningsaktiviteter i regi af Aktivt liv i

171

05 32 33

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede (50 – 51)

Aktivitetscenteret. Da det ikke er lovligt, at opkræve brugerbetaling for genoptræning og indtægtsbudgettet reduceres med 0,1 mio. kr. i 2015.

01-02

Lønninger samt vikarer

5.911.000 kr.

-197.600 kr.

Norm. personale

Ledelse Fysioterapeuter Samlet norm. stillinger

1,0 14,0 15,0

Lønsum

5.898.000 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 5.898.000 kr. til fast ansat personale, 13.000 kr. til vikarudgifter, samt 50.000 kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Der er der budgetteret med flexjob for 197.600 kr. Institutionen har lønsumsstyring Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 46.700 kr.

03

Personalerelaterede udgifter

113.500 kr.

Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre udgifter som berører personalet.

07-09

Rådighedssum mv.

133.400 kr.

Rådighedssummen benyttes til befordring af borgerne iht. Sundhedsloven og Serviceloven samt indkøb af terapimaterialer m.m.

15

Administration

68.800 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m.

20

Betaling for dagcentertilbud

-109.800 kr.

Budgettet omfatter indtægter fra de hjemmeboende borgere for deltagelse i dagscentrets aktiviteter og er fastsat til 21,00 kr. pr. dag.

003

Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold midlertidigt ophold 355.000 kr.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

172

05 32 33

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede (50 – 51)

004

Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 16.366.300 kr. og særlige sociale problemer -3.463.800 kr.

Her registreres udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 85. Desuden registreres udgifter og indtægter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens § 102.

533001

§ 85 – Center for Borgerservice

10.153.100 kr.

Udgiften vedrører voksenhandicapområdet og er en del af købsbudgettet som administreres af Center for Borgerservice.

533003

§ 85 – Rehabilitering, bofællesskaber

1.498.500 kr. -804.400 kr.

Budgettet vedrører den udegående funktion fra de kommunale bofællesskaber. Der budgetteres med i alt 3,05 fuldtidsansatte, hvoraf 1,36 fuldtidsansat refunderes af andre kommuner. Der afsættes derudover 125.000 til at give ekstra hjælp til de svageste af vores hjemmeboende handicappede borgere.

533030

Flexbostøtte § 85 Liljevangsvej 10, 2760 Måløv

3.985.000 kr. -2.659.400 kr.

Flex Bostøtte er et mobilt døgntilbud til borgere, der ønsker at bo i egen bolig på trods af svære psykiske lidelser og sociale problemer. Det er et omfattende, fleksibelt døgndækket tilbud med støtte og hjælp. Sigtet med tilbuddet er at de tilknyttede borgere kan leve en tilfredsstillende tilværelse i eget hjem. Døgnvagten varetages af medarbejdere på Juvelhuset. Tilbuddet gives i henhold til Servicelovens § 85, § 99, § 107 og § 108. Flexbostøtte har nettobevilling Budget 2015 er reduceres med:  

Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 39.500 kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 20.100 kr.

173

05 32 33

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede (50 – 51)

Der nettobudgetteres med 1.325.600 kr. idet evt. salg af pladser ud over det budgetterede vil kunne øge udgifterne.

01-02

Lønninger samt vikarer Norm. personale

Ledelse Servicemedarbejder Samlet norm. stillinger

1,0 5,0 6,0

3.656.800 kr. Lønsum

3.334.600 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 3.334.600 kr. fast ansat personale, samt 322.200 til vikarudgifter. Institutionen har lønsumsstyring

03 - 05

Uddannelse, Administration

119.300 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer mv, samt uddannelse af personalet.

06

Brugerrelaterede udgifter

12.200 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m.

07 - 08

Husleje, Rengøring

178.100 kr.

Flexbo holder til i egne lokaler beliggende på Liljevangsvej 10, 2760 Måløv. Budgettet dækker udgifter vedrørende husleje samt el og varme samt rengøring.

10

Indtægter

-1.926.400 kr.

Budgettet er beregnet ud fra et salg på 14 pladser, samt en belægningsprocent på 95 %. På baggrund heraf udgør taksten pr. døgn i 2015 i alt 754 kr. incl. overhead, hvilket er en reduktion i forhold til forrige år. Budgettet dækker salg af pladser til Ballerup Kommune, samt salg af pladser til egen myndighedsfunktion.

174

05 32 35

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (51)

05 32 35

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

16.401.200 kr. -1.093.300 kr.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Udgifterne og indtægterne vedrører støtte givet i henhold til Serviceloven § 112 - § 117. Indtægterne vedrører hovedsagligt tilbagebetaling af støtte ydet til køb af bil mv. ydet efter Serviceloven §114 samt melleregninger med andre kommuner. Pr. 1.1.2013 blev udgifterne vedrørende bevillinger til borgerne samlet fra henholdsvis Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejens budgetter. Baggrunden var at der derved opnås en administrativ optimering og styring af udgifterne til sygeplejeartikler. Tildelingen af bevillinger af hjælpemidler til borgerne i overensstemmelse med Serviceloven foretages af personale fra Hjælpemiddel- og Genoptræningsafdeling, samt for så vidt angår sygeplejeartikler af personale fra Sygeplejen. Regnskab 2013 Støtte til hjælpemidler § 112 Støtte til sygeplejehjælpemidler § 112 Støtte til IT hjælpemidler m.m. § 113 Støtte til køb af biler (§114) Afdrag på billån Hjælpe til boligindretninger § 116 Tilskud til individuel befordring § 117 Udligning mellem kommunerne

001

Budget 2014

8.391.327

7.730.900

4.717.968

4.238.700

40.467

0

717.536

2.740.500 -817.800

927.866

994.200

-7.237

203.400

-159.684

253.000

14.628.243

15.342.900

Støtte til køb af bil m.v. (§ 114)

Budget 2015 7.842.000 4.238.700 0 2.753.900 -834.600 1.009.100 207.600 258.200 15.307.900

2.753.900 kr.

Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved hver ny bevilling af handicapbiler vurderes borgernes individuelle behov. En erstatning af en bevilget handicapbil bevilges igen tidligst efter 6 år. Der er i perioden 2004 – 2012 bevilget køb af bil til 66 personer. Heraf udgør køb i perioden 2004 – 2007 i alt 21 biler, hvilket kan forventes udskiftet i de kommende år. Dette afhænger af en konkret vurdering i hver enkel sag.

175

05 32 35

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (51)

003 – 007 Støtte til Hjælpemidler (§ 112)

12.127.700 kr.

Her registreres udgifter til synshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, samt inkontinens- og stomihjælpemidler ydet af kommunen i henhold til servicelovens § 112. For så vidt angår sygeplejeartikler dvs. samt inkontinens- og stomihjælpemidler varetages bevillingen af dette af personale fra Sygeplejen. Det samlede budget hertil udgør 4.285.700 kr.

010

Hjælp til boligindretning (§ 116)

1.009.100 kr.

Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 116.

011

Støtte til individuel befordring(§ 117),

207.600 kr.

Her registreres udgifter til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens § 117, og som er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler. Kørsel i henhold til § 117 er en kan-paragraf. Budgettet blev derfor med virkning fra med Budget 2013 reduceret med 0,7 mio. kr., idet der kun bevilges absolut nødvendig kørsel af handicappede, der ikke kan bevilges efter andre kørselsparagraffer.

092

Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil (§114)

-834.600 kr.

Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter § 114 i Lov om social service. Afdrag på billån tilbagebetales med 1/72 månedligt af det afdragspligtige lånebeløb, dvs. lånet tilbagebetales over 6 år. Den afdragspligtige låneandel forhøjes med 20 % af det beløb, hvormed den skattepligtige indkomst overstiger 201.000 kr.

05 32 37

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (51)

05 32 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler

932.900 kr.

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 118, 119 og 122.)

176

05 35 40

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (51)

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.930.300 kr. -165.400 kr.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driften af hjælpemiddeldepotet, herunder indkøb og udbringning af hjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet hører organisatorisk under Hjælpemiddel og Genoptræningsafdelingen. Budget 2015 er reduceret med 1 % rammetilpasning fra 2014, der videreføres svarende til en reduktion på i alt 18.100 kr.

01-02

Lønninger samt vikarer Norm. personale

Ledelse Servicemedarbejder Samlet norm. stillinger

4,0 4,0

1.460.000 kr. -165.400 kr. Lønsum

1.460.100 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 1.460.100 kr. vedr. fast ansat personale. Derudover er der budgetteret med refusioner for flexjob svarende til forventet i alt 165.400 kr. Institutionen har lønsumsstyring

40

Kørselsudgifter

64.300 kr.

Budgettet omfatter udgifter til kørsel og udbringning af hjælpemidler til borgerne.

61 - 65

Administration m.m.

126.000 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m.

73 - 75

Husleje, El & Varme

280.000 kr.

Hjælpemiddeldepotet har egne lokaler. Budgettet dækker udgifter vedrørende husleje samt el og varme. Udgifterne hertil styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service.

177

05 38 42

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (51 – 52)

05 38

Tilbud til voksne med særlige behov

202.087.200 kr. -71.859.800 kr.

Konto 05.38 omfatter udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Tilbuddene omfatter botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlig beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Endvidere indeholder kontoområdet voksne med særlige behov, såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og sindslidende.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)

3.051.800 kr. -1.526.100 kr.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer. Derudover registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter Statsrefusionen udgør 50 % af udgifterne svarende til samlet 1,5 mio.kr. Servicelovens §§ 109 og 110 er selvvisiterende ydelser, og borgere er berettiget til støtte, så udgifterne er ikke direkte styrbare.

001

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)

2.386.100 kr.

Regnskabet for 2013 viser en nedgang i udgifterne til forsorgscentrene, hvorfor budgettet for 2015 er nedjusteret med 771.200 kr. Der er budgetlagt med 2,4 mio. kr. til forsorgshjem m.m. Budgettet er fratrukket eventuel egenbetaling. Statsrefusionen udgør 50 % af udgifterne svarende til 1,2 mio.kr.

002

Kvindekrisecentre (§ 109)

665.700 kr.

Der er budgetlagt med 0,7 mio. kr. Budgettet er fratrukket eventuel egenbetaling. Statsrefusionen udgør 50 % af udgifterne svarende til 0,3 mio.kr.

05 38 44

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (52)

05 38 44

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)

1.212.300 kr.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling af alkoholskadede.

178

05 38 44

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (52)

001

Dagbehandling

1.212.300 kr.

Budgettet er primært afsat til udgifter til Lænken og en mindre del til Blå Kors. Da borgerne har ret til anonym behandling har Herlev Kommune ingen indflydelse på udgiftsniveauet.

05 38 45

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (52)

05 38 45

Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)

5.180.700 kr.

Her registreres udgifter til behandling af stofmisbrugere under og over 18 år efter Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. Herudover indgår udgifterne til drift af det forebyggende arbejde i Kagshuset.

001

Dagbehandling

899.800 kr.

Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af stofmisbrugere, der ikke foregår i Kagshuset. Ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø. Budgettet er uændret i forhold til 2014.

002

Døgnbehandling

295.800 kr.

Udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere som er en intensiv behandling, der foregår væk fra personens sædvanlige miljø, og hvor personen samtidig tager bopæl på behandlingsstedet. Forbruget har ligget lavt de foregående år som følge af Kagshusets samarbejdsaftale med Ballerup Kommune, hvorfor budgettet er uændret i forhold til Budget 2014. Det skal bemærkes, at der er tale om en ikke visiteret ydelse, idet borgerne er berettiget til behandling efter Servicelovens § 101.

179

05 38 45

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (52)

545001

Kagshuset

3.985.100 kr.

Formålet med Kagshuset er at begrænse stof- og alkoholmisbrug i Herlev Kommune, samt hindre udstødning og marginalisering af misbrugere og deres familier. Kagshuset har rammestyring, og kommunalbestyrelsen har godkendt:  

at der er nettostyring, idet salg af pladser vil kunne øge bruttoudgifterne at udgifter til eksterne behandlinger er uden for rammen

Budget 2015 er reduceret med:   

1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 40.800 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 30.600 kr. Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 34.700 kr.

Taksterne vedrørende salg af pladser for misbrugsbehandling i Kagshuset fremgår af tabellen nedenfor, og indberettes på Tilbudsportalen. Taksterne for 2015 er fremskrevet med i pris- og lønstigning. 2014

2015

Takst uden substitution

Takst med substitution

Takst uden substitution

Takst med substitution

Misbrugstakst (Lav 25%)

185

288

189

294

Misbrugstakst (Mellem 50%)

228

331

233

338

Misbrugstakst (Høj 100%)

312

415

318

423

10-200

Lønninger samt vikarer Norm. personale

Ledelse Socialpædagog medarb. Administrativ medarb. Samlet norm. stillinger

2,0 4,1 1,0 7,1

3.318.500 kr. Lønsum

3.318.500 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt 1.050.600 kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Institutionen har lønsumsstyring . Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 26.500 kr.

10.2 – 10.4 Uddannelse, Supervision

67.000 kr.

Budgettet dækker udgifter til uddannelse af personalet, konferencer samt supervision af personalet.

180

05 38 45

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (52)

20

Drift

390.100 kr.

Budgettet dækker udgifter vedrørende husleje samt el og varme, reparation og vedligeholdelse, samt transport i egen bil. Derudover dækker budgettet udgifter til egen rengøring.

30

Administration

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m.

144.600 kr.

181

05 38 50

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (52 – 54)

05 38 50

Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108)

103.322.600 kr. -46.569.000 kr.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Her registreres tillige udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Der har i 2013 været 61 borgere og der forventes i 2014 at være 61,5 helårspersoner. Niveauet i budget 2014 videreføres i budget 2015 og der budgetlægges således ikke med en tilgang eller afgang i 2015, hvorfor budgettet i 2015 er reduceret med 2.160.600 kr.

002

Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

51.654.300 kr.

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I 2015 forventes der visiteret ca. 52 helårspersoner som er fordelt på en række kommuner herunder egne institutioner, regioner samt private leverandører.

003

Længerevarende botilbud for sindslidende

5.505.100 kr.

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til sindslidende og psykisk syge. I 2015 forventes der visiteret ca. 9 helårspersoner som er fordelt på kommuner og private leverandører. Helårspersoner

Længerevarende botilbud

Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Sindslidende Samlet …………………………

Regnskab Regnskab 2012 2013

55 9,0 64,0

52 9,0 61,0

Budget 2014

Budget 2015

52,5 9,0 61,5

52,5 9,0 61,0

Budget 2015 (kr.)

51.653.800 5.505.100 57.158.900

Den forventede refusion er beregnet efter reglerne for den centrale refusionsordning og er budgetlagt under refusion af særlig dyre enkeltsager på funktion 5.22.07. Der budgetteres med en refusion på 4.796.200 kr.

550001

Fællesstedet for handicapområdet

3.506.400 kr.

Budgettet omfatter udgifter lønninger og drift for den central ledelse af handicapområdet.

182

05 38 50

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (52 – 54)

Udgifterne er finansieret af de nævnte institutioner og er endvidere en del af rammerne. Udgifterne indgår i beregning af taksterne. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: 

Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 158.800 kr.

Det er herefter aftalt, at IT generelt fremover løser IT opgaverne for Center for Voksensocial Tilbud.

025

Administration

74.000 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m.

200

Ledelse af handicapområdet Norm. personale

Centerleder Funktionsleder Udviklingskonsulent. Samlet norm. Stillinger

1,0 1,0 1,0 3,0

1.858.000 kr. Lønsum

1.858.000 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Lønninger dækker løn til centerchefen for Center for Voksensocial Tilbud, samt løn til funktionsleder og udviklingskonsulent. Området har lønsumsstyring

200

Ledelse og administration

1.574.400 kr.

Her registreres lønningerne og driftsudgifterne til det administrative fællesskab indenfor ældreområdet.

550003

Boinstitutionen Juvelhuset Ametystvej 18, 2730 Herlev

12.162.000 kr. -13.317.000 kr.

Juvelhuset er et tilbud jfr. servicelovens § 108 om bolig for yngre voksne sindslidende. Der er plads til 16 beboere. Juvelhuset har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebær:  

at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen at udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen

183

05 38 50

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (52 – 54)

I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: 

Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 487.700 kr..  1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 138.700 kr.  Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 2.800 kr. Den endelige udmøntning og implementering af den nye reform af SoSu assistentuddannelsen med start i 2012 medfører, at der ikke længere vil være udgifter til aflønning af elever som er i praktik i Juvelhuset. De aflønnes i stedet direkte af regionen. Juvelhusets udgiftsbudget reduceres med 0,4 mio.kr, og takstindtægterne sænkes tilsvarende.

21-24

Lønninger samt vikarer

10.625.300 kr. -202.700 kr.

