Microcar visar vägen. Svensk instruktions bok för Microcar

1 Svensk instruktions bok för Microcar 12 Ägare: Leverantör: STÄMPEL Adress: Post nummer Ort: Registrerings nummer Chassi nummer T...

Author:  Emma Sandström

144 downloads 424 Views 3MB Size

Microcar visar vägen.

Svensk instruktions bok för Microcar

1

Microcar visar vägen.

Ägare:

Leverantör:

STÄMPEL Adress:

Datum:

Post nummer

Registrerings nummer

Ort:

Chassi nummer

Telefon:

Modell:

Årmodell:

Färgcode:

Anteckningar :

2

Microcar visar vägen.

BRUKSANVISNING OCH SKÖTSEL Du har blivit ägare till en MICROCAR; I denna användarmanual finns råd och anvisningar som hjälper dig att få bästa nytta av din MICROCAR. Trevlig resa! Innehållsförteckning 1 : Säkerhetsanvisningar 2 : Utrustningar • Lås och upplåsning • Bilens id • Inställning av sätena • Säkerhetsbälte • Förarplatsen • Instrumentpanelen • Varningslampa för instrumentpanelen • Belysning och signal • Vindrutetorkare/Vindrutespolning/El-uppvärmd bakruta • Ventilation • Start • Väljarspak • Handbroms/Backspegel/Solskydd 3 : Praktiska råd • Motorrummet • Oljenivå - påfyllning av oljetråget • Bromsvätska / Spolarvätska / Kylarvätska • Säkringar • Innerbelysning / Handskfack / Hatthylla • Batteri • Däckstryck • Byte av ett hjul • Lampor • Byte av lampor • Taklister 4 : Teknik • Tekniska data • Smörjmedel • Dimensioner 5 : Underhåll/ Service • Tvätt och underhåll av karossen • Inkörning • Serviceinspektion • Underhållstabell • Servicekalender 6 : Allmänna garantivillkor 3

Microcar visar vägen.

1) SÄKERHETSANVISNINGAR -

Läs denna manual noga innan du startar, använder, servar, fyller på bränsle eller gör något annat med bilen.

-

Låt aldrig motorn gå i ett stängt utrymme eller på någon plats som inte är tillräckligt ventilerad; avgaserna är skadliga för hälsan och kan till och med vara dödliga.

-

Ändra inte motorns hastighetsinställningar och låt inte motorn gå på för högt varvtal.

-

Innan du lämnar förarplatsen: Dra åt handbromsen, Stäng av motorn och dra ur startnyckeln.

-

Använd alltid säkerhetsbältet vid körning. Säkerhetsbältena är endast fullt effektiva om de sitter exakt som de ska.

-

Byt aldrig körriktning häftigt för att stanna eller backa. Stanna till ett ögonblick i neutralläget. Vänta tills motorn gått ner i varv innan du rörœ väljarspaken.

-

Utför service enligt intervallerna. Kom ihåg att bilen behöver regelbunden service för att fungera optimalt.

2) UTRUSTNING Nycklar Bilen levereras med en nyckelknippa med följande nycklar: - 2 dörr- och startnycklar - 2 nycklar till tanklocket - 1 uppgiftsetikett - 1 fjärrkontroll för dörröppning (om bilen är utrustad med fjärröppning av dörrarna) OBSERVERA: Du måste spara etiketten för att kunna få nya nycklar vid behov.

4

Microcar visar vägen. Lås och upplåsning -

Yttre dörrhandtag Inre dörrhandtag Knapp för elektrisk öppning av bakluckan. - Låsbart tanklock (beroende på version) volum 16 L - Öppning av motorhuven. (under instrumentbrädan på förarsidan) Lås upp säkerhetskroken, lyft motorhuven och håll den i läge med hjälp av stången. - Elektrisk fönsterhiss

Identifiering av bilen -

Typskylt på fästet för stötdämparhuvudet höger fram Chassinummer på nedre längdbalken på passagerarsidan Färg nummer.

5

Microcar visar vägen.

Inställning av sätena * Beroende an modell

*** Längdsled justering

Rygg stöds justering SX/Sxi

Nackstöd

Säkerhetsbälte

Obligatoriskt - Säkerhetsbälte Alla rörelser måste ske mjukt. För att säkerhetsbältet ska vara effektivt vid en krock, måste man kontrollera att bältet är väl spänt och inte vridet över bröstkorgen och höfterna. Sätt aldrig en baby eller ett barn i knäet under ditt säkerhetsbälte. Små barn ska använda speciella babybarnstolar. Följ gällande bestämmelser.

6

Microcar visar vägen.

Förarplatsen

1) Friskluftsintag 2) Solskydd förarsida med spegelbelysning* 3) Reglage: vindrutetorkare – /el-uppvärmning av bakrutan* Torkare bak finns endast på SXi 4) Solskydd passagerarsidan med spegelbelysning* 5) Manuell inställning av ytterbackspegel* 6) Reglage för elektriska fönsterhissar fram 7) Bilradio* 8) Öppning av motorhuven 9) Reglage: signalhorn - blinker - ljus 10) Uttag 12V 11) Låsbart handskfack* 12) Växelspak. 13) Instrument. *Beroende på version

7

Microcar visar vägen.

Instrumentpanelen 1) Klocka -

Inställning av klockan: Sätt på tändningen Håll knappen (7) intryckt

-

Timmarna blinkar, ställ in genom att trycka på knappen Håll knappen intryckt i 3 sekunder. Minuterna blinkar, ställ in genom att trycka på knappen Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att återgå till visningen

2) Visning av bränslenivån -

6 lysande streck visar bränslenivån En signal hörs och det sista strecket blinkar för att tala om att du kan köra 35 km till

3) Kontrollampa för väljarspaken 4) Visning av hastigheten i km/h 5) Servicelampa -

När det är 200 km kvar till nästa service blinkar servicelampan Den tänds permanent vid 5 000 km, du bör låta utföra servicen så fort som möjligt på en MICROCAR-verkstad Kilometervisningen för service nollställs när denna genomförts 8

Microcar visar vägen.

6) Vägmätare 7) Nollställning av trippmätaren, samt inställning av klocka - Den talar om hur långt bilen kört - Tryck kort på knappen vid förkontakt 8) Kontrollampa för halvljus 9) Kontrollampa för helljus 10) Kontrollampa för imborttagning / eluppvärmd bakruta* 11) Kontrollampa förvärmning 12) Trippmätare 13) Kontrollampa batteriladdning 14) Kontrollampa handbroms åtdragen 15) Kontrollampa höger blinker 16) Kontrollampa oljetryck 17) Kontrollampa vänster blinker 18) Varningslampa bromssystem 19) Varningslampa för hög temperatur på kylarvätskan 20) Visning av yttertemperatur* 21) Kontrollampa dimljus bak * Beroende på modell. Kontrollampor på instrumentpanelen - Varningslampa för hög kylvätsketemperatur Om lampan tänds under körning, stäng omedelbart av motorn, kontrollera kylvätskenivån i kylaren efter 30 minuter, fyll på vid behov. Uppsök i varje fall en MICROCAR-verkstad så fort som möjligt. - Kontrollampa handbroms åtdragen Slocknar när handbromsen släpps - Varningslampor bromssystem Om kontrollampan tänds då och då, låt verkstaden fylla på bromsvätska i behållaren. Samtidigt kontrolleras om det finns någon läcka. Om lampan tänds plötsligt, så låt MICROCAR-verkstaden testa bromssystemet snarast; - Kontrollampa batteriladdning Denna lampa tänds i kontaktläget, när förvärmningslampan slocknat. Den ska vara släckt när motorn går. Den kan tändas när motorn går på lågt varv men ska slockna när man rör gaspedalen. Om den lyser permanent, uppsök en MICROCAR-verkstad snarast. - Kontrollampa oljetryck i motorn: (Testas i kontaktläge) Den ska vara släckt när motorn går. Om den tänds under körning, ska man omedelbart stänga av motorn. Kontrollera oljenivån när motorn varit avstängd i 10 minuter, fyll på olja om det behövs. Om lampan fortfarande lyser trots rätt oljemängd, uppsök snarast en MICROCAR-verkstad. -

Kontrollampa för säkerhetsbälte. Slocknar när föraren har satt på sig säkerhetsbältet. 9

Microcar visar vägen.

Belysning och signal

-

Position : lysena lyser inte Position : parkeringsljusen lyser Position : halvljusen lyser Dra spaken mot dig för helljus och dra en gång till för att återgå till halvljus. Tryck på änden för signalhorn Körriktningsvisare: Vänster sida = spaken nedåt Höger sida = spaken uppåt Ljustuta = dra spaken åt dig när lysena är släckta Dimljus fram*= Vrid ringen, till läge Dimljus bak*= Vrid ringen, till läge

Vindrutetorkare/Vindrutespolning/Eluppvärmning av bakrutan

-

Läge 1 uppåt = Torkning i 5-sekundsintervaller Läge 2 uppåt = kontinuerlig, långsam torkargång Läge 3 uppåt = kontinuerlig, snabb torkargång Ett tryck uppåt = en torkarrörelse Ett tryck mot dig = Vindrutespolning och tre torkarrörelser Med ringen i läge = bakrutetorkaren går inte I läge = bakrutetorkaren går I läge = friläge Tryck på knappen = Eluppvärmning av bakrutan. 10

Microcar visar vägen.