Norm. personale

Ledelse Socialpædagog medarb. Øvrigt personale Samlet norm. stillinger

1,0 18,2 3,0 22,2

Lønsum

10.025.300 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 10.025.300 kr. til fast ansat personale, 600.000 kr. til vikarudgifter, samt 202.700 kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Lønningerne udgør 10,8 mio. kr. netto svarende til ca. 89 % af de samlede bruttoudgifter. Institutionen har lønsumsstyring . Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 98.200 kr.

30-36

Personalerelaterede udgifter

102.500 kr.

Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling.

37-40

Beboerrettede udgifter

155.000 kr.

Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det udgifterne til drift af institutionens bus.

55

Renholdelse

50.000 kr.

Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og – ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift.

184

05 38 50

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (52 – 54)

65

Administration

31.500 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb.

69

Fast ejendom

346.500 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Af det samlede budget holdes 238.800 kr. udenfor rammen til større vedligeholdelsesarbejde.

71-75

Husleje, El & varme mv..

409.300 kr.

Boinstitutionen Juvelhuset har til huse på ejendommen Ametystvej 18. Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el og varme.

89

Indtægter

-12.731..400 kr.

De samlede takstindtægter udgør 14.432.000 kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter med i alt 1.700.589 kr. til hovedkonto 06 og 07. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Juvelhusets udgifter dækkes 100 % ved salg af pladser. Herlev Kommune har selv 1 beboer i Juvelhuset. Taksten pr. døgn udgør 2.471 kr. svarende til et fald i forhold til 2014. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 100 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og 2013.

090

Beboerbetaling

-585.600 kr.

Betalingen fra beboerne for kost, serviceydelser, husleje mv. er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under nedenstående grupperinger   

093 Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme

185

05 38 50

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (52 – 54)

550020

Boinstitutionen Højsletten Højsletten 41, 2730 Herlev

14.981.700 kr. -16.947.900 kr.

Højsletten er et botilbud jfr. servicelovens § 108 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Der er plads til 24 beboere. Højsletten har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer:  

at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen at udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen

I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer:   

21-24

Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 431.800 kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 169.300 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 3.700 kr.

Lønninger samt vikarer

12.228.100 kr.

Norm. personale

Ledelse Socialpædagog medarb. Nattevagter Øvrigt personale Samlet norm. Stillinger

1,0 21,4 2,0 3,0 26,4

Lønsum

11.450.800 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 11.450.800 kr. til fast ansat personale, 777.300 kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 113.200 kr.

30-36

Personalerelaterede udgifter

102.300 kr.

Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling.

37-40

Beboerrettede udgifter

427.000 kr.

Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det udgifterne til drift af institutions bus.

186

05 38 50

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (52 – 54)

55-56

Renholdelse

547.000 kr.

Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og – ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det mindre indkøb af hjælpemidler.

65

Administration

116.500 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb.

69

Fast ejendom

613.800 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Af det samlede budget holdes 293.800 kr. udenfor rammen til større vedligeholdelsesarbejder.

71-75

Husleje, El & varme mv.

712.900 kr.

Boinstitutionen Højsletten har til huse på ejendommen Højsletten 41. Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el og varme.

89

Indtægter

-15.684.100 kr.

De samlede takstindtægter udgør 17.755.200 kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter med i alt 2.071.079 kr. til hovedkonto 06 og 07. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Højslettens udgifter dækkes 100 % ved salg af pladser. Herlev Kommune har selv 5 beboere i Juvelhuset. Taksten pr. døgn udgør 2.027 kr. svarende til et fald i forhold til 2014. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 100 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og 2013.

090

Beboerbetaling

-1.263.800 kr.

Betalingen fra beboerne for kost, serviceydelser, husleje mv. er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under nedenstående grupperinger   

093 Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme

187

05 38 50

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (52 – 54)

550040

Boinstitutionen Skovgården Ametystvej 24, 2730 Herlev

15.523.100 kr. -16.304.100 kr.

Skovgården er et botilbud jfr. servicelovens § 108 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Der er plads til 24 beboere. Skovgården har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer:   

21-24

Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 442.100 kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 160.200 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 3.700 kr.

Lønninger samt vikarer

14.304.800 kr.

Norm. personale

Ledelse Socialpædagog medarb. Nattevagter Øvrigt personale Samlet norm. Stillinger

1,0 24,7 2,0 7,0 34,7

Lønsum

13.574.800 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 13.574.800 kr. til fast ansat personale, 730.000 kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Boligselskabet refunderer 20 timer ugentlig af pedellønnen. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 118.700 kr.

30-36

Personalerelaterede udgifter

125.000 kr.

Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling.

37-40

Beboerrettede udgifter

215.000 kr.

Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det udgifterne til drift af institutions bus.

55

Renholdelse

120.000 kr.

Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og – ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift.

188

05 38 50

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (52 – 54)

65

Administration

56.200 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb.

69

Fast ejendom

304.000 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Drift af ejendommen administreres af KAB

71-75

Husleje, El & varme mv..

195.000 kr.

Boinstitutionen Juvelhuset har til huse på ejendommen Ametystvej 24. Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje.

89

Indtægter

-16.200.600 kr.

De samlede takstindtægter udgør 18.553.629 kr., eksklusiv budgettet til fast ejendom, hvoraf der herefter afregnes overhead samt renteudgifter med i alt 2.647.794 kr. til hovedkonto 06 og 07. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Skovgårdens udgifter dækkes 99,9 % ved salg af pladser. Herlev Kommune har selv 2 beboer i Juvelhuset. Taksten pr. døgn udgør 2.121 kr. eksklusiv 304.000 kr. til fast ejendom svarende til et fald i forhold til 2014. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 99,9 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og 2013.

093

Beboerbetaling

-103.500 kr.

Betalingen fra beboerne for kost, serviceydelser, mv. er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under denne gruppering.

189

05 38 52

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold (54 – 56)

05 38 52

Botilbud til midlertidigt ophold (SEL § 107)

47.808.600 kr. -4.266.100 kr.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ydes i forbindelse med botilbuddet samt endvidere udgifter til hjemmesygepleje som ydes i forbindelse med botilbuddet.. Der forventes en stigning primært på § 107 med baggrund i en tilgang, der dels skyldes overflytning fra børneområdet og dels hjemmeboende yngre handicappede, hvor forældrene ikke længere har ressourcer til at varetage pasningen. Der forventes merudgifter i 2015 på i alt 9,3 mio. kr. 1. Dette dækker for det første over at budgettet tilføres 4,3 mio. kr. som følge af tilgang på ca. 2,5 personer og tilpasning til aktuelt udgiftsniveau. 2. For det andet forhøjes budgettet med 2,4 mio. kr. som følge af at der er 7 handicappede børn, der overgår løbende fra børneområdet i 2015. 3. For det tredje er der merudgifter under voksenparagrafferne til børn, der er overgået i 2014. 4. For det fjerde er der en tilgang i 2014, der ikke er budgetlagt, da borgerne ikke var kendt på budgettidspunktet. 5. For det femte forventes der en besparelse i en enkeltsag på ca, 1 mio. kr. Endelig er der indregnet en naturlig afgang. Den samlede effekt af punkt 3, 4 og 5 er skønnet til 2,6 mio. kr.

001

Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer

5.246.000 kr. -150.000 kr.

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer. Der budgetteres med egenbetaling som opkræves overfor den enkelte person iht. Servicelovens § 107. I 2015 forventes der visiteret ca. 8 helårspersoner som er fordelt på en række kommuner, egne kommunale institutioner(1 stk.), regioner samt private leverandører.

002

Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

20.520.200 kr. -1.000.000 kr.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der budgetteret med egenbetaling som opkræves overfor den enkelte borger iht. Servicelovens § 107.

190

05 38 52

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold (54 – 56)

I 2015 forventes der visiteret ca. 40 helårspersoner som er fordelt på en række kommuner, egne kommunale institutioner(4 stk.), regioner samt private leverandører.

003

Midlertidigt botilbud for sindslidende

13.100.800 kr. -250.000 kr.

Her registreres udgifter vedrørende botilbud til sindslidende og psykisk syge. Der er budgetteret med en egenbetaling som opkræves overfor den enkelte person iht. Servicelovens § 107. I 2015 forventes der visiteret ca. 17 helårspersoner som er fordelt på en række kommuner, egne kommunale institutioner(2 stk.), regioner samt private leverandører.

005

Praktisk og personlig hjælp

100.000 kr.

Her registreres udgifter vedrørende den personlige og praktiske pleje mv. samt hjemmesygepleje, som ydes i forbindelse med ophold på botilbud til midlertidige ophold

Helårspersoner

Midlertidig botilbud

Regnskab Regnskab 2012 2013

Sociale problemer Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Sindslidende Personlig og praktisk bistand Samlet …………………………

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2015 (netto kr.)

-

8,4

7,8

8,0

5.096.000

47,0

28,3 17,6 0,7 55,0

35,0 17,0 59,8

38,9 17,0 63,9

19.520.200 12.850.800 100.000 57.158.900

Den forventede refusion er beregnet efter reglerne for den centrale refusionsordning og er budgetlagt under refusion af særlig dyre enkeltsager på funktion 5.22.07. Der budgetteres med en refusion på 1.834.400 kr.

552002 - 552008

Kommunale bofællesskaber(§ 107)

6.079.098 kr. -2.607.300 kr.

Bofællesskaberne har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebær at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. Der budgetteres med drift af 6 bofællesskaber med hver 4 beboere. Derudover varetages driften af Værestedet Peberkværnen – jfr. 05.38.59

191

05 38 52

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold (54 – 56)

I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer:   

21-200

Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 157.900 kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 67.300 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 1.500 kr.

Lønninger samt vikarer

5.548.900 kr.

Norm. personale

Ledelse Socialpædagog medarb. Samlet norm. Stillinger

1,0 12,6 13,6

Lønsum

5.180.500 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 5.180.500 kr. til fast ansat personale, 352.200 kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Der refunderes lønudgifter svarende til 0,96 fuldtidsstilling fra andre kommuner. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 55.400 kr.

23-24

Personalerelaterede udgifter

115.200 kr.

Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling og supervision

25

Beboerrettede udgifter

134.300 kr.

Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift samt aktiviteter for og med beboerne.

26-27

Inventar og vedligeholdelse

5.000 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af lejlighederne.

30

Diverse indtægter

-2.607.300 kr.

Der budgetteres med 24 pladser. Dersom samtlige pladser sælges udgør de samlede takstindtægter 6.597.935 kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter med i alt 431.600 kr. til hovedkonto 06. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære drift, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab.

192

05 38 52

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold (54 – 56)

Taksten pr. døgn udgør gennemsnitlig for bofællesskaberne i alt 768 kr. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 98,0 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og 2013. Peberhaven

Peberhaven

2. sal

1. sal

4

4

4

4

5

4

Driftsudgifter

537

1.148

904

1.082

1.210

652

Indtægt

-184

0

-288

-658

-1.478

Netto kr.

353

1.148

616

424

-533

652

1

0

1

2

5

0

9

504

1.073

788

901

810

587

768

Antal

Salg af pladser Takst

Tubberup- Senneps vænge -haven

Sønderlundvej

Peberhaven

Adm.

3. sal

Gennem snit.

24 630

5.898 -2.608

630

3.290

Der er for bofællesskaberne totalt forudsat salg af 9 pladser til andre kommuner. De samlede takstindtægter udgør 2.608.000 kr. Heraf udgør overhead, der afregnes til konto 06, 182.5600 kr.

552012

Aktivitetsteamet Bostøttecenter Herlev Hovedgade 151, 2730 Herlev

2.762.500 kr. -258.800 kr.

Tilbuddet omfatter bostøtte i egen bolig eller i en af centrets midlertidige boliger. Bostøtte gives til personer med særlige vanskeligheder med at få klaret dagligdagens gøremål og problemer. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker - efter princippet ''hjælp til selvhjælp'' og foregår i egen bolig og evt. i form af ledsagelse ved indkøb, ærinder i private eller offentlige instanser osv. Bostøttecenteret er en del af en samlet ramme, der også omfatter Aktivitetsteamets værested.

05 38 52 Aktivitetsteamet bostøttecenter 05 38 59 Aktivitetsteamet værested Aktivisterne Samlet ramme

2.503.700 1.295.700 157.500 3.956.900

Bostøttecenter har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer, at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen.

193

05 38 52

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold (54 – 56)

I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer:   

21-200

Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 39.500 kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 29.600 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 1.500 kr.

Lønninger samt vikarer

2.184.100 kr.

Norm. personale

Ledelse Socialpædagog medarb. Samlet norm. Stillinger

1,0 3,2 4,2

Lønsum

2.092.700 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 2.092.700 kr. til fast ansat personale, 91.400 kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 17.100 kr.

03-05

Personalerelaterede udgifter

101.400 kr.

Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling.

10-11

Fast ejendom

219.200 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Derudover dækker det rengøring o. lign.

12

Administration

81.400 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb.

13

Beboerrettede udgifter

15.200 kr.

Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift for beboerne, herunder udgifter til transport mv..

15-19

Drift af boliger, El & varme mv..

161.400 kr.

Institutionen har til huse på ejendommen Herlev Hovedgade 151. Budgettet dækker udgifter til drift af boligerne, el & varme samt vedligeholdes heraf.

194

05 38 52

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold (54 – 56)

90

Diverse indtægter

-258.800 kr.

Taksten pr. døgn udgør 641 kr. svarende til et fald i forhold til 2014. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 90 svarende til gennemsnittet for 2011og 2012. Der er pt. ikke budgetteret med salg af pladser. Der budgetteres derimod med betalingen fra beboerne for serviceydelser.

05 38 53

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger (56)

05 38 53

Kontaktperson- og ledsageordninger

1.736.400 kr. -154.700 kr.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde

003

Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (SEL §§ 45 og 97-99)

1.506.700 kr.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. §§ 45 og 97 i serviceloven. I 2014 forventes 54,2 personer at modtage støtte iht. Serviceloven §§ 45 og 97. Der budgetteres med, at der i 2015 er 53,2 personer som skal have støtte.

004

Kontaktpersonordning for døvblinde (SEL § 98)

75.000 kr.

Budgettet er pris- og lønfremskrevet på baggrund af budget 2014.I 2014 forventes 2 personer at modtage støtte iht. Serviceloven § 98. Dette antal forventes uændret i 2015.

195

05 38 58

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (56)

05 38 58

Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)

4.067.600 kr. -102.100 kr.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette omfatter tillige støtte til befordringsudgifter i tilknytning til støtte i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud.

001

Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer

152.100 kr. -102.100 kr.

Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrørende personer med særlige sociale problemer. Indtægterne vedrører betalingstilsagn fra andre kommuner.

002

Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne

3.915.500 kr.

Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Helårspersoner Regnskab

Regnskab

2012

2013

Sociale problemer

-

2

2

1

50.000

Nedsat funktionsevne

-

30

25,5

32

3.915.500

33

34

27,5

63,9

3.965.500

Beskyttet beskæftigelse

Samlet

Budget 2014 Budget 2015

Budget 2015 (netto kr.)

196

05 38 59

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitets- og samværstilbud (56 – 57)

05 38 59

Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)

35.612.200 kr. -19.241.800 kr.

På denne funktion registreres kommunens og regionens udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Der har i 2013 været 64,5 helårspersoner til en gennemsnitsomkostning på ca. 228.500 kr. Der forventes i 2014 fortsat at være 64,5 helårspersoner. Området er underbudgetteret i 2014 og derfor tilføres yderligere 0,95 mio.kr. i 2015 Der er derudover indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. som følge af at ændre kvalitetsstandarderne fra 4 dagtilbudsdage til en norm på 3 dagtilbudsdage.

Samlet er der tale om en reduktion på 0,56 mio.kr.

001

Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer

924.400 kr. -714.400 kr.

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud vedrørende personer med særlige sociale problemer. Dette antal har været stabilt i mange år. Indtægterne vedrører betalingstilsagn fra andre kommuner.

002

Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne

13.803.800 kr.

Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Helårspersoner Regnskab

Regnskab

2012

2013

Budget 2014

Budget 2015

Sociale problemer

-

1

1

1

Nedsat funktionsevne

-

63,5

57,5

64,7

13.803.800

56

64,5

58,5

65,7

14.728.200

Aktivitets- og samværstilbud

Samlet ……………

Budget 2015 (netto kr.)

210.000

197

05 38 59

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitets- og samværstilbud (56 – 57)

559010 – 559011 Aktivitetsteamets værested Herlev Hovedgade 145, 2730 Herlev

1.568.200 kr. -115.000 kr.

Her registerets udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud som gives til personer med særlige psykiske og sociale problemer. Tilbuddet gives til personer med særlige vanskeligheder med at få klaret dagligdagens gøremål og problemer. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker efter princippet ''hjælp til selvhjælp'' og foregår i egen bolig og evt. i form af ledsagelse ved indkøb, ærinder i private eller offentlige instanser osv. Budgettet omfatter både budgettet for Aktivitetsteamet værested samt budgettet for Aktivisterne. Budgetterne har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer:  

01-200

Rammebesparelse på 510.100 kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 39.500 kr.