OBSERVERA: - El-uppvärmningen stänger av sig automatiskt efter cirka 12 minuter, ett tryck stänger av uppvärmningen -

Låt inte torkarna gå på en torr, smutsig ruta. Det skadar torkarbladen och repar glaset.

-

Vid överhettning stannar motorerna (överhettningsskydd)

Mittkonsol

-

Brytare varningsblinker Plats för bilradio Fläktreglage (3 hastigheter) Reglage för lufttemperatur Reglage för luftfördelning

Ventilation

11

Microcar visar vägen.

Start Tändlås : - S = stopp + stöldskydd - A = tillbehör + motor avstängd - M = kontakt motor + tillbehör + förvärmning - D = start Startförlopp: - Kontrollera att väljarspaken är i läge N (visas på instrumentpanelen) - Dra åt handbromsen - Vrid kontakten till läge M, en ljudsignal hörs. - Vänta tills kontrollampan för förvärmning slocknar. - Starta motorn inom 6 sekunder efter det att kontrollampan för förvärmningen slocknat. En ljudsignal talar om att förvärmningen måste göras om när sex sekunder gått.

Väljarspak -

D = Körning framåt N = Neutralläge R = Körning bakåt

Körning framåt = Tryck ner spaken och skjut den sedan framåt (D) Återgå till neutralläget för att kunna lägga in backen (N) Backa = Dra spaken bakåt för att lägga in backen (R) VARNING: Rör inte spaken förrän bilen står helt stilla. - Rör inte växelspaken förrän motorn varvat ner. Handbroms/ backspegel/ solskydd - Handbroms: - Åtdragning: Dra spaken uppåt. - Släppa bromsen: Tryck in knappen och sänk spaken. - Innerbackspegel: 2 lägen (dag-natt) - Ytterbackspegel: Inställning inifrån, infällbar - Solskydd: Fälls ner mot vindrutan, kan även fällas ner mot dörren.

12

Microcar visar vägen. 3) PRAKTISKA RÅD Motorrummet

1

2 3

8 .

6

5

7

4

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Batteri 12V Expansionskärl för kylarvätskan Påfyllning av olja Oljesticka Dieselmotor 4 Kw Luftfilter Behållare för bromsvätska Behållare för spolarvätska Oljenivå

Påfyllning

Nivå

OBSERVERA: -

Kontrollera aldrig oljenivån när motorn är i gång Oljenivån får aldrig vara under min och aldrig över max. Detta kan leda till fullständigt motorhaveri. !

Bilen ska stå plant och motorn ska ha varit avstängd i minst 10 minuter, innan urtappning kan ske. Oljan kan endast sugas ut med en vacum sug. Volym: 1,3 liter (Utan filter) 10W 40 Olja. 13

Microcar visar vägen. -

Kontrollera oljan regelbundet och före varje längre körning Dra upp oljestickan för att kontrollera nivån. Nivån ska vara mellan min och max. För att fylla på olja, ta av påfyllningslocket. Kontrollera nivån med oljestickan efter påfyllningen. Om dränering ska ske av motorolja : Kan det endast ske med vacumsug eller likn.

Spolarvätska/ bromsvätska/ kylarvätska och bränsle. -

Spolarvätska: Kontrollera nivån före längre körningar Hur effektivt ren rutan blir beror mycket på torkarbladets skick

-

Bromsvätska: Kontrollera bromsvätskenivån genom behållaren. Om oljelampan tänds alltför ofta, kontakta en MICROCAR-verkstad. VIKTIGT: Bromsvätskan och kylarvätskan är extremt korrosionsframkallande. De får aldrig komma i kontakt med karossen eller dess tillbehör. Om så sker, så tvätta genast av de berörda delarna med rent vatten.

- Kylarvätska: Kontrollera nivån på kylarvätskan genom expansionskärlet. Om det behöver fyllas på, ska det ske i expansionskärlet när motorn är kall. Om det behöver fyllas på ofta, så låt en MICROCAR-verkstad kontrollera kylsystemet. VARNING: Ta aldrig av locket när motor är varm. Kylsystemet står under tryck. Ånga och het kylarvätska kan spruta ut och orsaka brännskador. - Bränsle : INFORMATION : Mopedbilar som körs endast ett fåtal gånger under en 12 månaders period, (ca 100-150)mil per år) ska en tillsats blandas i diesel bränslet. Helt enkelt för att undvika kondens i bränslet. Tillsats finns att köpas hos din Microcar verkstad. Med artikel nummer : 47-40-79 (Maxima bränsle konservering)

Spolarvätska

Bromsolja

Kylarvätska

14

Microcar visar vägen. Säkringar : Säkringsboxen sitter bakom luckan till handskfacket eller under instrumentpanelen. (Beroende på version) Vid störningar på elsystemet, kontrollera att säkringarna är hela. För att underlätta demontering och montering av säkringarna, använd en spetstång. Magnetventil för bränslematning 30A Avstängning av motorn 5A Motor kylarfläkt 15A Strömförsörjning reläer: uppvärmning av bakrutan, vindrutetorkare, batteriladdning, glödstift, hastighetsmätare 5A 5) Glödstift 30A 6) Kombiinstrument, fläkt, generatorstyrning 10A 7) Torkarmodul bak, signalhorn 10A 8) Startmotor 30A 9) Impuls, klämskydd, vänster sidoruta* 10A 10) Kombiinstrument, lås baklucka 5A 11) Dörrbelysning, taklampa, bagagerum, varningsblinker 5A 12) Fjärrkontroll fönsterhiss, centrallås, bromsvarning, blinkercentral.15A 13) Impuls, klämskydd, höger sidoruta* 10A 14) Parkeringsljus, dimljus fram och bak, innerbelysning, fönsterhiss 10A 15) Tom 16) Sollucka 10A 17) Uttag 12V, handlampa * 15A 18) Backstrålkastare, startspärr, instrumentpanel, belysning handskfack, sminkspegel, instrumentbräda, varningsblinker, belysning mittkonsol7,5A 19) Stoppljus 7,5A 20) Fönsterhiss vänster 15A 21) Fönsterhiss höger 15A 22) Tom 23) Halvljus, dimljus bak 15A 24) Reglage torkare fram, vindrutespolning 10A 25) El-uppvärmd bakruta 10A 26) Helljus 10A 1) 2) 3) 4)

15

Microcar visar vägen.

OBSERVERA: Byt alltid ut trasiga säkringar mot likadana säkringar och med samma styrka. Sätt aldrig något annat i stället för en säkring. Det kan leda till kortslutning och till och med brand i bilen. Säkringarna finns under handskfacket. Innerbelysning / handskfack / hatthylla -

Takbelysning (3 lägen) timer Dörrbelysning Belysning bagagerum med lampa * Endast SXi

-

Handskfack: * endast SXi Handskfacket kan låsas Belysning handskfack

Hatthylla*: Ej på S modellen Hatthyllan bakom sätena är försedd med en avtagbar lucka Brickans höjd är inställbar * Beroende på modell.

16

Microcar visar vägen. Batteri Underhållsfritt* Nominell spänning: 12 volt *Vid normal användning behöver ingen nivåkontroll göras. Vid många laddningar bör nivå kontroll utföras. Tillsätt endast destillerat vatten. Batteriladdning: Batteriet måste kopplas från innan det laddas Långtidsavställning av bilen: Vi rekommenderar att batteriet kopplas från.. Då minnes kretsarna alstrar ström under den tid fordonet ej körs. Se sidan 31 för att med ett enkelt sätt ordna detta. OBSERVERA: Före varje åtgärd på el-kretsarna ska batteriets minuskabel lossas. Se till att batteripolerna inte kortsluts med ett verktyg eller något annat metallföremål. Det kan skada batteriet. Däckstryck * Hjulbyte, reservhjul* -

Öppna bagageluckan

-

Ta ut mattan + ABS-skivan + isoleringen Ta ut domkraften Lossa skruven Ta av domkraftsplattan Ta ut reservhjulet Lossa hjulmuttrarna med veven. Glöm inte dra åt handbromsen! Placera domkraften med dess järnskoning och lyft bilen (se schemat) Ta av hjulet som ska bytas och sätt dit reservhjulet Sätt dit muttrarna och dra åt med veven

RESERVHJUL. ( Finns ej på S modellen. Vi rekommenderar punkterings spray)

OBSERVERA: Se till att domkraften och dess järnskoning sitter ordentligt i lyftpunkterna.

17

Microcar visar vägen.

Lampor

-

Fram: - Parkeringsljus 60/55 W Halv- och helljus Blinker PY 21 W Dimljus* H 27 W/1

-

Innerbelysning: Taklampa Dörrbelysning Belysning i bagagerum Instrumentbräda Sminkspegel

-

Bak: Stoppljus och bakljus Blinker

5W 5W 5W 1,2W 2W 21/5W P21W

*Beroende på modell

Byte av lampor Strålkastare fram A parkeringsljus: Dra i sockeln och ta loss lampan B blinker: Lamphållare kvarts varv C strålkastarlampor: 1. Ta av täckkåpan 2. Vrid på ringen 3. Ta ut lampan

18

Microcar visar vägen.

Bakljus -

Ta av täckkåpan upptill på inklädnaden Skruva ur den övre skruven med en stor torx-skruvmejsel Skruva ur den nedre skruven nedtill genom luckan i bagagerumspanelen Ta ut lampan Lamphållare kvarts varv

 3e Stoppljuset -

Ta av locket i bakluckans inklädnad Clipsa loss bakljuset med en skruvmejsel genom hålet där locket satt Koppla från lampan Byt glödlampan

-

 Skyltbelysning Clipsa loss belysningen med en liten skruvmejsel Byt glödlampan

19

Microcar visar vägen.