Lønninger samt vikarer

1.254.500 kr.

Norm. personale

Ledelse Socialpædagog medarb. Samlet norm. Stillinger

2,0 2,0

Lønsum

1.234.500 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 1.234.500 kr. til fast ansat personale, samt 20.000 kr. til eksterne vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af budgettet vedrører 148.300 kr. forventede udgifter til Aktivisterne. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 13.200 kr.

02

Personalerelaterede udgifter

51.900 kr.

Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling. Af budgettet vedrører 4.000 kr. forventede udgifter til Aktivisterne

03

Beboerrettede udgifter

26.700 kr.

Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift for beboerne, herunder udgifter til transport mv..

198

05 38 59

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitets- og samværstilbud (56 – 57)

04

Rengøring

56.300 kr.

Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og – ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift.

05

Administration

75.200 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Af budgettet vedrører 5.200 kr. forventede udgifter til Aktivisterne.

06, 15

Drift af boliger, El & varme mv..

109.000 kr.

Institutionen har til huse på ejendommen Herlev Hovedgade 145. Budgettet dækker udgifter til drift af boligerne, el & varme samt vedligeholdes heraf.

09

Diverse indtægter

-115.000 kr.

Indtægterne vedrører forventede tilskud fra boligselskaberne. Taksten pr. døgn udgør 92kr. svarende til et fald i forhold til 2014. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 95 svarende til gennemsnittet for 2011og 2012. Der er pt. Ikke budgetteret salg af pladser til eksterne.

559012

Café Harlekin Herlev Hovedgade 147, 2730 Herlev

1.963.700 kr. -1.395.400 kr.

Her registreres udgifter og indtægter til drift af beskæftigelsestilbud, herunder løn til ansatte i job med løntilskud vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne etc. Der er tale om et beskæftigelsestilbud som gives til borgerne i Herlev Kommune, og det tiltænkt, at det skal være udgifts neutral for kommunen. Budgettet har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: 

Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 39.500 kr.

199

05 38 59 01

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitets- og samværstilbud (56 – 57) Lønninger samt vikarer Norm. personale

Ledelse Socialpædagog medarb. Samlet norm. stillinger

1,0 2,7 3,7

999.400 kr. Lønsum

999.400 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring.

02

Personalerelaterede udgifter

10.000 kr.

Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling af det personale som ansættes i beskæftigelsestilbuddet.

03

Drift af cafeen

86.500 kr.

Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift for cafeen, herunder indkøb af fødevarer, udstyr mv.

05

Administration

42.300 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Af budgettet vedrører 5.200 kr. forventede udgifter til Aktivisterne.

04, 06, 08 Drift af boliger, el & varme mv..

426.800 kr.

Institutionen har til huse på ejendommen Herlev Hovedgade 147. Budgettet dækker udgifter til drift af boligerne, el & varme samt vedligeholdes heraf. Herudover dækker budgettet en mindre udgift til rengøring.

09-10

Diverse indtægter

-411.600 kr.

Indtægterne vedrører forventede tilskud fra boligselskaberne på 246.300 kr. samt fra salg af pladser Indtægter til andre kommuner svarende til 165.300 kr. Taksten pr. døgn udgør 218 kr. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 90 svarende til gennemsnittet for 2011og 2012. Der er pt ikke budgetteret med salg af pladser til eksterne.

200

05 38 59

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitets- og samværstilbud (56 – 57)

15

Momsregistreret virksomhed

-611.700 kr.

Det forventes at den momsregistrerede virksomhed ”Cafe Harlekin” har et salg af ydelser på 983.800 kr.. Det samlede varekøb forventes at udgøre 372.100, hvilket dækker indkøb af fødevarer.

559015

Værestedet Peberkværnen

1.471.400 kr. -384.800 kr.

Peberkværnen er et dagtilbud for voksne mennesker med nedsat psykisk funktionsevne Værestedet er en del af den samlede ramme under bofællesskaberne under funktion 05.38.52.

01

Lønninger samt vikarer Norm. personale

Ledelse Socialpædagog medarb. Samlet norm. stillinger

0,7 0,7

748.000 kr. Lønsum

693.000 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 693.000 kr. til fast ansat personale, 55.000 kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet.

02

Personalerelaterede udgifter

10.000 kr.

Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling af det personale som ansættes i beskæftigelsestilbuddet.

03

Beboerrettede udgifter

94.500 kr.

Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift for beboerne, herunder udgifter til fødevarer mv.

05

Diverse / Administration

66.500 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb.

06-08

Drift af boliger, el & varme mv.

512.300 kr.

Budgettet dækker udgifter til drift af boligerne, el & varme samt vedligeholdes heraf. Herudover dækker budgettet en mindre udgift til rengøring.

201

05 38 59

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitets- og samværstilbud (56 – 57)

09-10

Diverse indtægter

-384.800 kr.

Indtægterne vedrører salg af pladser fra andre kommuner. Der forventes solgt 676 dage til andre kommuner. Taksten pr. døgn udgør 609 kr. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 100 svarende til gennemsnittet for 2011 og 2012 og 25 klienter med i 2 ugtl. besøg i 52 uger.

559002

Institutionen Hørkær Hørkær 4, 2730 Herlev

15.880.700 kr. -16.632.200 kr.

Hørkær er et dagtilbud for voksne mennesker med vidtgående fysisk og psykisk handicap, der drives efter Servicelovens § 103 og § 104. Hørkær består af 3 tilbud med plads til 93 brugere i alt. På baggrund af de seneste år erfaringer er sammensætningen af antallet af pladser ændret i 2015. Dette har bevirket ændringer i fordelingen mellem de enkelte områder samt i fastsættelsen af den respektive takst. Tilbud Daghjem (§ 103)

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

22

22

33

Dagcenter (§ 103)

41

41

36

Værksted (§ 104)

33

33

24

96

96

93

Hørkær har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebær:  

At takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. At udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen.

I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer:   

Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 380.200 kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 163.300 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 3.700 kr.

202

05 38 59 21-24

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitets- og samværstilbud (56 – 57) Lønninger samt vikarer

10.693.100 kr.

Norm. personale

Ledelse Socialpædagog medarb. Øvrigt personale Samlet norm. stillinger

2,0 24,3 1,0 27,3

Lønsum

10.073.100 kr.

Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 10.073.100 kr. til fast ansat personale, 620.000 kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 92.800 kr.

29-36

Personalerelaterede udgifter

176.000 kr.

Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling.

37

Beboerrettede udgifter

499.000 kr.

Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det udgifterne til befordring.

53

Renholdelse

730.000 kr.

Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og – ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det mindre indkøb af hjælpemidler.

60

Momsregistreret virksomhed

437.500 kr.

Budgettet dækker den momsregistrerede virksomhed ”Værestedet” hvor der forventes et salg af ydelser på 272.500 kr.Udgifter til varekøb forventes at udgøre 250.000, hvilket dækker indkøb af fødevare, materialer til cykelværkstedet etc. Til den momsregistrerede virksomhed er tillige tilknyttet en medarbejder på fuldtid svarende til en udgift på i alt 460.000 kr.

65-66

Administration/Diverse

236.600 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb.

203

05 38 59

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitets- og samværstilbud (56 – 57)

69

Fast ejendom

600.900 kr.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen.

71-75

Husleje, El & varme mv..

1.784.200 kr.

Institutionen har til huse på ejendommen Hørkær 4 Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el, varme og vand.

89

Indtægter

-16.359.700 kr.

De samlede takstindtægter udgør 18.221.691 kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter med i alt 1.861.969 kr. til hovedkonto 06 De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Taksten pr. døgn udgør følgende for de respektive tilbud Tilbud Takst 2013 Takst 2014

Takst 2015

Daghjem

735

671

854

Dagcenter

539

608

492

Værksted

420

446

325

Taksten er baseret på en belægningsprocent på 95,7 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og 2013. Herudover er fastsat en række takster for specialiserede tilbud. De takster som institutionen udbyder pt.: Tilbud 1 personale til 1 bruger Daghjem 1 personale til 2 brugere Værksted 1 personale til 5 brugere Daghjem

Takst 2014

Takst 2015

1.537

1.307

903

802

459

468

204

05 46 60

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram mv (58)

05 46

Tilbud til udlændinge

6.711.800 kr. -5.295.700 kr.

På funktionen registreres udgifter og tilskud til integrationsprogram, introduktionsforløb og kontanthjælp for udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999. Desuden registreres her udgifter og tilskud til danskundervisning for personer, der modtager undervisning efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

05 46 60

Introduktionsprogram mv.

5.328.100 kr. -4.140.300 kr.

Her registreres udgifter og tilskud til danskundervisning for borgere der er omfattet af integrationsloven, selvforsørgende borgere med anden etnisk baggrund samt kursister der modtager kontanthjælp. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter til danskundervisning. Herudover yder staten resultattilskud ved ordinær beskæftigelse, gennemført uddannelse og ved bestået danskprøve.

011

Udgifter til danskuddannelse ifølge integrationslovens § 21

1.320.000 kr.

Her registreres udgifter vedrørende danskuddannelse ifølge integrationsprogrammet for udlændinge, jf. integrationsloven § 21. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter, under et loft på 73.000 kr. pr. helårsperson i 2014 pris. 22 helårspersoner forventes at deltage i en danskuddannelse.

012

Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 D

900.000 kr.

Her registreres udgifter til danskuddannelse til udlændinge efter integrationslovens § 24, til indvandrere der deltager i et introduktionsforløb. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter. Det forventes, at 17 personer vil deltage i en danskuddannelse.

013

Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister

2.379.400 kr.

På denne gruppering registreres udgifter i forbindelse med danskundervisning af selvforsørgende kursister, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskundervisning efter lov om aktiv socialpolitik, samt kursister der modtager kontanthjælp. I 2015 forventes 40 kursister at være i gang med en danskuddannelse. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter.

205

05 46 60

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram mv (58)

097

Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet

-1.077.700 kr.

Der ydes grundtilskud fra staten hver måned pr. person i 3 år, til udlændinge som kommunen har overtaget ansvaret for efter d. 30. juni 2002. Taksten for grundtilskud er beregnet til 2.566 kr. pr. måned. Der er budgetteret med 35 helårspersoner i 2015, som kommunen modtager grundtilskud for.

101

Resultattilskud for udlændinge, der har Bestået en danskprøve (§ 45, stk. 7)

-211.000 kr.

Der ydes resultattilskud fra staten, for de personer der består en danskuddannelse. Tilskuddet i 2015 er beregnet til 35.161 kr. Det forventes, på grundlag af regnskab 2013, at der kan hjemtages tilskud for bestået danskprøve for 6 personer.

102

Resultattilskud for udlændinge, der kommer i ordinær beskæftigelse (§ 45, stk. 7)

-187.500 kr.

Der ydes resultattilskud fra staten, for de personer der har været i ordinær beskæftigelse i 6 måneder. Tilskuddet i 2015 er sat til 46.880 kr. Der kan kun hjemtages resultattilskud for ordinær beskæftigelse en gang pr. person. Det forventes, på grundlag af regnskab 2013, at der kan hjemtages tilskud for ordinær beskæftigelse for 4 personer.

05 46 61

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (58)

05 46 61

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram

456.700 kr. -228.400 kr.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven.

004

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 425.000 kr. Integrationsprogrammet efter integrationsloven

På grundlag af de seneste års udvikling forventes antallet af ydelsesmodtagere at være stigende, grundet kvoten af flygtninge som kommunen har fået tildelt. I 2015 forventes der at være 5 helårspersoner der modtager kontanthjælp efter integrationsloven.

206

05 46 61 005

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (58) Hjælp i særlige tilfælde

31.700 kr.

På baggrund af Regnskab 2013, forventes der at være 1 person, der vil modtage hjælp i særlige tilfælde. Staten yder 50 pct. refusion.

05 46 65

Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Repatriering mv (58)

05 46 65

Repatriering

927.000 kr. - 927.000 kr.

På baggrund af Regnskab 2013 forventes der at være 9 personer der repatrieres i 2015. Staten refunderer 100 procent af de kommunale udgifter.

207

05 48 67

Sociale opgaver og beskæftigelse Førtidspension og personlige tillæg Personlige tillæg (58 – 59)

05 48

Førtidspension og personlige tillæg

103.777.400 kr. -6.076.900 kr.

I nedenstående oversigt vises udviklingen i antallet af førtidspensionister:

Antal helårspersoner

Regnskab 2011

Regnskab 2012

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

Højeste og mellemste førtidspension tilkendt før 2003

201

187

296

273

248

Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension tilkendt før 2003

226

230

89

79

71

Førtidspension tilkendt efter 2003

456

496

545

540

532

I alt:

883

913

930

892

851

I 2012 vedtog folketinget en førtids- og fleksjobreform, der har som formål, at færre personer ender på permanent forsørgelse. Reformen har blandt andet betydet at personer, som ikke åbenlyst er berettiget til førtidspension, skal gennemgå et ressourceforløb inden en evt. indstilling til førtidspension. Det forventes dermed, at færre personer vil modtage førtidspension i 2015, da de fleste vil være berettiget til et ressourceforløb. Udbetalingen af førtidspension overgik i 2013 til Udbetaling Danmark. Det har den regnskabstekniske betydning, at udgifter til førtidspension fremover kun opgøres i netto driftsudgifter. I 2015 er der en afgang til folkepension svarende til 5 helårsmodtagere. Samtidig er det skønnet at der er en naturlig afgang fra førtidspension svarende til 39 helårspersoner.

05 48 67

Personlige tillæg mv.

7.023.100 kr. -3.131.900 kr.

Her registreres udgifter og refusioner vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister og folkepensionister. Tillæggene tildeles kun til førtidspensionister der har fået tilkendt pension før 2003. På grundlag af regnskab 2013 og foreløbigt forbrug 2014, forventes der et fald i udgifterne i 2015 netto på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2014. Personlige tillæg opdeles i tre forskellige tillæg:

208

05 48 67

Sociale opgaver og beskæftigelse Førtidspension og personlige tillæg Personlige tillæg (58 – 59)

-

Helbredstillæg ydes til dækning af bestemte helbredsrelaterede ydelser, hvortil der gives tilskud efter sygesikringsloven. Tillægget ydes kun til borgere hvis indkomst, ved siden af pensionen, er under et ved lov fastsat niveau. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til helbredstillæg.

-

Personlige tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til personlige tillæg.

Støtte til ovenstående formål til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 1. januar 2003, ydes efter aktivloven og konteres under 05 57 72 gruppering 06 og 08.

05 48 68

Sociale opgaver og beskæftigelse Førtidspension og personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. refusion (59)

05 48 68

Førtidspension med 50 pct. refusion

10.997.200 kr. - 1.100.000 kr.

På denne funktion registreres udgifter til førtidspensioner mv. tilkendt i perioden fra 1. januar 1992 til 31. december 1998. Med udgangspunkt i udviklingen i regnskab 2013 og de første måneder i 2014, er der budgetlagt med 135 helårspersoner, hvilket er 19 færre end i budget 2014. Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager forventes at udgøre 70.950 kr. Den gennemsnitlige ydelse påvirkes udover udviklingen i satserne også af forhøjelsessagernes andel af det samlede antal sager. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6årsreglen.

05 48 69

Sociale opgaver og beskæftigelse Førtidspension og personlige tillæg Førtidspension med 35 pct. refusion (59)

05 48 69

Førtidspension med 35 pct. refusion

16.288.700 kr. -495.000 kr.

På denne funktion afholdes udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og frem til 31. december 2002. Med udgangspunkt i udviklingen i regnskab 2013 og de første måneder i 2014, er der budgetlagt med 184 helårspersoner, hvilket er 14 helårspersoner færre end i budget 2014. Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager forventes at udgøre 77.213 kr. Den gennemsnitlige ydelse påvirkes udover udviklingen i satserne også af forhøjelsessagernes andel af det samlede antal sager. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6årsreglen.

209

05 48 70

Sociale opgaver og beskæftigelse Førtidspension og personlige tillæg Førtidspension med 35 pct. refusion (59)

05 48 70

Førtidspension med 35 pct. refusion

69.467.700 kr. - 1.350.000 kr.

På denne funktion afholdes udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003. På baggrund af Regnskab 2013 forventes der en stigning i mellemoffentlige betalinger på 0,2 mio. kr. I 2015 forventes 532 helårspersoner at modtage førtidspension tilkendt efter 2003, hvilket er 8 helårspersoner færre end i budget 2014. Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. helårsperson forventes at udgøre ca. 120.240 kr. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6årsreglen.

210

05 57 71

Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Sygedagpenge (59 – 60)

05 57 71

Sygedagpenge

47.705.100 kr. -14.186.500 kr.

På sygedagpengeområdet er der delt finansiering mellem kommunen og arbejdsgiverne afhængig af sygeperiodens varighed. For lønmodtagere finansieres udgiften i de første 21 kalenderdage af arbejdsgiver. Indtil sygeperiodens 4. uge finansieres udgiften af staten med 100 pct. I sygeperiodens 5. til 9. uge påhviler det kommunen at finansiere 50 pct. af udgiften, resten refunderes af staten. Fra 9. uge til og med 52. uge refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til de sygedagpengemodtagere, der er delvist raskmeldt eller modtager virksomhedsrettede tilbud. Staten refunderer kun 30 pct. i tilfælde hvor borgerne modtager ikke-virksomhedsrettede tilbud eller er passive. Ikke-virksomhedsrettede tilbud benyttes fortsat, i tilfælde hvor der er brug for en særlig indsats. Kommunen afholder den fulde udgift til sygedagpengeforløb der har en varighed på over 52 uger. Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager forventes at udgøre 190.020 kr. brutto. Der er samlet budgetteret med 250 helårspersoner på sygedagpenge. Antallet er reduceret med 45 helårspersoner i forhold til budget 2014. Der forventes et fald grundet en tidligere og helhedsorienteret indsats i Jobcenteret. Den nye sygedagpengereform er i budget 2015 ikke indregnet, da konsekvenserne ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Antal helårspersoner der modtager sygedagpenge Regnskab Regnskab Budget Varighed 2012 2013 2014 5 - 8 uger 55 78 90 9 - 52 uger 219 181 170 Over 52 uger 56 48 35 I alt 330 307 295

Budget 2015 46 170 34 250

Driftsudgifterne i forbindelse med den aktive indsats konteres på funktion 5.68.90 I nedenstående oversigt vises udviklingen i kommunens bruttoudgifter til sygedagpenge i regnskab 2011, 2012, 2013 samt budget 2014 og 2015: Løbende priser (1.000 kr.)

Bruttoudgift

Regnskab Regnskab Regnskab 2011 2012 2013 62.564

58.950

52.178

Budget 2014

Budget 2015

53.355

47.455

211

05 57 72-75

Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Kontanthjælp (60 – 62)

05 57 72 – 75 Kontanthjælp samlet

125.356.600 kr. -42.045.700 kr.

Det samlede kontanthjælpsområde er delt op i tre hovedgrupper: -

Sociale formål, omfatter hjælp i særlige tilfælde (enkelt ydelser) og handicapbetingede merudgifter. Forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere der ikke deltager i aktive tilbud. Forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere der deltager i aktive tilbud.

Der er budgetteret med en nettoudgift til det samlede kontanthjælpsområde på ca. 83,3 mio. kr. hvor konsekvenserne af den nye kontanthjælpsreform er indarbejdet. Der er budgetteret med 815 kontanthjælpsmodtagere i 2015, hvilket er lig budget 2014. Budgettet baseret på de faktiske ydelser i 2014, samt regeringens reformer (inkl. Kontanthjælpsreformen), der vil påvirke antallet af kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i regnskab 2011, 2012, 2013 samt budget 2014 og 2015 fremgår af nedenstående tabel. Regnskab 2011

Regnskab 2012

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

Passiv kontanthjælp

621

647

685

667

680

Aktiv kontanthjælp

134

153

140

146

135

I alt

755

800

825

813

815

Antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere skal ses i sammenhæng med udgifterne på konto 05 68 90, der vedrører udgifterne til beskæftigelsesindsatsen. De budgetterede driftsudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere er bestemmende for antallet af aktiveringspladser og dermed antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

05 57 72

Sociale formål

12.622.200 kr. -6.311.100 kr.

På denne funktion registreres udgifter til særlige kontante ydelser efter serviceloven og lov om aktiv socialpolitik, f.eks. udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne, samt enkeltydelser og sygebehandling. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter til sociale formål.

212

05 57 72-75

Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Kontanthjælp (60 – 62)

Der er budgetteret på grundlag af regnskab 2013 og forventet regnskab 2014. Bruttoudgifterne til de forskellige sammenlignelige grupperinger i regnskab 2012, 2013, budget 2014 og budget 2015 fremgår af nedenstående tabel. Gr.

Strukturtekst

Regnskab 2012

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

004 Udgifter vedr. samværsret 15.800

33.697

21.000

37.800

540.000

444.688

569.000

401.800

006 Sygebehandling, medicin mv. 008 Hjælp til enkeltudgifter 1.615.000

1.610.758 1.728.000 1.782.000

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn m. nedsat funktionsevne, §41

2.512.000

2.626.931 2.800.000 2.850.400

010 Merudgifter mv. for voksne med nedsat funktionsevne, §100

1.625.000

1.321.574 1.425.000 1.458.000

015 Hjælp til dækning af tabt Arbejdsfortjeneste, §42

5.177.000

4.788.153 5.500.000 5.599.000

017 Efterlevelseshjælp 59.150

38.250

71.000

43.200

-38.000

-4.665

41.000

0

089 Mellemoff. Udgifter

05 57 73

Kontanthjælp

91.261.600 kr. -27.572.500 kr.

På denne funktion registreres udgifterne til kontanthjælp til forsørgelse af borgere, der ikke modtager aktive tilbud. Budgettet er baseret på at 17 pct. af kontanthjælpsmodtagerne aktiveres, hvorfor 680 af de i alt 815 forventede kontanthjælpsmodtagere, ventes at være passive ydelsesmodtagere. I 2014 var det målet at aktivere 18 pct. af kontanthjælpsmodtagerne. Beregningen af de gennemsnitlige ydelser er baseret på de faktiske satser jr. Beskæftigelsesministeriet. Gældende fra januar 2014 blev reglerne for kontanthjælp ændret, så unge under 30 år, der er uddannelsesparate, kommer til at modtage en uddannelsesydelse svarende til SU i stedet for kontanthjælp. Staten refunderer forsat 30 pct. af de kommunale udgifter til forsørgelse af passive kontanthjælpsmodtagere. Der er ikke budgetlagt med udgifter som følge af manglende rettidighed ved aktivering. Driftsudgifterne i forbindelse med den aktive indsats konteres på funktion 05 68 90.

213

05 57 72-75

Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Kontanthjælp (60 – 62)

Udgifterne på udvalgte grupperinger i regnskab 2012, 2013, budget 2014 og budget 2015 fremgår af nedenstående tabel. Den gennemsnitlige ydelse forventes i 2015 at være 125.892 kr. pr. helårsperson.

Grp.

Regnskab 2012

Rengskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

45.111.000

013

Kontanthjælp, forsørgere

45.264.000

50.169.635

48.076.000

018

Kontanthjælp, ikke-forsørgere

25.204.000

28.626.999

24.192.000 30.163.200

020

Hjælp til unge

5.892.000

6.127.691

5.700.000

1.305.800

76.360.000

84.924.325

77.968.000

76.580.000

I alt

013

Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 25 år

45.111.000kr.

Kontanthjælp til personer med forsørgerpligt over for børn og til gifte og samlevende registreres på denne gruppering. Der er budgetlagt med 260 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 173.504 kr.

016

Særlig støtte, aktivloven § 34

1.154.000 kr.

Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgifter, stor forsørgerbyrde, eller udgifter forbundet med en social begivenhed. Der medtages udgifter til såvel forsørgere som ikke-forsørgere på denne gruppering. Der forventes 26 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 44.385 kr.

018

Kontanthjælp til ikke-forsørgere og hjælp til enlige fyldt 30 år, aktivloven §§ 25, 26

24.192.000 kr.

Kontanthjælp til personer over 30 år, der ikke har forsørgerpligt overfor børn, registreres på denne gruppering. Der forventes 231 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 130.577 kr.

214

05 57 72-75

Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Kontanthjælp (60 – 62)

019

Kontanthjælp til personer fyldt 60 år, uden ret til pension, aktivloven §§ 25a, 27, 27a

1.626.100 kr.

Hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes til gifte folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen. Hjælpen ydes til personer, der er fyldt 60 år, men ikke kan få social pension på grund af betingelserne for optjening af pensionsret. Der er budgetlagt med 15 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 108.405 kr.

020

Kontanthjælp til unge, aktivloven §§ 25, 26

1.305.800 kr.

Kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har forsørgerpligt over for børn, og som ikke har haft væsentlige indtægter, registreres på denne gruppering. Der er budgetlagt med 10 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 130.577 kr.

05 57 75

Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere

21.472.800 kr. -8.162.100 kr.

På denne funktion registreres udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere, der modtager aktive tilbud. Budgettet er baseret på en aktiveringsandel på 17 pct., svarende til 135 helårsmodtagere af kontanthjælp. Beregningen af de gennemsnitlige ydelser er baseret på de faktiske satser jr. Beskæftigelsesministeriet. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til kontanthjælp, hvor borgeren er aktiveret i virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. Staten refunderer kun 30 pct. i tilfælde hvor borgerne modtager vejledning og afklaring. Vejledning og afklaring benyttes fortsat i tilfælde hvor der er brug for en særlig indsats. Der er ikke budgetlagt med udgifter som følge af manglende rettidighed ved aktivering.

001

Uddannelseshjælp i aktiv periode, 50 pct.

2.706.900 kr.

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. aktivitetstillæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Der forventes 25 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 108.277 kr.

002

Uddannelseshjælp i aktiv periode, 30 pct.

2.706.900 kr.

Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. aktivitetstillæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Der forventes 25 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 108.277 kr.

215

05 57 72-75

Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Kontanthjælp (60 – 62)

004

Særlig støtte

350.000 kr.

På denne gruppering registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter § 34, til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig fortrinsvist om støtte til høje boligudgifter, store forsørgerbyrder, eller udgifter forbundet med en social begivenhed.

010

Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion

9.122.400 kr.

Her registreres de kommunale udgifter til forsørgelse af modtagere af kontanthjælp og engangshjælp, der tager imod tilbud om vejledning og afklaring efter kapitel 10. Der er budgetlagt med 60 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 152.040 kr.

011

Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12, lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 63 og 64

1.563.600 kr.

På denne gruppering registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der er i 2015 budgetteret med 10 helårsmodtagere af løntilskud til en gennemsnitlig ydelse på 156.365 kr. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskud.

015

Kontanthjælp til personer under forrevalidering, aktivloven §§ 25 m.fl.

407.000 kr.

Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, som er under forrevalidering. Forrevalidering er afklarende aktiviteter forud for egentlig revalidering, f.eks. virksomhedspraktik, højskoleophold eller kompetencegivende uddannelse svarende til folkeskolens 9. – 10. Klassetrin. Under forrevalidering modtager borgeren samme ydelse som tidligere, her kontanthjælp. Personerne kan både være forsørgere og ikke-forsørgere. 10 helårspersoner forventes at modtage ydelsen i 2015. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter, hvis modtagerne er i virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse.

016

Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion

3.801.000 kr.

Her registreres de kommunale udgifter til forsørgelse af modtagere af kontanthjælp og engangshjælp, der tager imod tilbud om virksomhedsrettet aktivering eller ordinær uddannelse efter kapitel 10 og 11. Der er budgetlagt med 25 helårsmodtagere af en gennemsnitsydelse på 152.040 kr. i 2015.

216

05 57 76-77

Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Boligstøtte (62)

05 57

Boligstøtte mv.

30.820.500 kr. -1.633.300 kr.

Udbetalingen af boligstøtte er i år 2013 overgået til Udbetaling Danmark, hvorved at Herlev Kommune fremover kun regnskabsregistrer nettoudgiften på området.

05 57 76

Boligydelse til pensionister

17.383.900 kr. -833.300 kr.

Udviklingen i det gennemsnitlige antal boligydelsesmodtagere: Regnskab 2011

Regnskab 2012

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

1.993

1.958

1.962

1.896

1.942

På grundlag af det forventede regnskab 2014, er der budgetlagt med en stigning af helårspersoner der modtager boligydelse i 2015. Den gennemsnitlige årlige ydelse forventes at udgøre 8.361 kr. pr. modtager.

05 57 77

Boligsikring

13.436.600 kr. -800.000 kr.

Udviklingen i antallet af boligsikringsmodtagere: Regnskab 2011 1.279

Regnskab 2012 1.349

Regnskab 2013 1.468

Budget 2014 1.449

Budget 2015 1.526

Der forventes en stigning i antallet af boligsikringsmodtagere i forhold til budget 2014. Denne forventning er baseret på udviklingen i første kvartal 2014. Borgere, der tilkendes førtidspension efter 2003, modtager boligsikring og ikke som tidligere boligydelse. Samtidig medfører de lavere ydelser, der følger af den nye kontanthjælpsreform, at der er flere borgere, der er berettiget til. Den gennemsnitlige årlige ydelse er budgetlagt efter de faktiske udgifter i 2014 svarende til 8.789 kr. pr. modtager.

217

05 57 78

Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Dagpenge til forsikrede ledige (62 – 63)

05 57 Forsikrede ledige forsørgelse

52.402.800 kr.

På funktionerne 05 57 78, 05 68 90, og 05 68 91 konteres udgifter vedr. de forsikrede ledige (modtagere af A-dagpenge). De budgetterede driftsudgifter i forbindelse med aktivering af de forsikrede ledige, skal ses i sammenhæng med udgifterne til forsørgelse af de forsikrede ledige. Eftersom driftsbudgettet til aktivering er afgørende for antallet af aktiveringspladser og dermed andelen af personer der kan modtage aktive tilbud. De anførte nettoudgifter på de tre funktioner skal overordnet ses i sammenhæng med det særlige beskæftigelsestilskud, som konteres på konto 07 62 86 grp. 008.

05 57 78

Dagpenge til forsikrede ledige

52.402.800 kr.

Her registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Kommunen medfinancierer 50, 70 eller 100 pct. jf. § 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Medfinansieringsandelen afhænger af om den ledige er i aktivering. I starten af de forsikredes ledighedsforløb bidrager kommunerne ikke til forsørgelsen. I 2015 skal kommunerne bidrage til forsørgelsen vedr. alle forløb med en varighed på over 4 uger. Udgiften til forsørgelse forventes at være på ca. 52,4 mio. kr. fordelt på 349 helårsmodtagere. Den kommunale medfinansieringsandel udgør henholdsvis 50, 70 eller 100 procent. Der er ikke budgetlagt med borgere med en medfinansieringsandel på 100%. Driftsudgifterne i forbindelse med aktiveringen konteres på funktion 05 68 90 under de 2 fælles driftslofter. Udgifter til løntilskud konteres under 05 68 91.

006

Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag, lov om arbejdsløshedsforsikring § 82a, stk.3, 1.pkt.

1.294.100 kr.

Herlev Kommune skal bidrage med 50 pct. af forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige, der modtager virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. Herlev Kommune forventer i 2015, at kunne aktivere ca. 3 pct. af de forsikrede ledige i denne type aktive tilbud, svarende til ca. 12 helårspersoner, til en gennemsnitlig udgift på 107.857 kr. Det forventes desuden at ca. 28 helårspersoner vil være i løntilskud, der dog konteres under funktion 05 68 91. Af de 28 helårspersoner ydes der 100 pct. Refusion af staten.

218

05 57 78

Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Dagpenge til forsikrede ledige (62 – 63)

007

Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt 10.570.000 kr. bidrag, lov om arbejdsløshedsforsikring § 82a, stk.3, 2.pkt.

Herlev Kommune skal bidrage med 70 pct. af forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige i de perioder hvor de modtager tilbud om vejledning og afklaring. Tilbud om vejledning og afklaring anvendes, hvis der er brug for en særlig indsats. Det forventes, at ca. 70 helårspersoner vil være i vejledning og afklaring til en gennemsnitlig udgift på 151.000 kr.

008

Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt 40.311.700 kr. bidrag, lov om arbejdsløshedsforsikring § 82a, stk.3, 2.pkt.

Herlev Kommune skal bidrage med 70 pct. af forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige i de perioder hvor de ikke modtager aktive tilbud. Det forventes, at ca. 267 helårspersoner vil være passive modtagere i 2015 til en gennemsnitlig udgift på 151.000 kr.

05 57 79

Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Arbejdsmarkedsydelse (63)

05 57 79

Arbejdsmarkedsydelse

5.384.400 kr. -2.057.900 kr.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 2013, og som har opbrugt deres dagpengeret. Endvidere registreres driftsudgifterne og udgifterne til løntilskud til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er i 2015 budgetteret med 42 helårspersoner, hvor ca. 21 helårspersoner forventes at være i aktive tilbud, mens ca. 21 forventes at være passive. Den gns. ydelse udgør 151.075 kr.

001

Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion.

3.172.600 kr.

Her registreres udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. statsrefusion.

002

Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion.

1.661.800 kr.

Her registreres udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. statsrefusion.