Taklist Vissa M.GO är utrustade med taklister. Taklisterna får under inga förhållanden belastas.

OBSERVERA: Belasta aldrig taklisterna

4) TEKNIK

Tekniska data: Motor: Yanmar Diesel Antal cylindrar: 2 Effekt: 4 kW Cylindervolym: 523 cm3 Bränsletank volym: 16 liter Svängradie: 8,20 m Antal sittplatser: 2 Väljarspak: Fram-Neutral-Back Automatväxellåda: CVT Konstruerad för max hastighet: 45 km/h

OBSERVERA: Alla ombyggnader eller förändringar som leder till att den maximala hastigheten överskrids är straffbara enligt gällande lagstiftning och, kan leda till att bilen inte får framföras. Även garantin blir förverkad.

20

Microcar visar vägen.

Smörjmedel:

Bränsle: Diesel Tankvolym 16 liter Motorolja: Syntet/Delsyntet Olja 5W40 (Alt 10W40) Volym: 1,3 liter + filter Växellådsolja: Maxima 10W40 Syntet Volym: 0,8 liter Bromsvätska: DOT 4 Blå Spolarvätska: Godkänd Spolarvätska Volym 1 liter Kylarvätska: Glykol -30 Grader Volym: 3,5

21

Microcar visar vägen.

A: B: C: D: E: F: G:

3 026 mm 2 020 mm 522 mm 1 553 mm 1 673 mm 1 294 mm 1 307 mm

22

Microcar visar vägen.

5) UNDERHÅLL/ SERVICE När du anlitar en auktoriserad MICROCAR-verkstad är du säker på att få den mest professionella servicen som gör att din bil håller länge och fungerar bra. Som alla mekaniska enheter behöver din bil viss service och översyn för att undvika alla sorters fel och för att byta ut vissa delar som förslits. (Se punkten SERVICEINSPEKTION) MICROCAR-verkstäderna är behöriga att utföra detta underhåll och dessa kontroller på din bil, vilket är speciellt viktigt under garantitiden. MICROCAR anstränger sig varje år att utbilda och förstärka den tekniska informationen till sitt verkstadsnät för att ge dig en så bra och snabb service som möjligt. Glöm inte att visa upp detta häfte vid alla service och underhållsåtgärder. OBS : Detta är en värdehandling. Tvätt och underhåll av karossen Använd endast tvålvatten för att tvätta karossen. Torrtorka alltid karossen. Använd aldrig bensin, fotogen, trikloretylen, starka rengöringsmedel eller sprit för rengöring av lack eller kaross. Detta skadar plast karossen. OBS : Endast avfetting av godkänd miljö klass (Citron) el liknande. Försiktighetsåtgärd: Tvätta inte bilen i starkt solsken eller vid minusgrader. Vi rekommenderar inte högtryckstvätt eller automatiska biltvättar med rullar. Varmt vatten och ånga ska inte användas, inte heller tvättmedel som ofta är för aggressiva liksom rengöringsmedel och lösningsmedel. Endast vatten med handdiskmedel. Inkörning Man måste köra bilen försiktigt under de första hundratalen kilometer för att rörliga delar ska slita in sig ordentligt, vilket gör att bilen håller längre. Låt motorn långsamt bli varm efter kallstart och UNDVIK ATT RUSA MOTORN.

OBS : Lämna mopedbilen till första servicen mellan 500 och 1 000 km

23

Microcar visar vägen. Underhållstabell

Service vid 5000 km intervaller - Kontroll av korrosionsskydd - Byte av motorolja* - Kontroll av oljenivån i växellådan . Kontroll varje 5000 km byte varje 10000 km (2) - Byte av oljefilter* - Kontroll av luftfilter och byte vid behov (1) - Byte av bränslefilter* - Kontroll av ventilspelet (0,15-0,25 alla) - Kontroll ev byte av generatorrem (2) - Rengöring av insprutningsmunstycken (3) - Kontroll av bromsvätska (3) - Kontroll av kylvätska (3) (*) : Eller minst en gång om året (1) : Eller minst vartannat år (2) : Eller minst vart 3:e år (3) : Eller minst vart 5:e år Serviceinspektioner Kontrollpunkter: som systematiskt ska kontrolleras vid varje service         

Tomgångsinställning (endast dieselmotor) Varvtalsregulatorns funktion Funktionen hos väljarspaken Spänning och slitage av remmar (bredkilrem f. variatorn och generatorrem) Åtdragning av skruvförband (styrning, fjädring, differential, motor, drivaxlar, mm) Stötdämpare Upphängning motor, avgassystem Däck: tryck, hjulinställning Bromsar, parkeringsbroms, bromsbyglar Styrinrättning (stag, kulled, mm) Nivå kylarvätska Nivå bromsvätska Kontroll av luftfilter Rengöring av kylarflänsar Belysning, blinker, stoppljus, kontrollampa för elsystem, signalhorn, mm... Vindrutespolning och spolarvätska Omprogrammering av kilometervisningen till nästa service Provkörning för godkännande

24

Microcar visar vägen.