219

05 57 79

Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Arbejdsmarkedsydelse (63)

003

Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning 400.000 kr. for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion

Her registreres driftsudgifter og indtægter til uddannelse, dvs. køb af uddannelse og deltagerbetaling, i forbindelse med uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Endvidere registreres udgifter til befordring samt transport. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.

004

Løntilskud til forsikrede ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion

150.000 kr.

Her registreres udgifter til løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter.

05 58 80 05 58 80

Sociale opgaver og beskæftigelse Revalidering Revalidering (63) Revalidering

6.071.000 kr. -3.035.500 kr.

Denne funktion vedrører udgifter i forbindelse med borgere, hvor arbejdsevnen ikke er tilstrækkelig til at kunne varetage et arbejde på ordinære vilkår, men hvor arbejdsevnen kan forbedres gennem tilbud om revalidering. Driftsudgifterne i forbindelse med revalidering konteres under det fælles driftsloft på funktion 05 68 90. I 2015 forventes der at være 25 helårspersoner i revalidering og 10 helårspersoner i forrevalidering. Alle modtagere af revalidering skal modtage aktive tilbud til en gennemsnitsydelse på 173.284 kr. Sammensætning i de aktive tilbud i 2015: Virksomhedsrettede tilbud(65 pct. refusion): 23 pct. Ordinær uddannelse(50 pct. refusion): 60 pct. Vejledning og afklaring (30 pct. refusion): 17 pct.

002

Revalideringsydelse med 30 pct. statsrefusion, § 52, jf. aktivloven om afklaring og vejledning

1.039.700 kr.

På denne funktion registreres udgifter til revalideringsydelse med 30 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens § 52 hvor revalidenden deltager i tilbud om vejledning og afklaring. Der er budgetteret med 6 helårspersoner.

220

05 58 80

Sociale opgaver og beskæftigelse Revalidering Revalidering (63)

011

Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik, lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 42, stk. 2

1.386.300 kr.

Under denne gruppering registreres forsørgelsesudgifter til revalidender i virksomhedspraktik. Staten refunderer 65 pct. af de kommunale udgifter til denne ordning. Der er budgetteret med 8 helårspersoner.

012

Revalideringsydelse med 50 pct. refusion, Lov om en aktiv socialpolitik, § 52

3.639.000 kr.

Her konteres kommunens forsørgelsesudgifter vedr. revalidender der er i ordinær uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter til denne ordning. Der er budgetteret med 21 helårspersoner under uddannelse.

05 58 81

Sociale opgaver og beskæftigelse Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (64 – 65)

05 58 81

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger

53.795.200 kr. -32.464.100 kr.

Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger registreres på denne funktion. Udgifter til borgere i fleksjob og løntilskudsstillinger er omfattet af 65 % statsrefusion. Udgifter til ledighedsydelse, der udbetales til borgere der afventer beskæftigelse i fleksjob, refunderes med 50 pct. hvis borgerne deltager i virksomhedsrettede tilbud. Staten refunderer kun 30 pct. af ledighedsydelsen hvis borgerne er i ikke-virksomhedsrettede tilbud, eller passive modtagere af ledighedsydelse. Staten refunderer ikke udgifter til ledighedsydelse ved ledighedsforløb med en varighed på over 18 måneder. I 2015 forventes der at være i alt 290 fleksjobberettigede helårspersoner. De fordeler sig med 156 borgere på de gamle ordninger samt 59 helårspersoner på ledighedsydelse, hvoraf der er fem helårspersoner uden refusion. Dertil kommer 75 helårspersoner på den nye fleksjobordning, der blev indført 1. januar 2013. Endelig forventes der ca. 32 helårspersoner i løntilskudsstillinger efter LABlovens §§ 63-64 (tidligere skånejob)

008

Løntilskudsstillinger, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, §§ 63-64 450.000 kr.

Tidligere benævnt skånejob. Der er 50 % statsrefusion på udgifter til løntilskudsstillingerne og der forventes ca. 32 personer på ordningen.

221

05 58 81

Sociale opgaver og beskæftigelse Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (64 – 65)

012-017

Fleksjob, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 12-13

30.743.300 kr.

I 2015 forventes der at være 156 helårspersoner i fleksjob. Af de 156 borgere i fleksjob forventes løntilskuddet for de 33 at udgøre 33 1/2 af lønnen. For de resterende 123 forventes løntilskuddet at udgøre 2/3 af lønnen.

018-106

Ledighedsydelse, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 12 5.732.900 kr.

Der er budgetlagt med 59 helårsmodtagere af ledighedsydelse, hvilket er en stigning i forhold til budget 2014. Forvaltningen forventer en stigning som følge af den nye førtids- og fleksjobreform. Staten refunderer 50 pct. af ledighedsydelsen, hvis borgeren er i virksomhedsrettet aktivering. Staten refunderer kun 30 pct. af udgifterne hvis borgeren deltagere i ikke-virksomhedsrettet aktivering eller er passive modtagere af ledighedsydelse.

111-112

Fleksjob, ny ordning

15.649.771 kr.

Udgifter til fleksjob oprettet efter 1. januar 2013 konteres fremover på denne gruppering. Budgettet er baseret på ca. 75 helårspersoner på den nye fleksjobordning. Nedenstående tabel viser antal helårspersoner og gennemsnitlig ydelse vedrørende løntilskud. Grp. Strukturtekst Antal Omk. helårspersoner 005 Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget 5 165.223 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 32 14.063 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion 3 23.986 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 33 122.820 pct. 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 121 218.347 pct. 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 2 131.613 med 65 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden 9 109.718 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. Ref. 24 109.718 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. 2 109.718 refusion 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. 11 109.718 refusion 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. 5 173.060 refusion 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 74 211.483 112

Tilskud til selvstændigt erhvervs- drivende med 65 pct. refusion

1

76.152

222

05 58 82

Sociale opgaver og beskæftigelse Revalidering Ressourceforløb (65)

5 58 82

Ressourceforløb

8.103.300 kr. -3.303.000 kr.

På denne funktion registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb. Der ydes 30 og 50 pct. Refusion fra staten. Der er budgetlagt med 41 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 143.983 kr.

001

Ressourceforløbsydelse, med 30 pct. refusion

3.743.600 kr.

Her registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer der er visiteret til et ressourceforløb. Der ydes 30 pct. Refusion fra staten. Der er i 2015 budgetlagt med 26 helårspersoner.

002

Ressourceforløbsydelse, med 50 pct. refusion

2.159.700 kr.

Her registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer der er visiteret til et ressourceforløb. Der ydes 50 pct. Refusion fra staten. Her registreres endvidere forsørgelsesudgifter til ressourceforløbsydelser til personer omfattet af integrationsprogrammet efter kap. 4 i integrationsloven, uanset om personen er i passiv eller aktiv tilbud. Der er i 2015 budgetlagt med 15 helårspersoner.

003

Driftsudgifter, ordinær uddannelse, 50 pct. Refusion

300.000 kr.

Grupperingen anvendes til ordinær uddannelse efter § 32, stk. 1 nr. 1. Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan nævnes AMUkurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 50 pct. Refusion af kommunens udgifter.

004

Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 450.000 kr. Med 50 pct. refusion

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering. Staten yder 50 pct. Refusion.

223

05 58 82

Sociale opgaver og beskæftigelse Revalidering Ressourceforløb (65)

005

Driftsudgifter førtidspensionister, øvrig Vejledning og opkvalificering, 50 pct. refusion

250.000 kr.

Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 2 jr. § 32 stk 2, til førtidspensionister under og over 40 år, der er visiteret i et ressourceforløb. Staten yder 50 pct. Refusion.

006

Hjælpemidler, 50 pct. refusion

100.000 kr.

Her registreres udgifter til hjælpemidler, herunder undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger til de personer der er visiteret i et ressourceforløb. Staten yder 50 pct. Refusion. 007

Befordring, 50 pct. refusion

50.000 kr.

Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse til de personer der er visiteret til et ressourceforløb. Staten yder 50 pct. Refusion.

008

Løntilskud, 50 pct. refusion

50.000 kr.

Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud, til de personer der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der ydes 50 pct. Refusion. 009

Udgifter til mentor, 50 pct. refusion

1.000.000 kr.

Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Der ydes 50 pct. Refusion.

224

05 68 90

Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsloftet (65 – 66)

05 68 90

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

17.819.000 kr. -8.909.500 kr.

Denne funktion samler de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Hovedparten af udgifterne på 05 68 90 er tilknyttet det fælles driftsloft, hvor staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne. I 2015 er driftsloftet delt i to som følge af den nye kontanthjælpsreform. Et ledighedsrelateret driftsloft der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Driftsloftet udgør 12.329 kr. pr. helårsmodtagere. Andet driftsloft omfatter aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge over 4 uger og ledighedsydelse. Driftsloftet udgør 13.702 kr. pr. helårsmodtager. I 2015 forventes der i Herlev Kommune samlet set at være 1.504 helårsmodtagere på de ydelser der indgår i de to driftslofter. Heraf er de 1.164 helårsmodtagere adagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Ydermere er 340 helårsmodtagere sygedagpenge over 4 uger, revalidering og ledighedsydelse. Så længe driftsudgifterne holder sig under de ca. 17,8 mio. kr. vil staten refundere 50 pct. af udgifterne. Der er fuld kommunal finansiering af udgifter udover de 17,8 mio. kr.

001-002

Driftsudgifter til ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter 2.600.000 kr.

Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til forsikrede ledige, udgifter og bonusudbetaling i forbindelse med udlæg til anden aktør, samt øvrige kommunale udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige.

003-004

Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere samt øvrige driftsudgifter 6.500.000 kr.

Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til modtagere af kontanthjælp, samt øvrige kommunale udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering – via egne såvel som eksterne leverandører.

005-006

Driftsudgifter til ordinær uddannelse til Revalidender og forrevalidender samt øvrige driftsudgifter 1.500.000 kr.

Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til revalidender.

007-008

Driftsudgifter til ordinær uddannelse til modtagere af sygedagpenge samt øvrige driftsudgifter 1.286.000 kr.

Her konteres driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge.

225

05 68 90

Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsloftet (65 – 66)

009

Øvrige driftsudgifter for modtagere af ledighedsydelse

600.000 kr.

Her konteres driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud til modtagere af ledighedsydelse.

010

Driftsudgifter i forbindelse med 6 ugers selvvalgt uddannelse

1.750.000 kr.

6 ugers selvvalgt uddannelse er et uddannelsestilbud til forsikrede ledige. Kurset skal foregå inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer under 25 år. Ordningen med 6 ugers selvvalgt uddannelse er selvvisiterende. Forvaltningen har ikke hjemmel til at begrænse borgernes ret til at benytte denne ordning. For kurser på videregående niveau gælder der et prisloft, som betyder, at prisen for et kursus på videregående niveau ikke må overstige ca. 3.648 kr. pr. fuldtidsuge.

590033

Kom godt i gang

250.000 kr.

590034

Eksterne aktiviteter

200.000 kr.

590036

Erhvervsafklaring Herlev mv.

2.283.000 kr.

Erhvervsafklaring Herlev varetager den virksomhedsrettede del af Herlev Kommunes beskæftigelsesindsats. Erhvervsafklaring Herlev har blandt andet kontakt til virksomheder i Herlev og matcher ledige med virksomheder med henblik på fuld beskæftigelse.

226

05 68 91

Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (66 – 67)

05 68 91

Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige

31.350.000 kr. -25.600.000 kr.

På denne funktion konteres udgifter vedr. personlig assistance og hjælpemidler til handicappede forsikrede ledige, samt udgifter til forsikrede ledige i løntilskudsstillinger. Herlev Kommune forventer at have 78 helårspersoner i løntilskud. Hjælpemidler og personlig assistance Løntilskud ved uddannelsesaftaler Løntilskudsstillinger

05 68 95

Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til ledige ansat i kommunerne (67)

05 68 95

Løntilskud til ledige ansat i kommunerne

2.400.000 kr. 850.000 kr. 22.250.000 kr.

13.002.500 kr. -12.500.000 kr.

På denne funktion konteres Herlev Kommunes lønudgifter til forsikrede ledige ansat i løntilskudsstillinger i Herlev Kommune. Her indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.91, dog ikke pension, der er beregnet til 502.500 kr.

05 68 97

Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob til personer over 55 år (67)

05 68 97

Seniorjob til personer over 55 år

6.424.000 kr. -3.054.000 kr.

Her registreres Herlevs Kommune lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på ca. 134.000 kr. per. Helårsperson i 2014 priser. Herlev Kommune udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. Lønudgifter til Seniorjobs Kompensationsydelse

5.406.000 kr. 1.018.000 kr.

227

05 68 98

Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger (67 – 68)

05 68 98

Beskæftigelsesordninger

8.299.000 kr. -5.649.500 kr.

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder.

009

Løntilskud i kommunale virksomheder

3.000.000 kr. -3.000.000 kr.

Her registreres lønudgifter ved kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.57.75 under gruppering 011.

011

Udgifter til hjælpemidler

30.000 kr.

Her registreres udgifter til hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger til kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesmodtagere.

012

Udgifter til mentor, 50 pct. refusion

2.269.000 kr.

Her registreres udgifter til mentorfunktion der gives med henblik på at aktivitetsparate, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, modtager af sygedagpenge og ledighedsydelse samt 15-17 årige der deltager i tilbud. Ydermere dækker funktionen frikøb af medarbejdere hos en arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution, eller som honorar som ekstern konsulent, samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktionen.

017

Udgifter til mentor for flere personer 50 pct. refusion

2.000.000 kr.

Her registreres udgifter til mentorfunktion der gives med henblik på at aktivitetsparate, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, modtager af sygedagpenge og ledighedsydelse samt 15-17 årige der deltager i tilbud. Ydermere dækker funktionen frikøb af medarbejdere hos en arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution, eller som honorar som ekstern konsulent, samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktionen.

023

Arbejdsskadeforsikring

Her konteres udgifter til arbejdsskadeforsikring.

500.000 kr.

228

05 68 98

Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger (67 – 68)

095

Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere

500.000 kr.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed. Staten yder 100 pct. Refusion.

05 72 99

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål (68)

05 72 99

Øvrige sociale formål

001

Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lign.

2.988.900 kr.

374.000 kr.

På denne konto afholdes udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån..

003.07

Tværgående frivilligt arbejde

239.700 kr.

Der er afsat 82.800 kr. tilskud til tværgående, frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Ansøgningsfristen er den 1. januar og Sundheds- og Voksenudvalget fordeler midlerne på førstkommende udvalgsmøde herefter. Ud over denne pulje er der 2 andre § 18 puljer under Børne- og Kulturforvaltningen. Der er afsat yderligere 156.900 kr. til udvikling af det frivillige arbejde i Herlev Kommune under forudsætning af, at Herlev Kommunes tilskud fra Økonomi og Indenrigsministeriets § 17 pulje videreføres.

003.10

Frivilligcenter Herlev - Kontaktstedet Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev

818.500 kr.

Frivilligcenter Herlev (tidligere Kontaktstedet) er et center for frivilligt socialt arbejde, der både tilbyder rådgivning og hjælp til selvhjælp til mennesker med behov for støtte, og formidler frivilligt arbejde til mennesker, der gerne vil biddrage med deres indsats. Budgettet er afsat til tilskud til aktiviteter samt lokaler. Lokaleudgiften indtægtsføres på konto 00.25.13, hvorfra udgifterne betales. Lokaleudgifterne udgør 317.000 kr.

229

05 72 99

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål (68)

003.19

Nye Veje

89.800 kr.

Nye Veje er et brugerstyret aktivitetssted for voksne Herlevborgere. Foreningen flyttede til Klausdal i 2013. Tilskuddet gives til aktiviteter m.m. Lokaler og værksteder på Klausdal stilles gratis til rådighed for foreningen. I forbindelse med Budget 2015 er der indarbejdet en reduktion af tilskuddet på 0,1 mio. kr.

021.21

Diverse

20.200 kr.

Budgettet er afsat svarende til budgettet for 2014 fremregnet med gældende løn- og prisregulering.

021.23

Ældrerådet

49.700 kr.

Budgettet er afsat til Ældrerådets aktiviteter, herunder mødeafholdelse og deltagelse i konferencer.

021.27

Pulje til udvikling af den sociale sektor

427.500 kr.

Midlerne er afsat til udviklingsinitiativer, herunder kompetenceudvikling og omlægning af arbejdet m.m. på det sociale område samt individuelle medarbejderkurser.

030

Fleksjob udenfor lønrammer

1.173.500 kr.

Budgettet er afsat til arbejdsgiverudgiften til fleksjob i Herlev Kommunes egne institutioner m.m. Den øvrige finansiering sker fra Jobcenterets konto til løntilskud til borgere i fleksjob (05.58.81). Der bevilges som hovedregel kun midlertidige fleksjob fra puljen. Med den nye fleksjobreform, der trådte i kraft i 2013 skønnes det, at puljen løbende kan finansiere mellem 10 og 15 fleksjob Udover de fleksjob, der oprettes under denne pulje, oprettes der også fleksjob, hvor den kommunale arbejdsgiverandel finansieres af institutionernes lønrammer.