Kontroll av korrosionsskydd: ska alltid utföras vid varje service: Chassistruktur Motorbädd Bakaxel Bromsledningar Påskrift + stämpel på kupongen "kontroll av korrosionsskydd" bekräftar att rostskyddsgarantin gäller. OBSERVERA: Underhåll, förnyande och kontroll av rostskyddet var 5 000:e kilometer eller, vid mindre körsträcka, minst en gång om året.

Serviceintervaller, serviceintyg och rostskyddskontroll: Varje: 5 000 Km : Underhåll (enligt tabell)

Rostskyddskontroll med 12 månaders intervaller

Häftet hjälper dig att dokumentera underhållet på din bil och att bekräfta garantin. (Låt servicehäftet följa med vid en överlåtelse av bilen) 6) ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR Garantivillkor: Köparen av bilen åtnjuter garanti om det uppstår ett fel som erkänns som garantifel av MICROCAR:s kundtjänst. Köparen åtnjuter MICROCAR-garantin i 2 år med en maximal körsträcka av 40 000 km, räknat från leveransdatum enligt registrerings beviset. Alla funktionsfel som man vill hänföra till garantin måste, före reparation, anmälas av köparen/användaren eller den bilreparatör han valt, till MICROCAR:s kundtjänst för att verifikation och godkännande. När kundtjänsten bedömer att det rör sig om ett fel som täcks av garantin, träder garantin i kraft och eventuellt nödvändiga ersättningsprodukter levereras endast från MICROCAR. Garantin täcker byte av delar eller reparation utan kostnad, beroende på tillverkarens instruktioner, av delar som bedöms som felaktiga samt arbetskostnaden för demontering och montering. De lösa bladen som kallas "garantibevis" som tillhör MICROCAR måste skickas till MICROCAR inom åtta dagar efter leveransen och försedda med verkstadens stämpel, leveransdatum och alla erforderliga uppgifter.

25

Microcar visar vägen.

Garantin omfattar inte: a) Alla delar av karossen, stötfångarna, rutorna, stoppningar och läderarbeten, inre och yttre utsmyckningar, strålkastare belysningar och deras glödlampor, karossens fogar, sätena, instrumentbrädorna, askkoppar, högtalare, handtagen, vevar, fälgar och däck. b) Fel och brister som orsakats av felaktig användning, otillräckligt underhåll eller service eller felaktig körning, överbelastning även tillfällig, olycka, onormal eller överdriven användning eller sådant som beror på normalt slitage. c) Fel och brister som orsakats av inställningar som inte överensstämmer med de originalinställningar som rekommenderats av MICROCAR. d) Plomberade enheter eller komponenter om plomberingen av bly, vax eller färg brutits på grund av en demontering som inte föregåtts av skriftligt tillstånd från MICROCAR:s kundtjänst. e) Bilar som byggts om, ändrats, reparerats eller demonterats, även endast delvis, av verkstäder som ej varit auktoriserade av MICROCAR f) Bilar där en eller flera originalmonterade delar ändrats eller bytts ut mot delar av annat ursprung. g) Bilar som använts för tävlingsändamål såsom kappkörning, rally, eller liknande h) Kostnader för arbete, uppdateringar eller inställningar eller som motsvarar arbeten som inte medför byte av delar. i) Kostnader för bärgning eller bogsering eller följder av att bilen inte kan köras. j) Normala underhållskostnader såsom: oljebyte, uppdateringar, rengöring av bränslepumpar och bränsleledningar, framvagnsinställning, hjulbalansering, däcksbyte, justering av bromsar och koppling eller av deras manöverorgan, justering av stag, rengöring av motorn, inställning av varvtalsregulatorn. k) Byten av bränslefilter, oljefilter, luftfilter, slangar, mm som sker inom ramen för normalt underhåll. l) Normal förslitning av delar såsom: Torkarblad, bromsbelägg, koppling, rem, glödstift, avgassystem, stötdämpare, gummiupphängningarna, damasker för drivaxlar och styrning, rullager, lager och flänsar i varvtalsregulatorn, mm ............. m) Reparationer på grund av olyckor, åverkan, slarv, eller som följd av att rekommendationerna beträffande bränsle, smörjmedel, fetter, frostskydd, rengöringsmedel eller bromsvätska inte har följts. n) Reparationer som blivit nödvändiga på grund av att bilen har överbelastats eller använts under förhållanden som avviker från dem som den har avsetts för.