230

06 42 40

Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation Fælles formål (69)

025

Tilskud til politiske partier

84.000 kr.

Tilskuddet udgør lovmæssigt 6,25 kr. for hver stemme afgivet på kandidatlisterne ved sidste kommunevalg.

030

Venskabsbysamarbejde

Herlev Kommune ophører med venskabssamarbejdet.

0 kr.

231

06 42 41

Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer (69)

001

Vederlag til borgmester og viceborgmester

770.000 kr.

Viceborgmesterens andel udgør 10% af borgmesterlønnen.

002

Vederlag til udvalgsformænd

847.000 kr.

Det samlede vederlag til udvalgsformændene, udgør 121% af borgmesterlønnen, og er fordelt på: Fmd. for sundheds- og voksenudvalget Fmd. for teknik- og miljøudvalget Fmd. for børne- og uddannelsesudvalget Fmd. for familie- og forebyggelsesudvalget Fmd. for arbejdsmarkedsudvalget Fmd. for kultur- og fritidsudvalget Fmd. for børn- og ungeudvalget

003

Tillægs- og udvalgsvederlag

19% 19% 19% 19% 19% 19% 7%

700.000 kr.

Udvalgsvederlaget udgør p.t. 17.592 kr. årligt pr. medlem i økonomi- og planlægningsudvalget, 14.292 kr. i de stående udvalg og 6.600 kr. i børn og ungeudvalget. I alt 43 medlemmer bortset fra udvalgsformændene og borgmesteren. Iflg. Indenrigsministeriets bekendtgørelse må summen af de årlige udvalgsvederlag højst udgøre 105% af borgmestervederlaget. Hertil kommer et særligt vederlag på 13.271 kr. til 2 kommunalpolitikere med børn under 10 år boende i hjemmet. Der ydes kun et vederlag pr. medlem uanset antallet af børn i hjemmet. Fastsættes af Indenrigsministeren.

004

Kommunalbestyrelsens faste vederlag

1.565.000 kr.

Det faste vederlag for 18 medlemmer. Beløbet reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser og forventes i budgetåret at udgøre ca. 87.000 kr. pr. medlem. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt en stigning i det kommunale vederlag på 29,2% pr. 1/7 2014.

232

06 42 42

Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn (69)

42

Kommissioner råd og nævn

222.000 kr.

Budgettet omfatter mødediæter til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer. For møder under 4 timer udgør diætbeløbet 395 kr. og for møder der varer mere end 4 timer ydes det dobbelte beløb.

42.026

Natur- og klimaråd

100.000 kr.

Budgettet er reduceret med 150.000 kr.

06 42 43

Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation Valg (69)

Der forventes afholdt følgende valg i budgetår/overslagsår: Budgetbeløb 2015 Folketingsvalg 2016 Ingen Valg 2017 Kommunalvalg og Regionsvalg 2018 Ingen Valg 2019 EU parlamentsvalg

475.000 kr. 0 kr. 575.000 kr. 0 kr. 475.000 kr.

233

06 45 50

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Administrationsbygninger (69)

Indkøbskontoret har rammestyring for budgetsummen af følgende konti: 650.002 28.10+11 650.002 28.12 650.002 28.12 650.002 28.15 650.002 28.23 650.002. 28.45 651.005 36.13 651.005 42

Nyanskaffelser og APV Effekt af indkøbsordninger Vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af maskiner og inventar Blomster og planter m.v. Rengøring Tjenestevogne Kontorartikler

I alt

509.200 kr. -865.300 kr. 547.800 kr. 351.600 kr. 30.000 kr. 1.185.000 kr. 59.200 kr. 1.089.500 kr.

2.907.000 kr.

Rammestyringen følger de generelle principper for den økonomiske rammestyring i Herlev kommune, d.v.s. nettoramme, en besparelse overføres fuldt ud til næste budgetår, hvorimod en overskridelse maksimalt må andrage 3% af den samlede budgetramme. Der er indregnet en rammebesparelse på 1% udover en tilpasning af rengøringen efter udbud. Telefoni er udgået af indkøbskontorets ramme og overgået til IT.

028.13

Effekt af indkøbsaftaler m.v.

-865.300 kr.

Effekt af indkøbsaftaler – indgåelse af nye og optimering af eksisterende. Herunder også i samarbejde med andre kommer. Kontering i regnskabet med baggrund i sidste års udgifter til indkøb (art 2.9). Kontoen er øget med 315.000 kr. i forventet effekt af en styrkelse af indsatsen på indkøbs- og udbudsområdet.

028.17

Varme

625.000 kr.

Der anslås et forbrug på ca. 875 mwh. mod 900 mwh. i 2014, svarende til ca. 575.000 kr. Hertil Saxbo med udgifter på ca. 50.000 kr.

028.19

Elektricitet

630.000 kr.

Der anslås et forbrug på 450.000 kWt. mod 500.000 kWt. i 2014, svarende til ca. 730.000 kr. Heri fragår elafgift i kantinen på 100.000 kr., der refunderes efter aftale med SKAT.

234

06 45 50

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Administrationsbygninger (69)

028.21

Forsikringer

675.000 kr.

Budget 2014

Budget 2015

160.000 175.000

160.000 175.000

20.000 5.000 15.000

20.000

Bygnings- og løsøreforsikring

300.000

300.000

I alt

675.000

675.000

Arbejdsskade AES Professionel ansvarsforsikring ved aftaleindgåelse m.m. Kollektiv ulykke KB-medlemmer All-risks forsikring

5.000 15.000

Der er ultimo 2010 indgået en 3 årig kontrakt med Gjensidige, der udløber ultimo 2013. Dertil kommer en 2 årig option på forlængelse til ultimo 2015. AES bidraget er aftalemæssigt forhøjet.

028.24

Ejendomsskat og afgifter

1.141.800 kr.

Budgettet omfatter: Ejendomsskat Vand Diverse afgifter, makulering m.v. I alt

028.45

Rengøring

990.000 kr. 100.000 kr. 51.800 kr. 1.141.800 kr.

1.185.000 kr.

Budgettet omfatter udgifterne til rengøringskontrakt, vinduespolering, gardinog tæpperens. Kontoen indgår i indkøbskontorets budgetramme. Budgetter er tilpasset niveauet efter udbud af rengøringsopgaven på rådhuset.

235

06 45 51

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger (69 – 71) Rammestyring

For hver af de 10 centre med stabsfunktioner, Økonomi og Stab/-Service, er der rammestyring for den samlede løn- og kursusramme. Der er overførselsadgang af netto mer-/mindreforbrug. En besparelse overføres fuldt ud til næste års lønbudget, hvorimod en overskridelse maksimalt må andrage 3% af den samlede budgetramme.

651.000

Økonomi og Løn

002

Personale Økonomi og Løn (lønramme)

6.076.400 kr.

Lønsummen omfatter økonomi, løn og opkrævning. Ekspressen er pr. 1/4 2014 med en ny centerstruktur overført til Center for borgerservice, sted 651.015.

025

Elevtilskud

-155.000 kr.

Lønrefusion under skolegang i h.t. lov om arbejdsgivernes elevrefusion. Tilpasset færre elever og reduceret statstilskud.

080

Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger

-18.400 kr.

Overgået til selvbetjeningsløsning.

081

Restancegebyrer

-300.000 kr.

Den godkendte gebyrtakst udgør 250 kr. pr. skrivelse.

651.001

Stab Teknik, Miljø og kultur

002

Personale

4.632.500 kr.

Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter kontoen direktørstaben For teknik, miljø og kultur.

051

Kommuneplanarbejde

Myndighedsbehandling af større bygge- og plansager.

100.000 kr.

236

06 45 51

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger (69 – 71)

090

Administrationsandel forsyningsvirksomhederne

-1.600.000 kr.

Beregnet som 9% af driftsudgifterne for affaldsordningerne excl. egen administration og excl. udgifter der ikke modsvarer en administration på rådhuset.

651.002

Stab Børn og Unge

002

Personale (lønramme)

5.021.100 kr.

Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter kontoen direktørstaben for børn og unge.

003

Socialtilsyn

315.000 kr.

Objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier beregnet med udgangspunkt i kommunens andel af 0-17 årige. Frederiksberg Kommune varetager tilsynet.

077

Koordinerende funktion for Specialundervisning (KFS)

32.300 kr.

Det fælleskommunale samarbejde om vidtgående specialundervisning.

651.004

Stab social og sundhed

002

Personale

7.569.600 kr.

Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter kontoen direktørstaben for social, sundhed og jobcenter.

028

Lægeerklæringer

1.700.000 kr.

Omfatter bl.a. lægeerklæringer i f.m. behandling af pensions- og dagpengesager samt opfølgning i aktiveringssager.

077

Sekretariatsudgift rammeredegørelse specialiserede områder

Sekretariatsudgift for administration af ordningen under KKR regi.

60.000 kr.

237

06 45 51

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger (69 – 71)

651.005

Fælles funktioner

002

Personale Stab/Service(Lønramme)

13.740.800 kr.

Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 er indkøb overgået til ejendomscentret og bolig, omstilling og kontrolenhed til borgerservice. HR og IT udvides med funktioner fra de tidligere forvaltningsområder. Telefoni er en del af IT´s ansvarsområde.

022.26

Elever

1.785.000 kr.

Kontoen er fælles for alle elever på rådhuset. Ansættelsesperiode 1/8-2013 1/8-2014 31/7-2015 31/7-2016 4 4

Elever Lønmåneder i budgetåret

28

1/8-2015 31/7-2017 4

48

20

Det samlede antal lønmåneder udgør således 96 mdr., svarende til 8 elever på årsbasis. Der er ansat 3 kontorelever og 1 IT-elev.

030

Uddannelse af personale

943.000 kr.

Kontoen skal dække kommunomuddannelse, videreuddannelse på forvaltningshøjskolen og COK. Endvidere en række korte kurser på Kommunedata i forbindelse med omlægning af systemer. Budgettet fordeler sig således på de respektive afdelinger/centre med et årligt kursusbeløb på 4.000 kr. pr. ansat. Økonomi og Løn Stab og service Direktørstab Børn og Unge Direktørstab Social og sundhed og jobcentre Direktørstab Teknik, miljø og kultur Borgerservice Teknik og miljø Kultur og fritid Ejendomme Jobcentret Unge-job-uddannelse Omsorg og sundhed Børn og Familie Interne fælles kurser Kommunom (grunduddannelse)

48.000 96.000 48.000 56.000 40.000 136.000 56.000 36.000 64.000 140.000 36.000 44.000 60.000 50.000 33.000

I alt

943.000

238

06 45 51

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger (69 – 71)

030.02

Videregående lederuddannelse

150.000 kr.

Omfatter bl.a. videreuddannelse af chefer og lederseminarer.

031

Konsulentbistand

200.000 kr.

Diverse udgifter til konsulentbistand på rådhuset.

034

Central udviklingspulje

250.000 kr.

Omfatter initiativer til udvikling og omstilling, herunder aktiviteter vedr. kommunens lederforum.

036.11

Kørsel og kørselsgodtgørelse

525.000 kr.

Udgiften til taxakørsel og kilometergodtgørelsen for egen automobil m.v. fordeler sig ca. ligeligt. Der er opnået reduktion i taxaprisen efter fælles udbud. Kilometergodtgørelsen for godkendt kørsel i h.t. kørebog udgør p.t. 3,73 kr. indtil 20.000 km og 2,10 kr. udover 20.000 km. Er der ikke udstedt kørebog, kan der alene udbetales den lave takst.

040.11

Møder og repræsentation

1.913.000 kr.

Kontoen dækker samtlige udgifter til alle møder og kommunens repræsentation i øvrigt. Budgettet er tilpasset de faktiske udgifter i regnskabet og dermed reduceret 147.000 kr. I udgiften er indeholdt 1.066.000 kr. i løn til kantinens personale, svarende til 115 ½ timer ugl. + ferieafløsning, og medhjælp i f.m. aftenmøder o.lign. Reduceret med udgift til personalefrugt på 30.000 kr., idet ordningen er afskaffet.

040.13

Udenbys møder

210.000 kr.

Budgettet dækker udgifter i forbindelse med KL Delegeretmøde og få andre temamøder med et begrænset deltagerantal. Budgettet er reduceret med 175.000 kr.

042

Kontorartikler

1.089.500 kr.

Budgettet dækker samtlige kontorholdsudgifter for hele administrationen, incl. leje og kopiafgift vedr. fotokopimaskinerne og digitale breve.

043

Aviser, tidsskrifter og håndbøger

394.500 kr.

Udgiften dækker abonnementer, tidsskrifter, samt diverse håndbøger og lovtidender.

239

06 45 51

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger (69 – 71)

044

Porto, gebyr m.m.

1.500.000 kr.

Seneste portostigning 1/1 2014 til 8,00 kr. for B-breve og 9,00 kr. for A-breve. Digital postforsendelse anvendes i videst muligt omfang og der forventes en besparelse i 2015 på ca. 300.000 kr..

045

Annoncer

742.400 kr.

Budgettet er opdelt i 2 underkonti, jobannoncer med 281.600 kr. og informationsannoncer primært i Herlev Bladet med 460.800 kr. Under jobannoncer indgår udgift på 60.000 kr. til E-rekruttering, der forenkler arbejdsgange ved ansættelse af personale.

047

Revision

415.000 kr.

Revisionsarbejder dækker to uanmeldte eftersyn, revision af årsregnskab, specialregnskaber og anlægsregnskaber. Omfatter tillige de selvejende daginstitutioner, statslige projektregnskaber og EU-regnskaber m.v. Herudover foretages der stikprøvevis kasseeftersyn i de forskellige institutioner m.v. Revisionsarbejdet omfatter tillige løbende forvaltningsrevision uden merbetaling. De enkelte projektregnskaber skal afholde den med revisionen forbundne udgift. Der er indgået en 4 årig revisionskontrakt for perioden 2014 – 2017 med en fast prisaftale.

048

Informationsudgifter

475.000 kr.

Der er regnet med følgende publikationer: Herlev Magasinet (2 x årligt) via elektroniske kanaler eller annoncering Budgettet er reduceret med 130.000 kr. Herlevbogen (i samarbejde med Herlev Bladet) Byinformationstavler ophører (40.000 kr.) Anden informationsvirksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af hjemmesiden.

30.000 210.000 0 235.000

240

06 45 51

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger (69 – 71)

050

Kantinedrift

0 kr.

Personalet består af 4,5 heltidsansatte, og lønnen er fordelt således: Kantinens drift Repræsentationskontoen

51,50 tm. (1,4 heltidsans.) 115,50 tm. (3,1 heltidsans.)

Der er forudsat budgetmæssig balance. Større anskaffelser m.v. må henvises til prioritering inden for rådhusforvalterens budgetramme.

058

Omsorgspolitik

620.000 kr.

Samlet ramme for professionel håndtering af opståede kriser samt misbrug blandt Herlev Kommunes ansatte. Der ydes alene arbejdsrelateret støtte til psykologhjælp, social og juridisk rådgivning og til misbrugsrådgivning. Tilpasset forbruget i 2013.

060

Kontingent til kommunale sammenslutninger

1.110.000 kr.

Kontoen dækker kontingent til bl.a. Kommunernes Landsforening, Sammenslutningen af sociale udvalg, Danmarks biblioteksforening og forskellige embedsmandsforeninger, som f.eks. Kommunaldirektørforeningen, Skoledirektørforeningen o.l. Kontingent til Kommunernes Landsforening beslaglægger ca. 90% af budgettet.

062

Diverse tilskud

Andel vedr. hyrevognsordning Til disposition

144.000 kr. 44.000 kr. 100.000 kr.

Dispositionsbeløbet omfatter større tværgående personalearrangementer inden for de enkelte sektorområder.

063

Diverse udgifter

100.000 kr.

Beløbet skal dække alle udgifter, der ikke er indeholdt i den øvrige budgettering, eksempelvis ekspertbistand på et eller andet område, eller andre uforudsete udgifter.

241

06 45 51

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger (69 – 71)

651.008

Tidsbegrænsede stillinger

969.000 kr.

Udgiften vedrører aflønning af tidsbegrænsede cheftillinger i f.m. strukturændringen pr. 1/4 2014. 651.012

Team Herlev

200.000 kr.

Herlev Kommunes årlige bidrag til Team Herlev, der yder støtte til fremme af lokale idrætsaktiviteter.

651.015

Borgerservice

13.825.700 kr.

Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter borgerservice den hidtidige Ekspressen, socialafdeling, bolig, omstilling og kontrolenhed. Der er overført 150.000 kr. til kto 06.45.59.025 UDK vedr. opgaveoverførsel fra 1/1 2015. 651.018

Kultur, Fritid og Byudvikling

4.778.100 kr.