26

Microcar visar vägen. o) Reparationer på grund av ändringar som inte godkänts av tillverkaren. p) Reparationer på grund av att bilen använts vid för högt varvtal liksom för häftiga accelerationer eller växlingar vid för höga varvtal. q) Alla åtgärder på karossen eller i kupén, inklusive rengöring, polering och reparationer av inklädnader och säten, inträngande vatten och inställningen av öppningsbara komponenter. Byte av delar eller reparationer av delar som skett på grund av garantin kan inte medföra att bilens garantitid förlängs. Däremot förlängs garantitiden med den tid som krävs för att genomföra garantireparationerna, under förutsättning att arbetena kräver att bilen inte brukas under minst 7 på varandra följande dagar. Vad beträffar reservdelar som tydligt bär en annan leverantörs märke, så begränsas garantin till den som denna leverantör erbjuder. Garantifall: Villkoren för garantin är: -

Att garantibeviset uppvisas, Att den första servicen efter 500 första kilometrarna genomförts, Att den regelbundna servicen genomförts (servicehäftet vederbörligen ifyllt), Att garantiansökan skett enligt de regler som beskrivits i andra stycket i dessa garantivillkor.

500 km-servicen och garantireparationer ska utföras av en auktoriserad Microcar fackman. Rostskyddsgaranti: Förutom den vanliga garantin lämnar Microcar 6 års garanti för rost som orsakats av tillverkningsfel, materialfel eller felaktig rostskyddsbehandling av de nedan uppräknade delarna: - Chassistruktur - Motorupphängning - Bakaxel - Bromsledningar Denna garanti täcker reparation eller byte av delar som Microcar bedömer som felaktiga. Garantifall, rostskydd: Den som önskar åberopa rostskyddsgarantin måste vända sig till en MICROCAR-verkstad, eftersom de är ensamt behöriga att utföra dessa garantiarbeten. Kunden ska visa upp garantihäftet och servicehäftet (leveransdatum och bekräftelse av periodiska anti-rostkontroller) som visar att han har rätt till garantin. MICROCAR:s rostskyddsgaranti förutsätter att de periodiska anti-rostkontrollerna har genomförts. Dessa kontroller utförs av MICROCAR-verkstäderna vid varje servicetillfälle. 27

Microcar visar vägen.

Rostskyddsgarantins varaktighet: Garantin gäller från bilens leveransdatum, som framgår av garantihäftet, och under en period av 6 år. Garantin omfattar inte följande korrosion: a) b) c) d)

Rost som orsakats av olyckor, kollisioner, yttre våld (stenar, grus, mm...) Rost som orsakats av ändringar som inte godkänts av Microcar Rost som orsakats av bristande underhåll Rost på mekaniska delar som inte omfattas av rostskyddsgarantin (fälgar, avgassystem, bromssystem...)

Rostskyddskontroll : Endast utförd av auktoriserad verkstad.

ÅR 2

ÅR 3

ÅR 4

ÅR 5

ÅR 6

Datum :

Datum :

Datum :

Datum :

Datum :

Stämpel :

Stämpel :

Stämpel :

Stämpel :

Stämpel :

Gäller från registrerings datum.

Anmärning : År 2 Anmärning : År 3 Anmärning : År 4 Anmärning : År 5 Anmärning : År 6 Övriga anmärkningar :

28

Microcar visar vägen. Datum:

Datum:

Första service 500Km Olja + filterbyte

Mätarställning/ Oljebyte motor Oljebyte växellåda

Stämpel:

Övrig kontroll .

Stämpel: 500 mil Datum:

Datum:

Mätarställning/ Oljebyte motor Oljebyte växellåda

Mätarställning/ Oljebyte motor Kontroll växellåda

Stämpel: 1000 mil

Stämpel: 1500 mil

Datum:

Datum:

Mätarställning/ Oljebyte motor Oljebyte växellåda

Mätarställning/ Oljebyte motor Kontroll växellåda

Stämpel: 2000 mil

Stämpel: 2500 mil

Datum:

Datum:

Mätarställning/ Oljebyte motor Oljebyte växellåda

Mätarställning/ Oljebyte motor Kontroll växellåda

Stämpel: 3000 mil

Stämpel: 3500 mil

Datum:

Datum:

Mätarställning/ Oljebyte motor Oljebyte växellåda

Mätarställning/ Oljebyte motor Kontroll växellåda

Stämpel: 4000 mil

Stämpel: 4500 mil 29

Microcar visar vägen. Datum:

Datum:

Mätarställning/ Oljebyte motor Oljebyte växellåda

Mätarställning/ Oljebyte motor Kontroll växellåda

Stämpel: 5000 mil

Stämpel: 5500 mil

Datum:

Datum:

Mätarställning/ Oljebyte motor Oljebyte växellåda

Mätarställning/ Oljebyte motor Kontroll växellåda

Stämpel: 6000 mil

Stämpel: 6500 mil

Datum:

Datum:

Mätarställning / Oljebyte motor Oljebyte växellåda

Mätarställning/ Oljebyte motor Kontroll växellåda

Stämpel: 7000 mil

Stämpel: 7500 mil

Datum:

Datum:

Mätarställning/ Oljebyte motor Oljebyte växellåda

Mätarställning/ Oljebyte motor Kontroll växellåda

Stämpel: 8000 mil

Stämpel: 8500 mil

Datum:

Datum:

Mätarställning/ Oljebyte motor Oljebyte växellåda

Mätarställning/ Oljebyte motor Kontroll växellåda

Stämpel: 9000 mil

Stämpel: 9500 mil 30

Microcar visar vägen.

TRANSPORT SÄKRING / M.GO Transport säkringen befinner sig I Transport/Park läge när bilen levereras till ÅF Placeringen av säkringar samt parkerings bygeln finns under handskfacket. Eller bakom lucka i handsfacket.* beroenda av modell 1) Parkerings position :Röd kabel till gul kabel 2) Leverans läge: Röd kabel till röd kabel

VIKTIGT:

OM Bilen ska parkeras i mer än 3 veckor måste man ändra läget på bygeln till PARKERINGS LÄGE. Se nedan / Bygeln flyttas med hjälp av en näbbtång

BYGEL

1) Parkerings position

2) Användar position

31

Microcar visar vägen.

Generalagent : Garage24 / www.Microcar.se

*Med reservation för ändringar och feltyck i denna publikation.

32

Recommend Documents
, Microcar dedie la nouvelle Virgo a toutes celles
, Microcar dedie la nouvelle Virgo a toutes celles

1 2 csit tveo ~ttl!/, Microcar dedie la nouvelle Virgo a toutes celles et ceux qui aiment pass;onnement fa tiberte. Liberte de mouvement, bien suy, ma

Read more
MICROCAR VIRGO (A) 1MC00201E (A) Per vetture con alternatore esterno
MICROCAR VIRGO (A) 1MC00201E (A) Per vetture con alternatore esterno

1 LISTINO PREZZI P2008/LCI/1 GENNAIO 2008 M I C R O V E T T U R E CARATTERISTICHE AUTOVETTURE MICROCAR VIRGO (A) 1MC00201E (A) Per vetture con alterna

Read more
DYNA COM 31 MICRO INSTRUKTIONS- BOK
DYNA COM 31 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

1 DYNA COM 31 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box Göteborg Tel2 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-31 är en kommunikationsradio fö

Read more
DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK
DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

1 DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box Göteborg Tel2 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan

Read more
INSTRUKTIONS BOK. Simrad AP26 och AP27 Autopilot
INSTRUKTIONS BOK. Simrad AP26 och AP27 Autopilot

1 INSTRUKTIONS BOK Simrad AP26 och AP27 Autopilot SE2 3 Instruktionsmanual Instruktionsmanual Denna manual är avsedd som en referens för att

Read more
INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild
INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild

1 INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45 *Extra utrustad på bild2 ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: ADRESS: POSTNUMMER : ORT: TEL: F

Read more
NATURVÅRDSVERKET Rapport 5489 En bok om svensk vattenförvaltning. En bok om svensk vattenförvaltning
NATURVÅRDSVERKET Rapport 5489 En bok om svensk vattenförvaltning. En bok om svensk vattenförvaltning

1 En bok om svensk vattenförvaltning RAPPORT 5489 NOVEMBER2 En bok om svensk vattenförvaltning NATURVÅRDSVERKET 23 Beställningar

Read more
En liten bok om Svensk Ost. från
En liten bok om Svensk Ost. från

1 En liten bok om Svensk Ost från2 Innehållsförteckning 4 Ostens historia 6 Ostens historia i Sverige 8 Ostar i Världen 10 Att g

Read more
DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan Göteborg Tel Lafayette Radio AB
DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan Göteborg Tel Lafayette Radio AB

1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan Göteborg Tel Lafayette Radio AB2 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4

Read more
PRIMA MANUEL D UTILISATION MICROCAR 28. ATTENTION : Avant d utiliser la pointeuse, lire attentivement le présent manuel
PRIMA MANUEL D UTILISATION MICROCAR 28. ATTENTION : Avant d utiliser la pointeuse, lire attentivement le présent manuel

1 PRIMA SRL I ALBIGNASEGO / PD Via Garibaldi, 28 Tél. : Fax MANUEL D UTILISATION MICROCAR 28 ATTENTION : Avant d utiliser la pointeuse, lire at

Read more

Sign up to our newsletter for the latest news

© Copyright 2013 - 2019 DOKUMENONLINE.COM All rights reserved.