Med ny centerstruktur pr. 1.4 2014 omfatter lønrammen kultur, fritid og byudvikling.

651.019

Ejendomme og intern service

7.821.700 kr.

Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter lønrammen ejendomme og det hidtidige indkøbskontor.

651.050

Køb af EDB-udstyr - anlægskonto

1.500.000 kr.

Der regnes med en løbende udskiftning og udbygning af EDB-udstyret på rådhuset. Udgiften afholdes som anlægsudgift. EDB-budgettet forudsættes frigivet samtidig med kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2015.

651.051

Nyt økonomi, løn og debitorsystem

2.000.000 kr.

Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til uundgåelige systemomlægninger vedr.” modersystemerne” økonomi", løn og debitor. De nuværende systemer er fastholdt længst muligt i forhold til opretholdelse og vedligeholdelse fra dataleverandøren. Midlerne forudsættes frigivet samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2015.

242

06 45 52

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Fælles IT og telefoni (71)

652.005

Fælles IT og telefoni

025.10

Vedligeholdelse af IT-udstyr

1.589.800 kr.

Kontoen omfatter samtlige udgifter til vedligeholdelse af rådhusets edb-udstyr, herunder abonnement på servicekontrakter.

025.15

Databehandling

15.400.000 kr.

Beløb i hele 1.000 kr. (2015 p/l niveau) Fagområde

R. 2013

B. 2014

B. 2015

2.081 1.892 1.443 802 1.551 325 310

2.252 1.843 1.305 768 1.485 174 307

1.200 1.800 1.200 800 1.500 350 300

442

543

450

8.846

8.677

7.600

Social og sundhed Pensioner Børneydelser

1.974 325

1.536 307

2.000 300

Boligstøtte Oprah og aktiv

1.366 2.108

1.024 1.459

1.400 2.100

988 47

1.894 51

1.000 50

6.808

6.271

6.850

Børn og kultur Elevadministration

177

179

180

Daginstitutioner

497

614

570

674

793

750

87 97

102 102

100 100

184

204

200

16.512

15.945

15.400

Økonomi- og fællesforvaltning Økonomisystem incl. udbetalingssystem og Web-betaling. Løn Debitorsystem Personregistrering S&A og EDH Befolkningsprognose Ejendomsskat Tværgående opgaver, herunder Essentia

Dagpenge Sygesikring

Teknik og miljø Byggesagsregister Cts anlæg I alt

243

06 45 52

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Fælles IT og telefoni (71)

Væsentlige ændringer Til sammenligning med et prisfremskrevet R. 2013 er der i B. 2015 en reduktion på 1,1 mio. kr. Nyt økonomisystem forventes at generere en besparelse på 1 mio. kr. årligt. Hvoraf anvendes foreløbigt ca. halvdelen på øgede IT opgaver vedr. brugerstyring. Kombit´s fællesudbud af KMD´s monopolløsninger vedr. bl.a. ydelsessystemer som sygedagpenge og SAPA forventes ved fuld indfasning i 2019/2020 at give en gevinst for Herlev Kommune på ca. 1 mio. kr.

030

Telefoni

260.000 kr.

Telefoniadministrationen overgået til IT. Der forventes opnået 150.000 kr. i besparelser ved optimering af telefonitjenester.

244

06 45 53

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Jobcentre (71)

Funktionen omfatter lønrammen for 2 centre efter ny struktur pr. 1/4 2014. 022

Jobcentret - lønramme Unge job og uddannelse – lønramme

I alt

06 45 54

14.247.400 kr. 3.898.000 kr. 18.145.400 kr.

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Naturbeskyttelse (71)

Budgetlægges under funktion 06.45.55. 06 45 55

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Miljøbeskyttelse (71)

022

Normeret personale

7.561.600 kr.

Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter denne konto Teknik og miljøcentrets lønramme.

06 45 56

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Byggesagsbehandling (71)

022

Normeret personale (fratrukket barselsudlign.)

0 kr.

Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 er lønudgiften overgået til ejendomscentret.

025

Scanning af byggesager

Efter gennemført digitalisering af grundlaget for byggesagsbehandling tilbageføres budgettet til det hidtidige niveau.

67.000 kr.

245

06 45 57

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Voksen-, ældre- og handicapområdet (71)

022

Normeret personale

5.250.800 kr.

Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter kontoen lønrammen for centret Omsorg og sundhed.

091

Overhead Takstfinansierede institutioner

-7.663.000 kr.

Beregnet overhead på 7% vedr. de indirekte omkostninger forbundet med drift af de takstfinansierede institutioner. De indirekte omkostninger omfatter bl.a. administrative støttefunktioner, fællesIT-systemer og fællesforsikringer. Dertil kommer beregnet 20% pensionsandel vedr. tjenestemænd og afskrivning af aktiver. Budgettet er sammensat således: Skovgården Hørkær Juvelhuset Højsletten Bofællesskaber

2.393.000 kr. 1.862.000 kr. 1.234.000 kr. 1.742.000 kr. 432.000 kr.

-7.663.000 kr.

Overhead i Hørkær er reduceret med 0,5 mio. kr. p.g.a. omstrukturering.

06 45 58

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Det specialiserede børneområde (71)

022

Normeret personale

7.086.600 kr.

Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter kontoen lønrammen for Børn og familiecentret.

091

Overhead Takstfinansierede institutioner

-287.000 kr.

Beregnet overhead på 7% vedr. de indirekte omkostninger forbundet med drift af de takstfinansierede institutioner. De indirekte omkostninger omfatter bl.a. administrative støttefunktioner, fællesIT-systemer og fællesforsikringer. Dertil kommer beregnet 20% pensionsandel vedr. tjenestemænd og afskrivning af aktiver. Budgettet omfatter gruppeordningerne i Børn og Familie regi.

246

06 45 59

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (71)

025

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

3.910.000 kr.

Bidrag til UDK for den primære administration af områderne familieydelse, boligstøtte, pensioner, barselsdagpenge og socialt bedrageri på de relaterede områder. IT andel på ca. 0,4 mio. kr. tilbageføres til IT kontoen set i forhold til den faktiske fordeling af systemudgifterne. Der blev i budget 2013 overflyttet en lønandel på 2,1 mio. kr. fra SSF (6 stillinger), 1,5 mio. kr. fra ØKF (4 stillinger) og 0,4 mio. kr. fra Stab/Service (1 stilling). Der er overført 150.000 kr. fra Center for Borgerservice vedr. opgaveoverførsel pr. 1/1 2015.

06 48 67

Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Erhvervsservice og iværksætteri (71 - 72)

001

Væksthuse

480.000 kr.

Bidrag til Væksthus Hovedstadsregionen iflg. økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunerne. Tilpasset den aktuelle betaling.

035

Erhvervsinformation

100.000 kr.

Budgettet omfatter markedsføring, samarbejde med nabokommuner, årsmøde, diverse licenser til erhvervsdatabaser.

037

Iværksætterkontaktpunkt

160.000 kr.

Gratis rådgivning til iværksættere i samarbejde med 8 andre omegns kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Endvidere indgår A-kasserne for selvstændige (ASE og DANA) som partnere.

060

Erhvervspris

Årlig tildeling af en erhvervspris

10.000 kr.

247

06 52 70

Fællesudgifter og administration m.v. Lønpuljer Lønpuljer (72)

027.30

Akutmidler

40.000 kr.

Anvendelse af akutmidler til lokale formål. Der afsættes 1 øre pr. ATP pligtig arbejdstime.

450

Barselsudligning

6.800.000 kr.

Barselsudligningsordningen blev iværksat 1/1 2007 baseret på en lønmodel, hvorefter der ydes 80% refusion af forskellen mellem lønudgiften til den der går på orlov og den modtagne dagpengerefusion. Den typiske dækningsperiode omfatter 34 uger, hvortil der kan opnås dagpengerefusion for 30 uger. Hertil kommer faderens orlovsperiode. På adoptionsområdet er også det sædvanlige fravær omfattet. Som udgangspunkt bidrager samtlige arbejdspladser med en lønandel på 0,8% til ordningen. På områder med afsatte budgetter til barselsvikarudgifter blev andelen reduceret i lønsumsandelen. Den enkelte arbejdsplads foretager indberetning af orlovsperioden til lønkontoret, der beregner refusionen. Økonomiafdelingen tilfører vikarbudgettet under den pågældende arbejdsplads en tillægsbevilling svarende til refusionen.

248

06 52 72

Fællesudgifter og administration m.v. Lønpuljer Tjenestemandspensioner (72)

025

Tjenestemandspensioner

35.700.000 kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har autoriseret at samtlige tjenestemandspensioner registreres over kto. 06.52.72.

Område

Beløb

Antal 8

Vejområdet Skoler Idræt

1.250.000 4.000.000 243.000

42 1

Bibliotek Tandpleje Sundhedsområdet Ældreområdet (hjemmehjælp) Borgmester pension

3.000.000 1.800.000 850.000 650.000 675.000

27 11 6 6 2

Rådhuspersonale Skat (ansat i Herlev indtil 1/11 2005) Takstfinansierede (tidl. Amtspersonale - før 1.1.2007) Særlige understøttelser

20.500.000 1.500.000 1.200.000 32.000

130 8 6 -

I alt

35.700.000

247

06 52 74

Fællesudgifter og administration m.v. Lønpuljer Interne forsikringspuljer (72)

06.52.74

Interne forsikringspuljer

-2.401.500 kr.

Herlev Kommune overgik fra 1/1 2011 til selvforsikring inden for overordnede rammer på 100.000 kr. vedr. bygnings- og inventarskader. På arbejdsskadeområdet er der tegnet katastrofeforsikring i særlige tilfælde ved erstatninger over 2,5 mio. kr.

249

06 52 74

Fællesudgifter og administration m.v. Lønpuljer Interne forsikringspuljer (72)

I forhold til de enkelte institutioner er der fastsat følgende rammer for selvforsikring: Interne regler Kommunens selvrisiko overfor Gjensidige Bygninger Løsøre Motorkøretøjer,

100.000 kr. 100.000 kr. 20.000 kr.

Institutioner med budget over 10 mio.

Øvrige institutioner

100.000 kr. 25.000 kr. 20.000 kr.

alene ansvar Indførelse af selvrisikogrænser betyder, at den enkelte institution m.v. selv afholder udgifterne ved en skade op til de nævnte interne beløbsgrænser.

25.000 kr. 10.000 kr. 20.000 kr.

07

250 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (73 - 74)

22

Renter af likvide aktiver

-5.075.000 kr.

Beregnet på grundlag af en kassebeholdning på skønsmæssigt 80 mio. kr. ved udgangen af budgetåret og med en anslået gennemsnitsrente for det korte pengemarked på 0,2%. I budgettet forudsættes forrentning af realkreditobligationer med en pålydende værdi på ca. 90 mio. kr. Budgettet er fordelt med 5.000.000 kr. i obligationsrenter og 75.000 i bankrenter. Med den høje nominelle rente vil der som i regnskabet være betydelige udtrækninger, hvorfor der afsættes 2 mio. kr. i kurstab. Likviditetsudviklingen i løbet af året fremgår af likviditetsoversigten.

28

Renter af kortfristede tilgodehavender

-925.000 kr.

Forrentning af takstfinansierede institutioners anlægssum skønnes til ca. 1 mio. kr. Dertil kommer modgående renter på ejendomsskatteområdet.

32

Renter af langfristede tilgodehavender

Renter af pantebreve Renter af indefrosne ejendomsafgifter, energilån og beboerindskud (bogføres som ultimopostering).

-2.050.000 kr. -150.000 kr. -1.900.000 kr.

Indefrosne ejendomsskatter blev indtil 2011 forrentet med halvdelen af diskontoen pr. 1/10 året før, svarende til en rente på 0,375%. Fra 2011 forrentes med markedsrenten, der opgøres som årsgennemsnittet af realkredit obligationsrenten opgjort pr. 1/10 det foregående år. Renten for 2014 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat til 1,84% mod 2,23% i 2013. Renten i 2015 er fastsat til 1,64%.

35

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (ultimopostering)

18.000 kr.

Forrentning foretages med den gennemsnitlige bankforretning af de henlagte midler opgjort i h.t. statusregnskabet primo i året. Renten udgør 0,2 %.

50

Renter af kortfristet gæld

10.000 kr.

Kontoen dækker træk på kassekreditterne.

55

Renter af langfristet gæld

6.781.000 kr.

De beregnede renter af en samlet lånemasse pr. 1/1-2014 på 183.588.559 kr. Hertil kommer renter på låntagning i 2014 og 2015. I 2015 forventes lånefinansieret 25 mio. kr. til ESCO projekter.

07

251 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (73 - 74)

58

Kurstab

2.000.000 kr.

Med den høje nominelle rente på obligationsportefølgen vil der være betydelige kurstab med et fortsat fint nettoafkast.

58.79

Garantiprovision

-200.000 kr.

Garantiprovisionen er fastsat til 0,50% af restgælden på lån i selskaber, som Herlev kommune har stillet garanti for. P.t. udelukkende vedr. HOFOR.

07 62

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Tilskud og udligning (73)

De samlede generelle tilskud og udligningsbeløb fremkommer således:

Hele 1000 kr.

R. 2013

B. 2014

B. 2015

Kommunal udligning Statstilskud incl. betinget balancetilskud Udligning selskabsskat Midtvejsregulering / efterreguleringer

-304.488 -66.648 3.024 -109

-299.856 -86.820 1.524 0

-340.740 -54.948 4.344 0

Kommunalt tilskud

-368.221

-385.152

-391.344

-15.336 -62.928 2.532 -3.000 1.524 -2.436 -8.160

-16.368 -55.932 2.580 -3.000 1.548 -2.652 -8.184

-18.420 -53.844 2.616 -3.000 1.572 -2.964 -8.220

-9.492 0

0 -456

0 -456

0 3.300

0 3.371

-14.016 3.539

0 4.248

0 0

4.000 5.000

-457.969

-464.245

-475.537

Tilskud vedr. udlændinge Beskæftigelsestilskud Vækstkm. tilsvar Socialt særtilskud - tilskudsdel Socialt særtilskud - bidragsdel Tilskud dagtilbud kvalitetsløft Ældretilskud Kvalitetsfond Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Bidrag til regionerne Efterregulering DRG Taksten sygehusfinansiering Midtvejsregulering sociale overførsler I alt

252

07 62

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Tilskud og udligning (73)

Med økonomiaftalen for 2014 er kvalitetsfondstilskuddet overgået til bloktilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud baseret på udgifterne i det foregående regnskab og et reguleret udgiftsbehov fastlagt på grundlag af den forventede udvikling i ledigheden. Der er således ikke tidsmæssigt sammenfald i årets udgifter og den delvise finansielle dækning, der sker på landsdelsniveau. Der vil derfor kunne forekomme ganske betydelige likviditetsmæssige udsving. Til imødegåelse heraf afsættes 5 mio. kr. i 2015. Hovedpunkter i finansieringsreformen indført med kommunalreformen pr. 1/1 2007: 

Bloktilskuddet fordeles efter folketalNettoudligning (forskelle i skattegrundlag og udgiftsbehov udlignes i samme ordning)Udligningsniveauet i landsudligningen hævet fra 45 til 58%.Udligningsniveauet i hovedstadsudligningen sænket fra 40 til 27%.Udligningsniveauet i landsudligningen kan på sigt hævet til 68%. Dog med max. 1% årligt, hvorefter niveauet i hovedstadsudligningen tilsvarende nedsættes. Falder væksten i hovedstaden, medfører det derimod ikke en tilsvarende reduktion i landsudligningen.Ordningen for kommuner med svagt beskatningsgrundlag omlagt, således at kommunernes udgiftsbehov inddrages i ordningen.Vægten af det sociale udgiftsbehov øget fra 25 til 30%. med automatisk forøgelse af vægten med ¼% årligt fra 2008.Udligning af selskabsskatter med 50% af forskel til landsgennemsnit.Begrænsning af ordninger for særtilskud m.v.Modregningen af kommuners momsbidrag i bloktilskuddet.

253

07 62 80

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud (73)

001-010

Udligning og statstilskud

Sammensættes således over perioden:

Hele 1000 kr.

R. 2013

B. 2014

B. 2015

Statstilskud Betinget balancetilskud drift Betinget balancetilskud anlæg

-47.676 -14.232 -4.740

-72.432 -14.388 0

-40.148 -14.800 0

I alt

-66.648

-86.820

-54.948

0

0

4.000

Nettoudligning af udgiftsbehov og skattegrundlag: Landsudligning -256.320 Hovedstadsudligning -57.264 Overudligning 9.096

-247.440 -60.120 7.704

-276.768 -72.948 8.976

I alt udligning

-304.488

-299.856

-340.740

3.024

1.524

4.344

-368.112

-385.152

-387.344

Midtvejsregulering / efterreguleringer

Udligning selskabsskat Total Statstilskud

Hovedreglen for fordeling af bloktilskuddet er baseret på indbyggertal. Muligheden for fordeling efter beskatningsgrundlag reserveres til situationer, hvor der sker en generel finansielt betinget regulering af bloktilskuddet, f.eks. det årlige balancetilskud. Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af beskatningsgrundlaget udgør 0,4933%. Det betingede balancetilskud på 15 mio.kr. udgør Herlev Kommunes andel af 3 mia.kr. på landsplan. Beløbet er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de aftalte driftsudgiftsrammer og regnskabsmæssigt overholder driftsbudgetterne. I f.t. budgetsituationen er der samlet sanktion på 3 mia. kr., der først blive udbetalt til kommunerne, når det konstateres, at kommunerne under ét har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter. I f.t. regnskabssituationen er 3 mia. kr. gjort betinget af at de kommunale driftsregnskaber for 2015 overholder budgetterne. Overskrider kommunerne budget-

254

07 62 80

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud (73)

terne, vil der ske en tilsvarende kollektiv nedsættelse af bloktilskuddet for 2015 på 40 % af overskridelsen og 60 % individuelt. Udligning af udgiftsbehov og skattegrundlag: Udligningsniveauet udgør 58% i landsudligningen og 27% i hovedstadsudligningen. Der udlignes således i alt uændret 85%. Udgiftsbehovet opdeles i: et demografiske bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 70 % et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 30%.

255

07 62 80

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud (73)

Socioøkonomiske kriterier og vægte efter udligningsreformen 2013: Kriterium

Landsudligning Procent 19

Hovedstadsudligning Procent 10

20-49 årige uden erhvervsuddannelse

16

25

Revideret boligstøttekriterium Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter

5

8

5

8

Familier i visse boligtyper

15

7

Børn i familier med lav uddannelse

8

25

2,5

7

Personer med lav indkomst

8

0

Handicappede uden for arbejdsstyrken

5

0

Indvandrere og efterkommere

3

5

Fald i befolkningstal

2

0

Lønmodtagere på grundniveau

5

0

0 – 15 årige børn af enlige forsørgere

4

5

0 – 17 årige børn som er flyttet mellem Kommuner mindst 3 gange i deres liv

2,5

0

Ialt

100

100

20-59 årige uden besk. over 5 pct.

Enlige over 65 år

256

07 62 81

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Tilskud og udligning Udligning og tilskud vedrørende udlændinge (73)

001

Udligning vedr. udlændinge

Hele 1000 kr.

R. 2013

B. 2014

B. 2015

Udligning

-15.336

-16.368

-18.420

Personafgrænsningen i udligningsordningen vedr. udlændinge blev fra 2007 udvidet til også at omfatte efterkommere. Samtidig blev tilskudsbeløbene sænket med 10% pr. person.

07 62 82

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Tilskud og udligning Kommunale bidrag til regionerne (73)

002

Udviklingsbidrag

3.539.000 kr.

Udviklingsbidrag til regionerne udgør 127 kr. pr. indbygger. Med baggrund i et folketal i denne beregning af ØIM sat til 27.866 indbyggere.

257

07 62 86

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Tilskud og udligning Særlige tilskud (73)

Hele 1000 kr.

R.2013

B.2014

B.2015

Tilsvar kommuner i hovedstadsområdet Social særtilskudspulje - Tilskud Social særtilskudspulje - Tilsvar Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud Ældretilskud Tilskud vedr. kvalitetsfond Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering sociale overførsler

2.532 -3.000 1.524 -2.436 -8.160 -9.492 0 0 -62.928 4.248

2.580 -3.000 1.548 -2.652 -8.184 0 -456 0 -55.932 0

2.616 -3.000 1.572 -2.964 -8.220 0 -456 -14.016 -53.844 5.000

I alt

-77.712

-66.096

-73.312

Med økonomiaftalen 2014 overgik det statslige kvalitetsfondsbeløb til bloktilskuddet. Ordningen vedr. beskæftigelsestilskud er nærmere beskrevet under funktion 07.62. I budgetåret foretages efterregulering 2 år bagud. Der er ikke tidsmæssigt sammenfald i årets udgifter og den delvise finansiering, der sker på landsdelsniveau. Til imødegåelse af de likviditetsmæssige udsving afsættes 5 mio. kr. i efterregulering i 2015. Fra 2013 ydes kommunerne 500 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Fordelingsnøglen for tilskuddet er antallet af 0-5 årige. I 2013 og 2014 er Herlev Kommune efter ansøgning blevet tildelt 3 mio. kr. fra en nyoprettet pulje til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Der forventes opnået en tilsvarende puljeandel i 2015. I 2015 tildeles Herlev et tilskud på 456.000 kr. til omstilling af folkeskolen. Til styrkelse af kommunens likviditet er med økonomiaftalen 2015 afsat 2 mia. kr. til en generel styrkelse og 1 mia. kr., der tildeles kommuner med særlige økonomiske udfordringer. Herlev Kommune får fra den generelle pulje i alt 10 mio. kr. og fra den specielle pulje i alt 4 mio. kr. Samlet 14 mio. kr. til likviditetsstyrkelse.

258

07 65 87

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms (73)

002

Refusion af købsmoms

Hele 1000 kr.

R. 2013

B. 2014

B. 2015

-74.172

-82.000

-75.000

Refusion af momsandelen på de momsbærende arter under hovedkonto 00-06 excl. registreringspligtig virksomhed.

003

Udgifter til købsmoms

Hele 1000 kr.

R. 2013

B. 2014

B. 2015

74.172

82.000

75.000

R. 2013

B. 2014

B. 2015

62

100

100

Jfr. bem ovenfor under kto. 002.

004

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Hele 1000 kr.

Omfatter momsrefusion, der skal tilbagebetales til udligningsordningen. Typisk vil der være tale om en andel af egne huslejeindtægter (art 7.1.) svarende til 7% af den bogførte huslejeindtægt. For anlægsudgifter gælder, at momsrefusionen skal tilbagebetales til udligningsordningen, hvis anlægget inden for en 5 års periode overdrages til private. Momsrefusionsandelen skal svare til salgsindtægtens andel af den samlede anlægsudgift, dog højst den udbetalte momsrefusion.

259

07 68

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Skatter (73 - 74)

Samlet skatteudskrivning

1.333.570.000

Heraf forudsættes at indgå på: Selskabsskatter

37.695.000

Dødsboskatter

2.000.000

Ejendomsafgifter:

Grundskyld

153.000.000

Dækningsafg., off

30.000.000

Dækningsafg., forretn.

28.000.000

211.000.000 250.695.000

Rest af udskrive på personskat i 2015

1.082.875.000

På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de enkelte skattekonti.

260

07 68 92

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Skatter Selskabsskat (74)

001

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat

Hele 1000 kr. Personskat Kommunal udskrivningsprocent: Udskrivningsgrundlag vedr. selvangivne indkomster:

R. 2013

B. 2014

B. 2015

-1.060.236 -1.072.278 -1.082.875 23,7

23,7

23,7

4.473.570

4.524.380

4.569.093

Fra 1996 indførtes valgfrihed imellem en statsgaranti for skattegrundlaget eller selvbudgettering. Bortset fra budget 2001 og 2007 har kommunalbestyrelsen siden 1996 valgt statsgarantien. Statsgarantien for 2015 baserer sig på udskrivningsgrundlaget for 2012 korrigeret for en række lovmæssige skatteændringer. Dette grundlag fremskrives med 10,0%. Ved valg af selvbudgettering fremskrives ovennævnte udskrivningsgrundlag for 2012 med eget skøn. Budget 2015 er baseret på statsgarantien.

261

07 68 92

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Skatter Selskabsskat (74)

01

Afregning af selskabsskat m.v.

Hele 1000 kr.

R. 2013

B. 2014

B. 2015

Provenue indkomståret Regulering tidligere år Afskrevne restancer Afregning til andre km. U Afregning fra andre km. I

-47.056 -220 0 26.732 -6.425

-54.577 728 0 34.358 -6.986

-69.143 -759 0 38.816 -6.609

I alt

-26.969

-26.477

-37.695

Den kommunale andel af selskabsskatten, der fra 1/1 1990 er nedsat fra 50% til 40%, fra 1/1-91 til 38%, fra 1/1 1992 til 34%, fra 1/1 1999 til 32%, fra 1/1 2001 til 30% og fra 1/1 2005 til 28% og fra 1/1 2008 til 25%, andrager 13,41% af skatten eller 3,35% af den skattepligtige indkomst. Dertil kommer et forlig om yderligere nedsættelse til 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% i 2016. Budgetmæssig virkning 3 år senere. For selskaber der er beliggende i flere kommuner, foretages der 2 år efter afregning fra Told- og Skattestyrelsen – d.v.s. 3 år efter indtjeningsåret – en fordeling af den kommunale andel af selskabsskatten mellem de berørte kommuner. Indberetning af talmaterialet til Indenrigsministeriet for betaling til/fra kommuner skal være afsluttet pr. 2. maj. Den budgetterede selskabsskat afregnes i 12. dels beløb fra SKAT. Selskabsskatteprovenue udover landsgennemsnittet udlignes med 50% i den kommunale udligningsordning.

07 68 93

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Skatter Anden skat pålignet visse indkomster (74)

004

Kommunens andel af skat af dødsboer

SKAT har opgjort kommunens andel for 2013 til ca. 2 mio. kr.

-2.000.000 kr.

262

07 68 94

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Skatter Grundskyld (74)

01

Grundskyld

Hele 1000 kr.

Grundskyldspromille: Afgiftspligtig grundværdi:

R.2013

B.2014

B.2015

-138.920

-143.000

-153.000

24,30 5.717.000

24,30 5.885.000

24,30 6.296.300

Fra 2007 er overtaget amtets grundskyld på 10 promille. Ejendomsskatterne forfalder til betaling i 2 rater pr. 1/1 og 1/7. Sidste rettidige betaling foreslås fremrykket 1 måned til primo januar og primo juli. Folketinget vedtog i december 2002 lov om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld. Dermed blev der indført et loft over, hvor meget grundværdierne kan stige med i hvert enkelt år. Stigningsbegrænsningen vil for hvert år blive fastsat ud fra en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten svarer til den skønnede landsgennemsnitlige stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3%, dog maksimum 7% i alt. I 2015 udgør loftsreguleringen 6,4%. Hensigten er, at grundskylden i perioder med stagnerede vækst i vurderingerne skal kunne stige hvert år, indtil loftet svarer til den aktuelle grundværdi. Den skattepligtige grundværdi er den mindste af den faktiske grundværdi og loftet. Den skattepligtige grundværdi danner udgangspunkt for næste års loftberegning.

263

07 68 95

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Skatter Anden skat af fast ejendom (74)

001

Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi

Hele 1000 kr.

Grundskyldspromille:

R.2013

B.2014

B.2015

-9.559

-9.000

-9.000

12,15

12,15

12,15

Dækningsafgift af offentlige ejendomme – der er fritaget grundskyld – beregnes af grundværdien efter fradrag for forbedringer. Der svares kun halvdelen af den promille, hvormed kommunal grundskyld pålignes øvrige ejendomme i kommunen, dog højst 15 ‰.

002

Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi

Hele 1000 kr.

Forskelsværdipromille:

R.2013

B.2014

B.2015

-24.531

-24.000

-21.000

8,75

8,75

8,75

Dækningsafgift af forskelsværdien ( bygningsværdien) svares af promille på højst 8,75. Faldet i provenue skyldes SKAT´s nedsættelse af vurderingen af Herlev Hospital. Vurderingen for hospitalet er dermed over 2 vurderinger nedsat med 6 mio. kr.

003

Dækningsafgift pålignet forretningsejendomme

Hele 1000 kr.

Forskelsværdipromille:

R.2013

B.2014

B.2015

-28.910

-29.000

-28.000

10

10

10

Dækningsafgiften af erhvervsejendomme svares af forskelsværdien med højst 10 promille.

264

08

Balanceforskydninger (75)

08.22

Forskydning i likvide aktiver

14.000.000 kr.

Der budgetlægges med en styrkelse af likviditeten på 14 mio. kr. i overensstemmelse med et særskilt statsligt tilskud i 2015. Med budget 2015 i balance skønnes kassebeholdningen ultimo budgetåret til ca. 80 mio. kr.

08.32.22

Letbaneindskud

7.600.000 kr.

Anlægsomkostningerne for strækningen Lundtofte - Ishøj er opgjort til 3,8 mia. kr. Finansieringsnøglen mellem stat, region og kommune er 40%, 26% og 34%. Kommunernes andel udgør 1,3 mia. kr. Herlevs andel udgør 11,8%, svarende til 153 mio. kr. Et kontant indskud på 23 mio. kr. fordeles over årene 2014-2016. Resten finansieres ved en 40 årigt lån, hvor den årlige ydelse fra 2017 vil udgøre ca. 7 mio. kr.

08.55

Forskydninger i langfristet gæld

12.000.000 kr.

De beregnede afdrag af nuværende lån udgør ca. 10 mio.kr. i f.t. en samlet lånemasse pr. 1/1 2014 på 183,6 mio.kr. Dertil kommer 2 mio. kr. i afdrag på låntagning i 2014 – 2015, herunder 25 mio. kr. i 2015 til ESCO projekter..

08.55.7

Lånoptagelse

-34.500.000 kr.

Der er opnået dispensation fra ØIM på lån for 2,5 mio. kr. i 2015, hvoraf den 1 mio. kr. går til likviditeten med en maksimal løbetid på 10 år. Øvrige 1,5 mio. kr. går til infrastruktur med låneløbetid på 25 år. Dertil kommer 2. rate af betalingen til ny gadebelysning på 7 mio. kr. Endelig 25 mio. kr. i låneoptagelse til ESCO projekter.

Budgetaftale

Recommend Documents
Identifikation. Af Mia Maria Seberg Hansen
Identifikation. Af Mia Maria Seberg Hansen

1 Identifikation Af Mia Maria Seberg Hansen2 TITELBLAD Original titel Identifikation English title Vicarious liability Fag Juridisk speciale i fast ej

Read more
Globryllup. Helle Helle, 2000 (6,9 ns)
Globryllup. Helle Helle, 2000 (6,9 ns)

1 Globryllup Helle Helle, 2000 (6,9 ns) Jeg har forvildet mig ind i kirken efter en pludselig indskydelse. Det var en fejl, at jeg steg af bussen her

Read more
Hilsen Helle, Helle og Louise Mob: og
Hilsen Helle, Helle og Louise Mob: og

1 Nyhedsbrev marts og april Formand: Sandra Bredahl mob: mail: Indhold: Faste mødeaftener. Kreativ dage. Kanotur Sverige. Prærievognsferi

Read more
1 3Hee Welling Helene Koch Helle Bjerrum Helle Bundgaard Helle Degn Pedersen Helle Graab 0 3k Helle Strehle Helle S 0 3holt Henning Matthiesen
1 3Hee Welling Helene Koch Helle Bjerrum Helle Bundgaard Helle Degn Pedersen Helle Graab 0 3k Helle Strehle Helle S 0 3holt Henning Matthiesen

1 1 3Beskikkede censorer i perioden 1. oktober 2014 til den 30. september 2018 Navn Abdi Hedayat Adam Rishede Adrian Forty Alette Lena Skov \Hansen Al

Read more
Helle Jagtforeninger
Helle Jagtforeninger

1 Helle Jagtforeninger 30. Årgang Nr. 4 December 2012 Ny distribution af Jæger Vi håber på, at de, som måske oplever lid

Read more
Helle Jagtforeninger
Helle Jagtforeninger

1 Helle Jagtforeninger 28. Årgang Nr. 1 Marts 2010 Trofæaften onsdag d. 17. marts I Helle Hallen Dørene åbnes kl hvor Jacob S

Read more
Helle Jagtforeninger
Helle Jagtforeninger

1 Helle Jagtforeninger 31. Årgang Nr. 1 Marts 2013 Husk Jægerskydning d marts Trofæaften d. 21 marts Hundetræning d. 8 april J

Read more
Helle Jagtforeninger
Helle Jagtforeninger

1 Helle Jagtforeninger 26. Årgang Nr. 2 Juni 2008 Sommerskydningen ved Helle Hallen Lørdag den 7. Juni Kl Fri skydestilling, Liggende / s

Read more
Helle Torpegaard
Helle Torpegaard

1 Information om Transkulturel Psykiatri, februar 2010 NYHEDER DSM-5 draft criteria available online American Psychiatric Associations hjemmeside The

Read more
Helle Søeberg
Helle Søeberg

1 I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrels

Read more

Sign up to our newsletter for the latest news

© Copyright 2013 - 2019 DOKUMENONLINE.COM All rights reserved.